Úvodní slovo

Studentských spolků přibývá

Nedílnou součástí akademického života jsou studentské spolky. Na přírodovědeckou fakultu se již ve svém názvu odkazuje POSPOL (První organizace studentů přírodovědy Olomouc), studenti přírodovědných oborů však stojí i za založením spolku Udržitelný Palacký a nově také Chemického spolku UP. Velmi významnou roli hrají přírodovědci i v UP Crowd, který má jako jediný vlastní právní subjektivitu.  Všechny spolky uvítají nové aktivní členy.

"Služebně nejstarším" spolkem je POSPOL, který se snaží být aktivní v různých sférách studentského života. Mimo jiné organizuje kulturní a sportovní akce, v tomto akademickém roce plánuje například pokračování ligy ve stolním tenise nebo uspořádání dalšího ročníku π běhu. "Ti, kteří se zapojí do naší činnosti, získají zkušenosti především s týmovou prací. Naučí se komunikovat v rámci fakulty i s externími partnery, organizovat různé akce, navrhovat plakáty a podobně. Nové posily rozhodně vítáme," uvedl koordinátor organizace Jakub Žák.

Podporovat a sdružovat aktivní studenty chemických oborů z různých kateder si klade za cíl nově vznikající Chemický spolek UP. "Chceme vytvořit pro studenty chemických oborů příjemné prostředí spolku, jehož prostřednictvím se budou moct sebevzdělávat, ale najdou i nové přátele s podobnými zájmy. Chtěli bychom pořádat například exkurze do vědeckých a průmyslových pracovišť nebo přednášky pedagogů a vědců z Univerzity Palackého i mimo ni o aktuálních tématech v chemických vědách. Jednou z aktivit je i popularizace chemie," uvedli iniciátoři spolku Tomáš Heger a Martin Vondrák.

Z podnětu studentů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj z katedry rozvojových a environmentálních studií vznikl spolek Udržitelný Palacký. Jeho hlavním cílem je posílení společenské odpovědnosti a podpora environmentálně příznivého chování, konkrétními výsledky jejich aktivit je například komunitní zahrádka Václavka nebo otevření Freeshopu. "Snažíme se vždy zohlednit všechny pilíře udržitelného rozvoje: ekonomický, environmentální, sociální i institucionální. Uvědomili jsme si, že na to, abychom začali měnit věci kolem sebe, nemusíme čekat až do konce studia. Právě naopak," řekl již dříve jeden z členů spolku Tadeáš Žďárský.

Popularizaci vědy, výzkumu a studia na přírodovědecké fakultě se věnuje spolek UP Crowd v čele s novým prezidentem Martinem Jaškem. Vhledem k tomu, že tento spolek má samostatnou právní formu, bylo potřeba spolupráci s ním upravit smlouvou o dlouhodobé spolupráci, která je těsně před podpisem. UP Crowd se prezentuje například na dnech otevřených dveří, veletrhu vědy a výzkumu nebo organizuje přednášky přímo na středních školách.

Vedení fakulty činnost spolků podporuje. "Oddělení pro vnější a vnitřní vztahy může nejen zajistit finanční či materiální podporu akcí, které spolky pořádají, ale spolupracuje i v oblasti propagace či zajištěním místností pro plánované aktivity," připomněla vedoucí oddělení Dagmar Petrželová. Další informace jsou dostupné zde

Věda a výzkum

Oddělení vědy a výzkumu přírodovědecké fakulty má od poloviny listopadu dvě nové pracovnice Mgr. Lenku Hárendarčíkovou a Mgr. Miriam Delongovou. Referentky nahradí na pozici Mgr. Michaelu Kratochvílovou, která k 1. lednu 2018 svůj post opouští. Děkujeme za kvalitní práci, vstřícnost, profesionalitu a přejeme mnoho úspěchů na poli osobním i pracovním.

Dle směrnice rektora UP č. B3-14/7 prosíme autory, kteří chtějí v roce 2018 vydat publikaci ve Vydavatelství UP, aby do středy 13. prosince zaslali svou žádost o zařazení do edičního plánu na příští rok Mgr. Aleně Jarošové na e-mail: alena.jarosova@upol.cz v šabloně, kterou najdete zde.

