Oddělení projektové podpory - výzvy a sdělení

Aktuality

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 15. ročník studentské grantové soutěže na UP.

Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešiteli studentského projektu mohou být studenti doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademičtí pracovníci UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci.

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP: https://obd.upol.cz/ do 16. 1. 2024 do 16:00 hod.

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/7-SR (úplné znění)

Podmínky soutěže a informace o soutěži najdete v tomto dokumentu.

Ľubica Korcanová

Přírodovědecká fakulta společně s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci realizuje přípravu
projektové žádosti strategického projektu
. Výdaje na mzdu/plat/finanční odměnu pracovníka jsou hrazeny v rámci přípravného projektu Příprava projektové žádosti strategického projektu "Národní centrum kompetence pro aplikace digitálních technologií" realizovaného v rámci dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016626, který je spolufinancovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů a rozpočtu Olomouckého kraje.

Krajský projekt podpořil přípravu strategického návrhu projektu v soutěži Národní centra kompetence 2 Technologické agentury České republiky, kterého se naše univerzita účastní postupem do dalšího kola po splnění povinných náležitostí v rámci hodnotícího procesu. Vyhlášení výsledků očekáváme na podzim roku 2022.

Dle vyjádření rektorátu UP. V zájmu vylepšení chodu kanceláře rektora bychom s Vámi rádi sdíleli následující úpravy pro agendu podepisování dokumentů:

 • stále platí, že všechny smlouvy k podpisu rektora je nutné opatřit průvodním formulářem, tzv. "košilkou" s příslušnými podpisy před samotným podpisem rektora.  Košilka slouží jako identifikace smlouvy, zodpovědné osoby za smlouvu a přehled provedené kontroly relevantních součástí (děkanát apod.), 
 • smlouvy bez kompletně vyplněného průvodního formuláře/košilky budou zaslány zpět odesílateli,
 • připomínáme, že všechny dokumenty, kromě studijních záležitostí, musí projít nejdříve kontrolou kvestorky, pak jsou předloženy panu rektorovi.

Přestože je snahou sekretariátu rektora podpisy rektora vyřídit vždy v co nejkratší lhůtě, objem dokumentů je opravdu velký a je třeba počítat s tím, že vyřízení podpisu může nějakou dobu (i pár dní) trvat.

V rámci PřF se nemění pravidlo, že košilky jsou vyplňovány na katedrách/pracovištích a následně jsou doručovány na děkanát, kde je příslušné pracovnice zpracují včetně přiložených dokumentů (smlouvy, dodatky apod.), a zašlou na rektorát k podpisu statutára (rektor a prorektoři). Informace k administraci a typy košilek najdete v sekci Kuchařka k administraci projektů na stránce OPP.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat OPP.

Národní RIS3 strategie (2021–2027) zajišťuje zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Klade důraz na sféru znalostní ekonomiky a na transformaci hospodářství tak, aby rostla konkurenceschopnost založená na inovacích, nikoli na nízkých nákladech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je gestorem plnění této základní podmínky, spolugestory jsou Úřad vlády ČR (RVVI) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR a podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Více na stránce MPO.

 

GAČR

GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v rámci iniciativy Weave.

V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARIS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 14. 11. 2023. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 19. 1. 2024, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 12. 1. 2024, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARIS.

Čestná prohlášení o způsobilosti byla za UPOL zaslána.

Fakultní deadline pro podávání návrhů k odeslání datovou schránkou – 17. 1. 2024.

Do 15. 1. 2024 je potřebné dodat originál vyplněné zelené košilky a návrh projektu (případně draft nebo Stručnou informaci k projektu) na OPP – Mgr. Ľubica Korcanová (lubica.korcanova@upol.cz)

Víc informací naleznete na stránkách GAČR.

Ľubica Korcanová

Zdroj: GAČR

Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR“) vyhlašuje v souladu s článkem 4 Statutu a jednacího řádu oborových komisí a hodnoticích panelů Grantové agentury České republiky kontinuální výzvu k nominacím na členy všech hodnoticích panelů GA ČR. Podání návrhu na člena hodnoticího panelu Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou prostřednictvím elektronického formuláře na stránce www.gacr.cz/nominace-do-panelu-GA-CR/ předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků, a to ve struktuře a obsahu dané formulářem.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období je možné podávat průběžně, a to elektronicky prostřednictvím návrhového formuláře. K návrhům nesplňujícím zveřejněné požadavky GA ČR se nepřihlíží. GA ČR bude shromažďovat návrhy kandidátů na členy hodnoticích panelů průběžně a platnost nominace na člena hodnoticího panelu je stanovena na dva roky od podání nominace. Na základě návrhových formulářů obdržených GA ČR sestavuje Kancelář GA ČR nejméně jednou ročně, zpravidla v měsíci listopadu, kandidátní listiny.

Pro funkční období od dubna 2024 je potřeba podat nominace do 17. prosince 2023.

Podrobná pravidla činnosti hodnoticích panelů GA ČR jsou uvedena ve Statutu a jednacím řádu oborových komisí a hodnoticích panelů Grantové agentury České republiky zveřejněném na internetových stránkách GA ČR (https://gacr.cz/dulezite-dokumenty/).

Fakulta potažmo katedra může podpořit nominaci kandidáta formou doporučujícího dopisu, který může uchazeč o nominaci nahrát mezi přílohy své nominace.

Informace o této výzvě naleznete také na stránkách GA ČR.

Ľubica Korcanová

Zdroj: GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2023. 

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu, který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN na 15. 12. 2023.

Ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu je potřeba dodat do 18. 12. 2023:  

Projektové návrhy k odeslání datovou schránkou posílejte na adresu: lubica.korcanova@upol.cz, nejpozději do 20. 12. 2023.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti byla za Univerzitu Palackého v Olomouci zaslána.

Upozorňujeme, že v aplikaci pro podání návrhu projektu GRIS je potřeba projekt založit ve výzvě Lead Agency – Partner Organization – 2025 – NCN (Poland).

Upozorňujeme, že je nezbytné ze strany společného mezinárodního týmu zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k NCN (podle příslušných pravidel NCN), tak ke GA ČR, tj. polským navrhovatelem k NCN a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena. U trilaterálních projektů musí být přihláška podána také ke třetí příslušné agentuře

Podrobnosti o této výzvě naleznete zde.

Ľubica Korcanová

Belgická agentura Research Foundation Flanders (FWO) a ukrajinská National Research Foundation of Ukraine (NRFU) hledají zahraniční hodnotitele do svých panelů, a to napříč všemi obory základního výzkumu.

Pro belgickou FWO je stanoven termín pro přihlášení 1. května 2023, veškeré potřebné informace lze nalézt přímo na stránkách FWO.

Pro ukrajinskou NRFU je výzva otevřená kontinuálně, veškeré informace najdete na stránkách NRFU.

V případě dotazů prosím kontaktujte přímo příslušnou zahraniční agenturu (FWO na vacancies@fwo.be, NRFU na nrfu@nrfu.org.ua).

Zdroj: GAČR

Ľubica Korcanová

Zdroj: GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila 12. 2. 2023 výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty.

Při podávání projektových návrhů můžete nahlédnout do Zadávací dokumentace podle jednotlivých typů projektů nebo odpovědě na své otázky můžete najít na stránce GA ČR - Často kladené otázky.

V případě dotazů a nejasností se obraťte na OPP - Mgr. Ľubica Korcanová (lubica.korcanova@upol.cz)

Ľubica Korcanová

Zdroj: GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. GA ČR v této výzvě vystupuje v roli partnerské organizace – projekty hodnotí SNSF a GA ČR hodnocení přejímá. Výzva je vyhlášena v rámci iniciativy Weave.

Švýcarská agentura určila v roce 2023 dva termíny pro podávání návrhů projektů:

 • 3. 4. 2023 (předpokládaný počátek řešení 1. 1. 2024)
 • 2. 10. 2023 (předpokládaný počátek řešení 1. 7. 2024)

Českou část přihlášky je možné podat nejpozději 7 dní po zvoleném termínu na švýcarské straně, tedy do:

 • 10. 4. 2023 (fakultní deadline pro odeslání datové zprávy nejpozději: 6. 4. 2023, 12:00)
 • 9. 10. 2023 (fakultní deadline pro odeslání datové zprávy: 6. 10. 2023, 12:00).

