Úvodní slovo

Vážení zaměstnanci a studenti,

s ohledem na vývoj a aktualizaci nových vládních opatření a procesů si dovolujeme shrnout nejpodstatnější informace týkající se organizace pracovního a studijního života na UP. Zde můžete najít informace o práci z domova, o cestách za prací a studiem při omezení pohybu v rámci okresů či očkování pracovníků. Zde pak informace k letnímu semestru 2021 a aktuální pravidla pro výuku, zkoušky a koleje na UP.

Dále v návaznosti na nová opatření vlády fakulta zabezpečuje POVINNÉ testování svých zaměstnanců, kteří vykonávají práci na pracovišti. Minimální frekvence testování je jednou týdně. Testování bude provedeno antigenními testy a je hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Testování se uskuteční

 • ve středu 10.3. v čase 9:15-11:35 hodin,
 • ve čtvrtek 11.3. v čase 9:00-11:45 hodin.

V obou dnech proběhne testování v hlavní budově přírodovědecké fakulty na 17. listopadu 12, ve studovně v 6. podlaží. Místnost je označena číslem 6.022 a najdete ji za bufetem B6. Prostor je dostatečně velký, aby mohla být dodržena všechna opatření. K rezervaci je nutné využít výhradně tento odkaz: https://rezervace.upol.cz/Akce/povinne-testovani-zamestnancu-prf-up-antigennimi-testy/144?u=true. Po vyčerpání kapacity budou v systému přidána další místa.

Netestují se zaměstnanci:

 • kteří po dohodě s vedoucím pracoviště využívají home office v plném rozsahu nebo akademičtí pracovníci vykonávající práci mimo prostory zaměstnavatele.
 • kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
 • kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod.
 • kteří mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první očkovací dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID 19.

Výsledky budou k dispozici do 15 minut. Informaci obdrží pouze testovaní s výsledkem pozitivním, zaměstnanci s negativním výsledkem nebudou dále obesíláni. Potvrzení o výsledku testu bude vydáváno na místě, a to pouze na vyžádání. Předpokládané další testování bude směřováno na stejné dny a časy v příštím týdnu. Zaměstnanci o něm budou informováni prostřednictvím hromadného mailu.

Testování probíhá i na pracovištích přírodovědecké fakulty v Olomouci – Holici. Další termín je naplánován na pondělí 15. března od 8:00 do 12:00.

Věda a výzkum

QuantERA II Call 2021
V březnu 2021 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva QuantERA Call 2021, která je zaměřená na výzkum v oblasti kvantových technologií. Jedná se o ERA-NET cofundovou výzvu, která se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zúčastněných zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český uchazeč splňovat národní podmínky vycházející z programu TA ČR, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

Témata výzvy:

 • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
 • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

TA ČR ve výzvě QuantERA II Call 2021 podpoří pouze ty české uchazeče, kteří se zapojí do projektů zaměřených na aplikovaný výzkum. České uchazeče zapojené do projektů základního výzkumu podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Předpokládaná lhůta pro podávání návrhů projektů je 12. března 2021 - 13. května 2021. TA ČR ve spolupráci s MŠMT připravuje pro zájemce informační webinář, který se uskuteční v pondělí 15. března od 10 do 12 hodin. Registrovat se můžete zde.

Seznam zapojených zemí a veškeré informace a dokumenty budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.tacr.cz, webových stránkách MŠMT a na oficiálních stránkách. S případnými dotazy se obracejte na Elišku Šibrovou (eliska.sibrova@tacr.cz, 778 464 012).

GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží
GA ČR vyhlásil výzvy k podávání návrhů projektů v kategoriích Standardní projekty, Junior Star, Mezinárodní bilaterální projekty a LA granty – GAČR hodnotící agentura, GAČR partnerská agentura, a nově POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING.

Termín pro odevzdání anotace projektu, rozpisu řešitelského týmu, rozpočtu a případného dofinancování spolu s podepsanou zelenou košilkou pro navrhovatele i spolunavrhovatele je 29. března 2021 do 12:00 hodin k rukám Mgr. Miriam Delongové. Termín pro odevzdání finalizovaného návrhu projektu je 31. března do 15:00 hodin na e-mail miriam.delongova@upol.cz.

