Přihláška ke studiu

Studium v programech Experimentální biologie garantuje naše partnerské pracoviště Laboratoř růstových regulátorů. Jde konkrétně o následující studiní programy:

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2022). Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se zasílá písemně pouze v případě, že se žádá o prominutí přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky: do 15. března 2023

Termín přijímacích zkoušek: 6. června 2023 (bakalářské studium)

Termín přijímacích zkoušek: 12. června 2023 (navazující magisterské studium)

Termín podání přihlášky do doktorského studia: do 15. srpna 2023 (2. kolo)

Termín přijímacích zkoušek: 29. sprna 2023 (doktorské studium, 2. kolo)

Podrobné informace o přihlášce, podmínkách přijímacích zkoušek a možnosti jejich prominutí jsou uvedeny na  stránkách Přírodovědecké fakulty UP.

Proces přihlašování ke studiu

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2023). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

 • Zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu vytiskněte; na druhé straně přihlášky tak budete mít uvedené známky ze střední školy.
 • Vytištěnou přihlášku nechte potvrdit ve škole; nemusíte tak posílat jednotlivá vysvědčení, ani katalogové listy.
 • V případě, že jste již maturovali a nemůžete získat prospěch potvrzený školou, dodejte jednotlivá vysvědčení. Vysvědčení nechte úředně ověřit, např. na poště.
 • Dodejte případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze).
 • Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály je považována za žádost o prominutí přijímací zkoušky. Není tedy potřeba psát samostatný text, ve kterém budete žádat o prominutí.
 • Vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu:
  Studijní oddělení PřF UP
  17. listopadu 12/1192
  779 00 Olomouc

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690 Kč. Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil. Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací.

Pro bakalářský studijní program Experimentální biologie lze požádat o prominutí přijímací zkoušky při splnění alespon jedné z následujících podmínek:

 1. možnost: průměrný prospěch ve všech ročnících střední školy menší nebo roven 1,50 a současně průměr z biologie a chemie menší nebo roven 1,25
 2. možnost: průměr klasifikace z biologie a chemie menší nebo roven 2,00 a současně účastník celostátního kola olympiády z biologie nebo chemie

 

Znalost českého jazyka

Uchazeči, kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. neobhájili bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce. Zkoušku z jazyka je případně též možné vykonat na přírodovědecké fakultě před zápisem do studia.

 

 

Průvodce a aplikace KudyKam

Studentům prvních ročníků je určen průvodce KudyKam, který je integrován do mobilní UPlikace. Odkaz ke stažení aplikace a další rady a informace lze najít na stránce Průvodce, které univerzita aktualizuje vždy na začátku akademického roku. Slouží k základní orientaci studentů ve studijních povinnostech a administrativě.

Starší verze je k dipozici v odkaze průvodce KudyKam.

 

Studium experimentální biologie

Nebojte se přijímaček na experimentální biologii!

Rozhovor s absolventkou Ludmilou Včelařovou

Rozhovor s absolventem Ivanem Petříkem

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)