Uchazečům

Proč studovat u nás?

Prezentace katedry

Proč studovat matematiku?

Matematika představuje základ, na němž lze exaktním způsobem vystavět všechny přírodní vědy, technické vědy i vědy společenské. Studium matematiky je především zaměřeno na osvojení matematického způsobu myšlení, díky němuž dokážete nejen navrhnout matematický popis konkrétních situací , ale také nalézt a pochopit souvislosti mezi fakty z nejrůznějších oborů věd a lidské činnosti. Matematika, to rozhodně nejsou jen výpočty či odvozování vzorců…

Důvody, proč studovat matematiku právě na naší katedře mohou být tyto:

 • šest desítek let tradice přípravy matematiků zaměřených na algebru, geometrii a vyučování matematice
 • vědecká činnost zaměřená na disciplíny vyučovaných oborů - výuka obohacována o aktuální vědecké poznatky
 • příznivý poměr počtu studentů na jednoho akademického pracovníka - individuální přístup ke studentům
 • propojení teoretické výuky s aplikacemi v ostatních oblastech lidského poznání
 • možnost zapojit se do vědeckého výzkumu
 • výuka za podpory ICT komponent
 • bohaté zastoupení pedagogických praxí různého typu (u programů zaměřených na vzdělávání)
 • velká nabídka volitelných předmětů - přizpůsobení studia zájmům posluchače
 • dobré uplatnění na trhu práce

Univerzita Palackého v Olomouci je datem svého založení (1573) druhou nejstarší univerzitou v ČR a stejně stará je zde i tradice výuky matematiky. Krom vlastního studia nabízí studentům kvalitní zázemí (knihovny, studovny, informační centrum). Samotné město Olomouc je zajímavé tím, že cca 20% jeho populace tvoří studenti UP (jeden z nejvyšších podílů v ČR) a dokáže tak vyjít vstříc jejich potřebám a zájmům.

Studijní obory

 

Zajímají Vás, jaké obory je možné s matematikou kombinovat? Navštivte tento odkaz.

 

Katedra algebry a geometrie garantuje bakalářské tříleté studijní obory:

 • Matematika – pouze prezenční forma
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání  maior (prezenční i kombinovaná forma)
 • Deskriptivní geometrie  se zaměřením na vzdělávání  maior (prezenční i kombinovaná forma)

 

Na uvedené tři bakalářské studijní obory navazují magisterské dvouleté studijní obory:

 • Diskrétní matematika – pouze prezenční forma
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy maior (P i K)
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové) – pouze jako doplnění aprobace pro již vystudované učitele, pouze kombinovaná forma
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové) pouze v kombinované formě jako doplnění aprobace pro vystudované učitele
 • Učitelství matematiky pro SŠ maior – prezenční i kombinovaná forma
 • Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) – pouze jako doplnění aprobace pro již vystudované učitele, pouze  kombinovaná forma

Navíc je pak na naší katedře možnost absolvovat doktorské (Ph.D.) studium v programu Matematika, konkrétně se jedná o obory:

 • Algebra a geometrie (P i K) - nabízí specializaci v oblasti uspořádaných algebraických struktur nebo v diferenciální geometrii
 • Algebra and Geometry (P) - in english language
 • Didaktika matematiky (P i K) - zaměřeno na získání schopnosti samostatné vědecké práce v teorii vyučování matematice. Probíhá pod vedením školitele aktivně vědecky činného v oboru

Téma disertační práce si uchazeč vybírá ze seznamu témat disertačních prací, které se mu nabídnou při podávání přihlášky.

 

Katedra algebry a geometrie v současné době zajišťuje aprobační předměty Matematika a Deskriptivní geometrie v bakalářských a magisterských studijních programech učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ.

V současné době je možné studovat v prezenční formě matematiku spolu s následujícími předměty

 • biologie
 • biologie a enviromentální výchova
 • deskriptivní geometrie
 • fyzika
 • geografie
 • geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
 • chemie
 • informatika pro vzdělávání
 • anglická filologie (ve spolupráci s Filozofickou fakultou)
 • francouzská filologie (ve spolupráci s Filozofickou fakultou)
 • ruská filologie (ve spolupráci s Filozofickou fakultou)
 • tělesná výchova (ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury)
 • hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou)
 • historie se zaměřením na vzdělávání (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou nebo Filozofickou fakultou)

V kombinované formě lze studovat matematiku spolu s následujícími předměty

 • deskriptivní geometrie
 • geografie
 • fyzika (pouze navazující studium)

Další fakultní i mezifakultní kombinace s matematikou nejsou vyloučeny. S dotazy na konkrétní kombinace studijních oborů se můžete obrátit na studijní oddělení fakulty Přírodovědecké fakulty.

