Věda a výzkum

Výzvy

Cílem této mezinárodní  výzvy je finančně podpořit projekty zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy.

Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí. 

Více informací k výzvě na webových stránkách: https://www.tacr.cz/soutez/biodivrestore/call-2020-6/

Povinné přílohy k odeslání datovou schránkou na adresu poskytovatele dotace zašlete nejpozději 3. prosince  2020 na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Saitzová (ivana.saitzova@upol.cz)

Fakultní deadline pro podávání návrhů: 3. 12. 2020

Připomínáme příjemcům a řešitelům projektů, že dle zadávací dokumentace je možné žádat o změny rozpočtu nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, tedy do 31. října. Je možné žádat o změnu struktury nebo výše uznaných nákladů nebo změnu výše účelové podpory. Tento termín se týká i žádostí v souvislosti s opatřeními přijatými GA ČR s ohledem na COVID-19.

Přehled opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19, mezi kterými je například možnost čerpat nespotřebované prostředky v dalších letech, možnosti přesunů v rozpočtu nebo rozšíření způsobilých výdajů, naleznete ZDE.

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací.  Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných nominacích na členy hodnoticích panelů.

Podrobné informace najdete ZDE.

Návrhy prosím posílejte elektronicky na mailovou adresu Ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 23. 11. 2020

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency. Podrobné informace na odkaze ZDE a v pravidlech ZDE. Českou část návrhu projektu včetně příloh prosím zaslat na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 18. 12. 2020.

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.

Podrobné informace naleznete na stránkách poskytovatele.

Potvrzení o podání návrhu projektu vygenerované systémem ISTA zašlete nejpozději 23. října 2020 na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou, která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Odeslání čestného prohlášení poskytovateli dotace za UPOL bude zajištěno.

Kontaktní osoba: Ivana Saitzová (ivana.saitzova@upol.cz)

Fakultní deadline pro podávání návrhů: 23. 10. 2020

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Více informací k veřejné soutěži zde.

Potvrzení o podání návrhu projektu vygenerované systémem ISTA zašlete nejpozději 13. října 2020 na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz.

Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu.  

V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou, která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Odeslání čestného prohlášení poskytovateli dotace za UPOL bude zajištěno.

Technologická agentura ČR (TAČR) informuje příjemce, že s účinností ode dne 24. 8. 2020 došlo k revizi směrnice Technologické agentury ČR č. 7 - Změnová řízení projektů.

 

Revize směrnice přináší např. tyto podstatné změny:

 

 • Změna výše položky rozpočtu v rámci kalendářního roku pro všechny verze všeobecných podmínek se nyní oznamuje pouze v Průběžné/Závěrečné zprávě.
 • Příjemce je povinen ohlásit změnu názvu organizace, sídla organizace a statutárního orgánu.
 • Původní termín (60 dnů před koncem příslušného kalendářního roku) nejpozdějšího podání u některých změn se změnil na 31. 10. příslušného kalendářního roku.
 • Povinnost ohlašovat změny termínu dosažení výsledku nyní platí pouze pro všeobecné podmínky verze 1 – 4.
 • Došlo k revizi přílohy F-233 Typologie změn a seznam povinných příloh, v rámci které byly některé změny přesunuty do jiných skupin změn a některé skupiny změn byly odstraněny.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na referenta Oddělení realizace projektů TAČR. Kontakt na referenta Vašeho projektu naleznete v systému ISTA v kartě projektu.

Kompletní dokumentace ke směrnici

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo předsednictvo Grantové agentury ČR přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

Aktuální přehled změn je součástí přiloženého dokumentu.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou na ivana.saitzova@upol.cz

 • MPO - IV. Výzva programu Proof of Concept
  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo IV. Výzvu programu Proof of Concept v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 200 milionů korun. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. června do 30. října 2020. Kontaktní osobou pro podávání návrhů je pracovnice oddělení vědy a výzkumu Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz). Více informací zde
   
 • GAČR - NOVÁ OPATŘENÍ PRO PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

  V souvislosti s celosvětovými omezeními proti šíření COVID-19, a ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky  (GA ČR), schválilo předsednictvo GA ČR další soubor přechodných opatření pro řešení grantových projektů.

  https://gacr.cz/nova-opatreni-pro-projekty-realizovane-v-roce-2020/
  Přijatá opatření se týkají těchto oblastí:

  Způsobilé náklady v roce 2020
  - Cestovní náklady

  - Odložené konference

  Úvazky
  - Navýšení limitu pro změnu souhrnné pracovní kapacity týmu bez žádosti
  - Snížení limitu minimálních úvazků členů řešitelského kolektivu projektu EXPRO v roce 2020

  Odložení hodnocení/ prodloužení řešení projektu
  - Odložení hodnocení závěrečné zprávy
  - Prodloužení doby řešení projektu

  Potvrzení o ukončení doktorského studia v projektech JUNIOR STAR
  - Posunutí lhůty pro dodání potvrzení o ukončení doktorského studia u grantových projektů JUNIOR STAR

  Dříve přijatá opatření jsou zveřejněná na tomto odkazu: https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/

 • Výzva pro zájemce – externí hodnotitele, odborníky v oblasti životního prostředí a zemědělství. 

