Projekt management a financování výzkumu

Přednášky budou zaměřeny především na uvedení studentů do problematiky financování výzkumných aktivit a orientaci v dostupných dotačních titulech, dále na seznámení s principy projektového řízení a využití dostupných účetních dat.

Rozsah výuky je 12x 2h, ukončeno kolokviem.

Témata přednášek:

a) Financování výzkumu:

 • Principy financování vědy a výzkumu, typy finančních zdrojů
 • Nejběžnější dotační tituly v rámci účelového financování v ČR a EU

b) Základy finančního řízení, principy účetnictví:

 • Účetnictví a finanční řízení: základní pojmy
 • Struktura rozpočtu, charakteristika základních rozpočtových položek
 • Nejběžnější typy výnosů a nákladů, výkaz zisku a ztráty
 • Základní finanční ukazatele

c) Projektové řízení:

 • Příprava projektu, tvorba projektové žádosti
 • Plánování rozpočtu projektu, způsob jeho čerpání, nejběžnější typy projektových nákladů
 • Průběh realizace projektu od zahájení po závěrečnou zprávu
 • Výkaznictví a monitoring projektu
 • Využití finančních ukazatelů a účetních dat v rámci projektového řízení
 • Zásady efektivního projektového řízení