Čestné prohlášení na rok 2023 bylo za UPOL posláno. 

Ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu na PřF je potřeba dodat:

(FD: 4. 4. 2023; resp. 4. 10. 2023)  

 • Originál řádně vyplněné Zelené košilky (čili Žádosti o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace), podepsané předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště.
 • Originál Stručné informace k projektu

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců. Doba řešení musí být u všech řešitelů na projektu stejně dlouhá.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

V případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz).

Víc informací k podávání návrhů projektů naleznete na stránkách GA ČR

Ľubica Korcanová

Zdroj: GAČR

Jako každý rok GA ČR letos vypíše soutěž Standardní projekty určenou pro všechny badatele a badatelky. Dále pak mezinárodní výzvy, do kterých budou moci podávat společné projekty řešitelé přinejmenším ze dvou států, a soutěže pro začínající vědce JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Roční pauzu naopak bude mít soutěž EXPRO, která bude znovu vypsána v roce 2024. Soutěže budou vypsány přibližně v polovině února – vzhledem k tomu, že v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkumné projekty začít promýšlet již nyní.

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Jejich prostřednictvím je podporován nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na délku jejich vědecké kariéry. Projekty jsou hodnoceny na základě několikastupňového výběrového procesu.

Soutěž JUNIOR STAR se tradičně setkává s velkým zájmem navrhovatelů z řad excelentních začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Na hodnocení projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí výhradně zahraniční hodnotitelé.

Již potřetí letos GA ČR vypíše soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti.

Projekty, které řeší vědci a jejich týmy spolu s badateli z partnerských států, jsou samostatným typem grantů. V roce 2023 bude možné podávat GA ČR společné projekty s vědci z následujících států:

 • Tchaj-wan – National Science and Technology Council (NSTC)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)
 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – Nation Research Fund (FNR)
 • USA – National Science Foundation (NSF)

Výzvy hodnocené GA ČR budou vypsány spolu s ostatními soutěžemi v polovině února. Výzvy Lead Agency hodnocené v zahraničí budou vypsány v průběhu roku. Předpokládá se, že během letošního roku bude možné podávat společné projekty také s chorvatskými vědci (chorvatská agentura Croatian Science Foundation – HRRZ).

 

S ohledem na zachování stability grantového prostředí i snížení administrativní náročnosti plánuje GA ČR v opakovaně vypisovaných výzvách změny jen v drobném rozsahu – můžete se proto při přípravě projektů orientovat podle zadávací dokumentace a pravidel z minulých let.


Ľubica Korcanová

zdroj: GAČR

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) se podařilo rozšířit spolupráci s nejvýznamnější americkou grantovou agenturou National Science Foundation (NSF). Nově tak budou moci vědci z obou zemí společně pracovat na vědeckých projektech v oblasti kyberbezpečnosti. Očekává se, že na podporu tohoto tématu půjde několik milionů korun ročně.

O náklady na jednotlivé projekty se budou agentury dělit – českou část projektu bude financovat GA ČR a americkou NSF. Očekává se, že každá z agentur podpoří vědecké projekty v oblasti kyberbezpečnosti několika miliony korun ročně.


Ľubica Korcanová

TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA. 

Veřejná soutěž programu SIGMA – DC1 je zaměřena na podporu systému komercializace a na podporu využití a zhodnocení výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách. Jedná se o veřejnou soutěž navazující na program GAMA, podprogram 1 a GAMA 2, podprogram 1.

Více na stránce poskytovatele.

Ve výzvě návrh projektu podá Vědecko-technický park UP.

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jedenáctou veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 “Nováčci” (PP2). Předmětem soutěže je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Pro uchazeče 11. veřejné soutěže programu TREND, PP2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 11. října 2023 od 10:00 hodin.

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 15. 11. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé výzkumné záměry a Řešení aktuálních potřeb VaVaI.

Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC5 je zaměřena na dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI a společnosti, a to konkrétně na ty oblasti celospolečenských potřeb, které není možné řešit v rámci krátkodobých projektů a zároveň vyžadují interdisciplinární přístup. Pro danou veřejnou soutěž byla stanovena 4 témata, uchazeči zvolí povinně jedno téma při podání návrhu projektu v ISTA a návrh projektu musí vybrané téma zcela naplnit. V každém tématu bude podpořen jeden projekt. Konečný počet témat se může změnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu. 

Témata:

 • Dopad umělé inteligence/strojového učení na společnost;
 • „EcoVision“ – dosažení klimatické neutrality a dostupnosti energie;
 • Odolnost obcí a regionů prostřednictvím SMART řešení;
 • Veřejné zdraví a poskytování zdravotní a sociální péče.

Každý návrh projektu musí obsahovat ve svém jádru prvek SHUV (společenské, humanitní nebo umělecké vědy). 

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2023. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 22. 11. 2023. 

Výzva Partnerství CET Call 2023, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je přispět k záměru EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem. Tyto Call Modules tak představují jednotlivá “témata výzvy”, do kterých mají uchazeči přihlásit své mezinárodní projekty:

TRI 1: Net-zero emissions energy system

 • Call Module 1: Direct current (DC) technologies for power networks 
 • Call Module 2: Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration 

TRI 3: Storage technologies, renewable fuels and CCU/CCS

 • Call Module 4: Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS)
 • Call Module 5: Hydrogen and renewable fuels

TRI 5: Regional energy systems 

 • Call Module 8: Integrated regional energy systems

TRI 7: Built environment 

 • Call Module 10A: R&I for clean energy integration in the built environment (ROA)
 • Call Module 10B:  R&I for clean energy integration in the built environment (IOA)

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (gestor pro TRI 1, 3 a 5) a Ministerstvem životního prostředí (gestor pro TRI 7). Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu SIGMA. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 760 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt je 175 000 EUR. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Projekty do jednotlivých Call Modulů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří nezávislých způsobilých partnerů (independent legal entities) z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě dva členské státy EU nebo přidružené země Horizon Europe).

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (FIO, SPW), Česko (TA ČR), Dánsko (EUDP, IFD), Estonsko (ETAg, MKM), Finsko (BF), Francie (ANR, ADEME, RPL – Pays de la Loire), Indie (DST), Irsko (GSI, SEAI), Island (RANNIS), Itálie (MUR, MiSE), Izrael (MoE), Kanada (ERA), Kypr (RIF), Litva (ENMIN), Lotyšsko (LZP), Maďarsko (NKFIH), Malta (MCST), Německo (BMWK, MWIDE, SMWK – Saxony), Nizozemsko (NWO, RVO), Norsko (RCN), Polsko (NCBR), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRI), Skotsko (SE), Španělsko (AEI, EVE, FICYT, CDTI, EUSKADI, SODERCAN), Švédsko (SWEA), Švýcarsko (DETEC, SNSF), Tunisko (MHESR), Turecko (TUBITAK), USA (DOE)

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 15. 11. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2.  Veřejná soutěž  je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

 • Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.
 • Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.
 • Podprogram 3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 20. 10. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Od 11. 9. 2023 je otevřena již třetí mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: “Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change – BiodivNBS”. Výzva, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena na výzkum v oblasti Nature-based solutions (NBS – projekty zaměřené na technologie a řešení inspirovaná přírodou) pro biodiverzitu, zlepšování životních podmínek pro lidstvo a nastolení transformativních změn. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 10. 11. 2023.

Technologická agentura České republiky je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), ze kterého finančně podpoříme úspěšné české projekty. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 680 000 EUR, z toho maximálně 170 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy (formulace v originálním znění): 

 • Synergies and trade-offs of Nature-based solutions in the context of human well-being
 • Nature-based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
 • The contribution of Nature-based solutions for just transformative change

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce). Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky jsou uplatnitelné v podmínkách ČR.

Projekty budou moci předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí.

