Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

dovolte, abych vám všem poděkoval za odvedenou práci v roce 2020. I když do řady procesů promluvila letošní koronavirová pandemie, jsem rád, že jsme výuku i v tomto složitém období zvládli. Vám všem i vašim blízkým přeji hodně vánoční pohody, do nového roku pevné zdraví, hodně sil při realizaci nových nápadů a spoustu pracovních, studijních a osobních úspěchů. 

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Cena děkana 2020
I v letošním roce ocenil děkan přírodovědecké fakulty všechny autory učebních a populárně vědeckých textů, monografií a vědeckých publikací, kteří přihlásili své publikace do soutěže a splnili požadovaná kritéria.

Za vynikající pedagogickou činnost získalo Cenu děkana hned 5 akademických pracovníků ze všech vědních oblastí zastoupených na fakultě. Děkujeme všem studentům za hlasování. Přehled oceněných pracovníků a publikací naleznete zde.

Formuláře dílčích a závěrečných zpráv
V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

  • Termín pro odevzdání dílčích zpráv je 18. ledna 2021 – fakultní termín: 14. ledna 2021 do 12:00
  • Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 1. února 2021 – fakultní termín: 28. ledna 2021 do 12:00
  • Termín pro odevzdání dílčích finančních zpráv pro granty EXPRO je 1. února 2021 – fakultní termín: 28. ledna 2021 do 12:00

Podrobnější informace zde. Kontaktní osoba: Ing. Ivana Saitzová (ivana.saitzova@upol.cz), tel. 585 634 065.

JSPS - vyhlášení výběrového řízení na stáže pro zahraniční postdoky v Japonsku
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky - JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2021. Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2021. Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2021. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2021 (tzn. nejdříve 2. dubna 2015). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců. Podrobnosti zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Barrande Fellowship Programme
Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nabízí program výměnné mobility pro Ph.D. studenty mezi Českou republikou a Francií - Barrande Fellowship Programme.

Program nabízí stipendia na podporu tzv. cotutelles a krátkodobých výzkumných pobytů. Studenti musí být registrováni buď na české univerzitě (pro mobilitu do Francie), nebo na francouzské univerzitě (pro mobilitu do České republiky). Cílem programu je posílení mezinárodní výměny vzdělávání a podpora vědecké spolupráce mezi francouzskými a českými výzkumnými týmy. Uzávěrka přihlášek je 26. února 2021. Veškeré informace o programu a procesu podávání přihlášky naleznete v pokynech na našem webu.

Chcete-li se dozvědět více informací o programu, zaregistrujte se na prezentační akce, pořádané společně francouzským velvyslanectvím v České republice a DZS. Akce se budou konat online prostřednictvím Zoom ve dvou časech: 15. prosince 2020 od 11:00 do 12:00 pro studenty a akademické pracovníky z České republiky; 16. prosince 2020 od 16:30 do 17:30 pro studenty a akademické pracovníky z Francie. Registrace je povinná na tomto odkazu.

Studijní pobyty
Albánie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 18 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 6 500 Kč měsíčně, resp. 6 700 Kč měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 stipendijních měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. Stipendium pro VŠ učitele je ve výši 7 000 Kč měsíčně. 2 místa nabízí zájemcům o letní školu albánského jazyka v roce 2021 v délce 1 měsíc.

Bulharsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 6 500 Kč měsíčně, resp. 6 700 Kč měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 stipendijních měsíců studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele délce 1–3 měsíců. VŠ studentům a VŠ učitelům nabízí 2 místa na zimním semináři balkanistiky v délce 1 měsíc a 8 míst na letních kurzech bulharštiny v délce 3 týdny.

Gruzie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 stipendijních měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům a pedagogům jsou k dispozici 2 místa na jazykově a oborově zaměřených letních školách v roce 2021 v délce do 1 měsíce. Stipendium pro účastníky všech druhů pobytů je ve výši 800 gruzínských lari měsíčně.

Lotyšsko poskytuje stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 30 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–10 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 500 eur měsíčně, resp. 670 eur měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí 3 místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ učitelé obdrží od lotyšského plátce částku 30 eur na den + 300 eur měsíčně na ubytování.

Mongolsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v délce 2–9 měsíců a stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 stipendijních měsíců pro studenty DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 stipendijních měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům nabízí 3 místa na letní škole pro mladé mongolisty v roce 2021 v délce 1 měsíc (podmínkou je znalost jazyka minimálně na úrovni A2).

Rumunsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 7 700 Kč měsíčně, resp. 8 000 Kč měsíčně pro studenty DSP. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 stipendijních měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. Stipendium na pobyty pro VŠ učitele činí 8 500 Kč měsíčně. VŠ studentům a VŠ učitelům jsou k dispozici 4 místa na letních kurzech rumunštiny v roce 2021 v délce 1 měsíc.

Zájemci se přihlašují v termínu 31. prosince 2020 do 12:00 zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 16. prosince 2020 ve 13:00 hodin. V rámci epidemiologických opatření proběhne jednání senátu online v prostředí Zoom. Senátoři a vedení PřF dostanou přihlašovací údaje e-mailem. Další zájemci, kteří budou chtít jednání Akademického senátu PřF UP sledovat, si musí o přihlašovací údaje napsat předsedovi AS PřF prof. Tomáši Opatrnému na e-mail: tomas.opatrny@upol.cz.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin. V době 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021 bude zavřeno, od 4. ledna 2021 standardní otevírací doba.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2021 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty http://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, odevzdávejte na studijním oddělení do konce prosince.

