Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

vědci z přírodovědecké fakulty se budou podílet na prestižních mezinárodních projektech financovaných z evropského programu Horizont 2020. Ve výzvě Twinning uspěli prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D., z katedry optiky s projektem NONGAUSS, ve kterém se zaměří na téměř neprobádanou oblast nelineárních kvantových technologií mimo Gaussovské kvantové stavy, a RNDr. Václav Ranc, Ph.D., z RCPTM s projektem NANO4TARMED, který je cílený na léčbu osteosarkomu, tedy zhoubného onemocnění kosti. V rámci výzvy FET Open s akronymem StormyTune – Spectral-temporal Metrology with Tailored Quantum Measurements byl úspěšný prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., z katedry optiky. Tento projekt směřuje do oblasti kvantové metrologie a doplňuje tak již dříve získaný projekt ApresSF. Vědci z Laboratoře růstových regulátorů se zapojí do projektu ADAPT ve výzvě Sustainable Food Security, který má identifikovat molekulární mechanismy, s jejichž pomocí se brambory dokážou přizpůsobit kombinovanému stresu životního prostředí. Tento prestižní grant získal prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. Na problémy evropských regionů závislých na těžbě uhlí, které vznikají při přechodu k uhlíkově neutrální ekonomice, je zaměřen mezinárodní projekt Enabling positive tipping points towards clean-energy transitions in coal and carbon intensive regions ve výzvě Social Sciences and Humanities aspects of the Clean-Energy Transition. Uspěl s ním RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D., z katedry geografie.

Je skvělé vidět, že přírodovědecká fakulta nabízí napříč obory kvalitní zázemí pro řešení projektů, které jsou schopny uspět v ostré mezinárodní konkurenci. Všem úspěšným řešitelům děkujeme za reprezentaci fakulty a gratulujeme.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Opatření předsednictva GA ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020
Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy předsednictvo GA ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů u běžících projektů. Změny se týkají především přesunů mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci a některých druhů způsobilých nákladů souvisejících s realizací projektu. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.

Česko-rakouské projekty
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové je 12. května 2020. Více informací zde.

Cena Rudolfa Lukeše
Nadace Experientia ve spolupráci s Českou společností chemickou od letošního roku podpoří prestižní Cenu Rudolfa Lukeše pro významné české chemiky. Laureáti získají od nadace odměnu 100 000 Kč. O Cenu Rudolfa Lukeše se může přihlásit vědec či vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží soubor prací za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti. Přihláška se podává v anglickém jazyce jako pdf soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (chem.spol@csvts.cz). Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2020.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní nabídky do Německa, Polska, Estonska a na Slovensko
Agentura AIA si Vás dovoluje informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko. Pobyty se realizují v příštím akademickém roce a v současné době předpokládáme, že se tyto mobility budou moci uskutečnit.

Stipendia DAAD do Německa
Do 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádosti se podávají do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA.

 • Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců
 • Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce
 • Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce
 • Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce
 • Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dní. Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.

Stipendia do Polska
Protože k vyhlášenému datu uzávěrky nedošlo k využití všech stipendijních míst na akademický rok 2020/2021 jsme opět prodloužili uzávěrku a přijímáme do 30. dubna 2020 žádosti o stipendium do Polska. Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2 – 10 měsíců, akademičtí pracovníci o pobyty v délce 1 – 5 měsíců.

Stipendia na Slovensko
Do 30. dubna 2020 přijímáme žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko.

Stipendia do Estonska
VŠ učitelky a učitelé mohou do 1. května 2020 žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku.

Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu (aia@dzs.cz) o podání žádosti pouze informují.

Studijní záležitosti

Promoce
Původní termín promocí je zrušen a vzhledem k současné situaci je nejasné, kdy se uskuteční. Pokud jste již nahlášeni na promoci, zaplatili poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět, stačí o tom uvědomit svou studijní referentku. Diplomy můžeme vydat až po zpřístupnění fakulty.

Kontakt se zaměstnanci studijního oddělení
V souvislosti se zákazem vstupu studentů do univerzitních prostor, který platí od pátku 13. března 2020 do odvolání, zajišťuje studijní oddělení přírodovědecké fakulty provoz výhradně prostřednictvím e-mailové komunikace. Žádáme taktéž zaměstnance fakulty, aby kontaktovali referentky prostřednictvím e-mailu.

Harmonogram akademického roku 2020/2021
Harmonogram následujícího akademického roku naleznete na webové adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c41268.

Druhé kolo přijímacího řízení
Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje pro rovnoměrné naplnění bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů na přírodovědecké fakultě druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021. Termín pro podání přihlášek: od 15. dubna do 11. července 2020. Více informací zde.

Zrušení besedy u Kulatého stolu
Z důvodu okolností spojených s virovou pandemií se ruší beseda u Kulatého stolu plánovaná na 16. dubna 2020.

Cena CRYTUR
Společnost Crytur (www.crytur.cz) ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlásila již sedmý ročník soutěže Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2020 (odevzdání DP lze posunout po domluvě až do 31. května 2020). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč.

Provoz fakulty

Stravenky

V návaznosti na zvýšení příspěvku zaměstnavatele na jídlo v menze na 55 Kč, o kterém bylo rozhodnuto na úrovni UP, vedení přírodovědecké fakulty za souhlasu odborové organizace rozhodlo o zvýšení nominální hodnoty stravenek na 100 Kč.

Současně se zvyšuje příspěvek ze sociálního fondu na podíl zaměstnance na ceně jídla v menze nebo stravenky na 30 Kč; tento byl odsouhlasen omezeně na dobu určitou do 31. srpna 2021.