  (zveřejňujeme na základě žádosti Oddělení správy expertů TA ČR)

  Stát podporuje prostřednictvím Technologické agentury ČR projekty aplikovaného výzkumu, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti.  V rámci námi podpořených projektů dochází k propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách. Snažíme se přispět ke zvyšování kvality života a růstu konkurenceschopnosti České republiky.

  Koho přesně hledáme?
  - odborníky na výzkum a inovace z akademického nebo aplikačního prostředí, ideálně s vysokoškolským vzděláním a praxí v oboru
  - uvítáme zkušenosti s podáváním či hodnocením projektů v oblasti výzkumu a inovací

  Co nabízíme?
  - kontakt s aktuálními trendy ve výzkumu a inovacích v oblasti lékařství 
  - finanční odměnu za každé realizované hodnocení 

  Jak spolupráce probíhá? 
  - veškeré hodnocení je realizováno on-line v informačním systému
  - návrhy projektů k hodnocení jsou přiřazovány na základě jejich tematického zaměření, které odpovídá oblastem zájmu jednotlivých programů (jejich plný výčet najdete ZDE)

  Co dělat v případě zájmu?
  - navštivte sekci Informace pro hodnotitele na našem webu, kde získáte více informací
  - rovnou se zaregistrujte v informačním systému ista.tacr.cz (nejprve jako uživatel a poté jako hodnotitel)
  - obraťte se na nás s dotazem prostřednictvím adresy
  hodnotitele@tacr.cz  

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

Podmínky pro podávání návrhů projektů

Podmínky pro podávání projektů jednotlivých poskytovatelů.

GAČR

Pro rok 2020...

TAČR

Důležité informace k projektům

Možnost sledování stavu čerpání, informace k projektovým smlouvám, CES atd.

Možnost sledování stavu čerpání projektů

Každý řešitel projektu, jemuž je přidělen SPP prvek, má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na portal.upol.cz se vpravo, v jedné z nabídek, objeví „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.
V případě nejasností kontaktujte Ivanu Saitzovou z Oddělení VaV PřF.

Dodatky pro pokračující projekty GAČR pro rok 2019

Od letošního roku dochází ke změnám, které se týkají dodatků ke smlouvám. Dle nových pravidel nebude posílat poskytovatel dotace GA ČR dodatky ke grantovým smlouvám u běžících projektů, pokud nedojde ke změně oproti návrhu projektu resp. smlouvě o poskytnutí dotace. (Do loňského roku byly dodatky ke grantovým smlouvám automaticky každoročně řešitelům grantů ze strany poskytovatele dotace zasílány).

Dodatek ke grantové smlouvě ze strany poskytovatele dotace  bude automaticky zaslán pouze v tom případě, kdy došlo k nějaké změně oproti původnímu návrhu projektu, či údajům uvedených ve smlouvě (např. změny popsané v dílčí zprávě, či na základě žádosti o změnu projektu).

V případě, že má tento projekt spoluřešitele, bude na základě zaslaného dodatku vytvořen individuálně ze strany právního oddělení RUP dodatek spoluřešitelské smlouvy, který reflektuje změny dané grantové smlouvy. Dodatky grantových smluv k vytvoření dodatků spoluřešitelských smluv budou na právní oddělení předány prostřednictvím VaV RUP.

Na PřF je nutné kontaktovat pracovníka Oddělení pro vědu a výzkum PřF, Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

Pokud dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze strany GA ČR nepřijde, postupuje se dle stávající grantové smlouvy včetně rozpisu finančních prostředků uvedených ve smlouvě.

Dodatky spoluřešitelských smluv uzavřené v loňském roce pro projekty s řešením od roku 2017 a 2018 jsou vůči změnám ze strany GAČRu ošetřené. V takovém případě se dodatky spoluřešitelských smluv uzavírat nemusí.

Převod finančních prostředků zaslaných z Grantové agentury na spoluřešitele se provádí neprodleně, jakmile řešitel finanční prostředky obdrží.

Důležité informace pro řešitele GAČR

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost, že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: smlouvy.gov.cz/vyhledavani

Administrace projektů oddělení Vědy a výzkumu (VaV) PřF UP

Oddělení VaV PřF je podporou při podávání projektů na PřF. Poskytuje konzultace a zajišťuje administrativu spojenou s projektem v rámci evidence na UP. V případě dotazů a pochybností se neváhejte vždy obrátit na pracovníky, kteří s agendou ochotně pomohou.

I. Administrace podání projektu

Pokud je navrhovatel projektu z PřF, je třeba jeho podání poskytovateli (GA ČR, TA ČR, ministerstva apod.) tak učinit přes oddělení VaV PřF. V případě, že je pracovník PřF UP spolunavrhovatelem a projekt podává jiná organizace (instituce, firma), je nezbytné o této skutečnosti informovat oddělení VaV PřF.

