Témata kvalifikačních prací

Členové katedry se aktivně podílejí na výchově pregraduálních i postgraduálních studentů jako vedoucí jejich bakalářských, diplomových a disertačních prací. Témata pokrývají širokou oblast od analytické, organické a medicinální chemie, přes biochemii až k buněčné a strukturní biologii. Jsou vhodná zejména pro studenty experimentální biologie, ale po domluvě lze nabídnout témata i pro další příbuzné studijní obory (biochemie, molekulární a buněčná biologie, biotechnologie a genové inženýrství, bioorganická chemie a chemická biologie). Po dokončení kvalifikační práce by studenti měli být schopni samostatně řešit problematiku designu a přípravy nových organických sloučenin, charakterizovat jeich fyzikálněchemické vlastnosti, stanovovat jejich koncentrace v biologických materiálech, studovat jejich účinky na živé systémy na různých úrovních (od molekulární, přes buněčnou a tkáňovou až k celému organismu), analyzovat vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou látek. Celé studium tak poskytne možnosti proniknout do výzkumu a praktických aplikací biologicky aktivních látek z pohledu syntézy, molekulárního mechanismu účinku a reálného použití.

Níže uvedený výběr prací vedených členy katedry v posledních 2-3 letech může sloužit jako vodítko pro studenty při volbě jejich školitele a tématu. Kompletní seznam a plné texty obhájených prací jsou dostupné na vyžádání u vedoucího, přes informační systém IS/STAG UP (práce obhájené v roce 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023) nebo v databázi theses.cz.

Bakalářské práce realizované v posledních 2-3 letech

 • Neuroprotektivní aktivita derivátů 8-azapurinů inspirovaných přírodními cytokininy na glutamátem-indukovaném modelu oxidativního poškození, vedoucí - Gonzalez Gabriel
 • Studium vlivu neurotoxinu salsolinolu na produkci aminokyselin se zaměřením na neurotransmiter gamma-aminomáselnou kyselinu v neuronální buněčné linii SH-SY5Y a astrocytální linii A-172, vedoucí - Gonzalez Gabriel
 • Stanovení kofeinu a senzoricky aktivních sloučenin ve výběrové kávě, vedoucí - Grúz Jiří
 • Antimikrobiální a cytotoxická aktivita přírodních extraktů, vedoucí - Grúz Jiří
 • Látky extrahovatelné z plastů, vedoucí - Grúz Jiří
 • Produkty oxidace fenylpropanoidů a jejich biologická aktivita, vedoucí - Grúz Jiří
 • Studium biosyntézy benzoových kyselin v rostlinách pomocí izotopově značených prekurzorů, vedoucí - Grúz Jiří
 • Enzymatická transformácia rastlinných extraktov ako potencionálny zdroj potravinových bioaditív, vedoucí - Grúz Jiří
 • Raf kinasy jako potenciální cíle protinádorové léčby, vedoucí - Hendrychová Denisa
 • Inhibice FLT3 a dalších kináz v léčbě akutní myeloidní leukémie, vedoucí - Jorda Radek
 • Fylogenetická analýza sekvencí z vybraných rodin aldehyddehydrogenas z nižších rostlin, vedoucí - Kopečný David
 • Vliv nových pyrazolo[4,3-c]pyridinů na proliferaci lidských buněčných linií, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Studium nových heterocyklických sloučenin indukujících fotodynamickou reakci in vitro, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Syntéza brassinosteroidních konjugátů s platinou a studium jejich biologické aktivity, vedoucí - Kvasnica Miroslav
 • Syntéza a biologická aktivita analogů brassinosteroidů s modifikovaným A kruhem, vedoucí - Kvasnica Miroslav
 • Syntéza 2,6,9-trisubstituovaných derivátů purinu s potencionálními neuroprotektivními účinky v in vitro modelu Parkinsonovy choroby, vedoucí - Mik Václav
 • Syntéza, charakterizace a biologická aktivita nových cukerných derivátů cytokininů, vedoucí - Mik Václav
 • Syntéza, charakterizace a biologická aktivita N3-substituovaných derivátů cytokininů, vedoucí - Mik Václav
 • Syntéza caged-fytohormonů s kumarinovou chránící skupinou, vedoucí - Mik Václav
 • Antiproliferační aktivita nových derivátů narciklasinu v buňkách lidského cervikálního karcinomu in vitro, vedoucí - Rárová Lucie
 • Biologická aktivita konjugátů pohlavních hormonů s N-Boc-valinem v nádorových buňkách, vedoucí - Rárová Lucie
 • Porovnání účinků protizánětlivých léčiv na endotelových buňkách in vitro, vedoucí - Rárová Lucie
 • Protinádorová aktivita vybraných steroidných zlúčenín, vedoucí - Rárová Lucie
 • Vliv nových organokovových komplexů na proliferaci nádorových buněk, vedoucí - Řezníčková Eva
 • Buněčné účinky nového inhibitoru onkogenní kinasy FLT3-ITD, vedoucí - Řezníčková Eva
 • Studium odpovědi Hypsibius dujardini na stres, vedoucí - Voller Jiří

