Úvodní slovo

Milí akademici, milí studenti,

volby do Akademického senátu PřF i UP se blíží, vůbec poprvé v historii se uskuteční elektronicky. Nové senátory do fakultního senátu si můžete zvolit ve dnech 20. a 21. května 2020, do Akademického senátu UP pak ve dnech 19. – 25. května 2020. Důvodem k tomuto kroku jsou okolnosti kolem pandemie Covid-19. Podrobnější informace k volbám naleznete zde a zde.

Děkujeme za vaši účast ve volbách.

Věda a výzkum

Nová výzva GA ČR:
Grantová agentura České republiky GA ČR vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu NRP 78 „Covid-19“ k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.

Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Výzva je švýcarskou agenturou SNSF rozdělena do čtyř tematických celků:

  • Basic aspects of SARS-CoV-2 biology, pathogenicity and immunogenicity
  • New approaches in COVID-19 epidemiology and disease prevention
  • COVID-19 vaccine, drug development and diagnostics
  • Clinical COVID-19 research and therapeutic interventions

Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy NRP 78 „Covid-19“ švýcarské agentury SNSF (Swiss National Science Foundation). Více informací na stránkách poskytovatele dotace. Soutěžní lhůta končí dnem 25. května 2020. V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz.

Vyhlášení veřejné soutěže TA ČR DELTA 2
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (Program DELTA 2). Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2.

Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu, a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. Více informací k veřejné soutěži najdete zde.

Jedná se o mezinárodní výzvu a zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit – Alberta, Brazilská federativní republika, Če-ťiang, Korejská republika, Québec, Stát Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Vietnamská socialistická republika. Podání návrhu projektu na PřF UP nejpozději dne 13. července 2020. V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz.

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu
Ministerstvo zdravotnictví vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Formuláře žádosti jsou dostupné v aplikaci ISVP, vygenerované žádosti ve formátu pdf zasílejte do 23. června Mgr. Miriam Delongové na e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Podrobnosti zde.

Danubius Young Scientist Award 2020
Rakouské Ministerstvo školství, vědy a výzkumu a Institut pro Podunají a střední Evropu vyhlásili výzvu k nominacím na cenu Danubius Young Scientist Award 2020. Cena je určena pro osoby s mimořádnými úspěchy ve vědecké činnosti a výstupy ve vztahu k Podunají. Cena bude udělena 14 mladým vědcům - jednomu z každé země, která je součástí strategie EU pro podunajský region. Každý výherce obdrží 1.200 EUR. Více informací a kritéria pro udělení ceny naleznete na webových stránkách. Termín pro předložení nominací byl prodloužen do 29. května 2020.

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - Země
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 4. května 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2021, a to v souladu se svými výzkumnými potřebami zde. Finální termín pro podávání návrhů projektu na PřF UP je 15. června 2020, podmínky a více informací naleznete zde.

Projekty OP VVV
MŠMT vyhlásilo výzvu č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV. Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2019 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2019), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů. Výzva podporuje pouze projekty European Fellowships. Za Univerzitu Palackého v Olomouci se bude podávat jeden společný projekt. Žádost se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizontu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace. V případě zájmu o zapojení do této výzvy kontaktujte, prosím, Mgr. Lenku Copkovou na e-mailu lenka.copkova@upol.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Rotary scholarships for exchange students from Eastern Europe
University of Oldenburg nabízí stipendia financovaná Rotary Foundation Oldenburg-Ammerland a německou akademickou výměnnou službou DAAD pro budoucí studentské výměny z východoevropských partnerských univerzit. Pobyt trvá dva semestry, počínaje říjnem 2020 a uděluje ceny úspěšným uchazečům s měsíční sazbou 700-800 EUR (v závislosti na akademické úrovni). Již byla otevřena lhůta pro podávání žádostí o tyto stipendia. Přihlášky můžete zasílat e-mailem (v jednom pdf souboru) na exchange@uol.de do 1. července 2020. Více informací naleznete na www.uol.de/rotary.

Studijní záležitosti

Souvislá pedagogická praxe studentů
Kabinet Pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 28. září 2020 – 23. října 2020.

Na webových stránkách www.cpp.upol.cz je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 3. září 2020. Po tomto termínu nebude možnost se na praxi přihlásit.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří chtějí konat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o povolení konání souvislé pedagogické praxe na formuláři přihlášky (cpp.upol.cz). Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na e-mail jana.slezakova@upol.cz.

Studium - aktuální situace
Aktuální informace ohledně výuky, zkoušek apod. se dozvíte na webové stránce: https://www.prf.upol.cz/studenti/.

Kontakt se zaměstnanci
Od 18. května je studijní oddělení znovu otevřeno ve standardních úředních hodinách s několika omezeními: Ing. Jana Camfrlová bude přítomna pouze v úterý a čtvrtek, Mgr. Marcela Chytilová v týdnu 18. - 22. 5. 2020 pouze v pondělí a středu, od 25.5. vždy v dopoledních úředních hodinách. Mgr. Martina Karásková je nadále k dispozici pouze prostřednictvím e-mailu.

Nadále žádáme studenty, aby žádosti přednostně vyřizovali e-mailem se svou studijní referentkou. Prostřednictvím e-mailu lze také uzavřít studium před státnicemi.

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty absolventských ročníků na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ, a to e-mailem své studijní referentce.

Promoce
Původní termín promocí je zrušen a vzhledem k současné situaci se promoce uskuteční pravděpodobně v listopadu. Pokud jste již nahlášeni na promoci, zaplatili jste poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět, stačí o tom uvědomit svou referentku. Diplomy si po předchozí e-mailové domluvě můžete vyzvednout u své referentky.