Veřejná soutěž INTER-COST
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektů jsou shrnuty v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které naleznete zde. Podklady pro zaslání datovou schránkou zašlete prosím do čtvrtku 14. prosince do 10:00 Mgr. Miriam Delongové na email: miriam.delongova@upol.cz.

Veřejná soutěž TA ČR - THÉTA
Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na výzkum ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a projekty zaměřené na podporu dlouhodobých technologických perspektiv v energetice. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektů jsou shrnuty v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které naleznete zde. Potvrzení o odeslání projektového návrhu do systému ISTA zašlete do 4. ledna do 10:00 na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Lence Hárendarčíkové na email: lenka.harendarcikova@upol.cz.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Studijní plány na ak. rok 2017/2018
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2017/2018 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Žádosti o uznání předmětů
Žádáme studenty, kteří si podávali žádost o uznání předmětů přes Portál UP a dosud na studijní oddělení neodevzdali tištěnou verzi žádosti s vyjádřením garantů předmětů, aby tak neprodleně učinili.

Doktorské studium
Žádáme studenty doktorského studia, kteří budou žádat o zásadní změny týkající se jejich studia (např. přerušení studia, změnu školitele, změnu formy studia atd.), aby nechali žádost nejprve zaevidovat na Podatelně PřF UP a pořídili si kopii žádosti.
Studenti, kteří se rozhodnou ukončit studium na vlastní žádost, nechť tak učiní nejpozději do 25. dne v měsíci z důvodu administrace spojené s vyplácením stipendií.

Doktorské promoce
Doktorské promoce se budou konat 8. prosince na Právnické fakultě UP v Olomouci.

Studuj na UP
Nová aplikace pro mobilní telefony a tablety s Androidem zpřístupní zájemcům o studium přehledný rozcestník informací o možnostech studia na naší univerzitě, nabídne přehled oborů, anotace, informace o přijímacím řízení apod. Součástí aplikace je i program dne otevřených dveří, interaktivní mapa budov UP s jízdním řádem a trasou speciální autobusové linky UP, která během dne otevřených dveří umožní propojení jednotlivých fakult.
Nápady a připomínky, které zašlete na email: ondrej.martinek@upol.cz povedou k dalšímu vylepšování a aktualizaci aplikace.

Studijní oddělení bude v době vánočních svátků ve dnech 22. prosince - 1. ledna uzavřeno.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Postgraduální stipendia v Izraeli
Postdoktorské pozice na akademický rok 208/2019 jsou určeny mladým vědcům, kteří se zabývají výzkumem aridních oblastí se zaměřením na ekologii pouští, solární energii, fyziku životního prostředí, architekturu a urbanismus, zemědělství aridních oblastí, hydrologii, akvakulturu, ekologickou mikrobiologii, odsolování a úpravu vody nebo biotechnologie. Termín pro podání přihlášek je 4. března, podrobné pokyny pro přípravu a podávání žádostí naleznete zde.

Provoz fakulty

Srdečně zveme akademickou obec a zvláště senátory fakultního senátu k účasti na představení kandidáta na funkci děkana přírodovědecké fakulty, které se bude konat ve čtvrtek 30. listopadu od 14.00 v Laudonově sále v Pevnosti poznání.
Dotazy, na které bude prof. Frébort jako jediný kandidát odpovídat na shromáždění akademické obce, zasílejte do 28. listopadu na email: volbadekana2017@email.cz. Zřízení emailu pro tento účel schválila volební komise fakultního senátu. 

Plánované stavební práce na Envelopě
V lednu příštího roku je plánujeme třetí etapu prací projektu Doplnění chlazení a výměna zkorodovaného potrubí, která se dotkne části šestého podlaží a sekce A v prvním podlaží. Cílem je provést kompletní vnitřní instalace chlazení v jednotlivých kancelářích či hlavních pracovních místnostech pro jednotlivé větve chlazení v obou dotčených patrech a upravit vzduchotechniku v prvním nadzemním podlaží. Předpokládaná doba omezení provozu je tři až čtyři týdny. Omezen bude provoz pokladny a své působiště dočasně změní studijní oddělení, podatelna či katedra geologie. Podrobné informace najdete na webových stránkách stavby.prf.upol.cz, kde jsou zveřejňovány rovněž aktuální zprávy a upozornění související s dalšími stavebními aktivitami na Envelopě i v holickém areálu.
Stavební ruch zavládne také v Pevnosti poznání. V expozicích Věda v pevnosti a Rozum v hrsti bude provoz omezen od 3. ledna do 2. února z důvodu oprav podlah po zatečení. Dále budou provedeny dílčí opravy, např. obložky dveří a obnova sádrokartonového podhledu včetně výmalby ve třetím podlaží.

