Úvodní slovo

Milé studentky, milí studenti,
už podruhé v tomto roce jsme kvůli nařízení vlády proti šíření epidemie Covid-19 přešli od 12. října na distanční výuku. Kromě zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce, kdy je možné pouze v odůvodněných případech realizovat zkoušku za přítomnosti nejvýše 10 osob, jsme byli nuceni také přistoupit ke zrušení promocí absolventů přírodovědecké fakulty, které se měly uskutečnit v listopadu 2020. Zároveň je omezen provoz studijního oddělení, referentky kontaktujte e-mailem a případné žádosti zasílejte poštou.

Přírodovědecká fakulta situaci pečlivě sleduje a akademickou obec o vývoji situace a aktuálních opatřeních průběžně informuje na webových stránkách https://www.prf.upol.cz/covid-19/. Jakmile to vývoj epidemie umožní, vrátíme se k prezenční výuce, která je pro většinu našich studijních programů nenahraditelná.

Jan Říha
proděkan pro studijní záležitosti

Věda a výzkum

Informace pro řešitele projektů TA ČR - prodloužení realizace a převod finančních prostředků do dalších let realizace
Aktuální přehled informací naleznete zde.
Návod k přípravě a odeslání žádosti o změnu prostřednictvím ISTA.
V případě dotazů kontaktujete Ing. Ivanu Saitzovou, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací
Publikaci (soubor publikací) předkládá vedoucí katedry nebo ředitel výzkumného centra PřF UP na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP (prostřednictvím e-mailu nebo interní pošty - nyní nově agendu převzala Bc. Barbora Krudencová, barbora.krudencova@upol.cz) nejpozději do 15. listopadu 2020. Pokud se u dané publikace kvalifikuje na Cenu děkana více než jeden autor, musí být rovněž specifikováno, který je na Cenu děkana navržen. Předložené publikace musí splňovat následující podmínky (všechny):

  • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
  • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
  • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.

Publikace vyšla tiskem v roce 2020. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2019, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Vyhlášení 4. veřejné soutěže TA ČR - programu Prostředí pro život
Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům, organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Podrobné informace zde.

Potvrzení o podání návrhu projektu vygenerované systémem ISTA zašlete nejpozději 23. října 2020 na e-mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou, která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti. Odeslání čestného prohlášení poskytovateli dotace za UPOL bude zajištěno.

Webinář k vystavování autorizačních dopisů projektových žádostí do programů ESA
Ministerstvo dopravy pořádá on-line seminář, na kterém bude představen formát podkladů žádaných ministerstvem pro vyhodnocování projektových žádostí do vybraných volitelných programů Evropské kosmické agentury.

Jedná se o programy, v nichž je žadatel v zadávací dokumentaci k danému ITT vyzván ESA, aby ke své nabídce přiložil autorizační dopis delegace České republiky do ESA. Tato povinnost konkrétně platí v některých elementech programu ARTES 4.0 a dále v GSTP, InCubed a NAVISP.

Na workshopu se seznámíte se strukturou a obsahem nového formuláře žádosti o vystavení autorizačního dopisu a také se samotným procesem podání a vyhodnocování žádosti. Pro účastníky bude rovněž připraveno ukázkové vyplnění nového formuláře a prostor bude dán i otázkám účastníků. Očekávaná doba trvání semináře je 2-3 hodiny, v závislosti na množství dotazů. On-line seminář se uskuteční 5. listopadu 2020 v 9:00 – 12:00 hodin.

Více informací a registrace: https://www.czechspaceportal.cz/csp_event/webinar-k-vystavovani-autorizacnich-dopisu-projektovych-zadosti-do-programu-esa/.

Odkaz na virtuální meeting MS Teams bude zaslán registrovaným zájemcům spolu s novým formulářem před konáním akce.

TA ČR – informace o otevření mezinárodní výzvy BiodivRestore Call 2020
Cílem této mezinárodní  výzvy je finančně podpořit projekty zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy.

Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí. Více informací k výzvě na webových stránkách.

