Úvodní slovo

Olomoučtí přírodovědci se podíleli na objevu látek, které mohou výrazně zlepšit léčbu zánětlivých střevních onemocnění

Při účinné léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida, by mohly být v budoucnu využity výsledky mezinárodní studie zaměřené na speciální receptor uvnitř buněk, na které se významně podíleli odborníci z Katedry buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty UP.

Vědci totiž syntetizovali a charakterizovali látky, které správně aktivují pregnanový X receptor a mají díky tomu protizánětlivý efekt. Výsledky vědecké práce publikoval prestižní vědecký časopis EMBO Molecular Medicine. Mezinárodní studii věnoval i svoji titulní stránku. Další přední časopisy převzaly tento objev formou editoriálních textů.

Pregnanový X receptor (PXR), který byl objeven v polovině 90. let minulého století, byl dosud považovaný za tzv. xeno-sensor a klíčový regulátor metabolismu léčiv, jehož aktivace je velmi nežádoucí z pohledu mezilékových interakcí a vzájemného působení mezi složkami potravy a léčivy.

Nyní ale odborníci prokázali, že správná endogenní aktivace receptoru PXR prostřednictvím běžných metabolitů je žádoucí pro řadu fyziologických dějů uvnitř organismu. Naopak nedostatečná endogenní aktivace PXR anebo jeho nadměrná aktivace cizorodými sloučeninami má za následek řadu patologických stavů, jako jsou zánětlivá onemocnění střev, tučnění jater, diabetes či Alzheimerova choroba. „Z toho plyne, že PXR je potenciálním cílem v terapii těchto onemocnění. V naší práci jsme se zabývali úlohou a terapeutickým cílením PXR v zánětlivých střevních onemocněních, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Inspiraci jsme našli v mikrobiální říši, konkrétně pak v látkách produkovaných lidským střevním mikrobiomem," uvedl Zdeněk Dvořák z katedry buněčné biologie a genetiky. Více informací naleznete zde.

Věda a výzkum

Informace o nových výzvách GA ČR a TA ČR:
Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der Wissenschaftsfonds), vyhlášené dne 6. dubna 2020. Text výzvy je dostupný zde.

Financování prvních vybraných projektů se předpokládá již od podzimu tohoto roku, zejména díky zrychlenému hodnocení, které bude probíhat již během lhůty pro podávání návrhů. Návrhy projektu lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020 do 14:00 SEČ dle pravidel rakouské agentury FWF, která jsou k dispozici zde.

Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální až trilaterální návrh projektu, a to vždy spolu s rakouským vědeckým týmem a případně i vědeckým týmem některé z dalších zemí, které se k této výzvě připojily (Spolková republika Německo, Lucemburské velkovévodství, Polská republika, Slovinská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika). Bližší informace k podmínkám mezinárodní spolupráce, které je nutné dodržet, jsou specifikovány na stránkách FWF v dokumentu pod názvem „FWF urgent funding on SARS-CoV-2 – involvement of international partners“.

Rakouská agentura FWF bude v této speciální výzvě jako jediná figurovat v roli Lead Agency. Na rozdíl od „klasických“ projektů hodnocených na principu Lead Agency s počátkem řešení v roce 2021, u kterých hodnoticí lhůta začíná běžet po skončení lhůty pro podávání návrhů projektů, bude hodnoticí proces probíhat průběžně od vyhlášení výzvy. FWF zajistí zrychlený hodnoticí proces tak, aby zůstalo u obvyklých hodnoticích postupů včetně mezinárodního peer-review. FWF se také zavazuje k tomu, že v rámci zrychleného přístupu bude její předsednictvo rozhodovat o financování projektů průběžně a využije k tomu např. virtuálních zasedání a dalších moderních prostředků.

Případní zájemci z české strany se budou při realizaci projektu řídit Pravidly pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 pro případy, kdy GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury. Každý účastník této výzvy může podat jen jeden návrh projektu a návrh takového projektu se nezapočítává do limitu podaných návrhů dle jednotlivých pravidel a zadávacích dokumentací pro ostatní výzvy a veřejné soutěže vyhlášené GA ČR v roce 2020. V případě zájmu o podání návrhu projektu prosím kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

2. Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu. Soutěžní lhůta končí dnem 10. června 2020.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. Více informací na webových stránkách poskytovatele dotace https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-2-verejne-souteze/. V případě zájmu o podání návrhu projektu prosím kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

Česko-německé projekty
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-německých projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové je 26. května 2020. Více informací zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Online kurz
Organizace DAAD by Vás ráda upozornila na online kurz pro všechny zájemce o doktorské studium v Německu s názvem How to apply for a PhD in Germany.

