Experimentální metody studia obranné reakce rostlin

Jednotlivé úlohy cvičení zahrnují protokoly přípravy rostlinného materiálu a praktický design působení různých abiotických a stresových faktorů a přípravu vzorků rostlinných pletiv a extraktů pro následné analýzy spektrofotometrickými, fluorimetrickými, chromatografickými, elektroforetickými a histochemickými metodami: Příprava testovaného materiálu a jeho ovlivnění působením stresového faktoru. Pěstování rostlin a jejich vystavení působení stresových faktorů, odběr rostlinného materiálu a jeho uchovávání. Příprava protoplastů a buněčných kultur. Stanovení buněčné hustoty, životnosti, buněčné smrti a regenerace buněčné stěny při působení stresových faktorů. Stanovení a lokalizace reaktivních forem kyslíku v rostlinách. Stanovení produkce oxidu dusnatého a reaktivních forem dusíku v rostlinných extraktech. Lokalizace produkce oxidu dusnatého v rostlinných pletivech. Stanovení produktů peroxidace lipidů v rostlinných extraktech. Stanovení celkové antioxidační kapacity v rostlinných extraktech. Stanovení aktivity enzymů podílejících se na degradaci aktivních forem kyslíku (askorbátperoxidasa, glutathionperoxidasa, katalasa). Stanovení izoenzymového zastoupení peroxidas nativní elektroforézou. Stanovení aktivity fenylalaninamoniaklyasy. Lokalizace produkce fenolických látek ligninu v rostlinném pletivu. Stanovení volných a vázaných fenolických látek v rostlinných extraktech. Stanovení produkce volných a konjugovaných polyaminů metodou HPLC. Stanovení nízkomolekulárních a proteinových S-nitrosothiolů v rostlinných extraktech.