Laboratorní cvičení z biochemie

Identifikace aminokyselin. Stanovení izoelektrického bodu kaseinu. Zjištění přítomnosti kyseliny glutamové v potravinářských dochucovadlech. Kvalitativní a kvantitativní analýza sacharidů ve sladících přípravcích. Stanovení proteinů Bradfordovou metodou ve zkumavkovém a mikrodestičkovém uspořádání. Izolace aminoxidasy ze semenáčků hrachu a stanovení její aktivity. Stanovení Michaelisovy konstanty interakce hrachové aminoxidasy s putrescinem a inhibiční konstanty zvoleného inhibitoru. Aktivita, substrátová specifita a pH optimum enzymů. Izolace DNA Ri-plasmidu z bakteriálního kmene Agrobacterium rhizogenes R15834 metodou alkalické lýze. Preparace lipidových frakcí z vaječného žloutku. Separační metody. Gelová chromatografie. Agarosová elektroforéza. Stanovení isoenzymového zastoupení rostlinných peroxidas metodou diskontinuální elektroforézy v polyakrylamidovém gelu za nativních podmínek.