II. Kroky po získání projektu

 1. Oddělení VaV PřF je třeba informovat o tom, že projekt byl podpořen.
 2. Veškeré projektové smlouvy (poskytovatelské/grantové, spoluřešitelské, konsorciální smlouvy, dodatky a další) musí před podpisem rektora či prorektora projít přes oddělení VaV PřF, které tyto podpisy zajistí.
 3. K podpisu projektové smlouvy je nutno doložit žlutou i růžovou košilku.
 4. Finální verze smlouvy (tj. smlouva podepsaná všemi účastníky) musí být neprodleně předána na oddělení VaV PřF, které zajistí vložení smlouvy či dodatku do CES – centrální evidence smluv UP, a zpětně informuje předkladatele smlouvy (PřF) o vložení do CES. Po vložení smlouvy do CES (dle znění růžové košilky) je smlouva uveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky (RS), odkud je předkladatel smlouvy uvědomen e-mailem o termínu uveřejnění v tomto registru. Totéž platí pro dodatky smluv.
 5. Oddělení VaV PřF upozorňuje, že smlouvy nabývají účinnosti datem zveřejnění v RS.
 6. Za zaevidování smlouvy (smlouvy a dodatky k projektům) do CES je odpovědný zaměstnanec PřF, klíčový uživatel – Mgr. Silvie Šavrňáková, v případě dotazů kontaktujte e-mailem silvie.savrnakova@upol.cz nebo telefonicky 585 634 011.
 7. Obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP B3-17/5-SR.
 8. Originály smluv a dodatků zasílá oddělení VaV PřF k archivaci na Právní oddělení RUP.
 9. Lhůta k odeslání smlouvy do RS činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy, tj. od pozdějšího data uvedeného u podpisu ve smlouvě. Dále platí, že v případě, že smlouva či dodatek není uveřejněn v RS nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá smlouva či dodatek platnost. Důsledkem mohou být i sankce ze strany poskytovatele.

Projektový tým VaV

Proděkan pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
585 634 415
karel.lemr@upol.cz

 • příprava zasedání Vědecké rady fakulty
 • habilitační a profesorská řízení
 • jmenování členů komisí a oponentů pro rigorózní řízení
 • institucionální granty FRUP a IGA
 • podpora účasti pracovišť fakulty v grantových soutěžích

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., (*1963) je absolventem oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Docentem byl jmenován v roce 1998, profesorem v roce 2003.

Po ukončení studia působil ve firmě Farmak Olomouc na oddělení kvality, poté jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii, experimentální poloprovoz Olomouc. V prosinci roku 1992 se vrátil na katedru analytické chemie, kde se věnuje výzkumu v oblasti hmotnostní spektrometrie a separačních metod. Výzkum zahrnuje studium základních procesů ovlivňujících chemickou analýzu těmito metodami, vývoj původního iontového zdroje pro analýzu povrchů a řadu aplikací například z oblasti toxikologické analýzy. Spolupodílel se na vzniku více než 125 odborných publikací, které byly citovány více než 1300 krát. Je držitele Hanušovy medaile udělované Českou společností chemickou.

Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na řadě výzkumných projektů. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky a semináře zaměřené na základy analytické chemie, separační metody a hmotnostní spektrometrii. Pod jeho vedením bylo obhájeno osm bakalářských, 27 diplomových a sedm disertačních prací.

Profesor Lemr je členem Stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.), panelu a oborové komise GAČR, Oborové rady doktorského studijního programu Chemie a technologie potravin na VŠCHT Praha a předsedou Oborové komise doktorského studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UP. Byl členem Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Rady Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR Brno nebo Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP. Je členem českých i zahraničních odborných společností.

Je ženatý, má čtyři děti a dvě vnoučata, jeho syn rovněž působí na přírodovědecké fakultě. Ve volném čase si rád zahraje hokej, tenis nebo přečte literaturu faktu či dobrou detektivku.

Mgr. Miriam Delongová
referentka pro vědu a výzkum
agenda: koordinátorka kvality, ediční činnost, projekty FRUP, MŠMT (mimo OP VVV) a MZ, juniorské projekty UP, archiv
585 634 022
miriam.delongova@upol.cz

Ing. Ivana Saitzová
referentka pro vědu a výzkum
agenda: GAČR, TAČR, IGA
585 634 065
ivana.saitzova@upol.cz

Mgr. Silvie Šavrňáková
referentka pro vědu a výzkum
agenda: CES, Vědecká rada (vč. řízení), projekty ministerstev (mimo MŠMT a MZ)
585 634 011
silvie.savrnakova@upol.cz

Soutěže a ceny

Cena Františka Běhounka za rok 2020

Byla vyhlášena výzva MŠMT k nominacím na cenu Františka Běhounka za rok 2020: www.msmt.cz.

Návrh na udělení Ceny je třeba zaslat do 16. 9. 2020 v digitální podobě opatřené elektronickým podpisem na MŠMT.
Termín dodání nominací včetně všech potřebných dokumentů na VaV PřF je v pátek 11. 9. 2020.

Informace VaV

Vkládání výsledků do OBD

Dr. Rieger upozorňuje, že je důležité vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Následují odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

 1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO
 2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor
 3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty?  - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor
 4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO  - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě".

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránce wiki.upol.cz.