Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové, milí studenti,
novým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci se stane lékař Martin Procházka, dosavadní děkan Fakulty zdravotnických věd UP. Na středečním jednání tak rozhodl Akademický senát UP. Po jmenování do funkce prezidentem republiky povede profesor Martin Procházka univerzitu po následující čtyři roky, od letošního května do dubna 2025.

O hlasy čtyřiadvaceti senátorů se ucházeli i další tři akademici: Martin Kudláček z fakulty tělesné kultury, Jiří Lach z filozofické fakulty a Tomáš Opatrný z přírodovědecké fakulty. Senátoři rozhodovali v tajné volbě. Nový rektor Univerzity Palackého byl zvolen ve druhém kole, kdy se rozhodovalo mezi Martinem Procházkou a Tomášem Opatrným. Martin Procházka získal čtrnáct hlasů, Tomáš Opatrný osm hlasů. Ke zvolení bylo třeba minimálně třinácti hlasů. Podrobnosti najdete zde.

Věda a výzkum

Letní kempy 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie covid-19. Více informací na stránkách poskytovatele. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz). Fakultní uzávěrka: 26. dubna 2021.

TA ČR - Trend
TA ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu TREND. Čestné prohlášení bude odesláno. Fakultní uzávěrka je stanovena na 23. dubna 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

TA ČR - QuantERA II Call 2021
TA ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu QuantERA. Čestné prohlášení bude zajištěno. Fakultní uzávěrka je 7. května 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží - opravy termínů
GA ČR vyhlásil výzvy k podávání návrhů projektů v kategoriích Standardní projekty, Junior Star, Mezinárodní bilaterální projekty a LA granty – GA ČR hodnotící agentura, GA ČR partnerská organizace, a nově POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING.

Termín pro odevzdání anotace projektu, rozpisu řešitelského týmu, rozpočtu a případného dofinancování spolu s podepsanou zelenou košilkou pro navrhovatele i spolunavrhovatele je 12. dubna 2021 do 12:00 k rukám Mgr. Miriam Delongové. Termín pro odevzdání finalizovaného návrhu projektu je 15. dubna do 12:00 na e-mail miriam.delongova@upol.cz.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 7. dubna 2021 od od 13:00. Jednání proběhne distančně v prostředí Zoom formou videokonference. Senátoři a vedení PřF UP obdrží přístupové údaje před jednáním senátu. Další zájemci o účast obdrží přístupové údaje na základě žádosti zaslané předsedovi senátu na e-mail tomas.opatrny@upol.cz. Dokumenty k zasedání jsou k dispozici na této stránce.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Sčítání lidu - cizinci
Od soboty 27. března 2021 začalo v České republice pravidelné sčítání lidu. Týká se i cizinců ze třetích zemí, kteří mají v ČR dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu a také občanů EU, pokud v ČR pobývají déle než 90 dnů. Pozor, sečíst by se měli i cizinci, kteří mají platný dlouhodobý pobyt nebo dlouhodobé vízum, ale v rozhodný okamžik na území ČR nepobývají! Informace ke sčítání cizinců najdete zde (dostupné i v angličtině).

Cizinci se do sčítání mohou zapojit buďto prostřednictvím online formuláře nebo listinného formuláře. K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře na https://www.scitani.cz lze použít pouze číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům - pobytová karta, vízum) a datum narození, elektronickou identitu https://www.eidentita.cz nebo datovou schránku fyzické osoby.

Pokud cizinec nemůže využít ani jednu z výše uvedených možností, což se týká především občanů EU, sečte se pomocí listinného sčítacího formuláře. 

Listinný sčítací formulář musí vyplnit a odevzdat v období od 17. dubna do 11. května. Získá ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře na kontaktním místě (pošta Olomouc 1, případně další pobočky České pošty označené logem sčítání) nebo tam, kde je ubytovaný (například na vysokoškolských kolejích). 

Studijní záležitosti

Okno do praxe
Online setkání zaměstnavatelů se studenty Okno do praxe, které se uskuteční 14. dubna 2021 od 10:00, nabídne studentům informace o možnostech získání zaměstnání, odborných zkušeností, trainee programů, brigád či studijních praxí. Studentům budou poskytnuty také informace o firemním prostředí, průběhu výběrového řízení, požadavcích na absolventy či problémech, se kterými se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání. Účastníci akce Okno do praxe si mohou poslechnout také podcasty Přírodovědecké fakulty UP nazvané Kam po Přírodě s absolventy fakulty.

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin. Přednostně však používejte online formu komunikace se studijním oddělením, v kanceláři bude přítomna pouze část zaměstnanců.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Daně Gronychové. V opačném případě pak výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

Harmonogram akademického roku
Harmonogram následujícího akademického roku 2021/2022 naleznete na webové adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c1551.

Uzavření ročníku přes státnicemi
Uzavírání ročníků před státní závěrečnou zkouškou je možné provést e-mailem. Student po splnění studijních povinností kontaktuje svou
studijní referentku.

Státní doktorská zkouška
Při odevzdávání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Provoz fakulty

Prodloužení platnosti školení řidičů referentských vozidel
Vzhledem k tomu, že v současné situaci není možné uskutečnit školení řidičů referentských motorových vozidel, byla v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, prodloužena platnost školení, která propadají od října 2020, a to do 31. října 2021.

