Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

někteří jste již měli možnost zahájit výuku v tomto zimním semestru v přízemní části budovy 47 v Holici. Rádi vás informujeme, že výukové prostory byly již kompletně vybaveny moderním interiérovým vybavením, audiovizuální technikou a zkušební provoz zahajuje od 1. prosince 2020 také bistro FreshUP (Po - Pá 7.30 - 14.30). Podrobnosti najdete zde.

Pevně věříme, že se epidemiologická situace natolik zlepší, že výuka zde bude moci plnohodnotně probíhat již v následujícím semestru.

Jan Říha
proděkan pro studijní záležitosti

Věda a výzkum

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu programu Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19
Financování bude poskytováno na relevantní výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocničního a lékařského vybavení, dezinfekčních prostředků a zdravotnických ochranných pomůcek včetně procesních inovací pro efektivní výrobu těchto produktů na území České republiky, více zde. Interní příjem žádostí na podporu je možné zaslat do 15. prosince 2020. Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Šavrňáková, e-mail: silvie.savrnakova@upol.cz.

TA ČR – Návod k vyplnění zprávy o řešení projektu
Technologická agentura ČR zveřejnila návod k vyplnění průběžné a závěrečné zprávy o řešení projektu. Po vyplnění průběžné/závěrečné zprávy v systému ISTA je nezbytné vygenerovat potvrzení elektronického podání zprávy a následně odeslat prostřednictvím datové schránky příjemce do datové schránky poskytovatele dotace.

Vygenerované potvrzení zasílejte Ing. Ivaně Saitzové na e-mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz s dostatečnou časovou rezervou. Bez spárování elektronické zprávy a potvrzení zaslaného DS bude zpráva považována za nepodanou.

Vyhlášení 12. ročníku studentské grantové soutěže (IGA) na UP
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 12. ročník studentské grantové soutěže (IGA) na UP. Cílem této soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Přihlášky se podávají do 18. ledna 2021 do 17:00 hodin, a to pouze elektronickým způsobem, prostřednictvím OBD portálu UP https://obd.upol.cz/. Pravidla soutěže jsou stanovena vnitřní normou UP Zásady studentské grantové soutěže na UP v Olomouci. Podrobné informace k soutěži zde. Kontaktní osoba: Ing. Ivana Saitzová, e-mail: ivana.saitzova@upol.cz.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 16. prosince 2020 od 13:00 hodin. Termín pro zasílání podkladů je 1. prosinec 2020.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je opět otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty http://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, odevzdávejte na studijním oddělení do konce prosince.

Stipendia
Stipendia, která mají být vyplacena v lednu 2021, nezapomeňte odevzdat v průběhu prosince 2020. Tato stipendia již budou zaúčtována v příštím roce.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Promoce bakalářského a navazujícího studia jsou prozatím zrušeny, ale plánuje se jejich případné uskutečnění v únorovém, resp. červencovém termínu (v závislosti na epidemiologické situaci). Zájemci, kteří se již dříve nahlásili na promoce, budou informováni e-mailem. Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout na studijním oddělení (obraťte se e-mailem na svou studijní referentku).

Provoz studijního oddělení v prosinci
Studijní oddělení bude v době vánočních svátků od 22. prosince 2020 do 3. ledna 2021 uzavřeno. Od 4. ledna 2021 platí běžná pracovní doba.

Kulatý stůl
Kulatý stůl na téma „Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů a matematiky“ pro studenty (budoucí učitele) všech přírodovědných oborů a pedagogické pracovníky všech typů škol se uskuteční v on-line podobě přes aplikaci ZOOM dne 21. prosince 2020 od 15:45. Zájemci o přednášku se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu jana.slezakova@upol.cz do 16. prosince 2020.

Hostem besedy bude PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK Praha, která se ve své odborné činnosti zabývá především formativním hodnocením a školním hodnocením. Je spoluautorkou publikace „Formativní hodnocení ve výuce“ a povede webinář na téma „Principy formativního hodnocení v praxi“.