Kurz najdete na adrese https://www.research-in-germany.org/phd-course. Účastníci kurzu se dozvědí více o následujících aspektech týkajících se doktorátu v Německu:

 • kde najít doktorandskou pozici,
 • podmínky pro podání přihlášky a tipy, jak sestavit kvalitní žádost,
 • proces přihlašování,
 • charakteristika prostředí německého výzkumu,
 • tipy, jak přesvědčit školitele o výzkumném projektu.

Po dokončení kurzu uchazeči obdrží účastnický certifikát. Kurz je online a jedná se o modul založený čistě na samostudiu. Pro absolvování kurzu je potřeba přibližně šest až devět hodin. Kurz bude online do 30. dubna 2020.

Studijní záležitosti

Promoce
Původní termín promocí je zrušen a vzhledem k současné situaci je nejasné, kdy se uskuteční. Pokud jste již nahlášeni na promoci, zaplatili poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět, stačí o tom uvědomit svou studijní referentku. Diplomy můžeme vydat až po zpřístupnění fakulty.

Kontakt se zaměstnanci studijního oddělení
Studijní oddělení zůstává nadále bezkontaktním pracovištěm. Žádáme studenty včetně absolventských ročníků, aby veškeré záležitosti vyřizovali se svou studijní referentkou e-mailem. Jeho prostřednictvím lze také uzavřít studium před státnicemi. Návštěvy jsou možné pouze v odůvodněných případech po předchozí domluvě. Taktéž žádáme zaměstnance fakulty, aby ke kontaktování referentek využívali e-mailovou komunikaci.

Harmonogram akademického roku 2020/2021
Harmonogram následujícího akademického roku naleznete na webové adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c41268.

Druhé kolo přijímacího řízení
Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje pro rovnoměrné naplnění bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů na přírodovědecké fakultě druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021. Termín pro podání přihlášek: od 15. dubna do 11. července 2020. Více informací zde.

Knihovna UP
Od úterý 14. dubna je možné si půjčovat knihy z Knihovny UP, a to přes okno Zbrojnice v přízemí knihovny. Prezenční knihy lze vypůjčit na dobu 14 dnů, ostatní dle nastavení systému.

Co musíte udělat vy?

 • Napište nám do e-mailu vypujcka@upol.cz: signatury knih a vaše jméno, příjmení a rok narození.
 • Vyčkejte na mail s potvrzením, že máte knihy připravené a na pokyny ohledně jejich převzetí.
 • Dostavte se na nádvoří Zbrojnice v dohodnutém čase.
 • Řiďte se pokyny napsanými na „ÁČKU“ před oknem, dodržujte dvoumetrové rozestupy vyznačené kužely.
 • Knihy vám dáme otevřeným oknem na stůl pod ním (viz foto).
 • Knihy vracejte VÝHRADNĚ do biblioboxu Zbrojnice.

Kontaktní telefon a e-mail: Výpůjční pult Zbrojnice, tel.: 585 631 749, e-mail: vypujcka@upol.cz.

Provoz fakulty

Elektronické schvalování faktur
Koncem dubna (pravděpodobně od 23. dubna 2020, bude upřesněno) zprovozní rektorát zkušební provoz elektronického schvalování faktur. Každý schvalovatel musí mít při schválení možnost nahlížet do spisu k faktuře. Z uvedeného důvodu je nutné, aby si každý schvalovatel faktur nejpozději do začátku zprovoznění elektronického schvalování aktivoval účet v ERMS, tzn. alespoň jedinkrát spustil aplikaci na adrese https://erms.upol.cz a přihlásil se stejným způsobem jako do Portálu. K přihlášení může zvolit kterýkoli z těchto způsobů:

 • Dostavit se kanceláře nebo kterékoliv budovy UP a tam se přihlásit do ERMS.
 • Připojit se na svůj počítač v kanceláři přes vzdálenou plochu a na něm se přihlásit do ERMS.
 • Připojit se do VPN, tím se dostat do interní sítě univerzity, a přihlásit se do ERMS. Návod na připojení přes VPN je zde.

