Studijní program Experimentální biologie

Bakalářský studijní program B0511A030017 - Experimentální biologie je dostupný pouze v prezenční formě a umožňuje osvojení komplexních znalostí v biologických disciplínách ve dvou specializacích - Experimentální biologii a Experimentální biologii rostlin. Cílem programu je připravit odborníky v moderní biologii a příbuzných hraničních oborech. Během studia získají studenti formou přednášek základní poznatky z hlavních vědních disciplín potřebných pro rozvoj oboru (obecná biologie, matematika, chemie a fyzika), na které navážou specializované kurzy z molekulární a buněčné biologie, obecné genetiky, experimentální biologie, mikrobiologie, fyziologie rostlin, živočichů a člověka, vývojové biologie, základů imunologie, patofyziologie a farmakologie. Mimo teoretickou přípravu je velký důraz kladen na praktickou výuku. Formou laboratorních cvičení, seminářů a odborné praxe jsou studenti seznámeni s recentními biologickými, biochemickými a chemickými metodami a s jejich praktickým využitím, zejména pak s metodickými postupy při studiu biologických struktur, materiálů a procesů. Řada předmětů je zajišťována pracovišti nejen z PřF UP (laboratoř růstových regulátorů, katedra chemické biologie, katedra experimentální biologie, katedra buněčné biologie a genetiky, katedra botaniky, katedra zoologie a katedra biochemie), ale i z Lékařské fakulty UP (Ústav lékařské biofyziky, Ústav lékařské biologie, Ústav imunologie), Masarykova onkologického ústavu a některých ústavů Akademie věd České republiky, v.v.i. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Biofyzikální ústav AV ČR). Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce experimentálního charakteru a státní závěrečnou zkouškou.

Studijní plány (seznamy povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů a státních závěrečných zkoušek) jsou dostupné zde:

Absolventi mají možnost pokračování ve studiu v navazujících programech nebo přímého uplatnění jak na pracovištích základního či aplikovaného výzkumu, tak ve státní a komerční sféře orientované zejména na zdravotnictví, medicínu, hygienu, farmacii, potravinářství a zemědělství.

Přihláška ke studiu

Obecné informace jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty UP. Studium v programech Experimentální biologie garantuje naše partnerské pracoviště Laboratoř růstových regulátorů. Jde konkrétně o následující studiní programy:

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2023). Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se zasílá písemně pouze v případě, že se žádá o prominutí přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky: do 15. března 2024

Termín přijímacích zkoušek: 3.-14. června 2024 (bakalářské studium)

Termín přijímacích zkoušek: 3.-14. června 2024 (navazující magisterské studium)

Termín podání přihlášky do doktorského studia: do 30. dubna 2024

Termín přijímacích zkoušek: 20. června 2024 (doktorské studium)

Podrobné informace o přihláškách, podmínkách přijímacích zkoušek a možnosti jejich prominutí jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty UP.

Proces přihlašování ke studiu

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2024). Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Pro bakalářský studijní program Experimentální biologie lze požádat o prominutí přijímací zkoušky při splnění následující podmínky:

 • Průměr klasifikace na střední škole z biologie a chemie je menší nebo roven 1,50 a současně je doložena účast v krajském kole olympiády z biologie nebo chemie

 

Přihláška a žádost o prominutí přijímací zkoušky

 • Zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu vytiskněte; na druhé straně přihlášky tak budete mít uvedené známky ze střední školy.
 • Vytištěnou přihlášku nechte potvrdit ve škole; nemusíte tak posílat jednotlivá vysvědčení, ani katalogové listy.
 • V případě, že jste již maturovali a nemůžete získat prospěch potvrzený školou, dodejte jednotlivá vysvědčení. Vysvědčení nechte úředně ověřit, např. na poště.
 • Dodejte případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze).
 • Vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály je považována za žádost o prominutí přijímací zkoušky. Není tedy potřeba psát samostatný text, ve kterém budete žádat o prominutí.
 • Vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu:
  Studijní oddělení PřF UP
  17. listopadu 12/1192
  779 00 Olomouc

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 790 Kč. Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil. Poplatek se platí za každou přihlášku zvlášť. Při neúčasti u přijímacích zkoušek se nevrací..

 

Znalost českého jazyka

Uchazeči, kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. neobhájili bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce. Zkoušku z jazyka je případně též možné vykonat na přírodovědecké fakultě před zápisem do studia.

 

 

Průvodce a aplikace KudyKam

Studentům prvních ročníků je určen průvodce KudyKam, který je integrován do mobilní UPlikace. Odkaz ke stažení aplikace a další rady a informace lze najít na stránce Průvodce, které univerzita aktualizuje vždy na začátku akademického roku. Slouží k základní orientaci studentů ve studijních povinnostech a administrativě.

Starší verze je k dipozici v odkaze průvodce KudyKam.

 

Studium experimentální biologie

Nebojte se přijímaček na experimentální biologii!

Rozhovor s absolventkou Ludmilou Včelařovou

Rozhovor s absolventem Ivanem Petříkem

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)