Poskytovatelé podpory, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (BELSPO, F.R.S-FNRS, FWO), Brazílie (CONFAP, CNPq),  Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, MoE), Francie (ANR), Irsko (EPA) Island (Rannis), Itálie (MUR, BOZEN), Izrael (MoEP), Jihoafrická republika (DSI), Kanada (FRQNT) Litva (LMT), Lotyšsko (LSC), Maďarsko (NKFIH), Moldavsko (NARD), Německo (DFG, VDI/VDE-IT, VDI-VDE, Technik GmbH – jakožto součást BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT, Portugalsko – Azory: FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, CDTI, FB), Švédsko (SNSA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Tunisko (MHESR), Turecko (TUBITAK).

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 3. 11. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství Water4All. Jedná se o druhou společnou mezinárodní výzvu v rámci tohoto Evropského partnerství. Hlavním cílem této výzvy je podpořit výzkumné a inovační projekty zaměřené na zlepšení bezpečnosti vodních zdrojů v dlouhodobém horizontu.

Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals) potrvá do 13. listopadu 2023, 15:00 SEČ. 

Cíle výzvy v originálním znění jsou následující:

 • Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
 • Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
 • New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 450 000 €. Maximální výše podpory na projekt je 150 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů, kteří žádají o financování od zúčastněných financujících partnerských organizací ze tří různých zemí účastnících se výzvy. Kromě výše uvedené podmínky musí projekty zahrnovat alespoň dva nezávislé právní subjekty ze dvou různých členských států EU nebo zemí přidružených k programu Horizont Evropa jako příjemce finanční podpory. 

Horní hranice způsobilých projektových partnerů v konsorciu je 7, včetně 1 případného samofinancovaného partnera. Na jedno projektové konsorcium nesmí připadat více než jeden samofinancovaný projektový partner.

Seznam zemí, které jsou do výzvy zapojené:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, FIO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK), Velká Británie (EPSRC UKRI).

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 6. 11. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023 je otevřena. Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování.

Partnerství DUT pořádá dva info dny pro uchazeče. DUT Call 2023 Info Day 1 proběhne 12. září 2023. Registrace a podrobnosti jsou dostupné zde. DUT Call 2023 Info Day 2 se bude konat 14. října 2023. Registrace je dostupná na tomto odkazu.

Čeští uchazeči mohou podávat projekty ve těchto tematických oblastech: 

Positive Energy Districts Pathway (PED):

 • Energy Resilience and Energy Poverty
 • Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

15-Minutes City Pathway (15mC):

 • Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments

Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí a cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí. 

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 760 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt je 200 000 EUR. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu SIGMA

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*: 

Belgie (F.R.S.-FNRS, VLAIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Česká republika (TA ČR); Dánsko (IFD); Estonsko (MoC_EE, ETAg); Finsko (BF); Francie (ANR, ADEME); Island (Rannis); Itálie (MIMIT, MUR); Jižní Korea (KAIA); Kanada (FRQNT-FRQSC); Kypr (RIF); Lotyšsko (LCS); Litva (LMT); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (Taskforce for Applied Research – SIA); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI); Řecko (GSRI); Slovinsko (ARIS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, SWEA); Švýcarsko (DETEC, Innosuisse, SNSF); Turecko (TUBİTAK)

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 1. 9. 2023.

Čeští uchazeči musí splňovat mezinárodní pravidla, ale také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu SIGMA. 

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 14. 11. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 11. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 “Nováčci” (PP2).

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 4. 10. 2023.

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Spolek Transfera.cz vypisuje národní výzvu cílenou na vědeckovýzkumné projekty, které jsou v pokročilejší či konečné fázi proof of concept a směřují k uplatnění v praxi.

Více na stránce TA ČR.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Připomínáme Zprávy o implementaci výsledků TA ČR do 31. července 2023. Informace najde v SISTA/ISTA u svého projektu v záložce Přehled zpráv. Informační mail chodí ze strany TA ČR na adresu hlavního řešitele.

Technologická agentura ČR představuje nový Metodický pokyn POK-04_2023 „Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů“.

Smyslem tohoto Metodického pokynu je objasnit možné chyby ve vedení účetních evidencí nákladových položek a poskytnout Vám nezbytné informace pro jejich správné vykazování.

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2022 nejpozději do 28. 4. 2023. Tento termín byl zvolen z důvodu procesu kontroly zaslaných dodávek dat tak, aby je bylo možné včas připravit a odeslat do termínu stanoveného zákonem č. 130/2002 Sb.

Více na stránce poskytovatele.

Technologická agentura ČR zpracovala metodický dokument “Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV”. Dokument má sloužit zejména jako podpůrný materiál pro uchazeče a příjemce ve veřejných soutěžích, výzvách a veřejných zakázkách ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále pro hodnotitele, interní pracovníky TA ČR a zástupce resortů, kteří se podílejí na realizaci resortních potřeb v programech veřejných zakázek.
Je účinný od 3. 1. 2023 a je závazný pro všechny výsledky dosažené za podpory TA ČR po 3. 1. 2023. Tyto výsledky budou TA ČR uznány pouze v případě, že budou splňovat podmínky dle této metodiky.

Více informací zde.

Termín pro odevzdání Průběžných zpráv je vždy 30. 1. po roce, za který zprávu podáváte. Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv je 30 dnů od konce řešení projektu. Informace k podání Průběžné/Závěrečné zprávy naleznete v Návodu k podání Průběžné a Závěrečné zprávy projektu, který je dostupný na úvodní straně ISTA.

 

Průběžné zprávy za rok 2022 je nutno odevzdat: do 30. 1. 2023

Závěrečná zpráva: nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

Zprávy o implementaci výsledků: do 31. července 2023

Týká se všech programů (vyjma programu Beta).

Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Po zpracování zprávy se vygeneruje protokol, který se odesílá datovkou na TA ČR.

Zprávy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UPOL. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail silvie.savrnakova@upol.cz z Vaší strany nejpozději den před stanoveným termínem TA ČR.

Dovolujeme si informovat všechny řešitele, že v rámci programů financovaných z Národního plánu obnovy (NPO) je DPH neuznatelným nákladem.

Vzhledem k financování projektů v letošních mezinárodních výzvách z prostředků Národního plánu obnovy (NPO), informuje Technologická agentura ČR (TA ČR) uchazeče o podmínkách, které musí projekty financované z NPO splnit.

Více na stránce poskytovatele.

Technologická agentura České republiky. Podpora začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu spadá pod jednu ze šesti priorit Evropského výzkumného prostoru. Je důležitým prvkem strategie Evropské komise pro genderovou rovnost ve výzkumu a inovacích.

Kdy a jak v projektech zohledňovat genderovou dimenzi v obsahu výzkumu?

Téma gendru bývá specifikováno také v příručce pro hodnotitele (odpovědi na základní otázky k hodnocení projektů) u příslušné projektové výzvy na www.tacr.cz.

Rovné příležitosti na UP

Naše univerzita usiluje o vytvoření otevřeného, tolerantního a respektujícího prostředí, které vylučuje jakoukoliv formu diskriminace. V budoucích letech bude usilovat o zvyšování genderové rovnosti a budování kultury rovných příležitostí. Za tímto účelem byl zpracován Plán rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje pro období 2022–2023 konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti na UP.

Ocenění Univerzity Palackého v Olomouci Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award.