Harmonogram akademického roku
Harmonogram následujícího akademického roku 2020/2021 naleznete na webové adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c41268.

Evaluace
Semestr, jaký si nikdo z nás nepředstavoval, je za námi – alespoň pokud jde o jeho oficiální výukovou část. Nezapomeňme proto na zpětnou vazbu! Až do 15. září 2020 je možné v Portálu ohodnotit pedagogické výkony vašich vyučujících. 

O co se jedná a kdo hodnotí?

Jedním z hlavních nástrojů hodnocení kvality vzdělávacího procesu je evaluace výuky jednotlivých předmětů. Jde o hodnocení výuky jejím přímým účastníkem, studentem, které poskytuje vyučujícím(u), vedoucímu jeho pracoviště i vedení celé fakulty nezbytnou zpětnou vazbu. Vedení fakulty, vedoucí kateder i jednotliví vyučující mohou díky informacím získaným při hodnocení výuky soustavně zkvalitňovat výuku. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání.

Evaluace výuky je součástí systému řízení kvality na Univerzitě Palackého. Jejím cílem je získat od co největšího počtu studentů informace o kvalitě výuky, souladu jejího konkrétního obsahu s obsahem ohlášeným v anotaci předmětu, o používaných metodách ve výuce a přístupu vyučujících. Všechny tyto informace jsou klíčové proto, aby bylo možné výuku ve všech těchto oblastech neustále zkvalitňovat. Evaluace se týká všech vyučovaných předmětů. Více informací naleznete na https://eval.upol.cz/StudentEvaluation.

Provoz fakulty

Dodržování hygienických pravidel

Žádáme všechny zaměstnance o dodržování stanovených pravidel spojených s omezeními v návaznosti na rizika onemocnění COVID-19. Základním pravidlem je nošení roušek tam, kde nejsou stanoveny výjimky z jejich používání. Náhradní roušky pro případ ztráty či zapomenutí jsou k dispozici na vrátnicích budov. Jednorázové roušky lze vyhazovat výhradně do uzavřených nádob u vchodů do budov za tímto účelem označených.

Dezinfekční prostředky na ruce jsou fakultou zajišťovány na všech pracovištích, sociálních zařízeních a u vchodů. Dezinfekci v prostorách fakulty obstarává provozní úsek správy budov, který má na starosti i průběžné doplňování. V případě nedostatku tohoto prostředku volejte paní Věru Holišovou na tel. 733 690 766. Správa budov současně zajišťuje dezinfekci povrhů a umývání ploch.

Dalším požadavkem na dodržování je limit na shromažďování osob a jejich rozestupy.

Výuka je přednostně stále zajišťována on-line. V případech, kdy toto nelze zajistit, platí omezení uvedená zde. Studenti jsou povinni denně při návštěvě školy vyplňovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V případě, že student formulář zapomene, náhradní jsou připraveny na vrátnicích budov.

Každé z těchto omezení má svoji důležitost v zamezení šíření nákazy. Dodržování stanovených pravidel může být předmětem kontroly úředníků státní správy.

Různé

Otevření rekreačního zařízení PřF UP v Karlově
Od 25. května 2020 Přírodovědecká fakulta UP znovu otevírá své rekreační zařízení v Karlově pod Pradědem. Objekt nabízí 6 pokojů s celkovou kapacitou 20 lůžek. Zaměstnanci PřF a jejich rodinní příslušníci jsou cenově zvýhodněni. V případě zájmu najdete podrobné informace k nabídce ubytování na stránce www.karlov.upol.cz, kde můžete přímo realizovat rezervaci.

Pevnost poznání
Pevnost poznání otevře své brány v sobotu 23. května 2020 v 9:00. Návštěvníci se hned po otevření seznámí s atraktivními programovými novinkami včetně exponátů, které tým Pevnosti připravil společně s odborníky z přírodovědecké fakulty. Aktuálně spolupracuje s katedrou fyzikální chemie na expozici popularizující aplikaci nanotechnologií, vybrané předměty vznikají po konzultacích s geografy, geology, geoinformatiky, zoology i botaniky.

Při znovuotevření muzea vědy budou zaměstnanci postupovat podle hygienických opatření, která vyplývají z aktuálních nařízení Vlády ČR. Kapacita budovy bude omezena na 100 návštěvníků v jednu chvíli a pracovníci budou klást důraz na dodržování dvoumetrového odstupu v jednotlivých částech muzea. U vstupu budou umístěny dezinfekční prostředky, kterými budou ošetřovány i jednotlivé vystavené předměty, a to i během provozu. Více informací naleznete na webových stránkách Pevnosti poznání.

Noc vědců 2020
Oblíbená popularizační akce Noc vědců 2020 se kvůli epidemii koronaviru uskuteční až 27. listopadu 2020 /původní termín 27. září 2020/. Letošním tématem je  ČLOVĚK A ROBOT, který připomene výročí 120 let od narození Karla Čapka a 100 let jeho díla R.U.R., kde se slovo „robot“ objevilo poprvé. Národním koordinátorům z Ostravy se podařilo získat prestižní evropský grant Marie Skłodowska-Curie Actions, díky němuž se česká Noc vědců dostává na mapu European Researchers‘ Night do společnosti Finska, Německa, Islandu či Velké Británie.

Přírodovědný jarmark
Největší celouniverzitní popularizační akce Přírodovědecký jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu), který se měl konat ve dnech 5. a 6. června 2020, se letos kvůli epidemii koronaviru nekoná.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 1. června 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)