Stipendia
Stipendia, která mají být vyplacena v lednu 2021, nezapomeňte odevzdat v průběhu prosince 2020. Tato stipendia budou zaúčtována v příštím roce.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Promoce bakalářského a navazujícího studia jsou prozatím zrušeny, ale plánuje se jejich případné uskutečnění v únorovém, resp. červencovém termínu (v závislosti na epidemiologické situaci). Zájemci, kteří se již dříve nahlásili na promoce, budou informováni e-mailem. Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout na studijním oddělení (obraťte se na svou studijní referentku).

Evaluace
Až do 12. února 2021 je možné na ohodnotit na www.eval.upol.cz pedagogické výkony vašich vyučujících za zimní semestr.

O co se jedná a kdo hodnotí?
Evaluace je v současné době čtyřstupňová. Nejprve hodnotí předměty studenti, poté se ke studentským komentářům vyjadřují garanti předmětů. Na základě této evaluace jednotlivých předmětů mohou k realizaci studijních programů reagovat garanti studijních programů a vedoucí relevantních pracovišť.

Evaluace výuky je součástí systému řízení kvality na Univerzitě Palackého. Jejím cílem je získat od co největšího počtu studentů informace o kvalitě výuky, souladu jejího konkrétního obsahu s obsahem ohlášeným v anotaci předmětu, o používaných metodách ve výuce a přístupu vyučujících. Všechny tyto informace jsou klíčové proto, aby bylo možné výuku ve všech těchto oblastech neustále zkvalitňovat. Evaluace se týká všech vyučovaných předmětů.

Provoz fakulty

Podatelna - provoz
Dne 22. prosince 2020 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Obyčejná i doporučená pošta bude ze schránek naposledy převzata na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 4. ledna 2021.

Provoz ekonomického oddělení
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 18. prosince.

Pokladní doklady, cestovní příkazy, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 18. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2020. Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy realizované v roce 2020.

Do středy 16. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Nevyčerpané prostředky na konci roku u pokračujících projektů účelové podpory V+V (GA ČR, TA ČR ost. SR)
U všech projektů je potřeba postupovat podle smluv a zadávacích dokumentací ke smlouvám. Pokud to smlouvy umožňují, lze využít převod do FÚ UP. V současné specifické situaci sledujte k otázce nevyčerpaných finančních prostředků pokyny poskytovatelů dotací na jejich stránkách, informace o změnách a úpravách realizace projektů v 2020 u GA ČR a TA ČR naleznete na stránkách Věda a výzkum.

Personální a mzdové oddělení
Do pátku 11. prosince 2020 do 12:00 se na personální a mzdové oddělení fakulty odevzdávaly následující doklady (u dodání po tomto termínu nemůže být garantováno zpracování):

Na personální oddělení (pí Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková)

  • návrhy na uzavření pracovní smlouvy účinné od 1. ledna 2021
  • návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2021 (výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v pozdějších dnech
  • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto kalendářním roce
  • DPP a DPČ účinné od 1. ledna 2021

Na mzdové oddělení (pí Libuše Pěčková, pí Ivona Kristková):

  • dovolenky (pracovištěm zadané do SAP), doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
  • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
  • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2020

! Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola.

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 11. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 31. prosince 2020. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. v pondělí 4. ledna 2021.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 18. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 21. prosince 2020.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2020, po Novém roce od 4. ledna 2021. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování klidu na zpracování mzdových údajů na účtárně.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 13. ledna 2021 dle rozpisu, který obdrží zaměstnanci hromadným e-mailem v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní seznámení s položkami dokumentu. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz fakulty před koncem roku
Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021 uzavřeny. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste zaměstnancům služby, ti je pak předají pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD (17. listopadu 50) a budova SLO (17. listopadu 50a) budou uzavřeny od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Různé

Děkanské volno
Děkan přírodovědecké fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty ve dnech 23. a 30. prosince pracovní volno. Rektorské volno je stanoveno v harmonogramu akademického roku na 31. prosince.

Vánoční sbírka
Přírodovědecká fakulta vyhlásila v období od 7. do 22. prosince 2020 tradiční vánoční sbírku pro děti z Klokánku. Kvůli pandemii koronaviru lze přispět pouze finančním darem na transparentní účet 2501674563/2010. Veškeré získané finanční prostředky budou využity ve prospěch dětí umístěných v tomto zařízení. Více zde.

Nové vnitřní normy

Dne 27. listopadu 2020 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis:
R-A-20/03 – Řád normotvorby na UP    

Dnem 10. prosince 2020 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní normy UP:
R-B-20/23 – Organizační zabezpečení výplat mezd v roce 2021 na UP
B3-08/2-SR-N02 – Novela č. 2 – Vyřizování stížností a petic na UP     

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní předpisy PřF UP:
PřF-A-04/05-N013 – Novela Statutu Přírodovědecké fakulty UP
PřF-A-04/05-ÚZ13 – Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XIII. úplné znění)

Další Zpravodaj vyjde 11. ledna 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)