Podíl na ceně oběda v menze (cena hlavního jídla/minutky podle výběru z nabídky menzy zůstává různá, cena polévky se snižuje na 5 Kč):

 • 55 Kč hradí zaměstnavatel z provozních prostředků
 • zaměstnanec doplácí zbytek ceny oběda, na tento díl zaměstnanec obdrží příspěvek ze sociálního fondu ve výši 30 Kč       

 Podíl na nominální hodnotě stravenky (100 Kč):

 • 55 Kč hradí zaměstnavatel z provozních prostředků
 • 45 Kč platí zaměstnanec, na tento díl zaměstnanec obdrží příspěvek ze sociálního fondu ve výši 30 Kč

Další dosavadní pravidla k příspěvkům na stravování zůstávají beze změny. Všechny tyto novinky jsou účinné od 1. dubna 2020 a ty, které byly schvalovány na úrovni fakulty, jsou zakotveny v Novele č. 6 k Rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci č. A-14/8/RD – Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Dodavatel našich stravenek Up Česká Republika má na platbu stravenkami sjednaných mnoho provozoven, které je možné vyhledat zde. Za zmínku v této době stojí např. firmy zajišťující rozvozy jídla jako Dáme jídlo, Rohlík, iTesco, KFC nebo řetězce Albert, Billa, Hruška, Tesco, Jednota či Penny Market.

T-mobile - aktuální informace ke služebním i soukromým číslům

Zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci, kteří využívají nabídky firemních tarifů od T-Mobile (služební i soukromá mobilní čísla), mohou využívat neomezená data. T-Mobile se tak rozhodl učinit na základě aktuální krizové situace a potřeb lidí využívat mobilní data ve větším objemu, než jsou běžně zvyklí.

Zaměstnanci, kteří nyní aktivně data čerpají, tak mají až do 30. dubna 2020 automaticky aktivována neomezená data zdarma. Tato možnost se nevztahuje na čistě datové SIM karty (např. pro internet v notebooku). Toto se týká všech zaměstnanců, kteří mají přidělené služební SIM karty, a také těch uživatelů, kteří jsou vedeni v původním zaměstnaneckém programu a dostávají fakturu přímo od CellBest.

I uživatelé nového zaměstnaneckého programu mohou využívat neomezená data. Podmínkou samozřejmě je, že mají aktivní datový balíček. Tito uživatelé si musí neomezená data, pokud chtějí nabídku využívat, sami spustit v mobilním telefonu v aplikaci Můj T-Mobile, nebo v portálu Můj T-Mobile.

S dotazy je možné se obracet na společnost Cellbest. Ti, co mají sjednaný aktuální zaměstnanecký program vedený přímo u společnosti T-Mobile, mohou dotazy směřovat i na zákaznickou linku 800 73 73 73.

Různé

Sbírka roušek
Děkujeme všem, kteří nám pomohli nebo pomáhají v šití ochranných roušek do sbírky přírodovědecké fakulty. Zapojte se i Vy! Roušky jsou průběžně předávány zdravotnickým a sociálním zařízením i dalším institucím, které tuto důležitou ochranu vzhledem ke své činnosti akutně potřebují.

Roušky je možné průběžně nosit na tato sběrná místa:

 • vrátnice PřF na 17. listopadu 12 (tel. 585 634 060)
 • vrátnice areálu PřF v Holici (tel. 585 634 960)

Studenti, kteří mají v současné době zakázán vstup na přírodovědeckou fakultu, mohou roušky přinést po telefonické domluvě před budovu fakulty.

Pevnost poznání pro švadlenky vyrobila na svých 3D tiskárnách překladače šikmých proužků. Ulehčí přípravu šňůrek kolem roušky a nahradí tak tkaloun, který může být v těchto dnech nedostatkovým zbožím. Překladače jsou k dispozici zdarma na vrátnici přírodovědecké fakulty (Envelopa, 17. listopadu 12).

Sbírka Přírodovědecké fakulty pokračuje až do odvolání.

Pevnost poznání
Možnosti, kam s dětmi nyní vyrazit, jsou omezené, a tak je na čase vytáhnout hry i kreativní tvoření. Inspirovat se můžete na našich webových stránkách.

Hlídání dětí na Pevnosti poznání zdarma
Pevnost poznání připravila novou nabídku hlídání dětí určenou zaměstnancům UP, kteří se podílí zejména na boji s nákazou COVID-19 spojenou s výkonem lékařské, ošetřovatelské či zdravotnické činnosti, testováním, výrobou dezinfekcí, 3D tiskem ochranných štítů apod., dále pak pracovníkům jinak zajišťujícím krizové řízení Univerzity Palackého v Olomouci v této složité době. Služba bude provozována od pondělí 6. dubna 2020 do odvolání. Využít ji můžete zdarma.

Hlídání je určeno pro děti od 3 do 6 let a probíhá v blocích 8:00 – 11:30 a 12:00 – 15:30, přičemž jedno dítě se může zúčastnit pouze jednoho bloku denně. Maximální počet hlídaných dětí v jednom bloku je sedm. Bližší informace naleznete zde. Registraci dítěte do vybraného bloku je možné provést na stejné stránce.

Případné zájemce o tuto službu z řad cizinců organizátoři žádají, aby se kontaktovali mimo registrační formulář přímo na e-mailu jitka.dolezalova@upol.cz. Adresa slouží také k vašim případným dotazům.

Nové vnitřní normy

Dne 1. dubna 2020 vstoupila v platnost vnitřní norma UP:

A-1/2017-N06 – Statut Univerzity Palackého v Olomouci – novela č. 6  

Dne 1. dubna 2020 vstoupila v platnost Novela č. 6 vnitřní normy PřF UP:

A-14/8-N06 – Novela č.6 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu

Dne 8. dubna 2020 vstoupí v platnost vnitřní norma UP:

K-B-20/06 - Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 20. dubna 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)