MŠMT

Zdroj: MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“); podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 23. října 2023

 

                                VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

                                                          (výzvu GLOBALSTARS BRAZIL)

                                                              (dále jen „Výzva LUEBR23“)

                                                 v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA

 

Záměrem Výzvy LUEBR23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUEBR23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEBR23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s brazilským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy). Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho brazilským partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání Návrhu projektu do LUEBR23 je tvořen dokumenty „Výzva LUEBR23“ (představující specifickou část) a „Pravidla Národní výzvy Eureka“ (Příloha I. Výzvy LUE23 obsahující obecnou část) podle § 7 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. předložených níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v dokumentu Výzva LUEBR23.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. října 2023 a končí dne 2. dubna 2024 (FAKULTNÍ DEADLINE 26.03.2024, dodání zelené košilky do 21.04.2023). Hodnotící lhůta potrvá od 3.dubna 2024 do 31. srpna 2024. Výsledky LUEBR23 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 • Inter-Eureka je cílená na podniky - UPOL může vystupovat pouze jako spoluřešitel za českou stranu.
 • Budget v součtu za českou stranu může být max. 70% celkového budgetu konsorcia a zároveň musí mít všechny podniky v konsorciu budget v součtu min. 50%

Relevantní odkazy

Systém ISIX        https://isix.msmt.cz/

Důležité dokumenty                                                             

III Výzva_LUEBR23_Výzva k podávaní návrh projektu, soubor typu pdf, (226,75 kB)

III_Příloha I Výzvy Pravidla LUE, soubor typu pdf, (541,01 kB)

III_Priloha II Výzvy LUEBR_vzor smlouvy, soubor typu zip, (120,31 kB)

Příloha II_Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

Všechny další důležité dokumenty LUEBR23 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:        https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/

  


Tea Pokorná

Zdroj: MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“); podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 23. října 2023

 

                                   VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

                                                              (výzvu GLOBALSTARS JAPAN)

                                                                  (dále jen „Výzva LUEJP23“)

                                                 v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA

 

Záměrem Výzvy LUEJP23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí vyjma jaderné energie a vývoje léků. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUEJP23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEJP23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s japonským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy). Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho japonským partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání Návrhu projektu do LUEJP23 je tvořen dokumenty „Výzva LUEJP23“ (představující specifickou část) a „Pravidla Národní výzvy Eureka“ (Příloha I. Výzvy LUE23 obsahující obecnou část) podle § 7 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. předložených níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v dokumentu Výzva LUEJP23.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. října 2023 a končí dne 31. ledna 2024 (FAKULTNÍ DEADLINE 29.01.2024, dodání zelené košilky do 25.01.2024). Hodnotící lhůta potrvá od 1. února 2024 do 31. května 2024. Výsledky LUEJP23 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 • Inter-Eureka je cílená na podniky - UPOL může vystupovat pouze jako spoluřešitel za českou stranu
 • Budget v součtu za českou stranu může být max. 70% celkového budgetu konsorcia a zároveň musí mít všechny podniky v konsorciu budget v součtu min. 50%

Relevantní odkazy

Systém ISIX        https://isix.msmt.cz/

Důležité dokumenty                                                             

III Výzva_LUEJP23_Výzva k podávaní návrh projektu, soubor typu pdf, (226,76 kB)

III_Příloha I Výzvy Pravidla LUE, soubor typu pdf, (541,01 kB)

III_Priloha II Výzvy LUEJP_vzor smlouvy, soubor typu zip, (118,89 kB)

Všechny další důležité dokumenty LUEJP23 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:        https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/


Tea Pokorná

Zdroj: MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“); podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 23. října 2023

 

                                      VÝZVU K PODÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

                                                                         (dále jen „Výzva LUE232“)

                                                      v programu I-E II, podprogramu INTER-EUREKA

 

Záměrem Výzvy LUE232 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUE232 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE232 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. Záměr spolupráce mezi českým uchazečem a jeho zahraničním partnerem na řešení projektu bude ze strany českého uchazeče doložen přílohou návrhu projektu „Eureka Application“.

Soubor všech relevantních informací pro zpracování a podání Návrhu projektu do LUE232 je tvořen dokumenty „Výzva LUE232“ (představující specifickou část) a „Pravidla Národní výzvy Eureka“ (Příloha I. Výzvy LUE23 obsahující obecnou část) podle § 7 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. předložených níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v dokumentu Výzva LUE232.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) do výběru projektů na mezinárodní úrovni, začíná dne 24. října 2023 a končí dne 6. prosince 2023 2023 (FAKULTNÍ DEADLINE 04.12.2023, dodání zelené košilky do 30.11.2023). Hodnotící lhůta potrvá od 7. prosince 2023 do 31. května 2024. Výsledky LUE232 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 • Inter-Eureka je cílená na podniky - UPOL může vystupovat pouze jako spoluřešitel za českou stranu.
 • Budget v součtu za českou stranu může být max. 70% celkového budgetu konsorcia a zároveň musí mít všechny podniky v konsorciu budget v součtu min. 50%

Relevantní odkazy

Systém ISIX        https://isix.msmt.cz/

Důležité dokumenty                                                             

III Výzva_LUE232_Výzva k podávaní návrh projektu, soubor typu pdf, (227,48 kB)

III_Příloha I Výzvy Pravidla LUE, soubor typu pdf, (541,03 kB)

III_Priloha II Výzvy LUE_vzor smlouvy, soubor typu zip, (112,76 kB)

Příloha II_Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

Všechny další důležité dokumenty LUE232 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:       https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/


Tea Pokorná

Zdoj: MŠMT

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve VVI: LUABA24 bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko, v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Záměrem LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Počítačové a informační vědy; 2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie; 3. Společenské vědy; 4. Humanitní vědy a umění. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2,5 roků.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho bavorským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUABA24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. září 2023 a končí dne 30. listopadu 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 1. prosince 2023 do 31. května 2024. Výsledky LUABA24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele. Fakultní deadline pro podávání návrhů je 28.11.2023 - zelenou košilku a návrh projektu (případně stručné info k projektu) dodejte nejpozději do 24.11.2023 k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

 

Relevantní odkazy

Systém ISIX                                                            https://isix.msmt.cz/

Vyhlášení výzvy na bavorské straně                       https://www.btha.cz/de/foerderung/joint-call-2024-2026

Důležité dokumenty                                                                  

Zadávací dokumentace_LUABA24, soubor typu pdf, (510,95 kB)

Příloha ZD LUABA24_Vzor smlouvy o poskytnutí podpory, soubor typu zip, (115,76 kB)

Všechny další důležité dokumenty LUABA24 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:  https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/

 


Tea Pokorná

Ostatní ministerstva a fondy

Dne 15. 8. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Aplikace – Speciální výzva.

Alokace pro tuto Speciální výzvu je stanovena na 250 mil. Kč. Výzva je určená pouze pro projekty, kterým bylo v rámci OP PIK Aplikace – Výzva VIII. a IX. umožněno tzv. „fázování“.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu s cílem založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A: Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům.

 • Stimulace činností v oblasti VaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP
 • velké podniky
 • výzkumné organizace
 • municipality

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Pro aktivitu A: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.
 • Pro aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 150 mil. Kč.

Míra podpory:

 • Aktivita A: 75 % celkových ZV.
 • Aktivita B: 25 % – 50 % celkových ZV.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

Pro aktivitu A:

 • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům.
 • Nákup externích specializovaných služeb.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 • Marketing a propagace (de minimis).
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

Pro aktivitu B:

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis).

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 11. ledna 2024.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo průmyslu a ochodu vyhlásilo soutěž Spolupráce škol a firem – výzva I. Jedná se o zavedení praktického vyučování ve firmách, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí. O podporu mohou žádat malé a střední podniky, dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč. Míra podpory u malého podniku je až 70 % celkových způsobilých výdajů a u středního podniku až 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

A) Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):
• zařízení, stroje
• nezbytné sítě, drobné stavební úpravy

B) Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:
• drobný hmotný majetek
• nábytek
• hardware a software
• materiál nezbytný pro výuku

C) Neinvestiční náklady:
• smluvní plnění instruktorů a lektorů
• služby koordinátorů vzdělávání
• provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

Více na stránce poskytovatele. A letáku poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 20. prosince 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

 

 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první veřejnou soutěž na vědecké projekty, kterým v rámci Programu ZEMĚ II poskytne v příštích letech 1 miliardu korun. Výzkumníci se mohou přihlásit s projekty na vlastní téma, případně se zaměřit na jednu z 22 výzkumných potřeb vypsaných Ministerstvem. Hlavní oblasti výzkumu se budou zabývat bioekonomikou, smart zemědělstvím nebo globálními změnami v biosféře.