Profil absolventa

Bakalářské studium (Bc)

Matematika pro vzdělávání maior (P i K)

Absolvent v bakalářském studiu získá základy znalostí vyšší matematiky (algebry, geometrie, matematické analýzy) a jejich užití při řešení praktických úloh, dále základy znalostí z pedagogiky, pedagogické psychologie, obecné didaktiky, oborové didaktiky a teorie vyučování, rozumí etickému rozměru práce s lidmi.

Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo se může uplatnit také jako asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času. Absolventi najdou uplatnění zejména v oblasti přírodních věd, v oblastech techniky, ve školách s třídami s žáky sociálně nebo zdravotně znevýhodněnými, v domovech mládeže, školních družinách, dětských domovech, domech dětí a mládeže.

Deskriptivní geometrie pro vzdělávání maior (P i K)

Absolvent má znalosti základních geometrických disciplín, zobrazovacích metod, počítačové grafiky a jejich uplatnění v technické praxi, zná principy matematického uvažování, logického a kritického myšlení. Absolvent v bakalářském studiu získá základy znalostí z pedagogiky, pedagogické psychologie, obecné didaktiky, oborové didaktiky a teorie vyučování, rozumí etickému rozměru práce s lidmi. Program připravuje studenty pro navazující magisterské studium programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy.

Absolvent se uplatní ve školách s třídami s žáky sociálně nebo zdravotně znevýhodněnými, v domovech mládeže, školních družinách, dětských domovech, domech dětí a mládeže nebo v oblasti počítačové grafiky, techniky, zpracování dat, přírodních věd.

Matematika (P)

Absolvent má široký přehled v základních matematických teoriích a je připraven k dalšímu magisterskému studiu nebo do praxe. Umí uplatnit základy vyšší matematiky včetně základů algebry, geometrie, matematické analýzy či numerických metod a jejich užití při řešení praktických úloh a aplikacích v technických a přírodních vědách. Má rozvinuté abstraktní myšlení a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit problémy. Může pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Dále po doplnění konkrétních znalostí se absolvent může dobře uplatnit přímo v praxi, v profesích souvisejících s informatikou, programováním či ekonomikou.

Obvyklé možnosti uplatnění studenta mimo akademickou sféru jsou především práce v sektoru bankovnictví nebo pojišťovnictví, v oblasti jakékoliv analýzy dat nebo práce pro firmy se zaměřením na pokročilé technologie či tvorbu software. Absolventi matematiky mají hluboké a široce aplikovatelné znalosti a po relativně krátkém zaškolení jsou schopni zastávat vysoce kvalifikované a podle potřeb zcela specifické činnosti. Přestože studium matematiky je spíše teoretického zaměření, dlouhodobá zkušenost ukazuje, že absolventi náročného studia matematiky patří obecně k absolventům s nejnižší nezaměstnaností a nejvyšší nástupní mzdou.

 

Navazující magisterské studium (NMgr)

Učitelství matematiky pro střední školy maior (P i K)

Absolvent má znalosti základních matematických disciplín, zejména matematické analýzy, algebry a geometrie, zná principy matematického uvažování, logického a kritického myšlení, zná vztahy a souvislosti mezi jednotlivými odvětvími matematiky. Absolvent prohloubil a upevnil v navazujícím magisterském studiu znalosti z pedagogiky, pedagogické psychologie, obecné didaktiky, znalosti oborové didaktiky a teorie vyučování. Umí plánovat, realizovat, monitorovat a hodnotit výuku, volit vhodné metody výuky a jejího hodnocení, rozumí etickému rozměru práce s lidmi.

Absolvent se uplatní především jako učitel matematiky na střední škole, může také pokračovat v doktorském studiu.

 

Učitelství matematiky pro střední školy (K)

Absolvent má znalosti základních matematických disciplín, zejména matematické analýzy, algebry a geometrie, zná principy matematického uvažování, logického a kritického myšlení, zná vztahy a souvislosti mezi jednotlivými odvětvími matematiky.

Absolvent najde uplatnění zejména jako učitel na všech typech středních škol a na druhém stupni základních škol.