GA ČR - vyhlášení výzvy LA granty
GA ČR vyhlásil výzvu k podávání návrhů projektů na principu Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. GA ČR vystupuje v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave. Spolupráce je možná s těmito zeměmi: Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko a Lucembursko. Čestné prohlášení bude pro připraveno. Podání návrhu projektu je podmíněno souhlasem vedení fakulty, zájemci nechť kontaktují pracovnici oddělení pro vědu a výzkum Mgr. Miriam Delongovou nejpozději do 1. dubna 2021. Více informací naleznete na stránkách poskytovatele. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

GA ČR - LA granty - GA ČR jako partnerská organizace
GA ČR vyhlásil výzvu k podávání návrhů projektů na principu Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave. Spolupráce je možná s Rakouskem, Německem a Švýcarskem.

V případě, kdy je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Čestné prohlášení bude připraveno. Podání návrhu projektu je podmíněno souhlasem vedení fakulty. Zájemci nechť kontaktují pracovnici oddělení pro vědu a výzkum Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz) s dostatečným časovým předstihem (ideálně 7 dní před termínem podání projektu). Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.

Soutěž o ceny ministra zemědělství
Ministerstvo zemědělství České republiky ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo soutěž o Ceny ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje ve dvou kategoriích:

 • Cena ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje
 • Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce

Více informací najdete v přiloženém dokumentu a na stránkách poskytovatele. Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz).

Veřejné soutěže a výzvy v relaci s Tchaj-wanem
V polovině března bude vyhlášena výzva M.ERA-NET cofund zaměřená na materiálový výzkum. ČR je z hlediska obdržené podpory nejúspěšnější právě v tomto cofundu https://m-era.net/news/m-era-net-call-2021-to-be-launched-mid-march.

Dne 12. května bude vyhlášena VS v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích: DELTA 2 Programme: Announcement of the date of the launch of the 3rd call and the preliminary parameters - Technologická agentura ČR (tacr.cz).

Nabídka placené stáže pro studenty
Přihláška do programu MOST Global Talent Internship programu je právě otevřená. Je to 8týdenní placená stáž organizovaná Ministerstvem vědy a technologického centra pro globální záležitosti a vědeckou angažovanost na Tchaj-wanu (MOST GASE). Tento program je určen pro mezinárodní studenty, kteří mohou během léta (28. června - 25. srpna) získat praktické zkušenosti ve špičkových laboratořích a korporacích na Tchaj-wanu. Téma letošního programu MOST GTI je zaměřeno na „Green Tech (udržitelnost) a Bio Tech (Smart Healthcare). Mezi hostitelské organizace patří např. National Applied Research Laboratories (NARLabs), Carrefour, EnBW, Signofy, STMicroelectronics, TÜV Rheinland, wpd a 24 předních tchajwanských univerzit. Kromě praktické části stáže obsahuje tento program také odborné přednášky, korporátní návštěvy, kurzy mandarínské kultury a další kulturní aktivity. Další informace o programu najdete na těchto webových stránkách. Máte-li jakékoli další dotazy nebo návrhy týkající se programu, neváhejte kontaktovat Marii Leflerovou (Marie_Leflerova@mzv.cz) nebo paní Lisu Hou, koordinátorku programu (gaselisahou@ntu.edu.tw nebo +886 2 3366 2121 Ext. 118). Uzávěrka pro posílání přihlášek je 26. března 2021.

Start-up granty
Jste mladým vědcem či vědkyní (do 5 let od ukončení Ph.D. studia) v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie? Vrátili jste se (nebo se plánujete v brzké době vrátit) z minimálně roční postdoktorandské výzkumné zahraniční stáže a uvažujete o založení vlastní vědecké skupiny zde v České republice? Nadace Experientia má pro vás jedinečnou šanci zažádat si o start-up grant na rozjezd této skupiny. Start-up granty jsou mladým vědkyním a vědcům, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí, poskytovány na dobu tří let. Žádosti o udělení start-up grantu přijímáme každý rok do 15. března.

V loňském roce start-up grant Nadace Experientia pro rok 2020 putoval na VŠCHT v Praze. Získal ho Petr Kovaříček, který zde v lednu 2021 založil vlastní výzkumnou skupinu zaměřenou na dynamickou chemii povrchů. Podrobné informace a video k nahlédnutí zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Studijní pobyty - Tchaj-wan
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si vás dovolujeme informovat o nabídce krátkodobých i víceletých studijních pobytů na univerzitách v Tchaj-wanu. Nabídku každoročně tvoří:

 •  Tchaj-wanský stipendijní program, který vybraným studentům poskytne víceletá stipendia ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia obdrží částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium.
 •  „Huayu Enrichment Scholarship Program“, který poskytne stipendia k účasti v jazykovém kurzu mandarínské čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé obdrží stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně.