Pro klíčovou oblast Bioekonomika jsou stanovena témata:

 • Vyhodnocení a monitoring udržitelného hospodaření s organickou hmotou v orné půdě v rámci nového opatření I. pilíře - celofaremní ekoplatby
 • Řešení dopadů územní ochrany přírody na hospodaření vlastníků lesů a dřevozpracující sektor
 • Kontrola shodnosti a ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci kontrolního systému při jeho uvádění do oběhu na základě analýz DNA
 • Optimalizace kontrolních plánů, včetně optimalizace plánu odběru vzorků, založená na informacích o spotřebním koši a analýze rizika a za pomoci vytvořeného modelu
 • Uplatnění místní produkce a bioprodukce a rozvoj udržitelného veřejného stravování

Pro klíčovou oblast Smart zemědělství jsou stanovena témata:

 • Vymezení specifických oblastí zemědělství pro zajištění udržitelného rozvoje území

 • Dvojí využití půdy k zemědělské výrobě a výrobě elektřiny – Agrovoltaika
 • Vývoj a inovace nástrojů pro omezování výskytu škodlivých organismů v množitelském materiálu drobného ovoce
 • Metody integrované ochrany rostlin v oblasti pěstování zeleniny se zaměřením na měnící se spektrum účinných látek
 • Racionalizace využívání zemědělské půdy pomocí metod vycházejících z principů precizního zemědělství jako prostředek pro naplňování cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli"
 • Využití dat z více zdrojů pro šlechtění a management organismů s hospodářským využitím v zemědělství s využitím moderních postupů zpracování dat s návazností na genomický odhad plemenných hodnot
 • Sestavení vhodného designu alternativního ustájení pro nahrazení klecových technologií v porodnách prasnic při současném zachování životaschopnosti selat
 • Vyvinutí a zavedení metodiky na testování a hodnocení úrovně rezistence / tolerance odrůd cukrovky k virovým žloutenkám
 • Vyhledávání genetických zdrojů protivirové resistence hospodářských zvířat pro šlechtitelské nebo biotechnologické využití
 • Standardizovaná metodika pro interpretaci výsledků mikrobiologických analýz piva

Pro klíčovou oblast Globální změny v biosféře jsou stanovena témata:

 • Uhlíkové zemědělství a stanovení a úspory emisí skleníkových plynů ze zemědělské výroby
 • Produkce znečišťujících látek a emisí u monogastrických zvířat při zkrmování alternativních zdrojů proteinu
 • Půdoochranná technologie pro mák setý uplatňovaná v rámci standardu DZES 5
 • Strategie k zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v krajině a pro pokrytí hospodářských potřeb
 • Vyhodnocení možností posílit zásobování obyvatel pitnou vodou propojením skupinových vodovodů a vodárenských soustav jako adaptační opatření na změnu klimatu
 • Predikce dopadů probíhající klimatické změny na Lesnicko-typologický klasifikační systém a předpokládaný vývoj lesních vegetačních stupňů s vyhodnocením vlivu mezo a mikroklimatu a návrhy úprav typologického systému
 • Hodnocení dopadů výskytu, šíření a návrhy efektivních postupů eradikace nepůvodních druhů živočichů, vyžadujících regulaci v ČR

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 19. července 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2023 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2024 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2027,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Žádost, včetně relevantních příloh dle ZD, musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Veškeré podklady k odeslání na AZV dle nastavených podmínek a ZD, prosím, doručte na lubica.korcanova@upol.cz  nejpozději do 27. 6. 2023.

Před podáním návrhu projektu je potřeba dodat – originál vyplněné a podepsané Žádosti o souhlas s podáním návrhu projektu (zelená košilka) + Stručnou informaci k projektu na OPP (Mgr. Ľubica Korcanová).

Veškerá čestná prohlášení o způsobilosti budou za UPOL zaslána. Dokumenty k prokázání způsobilosti jsou k dispozici na OPP.

Bližší informace a podmínky soutěže naleznete na stránkách AZV ČR.

Mgr. Ľubica Korcanová

Příkazem ministra kultury č. 5 ze dne 4. 4. 2023 (PM č. 5/2023) byl zrušen dosavadní Příkaz ministra kultury č. 21 ze dne 9. 10. 2018 (PM č. 21/2018) a platné postupy schvalování výsledků výzkumu a vývoje „Programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030“ a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva kultury na léta 2024 – 2028 se s účinností od 12. 4. 2023 řídí Příkazem ministra kultury č. 5/2023, který nabyl účinnosti dne 12.4.2023.

Více na stránce poskytovatele.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne  jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Pro rok 2024 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 300 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 550 mil. Kč. Výzkumné organizace mohou pouze poskytnout smluvní výzkum formou subdodávky.

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích. Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 20 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů. Část dotace poskytovaná dle De minimis je navíc limitována podmínkami tohoto nařízení.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

 • inovace produktu (tedy výrobku nebo služby),
 • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
 • inovace organizační.

Požadované zaměření projektu včetně cílů v oblasti digitalizace, z nichž musí projekt naplňovat alespoň jeden, je blíže specifikováno v kapitole 2 zadávací dokumentace.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

S ohledem na vývoj rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro program NAKI III je nejbližší termín vyhlášení další VS tedy až v r. 2027 (předpoklad v polovině měsíce  března) pro projekty na léta 2028-2030.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Inovační vouchery OP TAK jsou ideální pro podporu spolupráce s firmami. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (žadatel), které mohou získat až 75 % dotace na nákup služeb na UP (tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.). Velkou výhodou je administrativní nenáročnost a vysoká míra úspěšnosti.

Příjem žádostí: 1. února 2023 - 1. února 2024 (průběžně). Bližší informace a potřebnou součinnost poskytne Ing. Libor Hájek, tel. 585 634 076, e-mail: libor.hajek@upol.cz. Podrobnější informace zde.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Třetí období (2014–2021) s podporou projektů zaměřených na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace je ukončeno. Aktuálně probíhá vyjednávání mezi Norskem a Kanceláří finančího mechanismu v Bruselu. Vyhlášení dalších výzev nelze očekávat dříve než na přelomu let 2025/2026.

Koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro rok 2023.

Harmonogram naleznete zde.

MPO vyhlásilo nové výzvy v rámci OP TAK 2022. Žádosti o podporu je možné podávat v aplikaci IS KP21+.

Aplikace – výzva I.

Příjem žádostí o podporu končí dne 28. 2. 2023 ve 14:00:00 hod.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je vždy týden před uzávěrkou poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne 16. 5. 2022 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

jednostupňovou V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Předpokládané termíny:

- soutěžní lhůta končí dnem 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.), fakultní deadline je 28. 6. 2022 ve 12:00!!!

- zahájení řešení vybraných projektů je květen 2023 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

- ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026,

- předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.


Podmínky soutěže včetně zadávací dokumentace jsou k dispozici zde.


Marika Svrčková

 

Národní operační programy

web MPO - RIS3 2021-2027

"Národní RIS3 strategie podmiňuje čerpání financí operačních programů 2021 - 2027 z EU fondů."

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation - RIS3, dále též „Národní RIS3 strategie“) zajišťuje promyšlené a účelné zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity.

Národní RIS strategie 2021-2027 v anglickém jazyce.


Krajská dimenze

Nedílnou součástí Národní RIS3 strategie jsou vstupy z Krajských RIS3 strategií, jež podléhají schválení regionálním samosprávám. Základním smyslem krajských RIS3 strategií je identifikace zvláštností inovačních systémů v jednotlivých krajích, včetně existující či potenciální specializace, a tím doplnění intervencí realizovaných z národní úrovně. Klíčovou roli hraje budování regionálních partnerství mezi podnikatelskou sférou a veřejných výzkumem.

Krajská RIS3 strategie - Olomoucký kraj (20.06.2020)

web: OP Životní prostředí 2021 - 2027

Předběžný harmonogram výzev na rok 2022

Program je v současnosti ve fázi příprav a je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Program bude financovaný z EFRR a FS. Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách. V této fázi přípravy ještě není stanovena. Žádosti se budou podávat elektronicky přes webové stránky OP ŽP.