 

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy maior (P i K)

Absolvent je teoreticky i prakticky seznámen s didaktickými problémy vyučování deskriptivní geometrie a je vybaven znalostmi aplikací deskriptivní geometrie ve stavební a strojnické praxi, včetně využití počítačové grafiky. Absolvent prohloubil a upevnil v navazujícím magisterském studiu znalosti z pedagogiky, pedagogické psychologie, obecné didaktiky, znalosti oborové didaktiky a teorie vyučování. Umí plánovat, realizovat, monitorovat a hodnotit výuku, volit vhodné metody výuky a jejího hodnocení, rozumí etickému rozměru práce s lidmi.

Absolvent najde uplatnění jako učitel deskriptivní geometrie na gymnáziích, středních odborných školách a učilištích a na vysokých školách technických.

 

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (K)

Absolvent je teoreticky i prakticky seznámen s didaktickými problémy vyučování deskriptivní geometrie a je vybaven znalostmi aplikací deskriptivní geometrie ve stavební a strojnické praxi, včetně využití počítačové grafiky.

Absolvent najde uplatnění jako učitel deskriptivní geometrie na gymnáziích, středních odborných školách a učilištích a na vysokých školách technických.

 

Matematika (P)

Absolvent má nad rámec přehledu v základních matematických teoriích hluboké znalosti ze zvolené specializace algebra a geometrie (teoretická algebra, diferenciální geometrie, základy diskrétní matematiky a teoretické informatiky) nebo analýza a aplikovaná matematika (pokročilý diferenciální počet, pokročilé metody statistiky a matematického modelování). Umí získané znalosti tvůrčím způsobem užívat a rozvíjet.

Po doplnění konkrétních znalostí je absolvent dobře připraven pro uplatnění přímo v praxi, a to nejčastěji v profesích souvisejících s informatikou, programováním či ekonomikou, např. v organizacích zabývajících se analýzou finančních trhů, vývojem softwaru, v oblasti geoinformatiky, v profesích vyžadujících matematické myšlení a matematizaci reálných situací či analýzu dat. Absolvent je připraven na případné doktorské studium.

Doktorské studium

Algebra a geometrie (P i K)

Absolventi jsou vysoce kvalifikovaní odborníci připravení pro vědeckou práci v algebře nebo geometrii; uplatnění najdou zejména ve výzkumu a ve vysokém školství.

Absolventi naleznou uplatnění v akademické sféře, v institucích zabývajících se vědou a výzkumem.

 

Algebra a geometrie (P) (En)

Graduates are qualified for scientific work in algebra or geometry; they can find positions in research and higher education. Předpoklad uplatnitelnosti

Graduates will find employment in the academic sphere, in institutions dealing with science and research.

 

Didaktika matematiky (P i K)

Absolvent si osvojí důležité aspekty moderní didaktiky matematiky - kompetence plánovat samostatnou výzkumnou činnost, zpracovávat grantové projekty, formulovat vědecké cíle takových projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení. V rámci toho si rozšíří dovednosti ve vyhledávání zdrojů vědeckých informací v domácích i zahraničních časopisech a databázích matematických a pedagogicko-psychologických. Prohloubí své dovednosti ve zpracování literárních rešerší, naučí se kriticky hodnotit výsledky vlastní i závěry druhých autorů. Je schopen odborně komunikovat v cizím (zejména v anglickém) jazyce a prezentovat výsledky své práce na odborných seminářích a vědeckých konferencích. Bude interdisciplinárně zaměřeným specialistou, schopným orientovat se v didaktice matematiky, moderní matematice, teorii vzdělávání, školské vzdělávací politice, psychologii, filosofických aspektech přírodních věd a vzdělávání, v oblasti právních předpisů, komunikace a presentace, marketingu a ekonomie. Studium a vědecká příprava jsou směrovány k dosažení maximální adaptability pro řešení koncepčních otázek a problémů teoretického i aplikačního charakteru. Absolvent bude schopen řešit odborné problémy v teorii i praxi vzdělávání v matematice, být pro-aktivní v implementaci vzdělávacích trendů, prognózovat další vývoj v matematickém vzdělávání, vytvářet modely matematického vzdělávání, koncepčně pracovat v oblasti kurikulární tvorby a podílet se na rozvoji teorie vyučování matematice jako vědecké disciplíně.

Absolventi naleznou uplatnění na katedrách didaktiky matematiky vysokých škol, na vědeckých pracovištích doma i v zahraničí, na odpovědných místech v pedagogických institucích, v dalším vzdělávání učitelů, při tvorbě ŠVP, na vyšších odborných školách, ve státní správě, v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Studijní programy

Zde naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů u vybraného typu studijního programu

 

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)