Povinné přílohy k odeslání datovou schránkou na adresu poskytovatele dotace zašlete nejpozději 3. prosince 2020 na e-mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz. Kontaktní osoba: Ing. Ivana Saitzová. Fakultní deadline pro podávání návrhů je 3. prosince 2020.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Kurzy s Hebrejskou univerzitou Jeruzalém
Rektorát Univerzity Palackého nabízí ke zvážení možnost vytvoření společných kurzů s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě. Jedná se o prestižní univerzitu (8 nositelů Nobelovy ceny, 1 Fieldsova medaile apod.). Všechny akademické programy Hebrejské univerzity v Jeruzalémě musí do konce prosince 2020 odevzdat své plánované kurzy na akademický rok 2021/2022. Ty jsou pak schvalovány v různých komisích. Proto nyní potřebujeme zjistit zájem o spolupráci s HUJI na našich fakultách a jednotlivých pracovištích tak, aby bylo možné do konce prosince připravit případné společné kurzy, on-line kurzy, anebo pro začátek "pouze" přednášku, videokonferenci apod., z nichž se postupně vyvine společný kurz či další aktivity. Návrhy posílejte Mgr. Evě T. Kalousové (eva.kalousova@upol.cz , tel. 774 108 973) a v kopii Mgr. Walerii Slowikové (waleria.slowikova@upol.cz ) do 30. října 2020.

Stipendijní pobyty Rusko
Dům zahraniční spolupráce nabízí 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP v Rusku a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky. Studenti DSP mohou absolvovat pobyt v délce až 9 měsíců, akademičtí pracovníci mohou vyjet na 1 až 3 měsíce. Vybraní kandidáti obdrží stipendium ve výši 9 500 Kč měsíčně.

Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2020 do 12:00 hodin. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 4. listopadu 2020 ve 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Webové stránky AS PřF najdete zde.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Po dobu zákazu výuky je studijní oddělení uzavřeno. Své žádosti vyřizujte formou e-mailu své studijní referentce, popř. zasílejte poštou na naši adresu nebo zanechte na vrátnici fakulty.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Změny v rozvrhu
Změny v rozvrhu pro akademický rok 2020/2021 je možné udělat přímo na studijním oddělení do 27. října 2020 (svou referentku kontaktujte výhradně e-mailem).

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2020 (po dobu uzavření budovy pro studenty zasílejte poštou, popř. zanechte na vrátnici fakulty).

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Promoce bakalářského a navazujícího studia jsou bez náhrady zrušeny. Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout po opětovném otevření budovy na studijním oddělení u své referentky. Absolventi, kteří již uhradili administrativní poplatek, si mohou požádat o jeho navrácení e-mailem u své studijní referentky.

Promoce doktorského studia
Promoce absolventů doktorského studia jsou zrušeny. Pro vyzvednutí diplomu kontaktujte svou studijní referentku.

Přihláška ke studiu
Přihláška k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2020). Termín podání přihlášky: do 15. března 2021. Pro doktorské studijní programy platí termín: 30. dubna 2021.

Nadace Experientia
Nadace Experientia startuje už 9. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo budou mít brzy ukončené Ph.D. Podmínkou je věk do 35 let a co nejzajímavější projekt z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Kontaktujte už nyní své vysněné zahraniční pracoviště, pošlete nám do soutěže svůj projekt a zařaďte se mezi naše velice úspěšné stipendisty a stipendistky, kteří bádají po celém světě a publikují v nejlepších odborných časopisech včetně Nature. Deadline podání přihlášek je 15. března 2021. Více informací najdete zde.

Nadace Experientia také vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. První výzkumná skupina podpořená start-up grantem Nadace Experientia vznikla na Přírodovědecké fakultě UK, druhá právě vzniká na VŠCHT v Praze. Jste-li mladým vědcem či vědkyní (máte max. 5 let od ukončení Ph.D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete nám do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. Kontaktujte už nyní hostitelskou instituci, na níž byste chtěli založit svoji výzkumnou skupinu. Hostitelská instituce věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc. Deadline podání přihlášek je 15. března 2021. Více informací najdete na těchto webových stránkách.

Nové aplikace pro on-line režim
Centrum výpočetní techniky připravilo dvě nové aplikace pro on-line režim. První z nich umožňuje anonymní hlasování například při státních závěrečných zkouškách. Stejnou funkcionalitu lze dosáhnout pomocí MS Forms nebo Google Forms; tato aplikace je však vyvinuta s přihlédnutím na maximální jednoduchost používání.

Druhá aplikace umožňuje uložení libovolných multimediálních souborů a získání linku na jejich stažení resp. streamování. Řeší zejména na otázky uživatelů, kam ukládat velké video soubory přednášek. Tato aplikace umožňuje uložení rozsáhlých videosouborů s tím, že do LMS systémů, výukových materiálů nebo emailu je možno uvést pouze odkaz na tyto materiály. I tuto funkcionalitu lze dosáhnout pomocí OneDrive nebo Google Drive; opět jsme zde reagovali na požadavek maximální jednoduchosti použití.