Úprava platnosti uvedeného školení v databázi cestovních příkazů byla již provedena. Platnost školení řidičů referentských motorových vozidel si může zaměstnanec UP zkontrolovat na https://portal.upol.cz/ v nabídce Můj profil. K případným dalším dotazům je k dispozici e-mail jana.hanychova@upol.cz.

Testování zaměstnanců
Na základě mimořádného vládního opatření ze dne 5. března 2021 je Univerzita Palackého v Olomouci povinna testovat zaměstnance na covid-19. Minimální frekvence testování je jednou týdně.

Testování na přírodovědecké fakultě se uskuteční vždy

  • ve středu v čase 8:00-11:00,
  • ve čtvrtek v čase 9:00-12:00.

V obou dnech proběhne testování v hlavní budově přírodovědecké fakulty na 17. listopadu 12, ve studovně v 6. podlaží. Místnost je označena číslem 6.022 a najdete ji za bufetem B6. Testovat bude možné pouze zaměstnance zaregistrované v rezervačním systému https://rezervace.upol.cz/Akce/povinne-testovani-zamestnancu-prf-up-antigennimi-testy/144?u=true (po vyčerpání kapacity budou v systému přidána další místa). Registrace vám bude potvrzena automaticky generovaným mailem, ve kterém najdete i přidělené pořadové číslo pro vaše testování v daný den. Událost (i s pořadovým číslem) vám bude ještě připomenuta den před akcí formou sms. Pořadové číslo je nutné si v den testování přinést s sebou. 

Výsledky testů jsou k dispozici do 15 minut po odběru. Neprodleně informaci obdrží pozitivně testované osoby, a to telefonicky společně s pokyny k dalšímu postupu. Všichni testovaní zaměstnanci pak tentýž den v odpoledních hodinách obdrží e-mailovou zprávu s oficiálním dokladem k testu na adresu @upol.cz. Pokud oficiální potvrzení o výsledku testu potřebujete dříve, je nutné o něj požádat osobně na místě při evidenci testování.

Testování bude provedeno antigenními testy, které uhradí zdravotní pojišťovna. Poskytovatelem služby je praktická lékařka MUDr. Iva Javůrková, která má k dispozici vyškolený tým zdravotních sester a mediků. K testům používá výhradně testovací sady splňující požadavky MZ ČR. Lékařka zajistí evidenci všech testů a jejich výsledků v centrálním registru ISIN MZ ČR.

Dle aktuálního opatření mohou v kancelářích, laboratořích a dalších prostorách UP pracovat pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili vždy v posledních 7 dnech test na covid-19 a mají negativní výsledek. Povinné testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

  1. vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele, popř. mají se zaměstnavatelem sjednánu dohodu o práci z domova (home office);
  2. prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, přičemž jsou schopni toto doložit laboratorním potvrzením;
  3. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti covidu-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů, a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19;
  4. testování si zajistili na jiném oficiálním odběrovém místě a jsou o tom schopni doložit potvrzení.

Pro případy bodů 2.-4. se doklady předkládají na příslušném pracovišti (katedře apod.), kde se tyto údaje evidují.

Osobám očkovaným, po nemoci covid či oficiálně testovaným v kratší době než 3 dny testování zdravotní pojišťovna neproplácí.

Prosíme zaměstnance z budov 17. listopadu 7, 12, 50 a 50a, U botanické zahrady 920, aby přednostně využívali testování právě na Envelopě, kde pro ně máme zabezpečenou dostatečnou kapacitu. Ve výjimečných případech mohou využít také testování v Holici, příp. na jiných místech UP.
Zaměstnancům z Holice je současně k dispozici kapacita na Envelopě, kam se mohou zaregistrovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře.

Testování v Holici je realizováno pravideně v pondělí, rezervaci je nutné zadat na https://rezervace.upol.cz/Akce/povinne-testovani-zamestnancu-prf-up-antigennimi-testy-holice/147?u=true.

Různé

Statistika testování zaměstnanců na UP
Týdenní přehledy počtu provedených antigenních testů na jednotlivých univerzitních odběrových místech najdete zde.

Academia film Olomouc
Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc (AFO) se letos na přelomu dubna a května uskuteční stejně jako loni online. Soutěžní výběr i doprovodné tematické sekce nabídnou ke stovce dokumentárních filmů zaměřených na vědu. Sledovat je bude možné v termínu 27. dubna až 11. května 2021 na platformě www.watchandknow.cz. Chybět nebude ani online doprovodný program v podobě přednášek a rozhovorů s hosty či koncerty a DJ sety.

Mezinárodní jarní škola
Na nejnovější trendy v geovizualizaci bude zaměřen první ročník mezinárodní jarní školy „International Spring School on Visualization“ s podtitulem „geovisualization in Maps“, který ve dnech 7. až 9. dubna 2021 uspořádá katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty. Kvůli pandemii bude mezinárodní jarní škola uspořádána online formou v atraktivním prostředí GatherTown. Více informací naleznete zde.


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 19. dubna 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)