Diplomové práce realizované v posledních 2-3 letech

 • Optimalizace in vitro modelu cholinergních neuronů odvozených z glioblastomové linie U87MG: skopolaminem indukovaná degenerace a testování neuroprotektivní aktivity, vedoucí - Gonzalez Gabriel
 • Variabilita pivního metabolomu, vedoucí - Grúz Jiří
 • Viola odorata L.: Identification and Characterization of Na+,K+-ATPase Inhibiting Component, vedoucí - Grúz Jiří
 • Sulfatované fenolické kyseliny v rostlinách a dalších organismech, vedoucí - Grúz Jiří
 • Přírodní produkty pro inhibici klíčení a růstu rostlin, vedoucí - Grúz Jiří
 • Izolace Nrf2-aktivujících složek z rostlinných extraktů, vedoucí - Grúz Jiří
 • Studium syntézy a biologické aktivity nových heterospirocyklických potenciálních inhibitorů FLT-3 kináz, vedoucí - Gucký Tomáš
 • Příprava derivátů pyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazinu s potenciální CDK inhibiční aktivitou, vedoucí - Gucký Tomáš
 • Porovnání vybraných analytických metod stanovení antibiotika vankomycinu v biologickém materálu, vedoucí - Gucký Tomáš
 • Charakterizace nových inhibitorů cyklin-dependentních kinas v modelu hepatocelulárního karcinomu, vedoucí - Jorda Radek
 • Selektivní inhibice cyklin-dependentních kinas u hematologických malignit, vedoucí - Jorda Radek
 • Nové steroidní sloučeniny a jejich vliv na jaderné receptory, vedoucí - Jorda Radek
 • Produkce a charakterizace aldehyddehydrogenas rodiny 22 z ječmene a kukuřice, vedoucí - Končitíková Radka
 • Studium nukleosidas a aldehyddehydrogenas ve vybraných jednoděložných rostlinách, vedoucí - Kopečný David
 • Studium variant aldehyddehydrogenasy 21 (ALDH21) z mechu Physcomitrella patens, vedoucí - Kopečný David
 • Studium aktivního místa aldehyddehydrogenasy 2A z mechu Physcomitrella patens, vedoucí - Kopečný David
 • Pseudopeptidové inhibitory proteasomu, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Antiproliferační aktivita látek odvozených od alkaloidů chelerythrinu a sanguinarinu, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Syntéza a biologické testování purinových modulátorů funkcí nervové soustavy, vedoucí - Mik Václav
 • Cukerné konjugáty cytokininů, vedoucí - Mik Václav
 • Syntéza a biologické testování potencionálních léčiv pro terapii pásmové nemoci (jet-lag), vedoucí - Mik Václav
 • Modulace steroidních receptorů a cytoskeletu v prsních buňkách in vitro deriváty steroidních látek, vedoucí - Rárová Lucie
 • Studium inhibice sodno-draselné ATPasy rostlinnými extrakty a jejich antiproliferační aktivity, vedoucí - Rárová Lucie
 • A study of stress tolerance in Tardigrades, vedoucí - Voller Jiří
 • Vyhledávání látek pro terapii mitochondriálních onemocnění, vedoucí - Voller Jiří

Disertační práce (probíhající)

 • Identifikace a charakterizace nových sulfatovaných metabolitů v rostlinách, vedoucí - Grúz Jiří
 • Modulace aktivity jaderných receptorů ve vztahu k nádorovým onemocněním, vedoucí - Jorda Radek
 • Studium metabolických drah spojených s nadrodinou aldehyddehydrogenas v rostlinách, vedoucí - Kopečná Martina
 • Signalizace BTK a její modulace, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Biochemická a buněčná selektivita inhibitorů cyklin-dependentních kinas, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Molekulární mechanismus působení vybraných inhibitorů proteinkinas, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Studium vybraných enzymů z jednoděložných rostlin podílejících se na metabolismu aldehydů a purinových ribosidů, vedoucí - Kopečný David
 • Syntéza a biologická aktivita nových inhibitorů kinas, vedoucí - Kryštof Vladimír
 • Studium vlivu látek rostlinného původu na cirkadiánní rytmy, vedoucí - Voller Jiří
 • Látky přírodního původu v reprodukční medicíně a kryoprezervaci, vedoucí - Voller Jiří

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)