On-line konference Chémia a technológie pre život
Fakulta chemické a potravinářské technologie STU v Bratislavě pořádá 25. listopadu 2020 on-line formou 22. celoslovenskou studentskou vědeckou konferenci nazvanou Chémia a technológie pre život. V rámci konference proběhne soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci studentů 1. a 2. ročníků v plánovaných 25 sekcích v oblasti chemie, biotechnologie, chemické a potravinářské technologie. Registrace příspěvků je možné zadávat do pátku 30. října 2020. Více informací naleznete zde.

Různé

Cena Wernera von Siemense hledá nejlepší práce, pedagogy a vědce
Již 23. ročník tradičních vědeckých cen opět nabízí odměny od 50 do 300 tisíc. Čekají na nejlepší magisterské a disertační práce, nejlepší vyučující a nejlepší vědce. Víte o komkoliv, kdo by si za své nedávné badatelské či pedagogické počiny zasloužil ocenit? Neváhejte a přihlaste jej. Ostatně, pokud se vám podaří doporučit vítěze, čeká odměna 10 tisíc korun i na vás. Šiřte slávu olomouckých studentů, akademiků a vědců do světa! Podrobnosti naleznete na stránkách soutěže. Uzávěrka je 30. listopadu 2020.

Fermiho úlohy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci právě zahájila XV. ročník soutěže Fermiho úlohy, která je určena jednotlivým žákům/studentům i týmům se zájmem o fyziku a svět kolem nás. Soutěž se neomezuje jen na fyzikální tématiku, ale hledá souvislosti s jinými obory. Při řešení zadaných úloh je kritériem úspěšnosti přesnost odhadu výsledné hodnoty, počet dílčích kroků (doplňujících otázek), originalita, využití mezipředmětových vztahů. Odděleně jsou hodnoceni jednotlivci a kolektivy v kategoriích pro základní školy a střední školy. Soutěž probíhá korespondenčně, úlohy žáci/studenti řeší samostatně.

Více informací k soutěži je k dispozici na stránce http://exfyz.upol.cz/didaktika/fermi/. Přihlášku zájemci vyplňují zde http://exfyz.upol.cz/didaktika/fermi/fermipr.html. K dalším dotazům využijte e-mail renata.holubova@upol.cz. Do soutěže zapojte i děti zaměstnanců, děkujeme za doporučení akce v jejich školách.

Badatelský víkendový seminář
Přírodovědecké fakulta otevřela registraci na tradiční Badatelský víkendový seminář, který (přizpůsobený době) se letos koná on-line. Akce se uskuteční ve dnech 13. - 15. listopadu 2020, v rámci které zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci účastníkům představí některé zajímavé vědecké projekty formou videí a on-line diskuzí. Okruhy přednášek se budou věnovat oblasti přírodních věd, tj. matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Součástí programu bude i hra a týmová práce na virtuálním projektu.Tato víkendová akce je určena středoškolákům starším 15 let, kteří by se chtěli dozvědět něco nového a poznat lidi se stejnými přírodovědnými zájmy.  

Více informací je k dispozici na stránce https://badatel.upol.cz/badatelsky-vikendovy-seminar/, příp. na e-mailu ludmila.vcelarova@upol.cz. Registrace je možná do 8. lidstopadu 2020. Účast na akci je zdarma.

EIT HEALTH Innovation Day
Jedná se o skvělou příležitost networkingu v oblasti inovací a startupů, také o unikátní možnost rozvinout prezentační a týmové schopnostinavrhnout vlastní projekt. EIT HEALTH Innovation Day se uskuteční on-line formou 30. října 2020. Akce je zdarma, v anglickém jazyce. Více informací a přihlášku najdete DEXIC webových stránkách http://dex-ic.com/eit-health-innovation-day.

Nové vnitřní normy

Dnem 7. října 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma přírodovědecké fakulty:

PřF-B-19/08-N01 - Novela č. 1 ke Statutu Etické komise PřF
PřF-B-19/08-ÚZ01 - Statut Etické komise PřF UP (I. úplné znění)

Dnem 21. října 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-18/17-N01 – Novela č. 1 Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na UP    

 

Další Zpravodaj PřF vyjde v pondělí 2. listopadu 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)