Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové, milí studenti,

očekáváme, že v blízké době dojde k částečnému uvolnění mimořádných opatření, která byla zavedena v souvislosti s pandemií nového koronaviru. Vláda ČR předběžně oznámila, že by počínaje 26. dubnem 2021 mohla být povolena praktická výuka. V případě přírodovědecké fakulty by se jednalo zejména o laboratorní a terénní výuku určenou pro studenty závěrečných ročníků.

Pokud tato situace nastane, bude na katedrách prioritou právě praktická výuka studentů závěrečných ročníků tak, aby se mohli zúčastnit státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací ve vypsaných termínech.

Praktická výuka studentů ostatních ročníků bude možná zřejmě až v další vlně uvolnění protiepidemických opatření. Pravděpodobně bude nutné přistoupit k blokové výuce těchto předmětů v letních měsících, tj. v červnu, červenci a srpnu. Vyučující a studenty v tomto ohledu prosíme o vstřícnou komunikaci a součinnost. V odůvodněných případech studentům vyhovíme a předměty odepíšeme.

Lze předpokládat, že návrat studentů do prezenční výuky bude spojen s nutností testování na Covid-19. Nicméně vše záleží na rozhodnutí vlády a příslušných ministerstev. O případné organizaci testování budeme včas informovat.

Vyučujícím a studentům děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Jan Říha
proděkan pro studijní záležitosti

Věda a výzkum

Upozornění pro řešitele projektů
Upozorňujeme řešitele projektů, že dnem 9. dubna 2021 nabyla účinnosti celouniverzitní Novela č. 2 k vnitřní normě K-B-17/03-N02 (v příloze), která doplňuje seznam zdrojů. Do nového zdroje s označením 88 budou převáděny nespotřebované prostředky – věda a výzkum nad rámec tvorby FÚUP (nad rámec 5%), které poskytovatel umožňuje čerpat v následujícím roce. V případě dotazů volejte Ing. Dagmar Kopeckou, tel.: 585 634 054.

MŠMT - Mobility ČR - Německo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Více informací naleznete na stránkách poskytovatele. Čestné prohlášení bude pro zájemce připraveno. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz). Fakultní uzávěrka: 25. června 2021.

Výzva k podávání návrhů kandidátů/kandidátek na 3 členy/členky předsednictva TA ČR
V souvislosti s končícím funkčním obdobím členů předsednictva Technologické agentury České republiky ke dni 12. října 2021, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 3 členky/členy předsednictva TA ČR. Předpokládané zahájení výkonu funkce je říjen 2021. Více informací zde.

V případě zájmu prosíme o zaslání jména uchazeče s vědomím vedoucího katedry či pracoviště do 28. dubna 2021 na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Vyplněný a kandidátem podepsaný formulář (včetně všech požadovaných příloh) je možné dodat i po 28. dubnu, nikoliv však později než 28. května 2021.

TA ČR - Nejčastější důvody k nedoporučení návrhů projektů k podpoře v 5. veřejné soutěži
TA ČR zveřejnil na svých webových stránkách informace k programu ÉTA: Nejčastější důvody k nedoporučení návrhů projektů k podpoře v 5. veřejné soutěži. Bližší informace naleznete na těchto webových stránkách.

TA ČR - DOPRAVA 2020+: Vyhlášení 3. veřejné soutěže
TA ČR vyhlásil dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Bližší informace k veřejné soutěži naleznete zde. Čestné prohlášení za UP bude na TA ČR odesláno. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti. Fakultní uzávěrka je stanovena na 10. června 2021.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Studijní pobyty v Polsku a Estonsku
Dovolujeme si vás informovat o aktuálních nabídkách stipendijních pobytů Polsku a Estonsku.

Polsko: MŠMT vypisuje dodatečné výběrové řízení na obsazení stipendijních míst na studijních pobytech pro studenty BSP, MSP a DSP a pobytech pro akademické pracovníky. Studenti se mohou hlásit na pobyty v délce 2 až 10 měsíců, akademičtí pracovníci se ucházejí o pobyty v délce 1 až 5 měsíců. Termín odevzdání přihlášek je 10. května 2021 do 12 hodin.  

Zájemci se přihlašují zasláním požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. akademičtí pracovníci veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Estonsko: Zájemci z řad studentů BSP, MSP a DSP se mohou ucházet o letní a zimní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině konané na univerzitách v Estonsku. Kurzy v letním termínu se v roce 2021 uskuteční on-line.

Kromě letních kurzů nabízí estonská vzdělávací agentura stipendia pro studenty MSP a DSP (příp. absolventy BSP) ve všech vědních oborech k absolvování výměnného pobytu v délce 1 až 10 měsíců či magisterského/doktorského studia na estonských univerzitách. Na úrovni bakalářského studia je možné získat stipendium pouze ke studiu oboru estonský jazyk a kultura. Nakonec mohou o stipendium na výzkumné nebo přednáškové pobyty v Estonsku žádat i akademičtí pracovníci, a to buď krátkodobě na 1 až 9 dnů, nebo dlouhodobě v délce až 10 měsíců. Přihlášky na letní kurzy a na pobyty pro akademické pracovníky se podávají v termínu do 1. května 2021, přihlášky studentů do magisterského, doktorského studia mají uzávěrku 1. září 2021.