OP ŽP bude podporovat:

 • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
 • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
 • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
 • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
 • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
 • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Programový dokument OP ŽP 2021-2027 (27.09.2021)

Podklady k žádosti o podporu OPŽP 2021–2027

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.3 - Adaptace na změnu klimatu

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.4 - Vodovody a kanalizace

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.5 - Oběhové hospodářství

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Péče o přírodní stanoviště a druhy

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Sanace skládky


V případě dotazů k OP ŽP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Zdroj: web OP TAK, MPO

Operační program navazuje na OP PIK 2014-2020. 

Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022.  Parametry výzev by mohly být zveřejněny do konce tohoto roku. K vyhlášení prvních výzev dojde začátkem roku 2022.

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Důležité odkazy:

OP TAK - Programový dokument - verze 29.07.2021

OP TAK - Řešení potenciálních překryvů OP TAK s ostatními operačními programy (2021-2027)

OP TAK - Orientační rozpočet a monitoring

OP TAK - Alokace dle podporovaných oblastí

OP TAK - Mapa regionální podpory 01.01.2022 - 31.12.2027

OP TAK - Struktura


V případě dotazů k OP TAK se obracejte na:

 

Zdroj: web Národní plán obnovy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje Národní plán obnovy, který obsahuje plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost/restartování a modernizace ekonomiky po COVID-19.

Národní plán obnovy - pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj, dekarbonizaci, digitalizaci a podporu nejslabších regionů.


Důležité odkazy:

Národní plán obnovy - projektový dokument 04/2021

Pilíře Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy - obsah jednotlivých pilířů


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

web OP Rybářství

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 – 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.
V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.


Návrh programového dokumentu OP Rybářství - říjen 2020


V případě dotazů k OP Rybářství se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy; Alokace: 4,9 mld. EUR (cca 126,8 mld. Kč); Fond:  EFRR, Fond soudržnosti

web OPD 2021+


Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

 • Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
 • Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
 • Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
 • Priorita 4 – Technická pomoc

Programový dokument OP Doprava 2021-2027


V případě dotazů k OPD se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

IROP a ITI OA 2021 - 2027

zdroj: web IROP 2021-2027

IROP je široce zaměřený program, který má za cíl přispět k rozvoji jednotlivých regionů v České republice a ke zlepšení kvality života tamních obyvatel. Usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Programový dokument IROP 2021-2027 (20.08.2021)

Aktivity IROP 2021-2027 - Zaměření IROP 2021.2027


V případě dotazů k IROP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

zdroj: web ITI AO

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k rozvoji území na základě místního přístupu.

ITI OA - Integrovaná strategie 2021 - 2027 - projektový dokument  - Mapa vymezení ITI OA 2021-2027


V případě dotazů k ITI OA se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Projekty EU

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Horizon Europe

Technologické centrum Praha vydalo novou brožuru pro Granty Evropské rady pro výzkum (ERC) v rámci serie VADEMECUM. Brožura má sloužit nejen zájemcům o granty ERC z řad vědeckých pracovníků a potenciálním řešitelům, ale také projektovým manažerům ve všech fázích přípravy a realizace projektu.


Tea Pokorná

Aurora Alliance

 • Mobilita musí proběhnout na partnerské univerzitě v rámci Aliance Aurora.
 • Délka mobility by neměla být delší než 7 dní.
 • Maximální výše financování je 1000 EUR na mobilitu.
 • Finanční podpora (cestovní výlohy a ubytování) bude studentům vyplacena zpětně po ukončení mobility.  Je tedy nutné, aby si studenti mobilitu předfinancovali z vlastních prostředků.
 • Vyplněnou přihlášku musí student odeslat min. 2 měsíce před plánovanou mobilitou.
 • Hlásit se mohou studenti všech studijních programů (Bc., Mgr. i PhD.)
 • V případě udělení kreditů si studenti sami vyřizují uznání ECTS kreditů na PřF UP

Přihláška ke studentské mobilitě a dokument "Aurora Student Mobility Scheme" obsahující podrobnější informace.

Informace ke studentským mobilitám je možné nalézt na odkazu zde: https://aurora.upol.cz/call-aurora-student-mobilities/

Pro dotazy: aurora.up@upol.cz


Tea Pokorná

web: Aurora Alliance UPOL

Aurora AllianceČlenové aliance

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aurora Alliance, která sdružuje vybrané univerzity napříč celou Evropou. Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje. Celkovou vizí je využít naši akademickou excelenci ve vzdělávání a výzkumu k ovlivnění společenských změn. Dne 18.10.2021 se konal Open Day Aurora Alliance na PdF UPOL. Úvodem toto společenství univerzit představil rektor prof. Martin Procházka společně s dalšími prorektory. Následovaly prezentace Zahraničního odd. RUP.


Open Day Aurora Alliance 18.10.2021

pror. JUDr.Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBAprof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Prof. Mgr.MgA. Vít Zouhar, Ph.D.Selma Porobić, PhD


Tea Pokorná

Programy přeshraniční spolupráce 2021 – 2027

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021 - 2027

Program Interreg Europe vyhlásil 2. výzvu k podávání projektů. Termín pro odevzdání projektů byl stanoven na 09.06.2023 12:00 hod. (fakultní deadline 05.06.2023).

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce s předpokládanou dobou realizace 4 let a mírou financování až 80 % z ERDF.

Program Interreg Europe podporuje primárně výměnu a přenos zkušeností, inovativních přístupů a budování kapacit mezi veřejnými orgány a dalšími organizacemi, které se zabývají politikou, v celé Evropě s cílem zlepšit jejich nástroje politiky (policy instruments), regionálního rozvoje, včetně programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst.

Cílem programu je podpora meziregionální spolupráci mezi regiony z celé Evropy zahrnující 27 členských států EU, Norsko a Švýcarsko v následujících programových oblastech: 

 • Smarter Europe 
 • Greener Europe 
 • More connected Europe 
 • More social Europe 
 • Europe closer to Citizens 

Žádosti mohou podávat:

 • orgány veřejné správy,
 • veřejnoprávní subjekty
 • soukromé neziskové subjekty

V souladu s cílem programu jsou hlavní cílovou skupinou programu Interreg Europe politicky odpovědné orgány (policy responsible authorities). Těmito organizacemi mohou být národní, regionální nebo místní orgány, jakož i další příslušné organizace odpovědné za vypracování a/nebo provádění politik regionálního rozvoje. 

Z tohoto důvodu je zapojení orgánu odpovědného za politiku jako partnera povinné alespoň u 50 % nástrojů politiky (policy instruments), jimiž se projektová žádost zabývá. U zbývajících nástrojů politiky (pokud existují) musí být tyto orgány zapojeny jako "přidružený orgán politiky“ (associated policy authority).

Podrobnosti včetně zadávací dokumentace jsou na webu programu.


Tea Pokorná

web dotaceeu.cz - Interreg CENTRAL EUROPE (2021-2027)https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html 

Program má být cílen na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.
Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80% oprávněných výdajů.

Aktuální výzvy:


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

 

web dotaceeu.cz - Program Interreg DANUBE (2021-2027)http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programming-period-2021-2027 

Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu. Vzhledem ke geografickému překryvu území a cílů programu a strategie EU pro Podunají  (EUSDR) poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů. 
Pro nadcházející období byly stanoveny následující priority a cíle: A Smarter Danube Region – posilévání výzkumných a inovačních kapacit, rozvoj dovedností pro smart specializaci a průmyslovou transformaci. A Greener, Low Carbon Danube Region – podpora obnovitelné energie, biologická rozmanitost, udržitelný vodní managment, přizpůsobení změněn klimatu. A More social and Inclusive Danube Region – přístup ke kvalitním službám a vzdělávání, rozvoj sociální infrastruktury, posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji. A Better Cooperation Governance – posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií.

 

PRIORITY A CÍLE NA OBDOBÍ 2021–2027

1. Chytřejší Podunají

2. Zelenější, nízkouhlíkový Podunají

3. Sociálnější Podunají

4. Lepší správa spolupráce v Podunají

 


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web dotaceeu.cz - Program Interreg EUROPE (2021-2027)https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

Program se zaměřuje na zlepšení implementace regionálních politik, včetně programů investice pro růst a zaměstnanost prostřednictvím výměny zkušeností, inovativních postupů a budováním kapacit mezi subjekty podílející se na implementaci a přípravě regionálních politik.

