Seminář pro bioinformatiky 3

Řešení početních, odvozovacích a logických úloh z biochemie. Aminokyseliny: závislost náboje na pH, titrační křivka, isoelektrický bod, Henderson-Hasselbachova rovnice. Peptidy: odhad celkového náboje, analýza sekvence. Proteiny: predikce struktury. Sacharidy: chemické vzorce, charakteristické reakce. Lipidy: názvosloví mastných kyselin, vlastnosti fosfolipidů, fosfolipasy. Nukleové kyseliny: párování bazí, reakce fosfoesteras a fosfodiesteras, DNA sekvencování. Základy termodynamiky: Gibbsova energie, rovnovážná konstanta, odhad průběhu reakce, spřažené reakce. Redoxní reakce: redoxní potenciál, Nernstova rovnice, redoxní páry, dýchací řetězec v mitochondriích, odhad průběhu redoxní reakce. Enzymy: enzymová aktivita, číslo přeměny, rovnice Michaelise-Mentenové, substráty a inhibitory enzymů. Glykolýza, citrátový cyklus, dýchací řetězec, fotosyntéza: průběh jednotlivých reakcí, termodynamické parametry.