Žádosti se podávají přímo na adresu Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze v termínu do 31. března 2021. Bližší informace o požadavcích na uchazeče, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádosti naleznete na webových stránkách DZS/AIA a na stránkách Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře.

Akademický senát

Příští zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 7. dubna 2021. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejňovány na stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin. Přednostně však se studijním oddělením používejte online formu komunikace, v kanceláři bude přítomna pouze část zaměstnanců.

Nová studijní referentka
Agendu Ing. Jany Camfrlové na studijním oddělení od 1. února převzala Mgr. Agnes Hausknotzová. Na starosti má bakalářské a navazující magisterské studium z oblasti vzdělávání Fyziky a částečně Chemie (ve stejném rozsahu jako měla Ing. Camfrlová). E-mail: agnes.hausknotzova@upol.cz, tel.: 585 634 050.

Úpravy rozvrhu
Drobné úpravy rozvrhu v letním semestru lze provádět na studijním oddělení až do 15. března.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Daně Gronychové (dana.gronychova@upol.cz). V opačném případě pak výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

Crytur 2021
Careermarket vyhlašuje již 8. ročník soutěže Crytur 2021. Zúčastnit se ho mohou studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech). Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2020 do 30. září 2021. Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Letní škola
Loschmidt laboratories plánuje ve dnech 28.-30. června 2021 Letní školu proteinového inženýrství. Letní škola je určena studentům středních a vysokých škol (1. - 2. ročník) se zájmem o biologii, biochemii, bioinformatiku a biotechnologii. Studenti si osvojí základní teoretické principy proteinového inženýrství a na praktických úlohách si vyzkouší počítačový design, konstrukci a charakterizaci proteinů. Účast na letní škole je plně hrazena organizátory. Zájemci vyplní elektronickou přihlášku na adrese https://loschmidt.chemi.muni.cz/school/ a odešlou ji organizátorům nejpozději do 31. března 2021. Více informací naleznete zde.

Různé

Týden mozku
Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty UP se letos opět připojí k Týdnu mozku Akademie věd ČR , který se koná od 15. do 21. března 2021. Letošní ročník se uskuteční online a nabídne opět řadu přednášek a aktivit pro odborníky i širokou veřejnost.Tým popularizačního centra  ve spolupráci s vysokoškolskou pedagožkou a lektorkou paměti Ivanou Fellnerovou natočil čtyři přednášky, které budou mít na kanálu youtube premiéru v sobotu 20. března v 8:00. Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Více informací najdete na webových stránkách Pevnosti poznání nebo na http://www.tydenmozku.cz/festival/

Běhejte s Přírodou
Běh v přírodě je nejlepší forma sportovní aktivity v době koronavirové pandemie. Vybrat si můžete například z osmi zajímavých běžeckých tras v okolí přírodovědecké fakulty, které byly tematicky pojmenovány podle oborů či olomouckých zajímavostí. Trasy jsou dlouhé 2,5 až 12 km.

Rekonstrukce "staré Přírody"
Rekonstrukce historické budovy na třídě Svobody 26 (někdejší sídlo přírodovědecké fakulty) je u konce. Do modernizovaných neorenesančních prostor se vrátí filozofická fakulta, která zde může využívat špičkově vybavené laboratoře pro psychologický, sociologický či lingvistický výzkum. S aktuálními fotografiemi můžete na naši starou budovu zavzpomínat s námi zde.

Lovci kachen
Komunita studentů, lékařů a vědců UP založila vzdělávací web nazvaný Lovci kachen, kde bojuje s hoaxy a dezinformacemi o pandemii Covid-19. Shlédnout můžete například video z Fakultní nemocnice Olomouc.

Nové vnitřní normy

Dnem 26. února 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/04 – Vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2020        

Dnem 1. března 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
B3-13/7-SR-N12 – Novela č. 12 – Zásady studentské grantové soutěže na UP – Seznam schválených projektů v roce 2021      

Dnem 4. března 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/05 - Ubytovací stipendia na UP na období leden - červen 2021


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 22. března 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)