Vyhledávání v patentových databázích
Vědeckotechnický park připravil workshop Espacenet.com jako klíč k úspěšnému projektu a vynálezu. Na něm se dozvíte jak snadno, rychle a efektivně vyhledávat informace v patentové literatuře. Workshop se uskuteční začátkem prosince ve třech možných termínech. Podrobné informace a elektronickou přihlášku naleznete zde.

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku
Vzhledem k tomu, že nás všechny čeká velmi hektické období spojené s koncem roku, prosíme všechny
o průběžné dodávání níže uvedených dokladů. Doklady je třeba odevzdat nejpozději do středy
13. prosince do 12:00.

Na personální oddělení (Ing. Pokorná, Mgr. Vašková) odevzdávejte:

  • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto roce
  • nové DPP a DPČ

Na mzdové oddělení (paní Pěčková, paní Kristková) odevzdávejte:

  • dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
  • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
  • návrhy na jednorázové úpravy osobních ohodnocení
  • požadavky na stravenky a Unišeky+
  • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2017

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 13. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do pondělí 2. ledna do 12:00. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. ve středu 3. ledna.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 19. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 20. prosince do 12:00.

Personální a mzdové oddělení bude od 27. prosince do 1. ledna uzavřeno.

Pokud nebude třeba z Vaší strany nic osobně konzultovat a budete chtít doklady na oddělení jen odevzdat, velmi uvítáme respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně; k předání dokladů využijte interní pošty - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě za vrátnicí.

Provoz ekonomického oddělení před koncem roku
Žádosti o platby šekem do zahraničí předávejte ekonomickému oddělení nejpozději do úterý 5. prosince.

Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám odevzdejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 15. prosince.

Originály daňových dokladů/faktur, pokladní doklady, CP, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do pátku 15. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2017.

Různé

Šťastné a veselé pro děti z Klokánku
Přírodovědecká fakulta i letos pořádá tradiční Vánoční sbírku ve prospěch dětí z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Pokud chcete přispět dětem bez harmonického rodinného zázemí, můžete tak učinit do 4. prosince. Dárky můžete předat na vrátnici v přízemí hlavní budovy fakulty, v Holici je přijímají v řídicím úseku Centra regionu Haná a herbáriu katedry botaniky. Vítány jsou nejen panenky či autíčka, ale i stavebnice, hry, puzzle nebo skládačky, které rozvíjejí fantazii a přispívají k psychomotorickému rozvoji dětí. Vhodným dárkem jsou i výtvarné či školní potřeby nebo kosmetika pro náctileté klienty. V Klokánku budou mít ale radost i z nových tepláků, mikin a triček pro děti, trvanlivých potravin, přesnídávek nebo praktických věcí pro fungování jednotlivých bytů, jako jsou například prací potřeby a tablety do myčky. Sbírku doprovází výstavka dětských prací s vánoční tématikou, kterou si můžete prohlédnout v šestém patře hlavní budovy i v atriu budovy 41 v Holici.  

Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 8. prosince 2017.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 2. listopadu 2017 byly MŠMT ČR zaregistrovány níže uvedené vnitřní předpisy UP:
R-A-17/02 - Stipendijní řád UP
R-A-17/03 - Řád přezkumné komise UP
Oba předpisy nabyly účinnosti 9. listopadu 2017.

Dnem 8. listopadu 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
B1-15/3-HN-N01- Novela č. 1 - Statut Správy kolejí a menz UP

Dnem 23. listopadu 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
R-B-17/06 - Příprava a schvalování Strategických dokumentů na UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)