Jedná se o projekty měkkého charakteru, kde budou moci být realizovány pilotní aktivity v omezeném rozsahu. Projekty budou moci být realizovány ve všech tematických oblastech kohezní politiky od výzkumu a inovací, životního prostředí, klimatických změn, sociální problematiku až po oblast dopravy a integrovaného rozvoje.


10.02.2022 - Infoden Interreg EUROPE - všechny prezentace

1. výzva (05.04.2022 - 31.05.2022)


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegradském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedních zemí V4 má rovněž nárok na podporu s projekty, které se konají v okruhu 40km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100% rozpočtu projektu a 15% na režijní náklady.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu, maximálně 15% z požadované částky jde na režijní náklady.
 • Projekty se musí zabývat alespoň jeden z cílů sedmi oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegradské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. Tou je od července 2020 do června 2021 Polsko.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegradské skupiny.
  • Návrat ke kořenům visegradské spolupráce (Projekty zdůrazňující význam posílení vazeb a rozvoje spolupráce mezi společnostmi zemí V4 v souvislosti s 30. výročím V4)
  • Obnova po covidu (Projekty zaměřené na podporu odolnosti/oživení V4 z hlediska zdraví, hospodářství a společnosti prostřednictvím inovativních řešení)
  • Podpora regionálního brandingu a cestovního ruchu (Projekty zaměřené na propagaci vnějšího obrazu A4 a cestovního ruchu v regionu V4 a v jeho rámci)
 • The 2022 priorities for the Strategic Grants are:
  • Research, development and innovation, digitalisation
  • Post-COVID Recovery
  • Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad countries

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 p.m. SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).


Kde a jak podat návrh projektu

Užitečné tipy a odkazy na poskytovatele. Čtěte a kontaktujte nás.

Agentury, ministerstva a fondy

Obecná pravidla pro podání všech typů projektových návrhů

Před podáním návrhu projektu (agentury, ministerstva a fondy) za PřF UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním, ať už je řešitel z UP v roli hlavního řešitele nebo spoluřešitele.

Co je potřeba ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu?

 • Řádně vyplněná zelená košilka (čili Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace - 1 originál), podepsaná předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště.
 • Stručné informace k projektu (1 originál).

Vše vytištěné včetně podpisů (ještě před podáním v online platformě, datovou zprávou, na podatelnu nebo poštou) podejte pracovnici na Oddělení projektové podpory PřF UP (pracoviště 3905), která pomůže s formuláři a zajistí podpisy (děkana, tajemníka) na žádosti. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Frascati manuál, dokument určený pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Gender a Rovné příležitosti na UP jsou zpracovány v Plánu rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti.

Open Science (UP) je hnutí, které staví na myšlence, že vědecké znalosti všeho druhu by měly být sdíleny a využívány. Usiluje o ucelenou změnu zavedených vědeckých postupů a směřuje ke sdílení ve všech oblastech životního cyklu vědeckých informací bezplatně a veřejně.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace a strategické dokumenty www.vyzkum.cz.

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

TA ČR je organizační složkou státu, zřízenou v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., centralizující státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Aktuální nabídku výzev najdete na Programy a soutěže.

Zjistěte, který program je vhodný právě pro Vás.

Důležité upozornění po získání dotace. Spoluřešitelskou smlouvu (hlavní příjemce – UP) je třeba podepsat před uzavřením projektové smlouvy (poskytovatel – hlavní příjemce).

Užitečné odkazy:

ISTA/SISTA, online informační systém, který zajišťuje celý průběh poskytování účelové podpory, umožňuje napojení např. na relevantní registry veřejné správy a na informační systémy státu. Součástí je systém nápověd, který provede uchazeče vyplněním elektronické žádosti.

Helpdesk, platforma pro založení nových dotazů i vyhledávání dotazů existujících v databázi.

Gendrová dimenze v obsahu výzkumu (TA ČR).

 

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. V současné době jsou podporovány VaV projekty v Programu ZEMĚ II, tedy Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, ZEMĚ II.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo vnitra (MV)

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií SECTECH, realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hlavním cílem je propojení malých a středních podniků, v participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 - 2027).

Portál ISKP21+ jako součást MS2021+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize formuluje základní směr rozvoje ČR.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

10 kroků k získání dotace

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISKP21+, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo kultury (MK)

Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity a umění na léta 2023 až 2030 byl schválen usnesením vlády ČR.

Program implementuje Koncepci vycházející z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI 2021+).

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán osobně přes podatelnu nebo poštou, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo financí (MF)

Fondy EHP a Norska na podporu snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Čtvrté období (2021–20XX) je ve stavu počátečních vyjednávání na úrovni zahraničních úřadů, kdy se stanovují prioritní dotační oblasti a celkový rozpočet pro jednotlivé státy.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím AIS SFŽP ČR platformy, a to v soutěžní lhůtě.

Kuchařka k administraci projektů

Praktické informace pro řešitele na PřF UP.

Administrace projektů OPP PřF

Oddělení projektové podpory (OPP PřF - 3905) je podporou při podávání projektů na PřF. Poskytuje konzultace a zajišťuje administrativu spojenou s projektem v rámci evidence na UP. V případě dotazů a pochybností se neváhejte vždy obrátit na pracovníky, kteří s agendou ochotně pomohou. Pro projekty obecně platí následující postup.

Projekty v krocích:

I. Před podáním projektové žádosti

 1. Řešitel, stejně jako spoluřešitel, informuje o záměru podat projektovou žádost příslušnou referentku OPP PřF – dle poskytovatele dotace – viz web OPP PřF.
 2. Podání každé projektové žádosti (hlavní řešitelské i spoluřešitelské) schvaluje děkan a tajemnice fakulty (kvalita žádosti, dofinancování, investice). Z toho důvodu v dostatečné časové rezervě poskytne žadatel příslušné referentce informace k projektové žádosti (anotace, rozpočet včetně případného dofinancování Kč/%, realizační tým, rozpis úvazků, systém konsorciálního řízení projektu – kdo a v jakém počtu hlasují/rozhodují – pokud je toto pro projekt relevantní). Společně se zelenou košilkou (Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace – 1 originál) podepisuje žadatel a vedoucí pracoviště. Součástí žádosti je souhlas vedoucího s případným dofinancováním (Stručné informace k projektu - 1 originál, rozsah 1 normo strana). S přípravou košilky ráda pomůže pracovnice oddělení. Oba dokumenty je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Termíny fakultních uzávěrek a kontaktní osoby jsou uvedeny u jednotlivých výzev v sekci Oddělení projektové podpory - výzvy a sděleníProsíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.
 3. Čestná prohlášení k návrhu projektu, kde je vyžadován podpis statuárního zástupce (UP) předá referentka OPP PřF od řešitele/ spoluřešitele k podpisu na PSUP (po podpisu zelené košilky vedením PřF).
 4. Pokud je součástí žádosti dodání konsorciální smlouvy, smlouvu žadatel předá na OPP PřF, které zajistí připomínky PO RUP/ PSUP přes sekretariát děkana ve lhůtě až 2 týdnů. Podepsanou smlouvu je nutné předat na OPP PřF k vložení do CES a zveřejnění v RS MVČR.
 5. Před podáním žádosti v elektronické platformě poskytovatele (např. ISTA, ISKP) je třeba z rozhodnutí vedení UP udělit přístup s právem k náhledu do návrhu projektu zaměstnanci PSUP (ludmila.hrabakova@upol.cz).
 6. Podání žádostí v online platformách zajišťuje řešitel. Odeslání projektové žádosti ve finální (tištěné) podobě či potvrzení o podání projektu (online) datovou zprávou zajišťuje příslušná referentka OPP PřF. U Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA nikdy neměňte název souboru a zašlete jej mailem tak, jak jej vygenerujete příslušné referentce.
 7. OPP PřF prosí řešitele a spoluřešitele o informaci v případě, že návrh projektu po schválení zelené košilky nebyl podán u poskytovatele.