Kulatý stůl je pořádán v rámci řešení projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem Pregraduál II - Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Provoz fakulty

Podatelna - provoz
Dne 22. prosince 2020 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Obyčejná i doporučená pošta bude ze schránek naposledy převzata na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 4. ledna 2021.

Provoz ekonomického oddělení
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 18. prosince.

Pokladní doklady, cestovní příkazy, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 18. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2020. Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy realizované v roce 2020.

Do středy 16. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Nevyčerpané prostředky na konci roku u pokračujících projektů účelové podpory V+V (GA ČR, TA ČR ost. SR)
U všech projektů je potřeba postupovat  podle smluv a zadávacích dokumentací ke smlouvám. Pokud to smlouvy umožňují, lze využít převod do FÚ UP. V současné specifické situaci sledujte k otázce nevyčerpaných finančních prostředků pokyny poskytovatelů dotací na jejich stránkách, informace o změnách a úpravách realizace projektů v 2020 u GA ČR a TA ČR naleznete na stránkách Věda a výzkum.

Personální a mzdové oddělení
Nejpozději do pátku 11. prosince 2020 do 12:00 je třeba na personální a mzdové oddělení fakulty odevzdat následující doklady:

Na personální oddělení (pí Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:

  • návrhy na uzavření PS účinné od 1. ledna 2021
  • návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2021 (výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v pozdějších dnech
  • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto kalendářním roce
  • DPP a DPČ účinné od 1. ledna 2021

Na mzdové oddělení (pí Libuše Pěčková, pí Ivona Kristková) odevzdávejte:

  • dovolenky (pracovištěm zadané do SAP), doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
  • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
  • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2020

! Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 11. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 31. prosince 2020. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. v pondělí 4. ledna 2021.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 18. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 21. prosince 2020.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2020, po Novém roce od 4. ledna 2021. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 13. ledna 2021 dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz fakulty před koncem roku
Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021 uzavřeny. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste zaměstnancům služby, ti je pak předají pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD - 17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50a budou uzavřeny od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Různé

Děkanské volno
Děkan přírodovědecké fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty ve dnech 23. a 30. prosince pracovní volno. Rektorské volno je stanoveno v harmonogramu akademického roku na 31. prosince.

Udržitelný advent
Udržitelný Palacký si pro vás připravil adventní kalendář v udržitelném duchu! Každý den pro vás bude nachystaný malý dáreček ve formě přispěvku nejen na téma udržitelnosti, bezobalového nákupu, ale i různých návodů, tipů a vychytávek. Pro obdržení dárečků stačí dát lajk stránce studentského spolku Udržitelný Palacký a sledovat FB událost Udržitelný advent https://www.facebook.com/events/1263014167393513/.

Den otevřených dveří
Vzhledem k epidemiologické situaci se se zájemci o studium setkáme na Dni otevřených dveří 4. prosince 2020 v online prostředí. V čase mezi 9:00 a 14:00 jsme připravili informace o našich studijních programech a průběhu přijímacích zkoušek, online chat se zástupci jednotlivých kateder, virtuální prohlídku hlavní budovy a okolí, videa, fotografie a rozhovory se studenty přírodovědecké fakulty. Stránka https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/den-otevrenych-dveri/ bude v nejbližších dnech aktualizována. Všem, kteří se do Dne otevřených dveří zapojili, děkujeme.

Nové vnitřní normy

Dnem 17. listopadu 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/21 – Krizový štáb UP  

Dnem 26. listopadu 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
B3-13/13-RR-N01– Novela č. 1 – Statut výroční přednášky k poctě prvního rektora olomoucké univerzity prof. PhDr. Josefa Ludvíka Fischera    

Dnem 26. listopadu 2020 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní normy PřF UP:
PřF-B-20/04-N01 – Novela č.1 k Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě
PřF-B-20/04-ÚZ01 – Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě (I. úplné znění)

Dnem 4. prosince 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/22 – Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP   

 

Poslední Zpravodaj v tomto roce vyjde 14. prosince.

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)