V případě potíží informujte, prosím, CVT na e-mailu hana.matochova@upol.cz.

Důležité upozornění pro řešitele projektů:

Nově je pro elektronické schvalování faktur v případě nepřítomnosti řešitele nutno nastavit v Portálu příkazce-zástupce. Aby toto bylo možno učinit, je potřeba informovat ekonomické oddělení fakulty na adrese dagmar.kopecka@upol.cz, pro které zástupce požadujete vygenerovat u daného projektu pověření k zastupování. Teprve po jeho zadání do SAPu bude fungovat nastavení v Portálu.

Způsob provedení najdete v Manuálu k elektronickému schvalování průvodního listu k faktuře

Otevření menzy v Holici
Od pondělí 27. dubna se vrací k normálnímu provozu menza v Holici. Standardně bude možné si objednávat jídlo podle výběru ke spotřebě přímo v jídelně nebo na odnesení s sebou v jeho chlazené podobě. Balené jídlo je možné objednat pouze den předem. K zakoupení menza nabídne také saláty, minutky zatím nebudou k dispozici.

Pro návštěvníky bude v jídelně zajištěna dezinfekce na ruce a současně budou plochy v prostoru průběžně dezinfikovány. Příbory s ubrouskem zabalené v sáčku obdrží strávníci u výdeje jídel. Sezení provozovatel připraví tak, aby odpovídalo současným požadavkům v době omezení.

Menzu v Holici mohou využívat nejen zaměstnanci, ale také studenti posledních ročníků (https://www.prf.upol.cz/studenti/) a to v pracovních dnech v době od 11:00 do 14:00. Bufet bude rovněž v provozu.

Změna referentky na VaV
Novou referentkou na oddělení pro vědu a výzkum se stala Mgr. Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz). Pracovní agendu převezme po Mgr. Aleně Jarošové, která k 30. dubnu 2020 na přírodovědecké fakultě ukončí pracovní poměr.

Různé

Online přednáška Nové technologie v lokační analýze
Katedra geoinformatiky připravila zajímavou online přednášku v rámci KGItalk: Nové technologie v lokační analýze! Lukáš Puchrik pomocí online prezentace představí nástroj CleverMaps z pohledu technologie či komerčního využití a zaměří se také na jeho potenciál v boji proti pandemii Covid-19, a to v rámci chytré karantény. V online streamu spolu s ním vystoupí Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky. Živé vysílaní začne 22. dubna 2020 od 14:00 na YouTube katedry geoinformatiky. Událost na facebooku naleznete na www.facebook.com/events/3011169288926095.

Cena Milana Odehnala
Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila nové kolo soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala. Uzávěrka přihlášek pro toto kolo soutěže je 31. května 2020.

 • Soutěže se mohou zúčastnit autorky a autoři vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoli českého pracoviště nebo absolventi českých vysokých škol, kteří nepřekročili věk třiceti let v den uzávěrky (datum narození 31. května 1990 a později), a to pouze individuálně. Členství v JČMF není podmínkou.
 • Do soutěže se přijímají nejvýše tři související práce ze všech fyzikálních oborů, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v posledních pěti letech (od 1. ledna 2015). U prací dosud nevyšlých je třeba přiložit kopii oznámení o přijetí do tisku a u prací s více autory (kteří mohou být starší třiceti let) se vyžaduje písemné vyjádření význačného spoluautora o podílu soutěžícího na výsledcích.
 • Pro rok 2020 činí souhrn cen minimálně 70 000 Kč. O jejich udělení rozhoduje výbor České fyzikální společnosti JČMF na základě doporučení hodnoticí poroty, kterou jmenuje.
 • Přihláška musí obsahovat osobní údaje soutěžícího (datum narození, vzdělání, bydliště, pracoviště) a jednostránkové shrnutí významu předložených prací. Soutěžní práce zasílejte elektronickou poštou ve formátu pdf na jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz.


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 4. května 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)