II. Realizace projektu

 1. V termínech daných zadávací dokumentací či pokyny poskytovatele je nezbytné zajistit podpis smlouvy o řešení projektu tzv. poskytovatelská či grantová smlouva – zasílá poskytovatel dotace. Poskytovatelskou smlouvu či dodatek nepřipomínkuje právní oddělení, na tento typ smluv UP může pouze přistoupit, nikoli ji měnit. Smlouvu podepisuje rektor (statutární zástupce), příp. jeho pověřený zástup s uděleným zmocněním, v některých případech i řešitel (dle zadání poskytovatele).
 2. Znění veškerých dalších smluv – o spolupráci na řešení části projektu (tzv. spoluřešitelské či účastnické smlouvy), konsorciálních, spoluřešitelských dodatků ke smlouvám a dalších – připomínkuje před podpisem zúčastněných stran Právní oddělení RUP/ PSUP (ve lhůtě až 2 týdnů) nebo se použije vzorová smlouva připravená Právním oddělením RUP (např. spoluřešitelské smlouvy k projektům GAČR). K tomuto účelu předkladatel doloží příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.).
 3. Podpis veškerých smluv a dodatků zajištuje řešitelům i spoluřešitelům OPP PřF (příslušná referentka). K tomuto účelu předkladatel doloží na OPP PřF řádnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.) a také formulář (košilku) nezbytný k podpisu rektora/statutárního zástupce a k vložení smlouvy/dodatku do CES a RS MVČR. Projektové smlouvy zpravidla podepisuje statutární zástupce (rektor) či jím pověřená osoba.
 4. Řádně vyplněný formulář – tzv. elektronickou košilku (košika ke smlouvě - Formulář žádosti o podpis smlouvy rektorem, košilka k dodatku - Formulář žádosti o podpis dodatku rektorem), kterou podepisuje řešitel/spoluřešitel projektu (PřF) a vedoucí pracoviště (PřF), je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Vzor k náhledu. Elektronickou košilku lze vyhledat cestou Portál - Smlouvy - Formuláře žádosti o podpis - tlačítko Přidat+ - formulář (smlouva/ dodatek).
 5. Finální verze smlouvy (tj. smlouva podepsaná všemi účastníky včetně všech povinných příloh - dle formulace na smlouvě) musí být neprodleně předána na oddělení OPP PřF, které zajistí vložení smlouvy/dodatku do CES (centrální evidence smluv UP) a následně informuje o vložení do CES předkladatele smlouvy. Po zveřejnění smlouvy v CES je smlouva zveřejněna také v RS MVČR (Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky), pokud předkladatel smlouvy neuplatní jednu z výjimek a smlouva/dodatek nemusí být v RS MVČR zveřejněn (např. plnění smlouvy výhradně v zahraničí). Předkladatel smlouvy/dodatku je o zveřejnění informován prostřednictvím automaticky vygenerovaného e-mailu. O vložení smlouvy/dodatku do CES informuje řešitele/spoluřešitele mailem klíčový uživatel PřF.
 6. Dle Zákona o registru (340/2015 Sb.) nabývají smlouvy/dodatky účinnosti až s datem zveřejnění v RS MVČR.
 7. Lhůta k odeslání smlouvy/dodatku do RS MVČR činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy/dodatku, tj. od data posledního podpisu uvedeného ve smlouvě/dodatku. Dále platí, že v případě, že smlouva/ dodatek není zveřejněn v RS MVČR nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá platnosti. Důsledkem mohou být sankce ze strany poskytovatele.
 8. Za evidenci smluv/dodatků je na PřF odpovědný zaměstnanec, klíčový uživatel (Mgr. Silvie Šavrňáková,  silvie.savrnakova@upol.cz, tel. 585 634 011). V případě dotazů, pochybností či požadavku na začernění vybraných pasáží ve smlouvě/dodatku ji kontaktujte e-mailem.
 9. Obecná pravidla a postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na upravuje vnitřní norma UP R-B-22/08, která je závazná pro všechny zaměstnance UP.
 10. Originály smluv a dodatků jsou zasílány prostřednictvím oddělení OPP PřF k archivaci na Právní oddělení RUP. Od  března 2023 originály smluv/ dodatků již nejsou ukládány na PO RUP a tato pivinnost neplatí..
 11. K samotné realizaci projektu je ze strany řešitele/spoluřešitele nezbytná znalost podmínek realizace projektu - zadávací dokumentace, všeobecné podmínky a další přílohy a metodické pokyny vydané poskytovatelem dotace.
 12. Řešitel/spoluřešitel před zahájením realizace projektu kontaktuje ekonomické oddělení (Ing. D. Kopecká) k přidělení SPP prvku projektu a personální oddělení (Mgr. V. Vašková, V. Caletková) k zajištění pracovních smluv, dohod o změně PS, návrhu na změnu mzdového zařazení a také popisu pracovní činnosti pracovníků projektu.

III. Dílčí zprávy, závěrečné zprávy, zprávy o činnosti, zprávy o realizaci projektu, plné moci

 1. K dílčím zprávám, závěrečným zprávám, zprávám o činnosti, zprávám o realizaci projektu a plným mocím je třeba dodat na OPP PřF žlutou košilku (Formulář žádosti o podpis Monitorovací (příp. jiné) zprávy k projektu - podepsanou řešitelem a vedoucím pracoviště, včetně ERMS), je-li vyžadován podpis statutára na dokumentech ke zprávě.
 2. Dle konkrétních podmínek jednotlivých poskytovatelů dotace – viz informace na webových stránkách poskytovatelů (zadávací dokumentace, všeobecné podmínky apod.) a OPP PřF. Pokud dojde během řešení projektu ke změně původního návrhu projektu, musí řešitel o této změně poskytovatele informovat v souladu se zadávací dokumentací či směrnicemi poskytovatele, ideálně obratem.
 3. Udržitelnost projektu. Délku trvání a způsob plnění definuje poskytovatel, a je závazná pro řešitele (UP/fakulty) dle znění v příslušných dokumentech k projektu daného poskytovatele (zadávací dokumentace, smlouvy, web apod.). Např. GA ČR má v poskytovatelských smlouvách uvedenou větu: "Platnost a účinnost této Smlouvy končí uplynutím 720 dnů od data ukončení řešení Projektu." Platnost smlouvy tedy končí datem stanoveným ve smlouvě, plus přičteno 720 dní ke dni ukončení projektu.

Praktické informace pro řešitele

CES centrální evidence smluv - obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP.

Registr smluv - vyhledávání zveřejněných smluv na stránkách MVČR smlouvy.gov.cz/vyhledavani

SPP prvek je přidělen ke každému projektu (Ing. Kopecká) a řešitel má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na portal.upol.cz se vpravo, v jedné z nabídek, objeví „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou návrh projektu, zadávací dokumentace, smlouva o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí.

Školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

 

Projektový tým

Ing. Bc. Tea Pokorná
projektová manažerka
585 634 022, 720 072 507
tea.pokorna@upol.cz

agenda: Horizon Europe, projekty MŠMT, OP JAK, OP ŽP, ITI olomoucké aglomerace, Mezinárodní visegradský fond, Interreg

Mgr. Silvie Šavrňáková, MBA
projektová referentka
585 634 011, 737 109 826
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty TA ČR, projekty Ministerstva průmyslu a obchodu (OP PIK, OP TAK, Národní plán obnovy), Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí (Fondy EHP a Norska), Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zahraničních věcí (Česká rozvojová agentura)

Mgr. Ľubica Korcanová
projektová referentka
585 634 051
lubica.korcanova@upol.cz

agenda: projekty GA ČR, Ministerstva zdravotnictví, Juniorské projekty UP, IGA

Ing. Libor Hájek
referent komunikace a marketingu
585 634 076, 602 755 560
libor.hajek@upol.cz

agenda: administrativní a smluvní podpora zakázek smluvního výzkumu (včetně licencování) a při získávání dotační podpory na spolupráci s firmami nebo při dopracování komerčně nadějných výsledků vědy a výzkumu, administrace duševního resp. průmyslového vlastnictví nových vědeckých a výzkumných výsledků v souladu se směrnicí UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)