Německá akademická výměnná služba – DAAD
Vzhledem k tomu, že se blíží uzávěrka podávání přihlášek na některá stipendia DAAD (Německé akademické výměnné služby), dovolte nám, abychom připomněli aktuální stipendijní nabídku této organizace.

Uzávěrka 30. dubna 2021 platí pro následující stipendijní programy DAAD: 

Praktické informace naleznete zde nebo na webových stránkách https://www.daad.cz/cs/.

Fulbrightův program - webináře
Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 jsou připraveny série prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a organizátorů se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí. Podrobné informace najdete zde.

Fulbrightův program - stipendia
Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023. Více informací naleznete zde.

Pracovní stáž - Lvov
Danylo Halytsky Lviv National Medical University nabízí pracovní stáž (pozice laboratorní specialista) zaměřenou na farmaceutickou chemii a chemii léčiv, design léčiv a heterocyklickou chemii. Výzkum se provádí v oblasti syntézy, chemické transformace a studiem biologické aktivity heterocyklických sloučenin (deriváty 4-azolidinon, 1,3-thiazan, thiazolothiopyran atd.), zavedení inovativních přístupů k vývoji nových léků (QSAR analýza, virtuální screening, molekulární modelování, molekulární dokování). Více informací naleznete v příloze.

Pracovní stáž - Kazaň
Kazan Federal University Department/division: Laboratory of Chemoinformatics nabízí pracovní stáž (pozice laboratorní specialista) zaměřenou na aplikace chemoinformatiky a umělé inteligence v oblastech chemie, zejména ve výpočetní konstrukci léčiv. Výzkumné činnosti  laboratoře se zaměřují na tři oblasti: výpočetní technologie napomáhající syntéze cílů požadované sloučeniny, vývoj nového výkonného výpočetního designu léku techniky zohledňující chemickou složitost a výpočetní materiálový design pro ropný a polymerní průmysl. Podrobnosti zde.

Akademický senát

Příští zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 28. dubna 2021. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejňovány na stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin.

Uzavření ročníku přes státnicemi
Uzavření ročníku před státní závěrečnou zkouškou (alespoň tři týdny před jejím konáním) je možné provést e-mailem. Student po splnění studijních povinností kontaktuje svou
studijní referentku.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce
Při odevzdávání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Daně Gronychové. V opačném případě pak výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

Harmonogram akademického roku
Harmonogram následujícího akademického roku 2021/2022 naleznete na webové adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c1551.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana, která se uskuteční ve čtvrtek 1. července 2021. Program bude rozdělen do sekcí Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů; posterová část bude společná. Veškeré informace k této události jsou průběžně aktualizovány na stránkách soutěže http://svoc.prf.upol.cz/.

SVOČ - matematika, fyzika
Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků vyhlašuje ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematiků a fyziků již 21. ročník mezinárodní Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických a informatických oborech. Závěrečná studentská konference SVOČ v matematice a informatice proběhne 24. května 2021 elektronicky prostřednictvím aplikace MS Teams. Termín pro zúčastněné fakulty k přihlášení účastníků do závěrečného kola soutěže je 28. duben 2021. Více informací zde.

Provoz fakulty

Testování zaměstnanců
Stále probíhá POVINNÉ TESTOVÁNÍ zaměstnanců PřF UP, kteří vykonávají práci na pracovišti. Následující termín testování se uskuteční:

  • ve středu 21. dubna v čase od 8:00 do 11:00 hodin,
  • ve čtvrtek 22. dubna v čase od 9:00 do 12:00 hodin.

v hlavní budově přírodovědecké fakulty na 17. listopadu 12, ve studovně v 6. podlaží. Místnost je označena číslem 6.022 a najdete ji za bufetem B6. Testování je prováděno antigenními testy.

Testovat bude možné pouze zaměstnance zaregistrované v rezervačním systému https://rezervace.upol.cz/Akce/povinne-testovani-zamestnancu-prf-up-antigennimi-testy/144?u=true. Pořadové číslo, které obdržíte v potvrzovacím mailu i sms, je nutné si pro ten den přinést s sebou. 

Testování v areálu Holice zajišťuje společnost AGEL vždy v pondělí. Zaměstnancům z Holice je současně k dispozici kapacita na Envelopě, kam se mohou zaregistrovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře.

Testování je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Přírodovědecká fakulta hradí výjezd testovacího týmu 500 Kč/den, částka pokrývá dopravu a ochranné pomůcky.

Různé

Hackathon
Ještě do 5. května 2021 se můžete přihlásit do unikátního 12 hodinového online hackathonu „Adapatation Idea Sprint“. V rámci festivalu Academia Film Olomouc ho v pátek 7. května 2021 v prostředí Gather Town pořádá Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP, Statutární město Olomouc, CzechInvest a Czechitas. V letošním roce se účastníci poperou s tematickými oblastmi zaměřenými na klimatickou změnu a pandemie. Týmy během 12 hodin vytvoří vlastní koncept, který pak odprezentují odborné porotě. Podrobnosti najdete na https://hackathon.upol.cz/.

Academia film Olomouc nabídne téměř 100 dokumentů
Letošní online ročník festivalu AFO odstartuje už v úterý 27. dubna 2021 na webu watchandknow.cz. Připraveno je téměř 100 dokumentů, které představí soutěžní výběr nejlepší současné dokumentární tvorby věnující se vědě. K festivalu Academia film Olomouc patří i zajímaví hosté, ke snímku Občan Nobel proběhne online rozhovor s režisérem Stéphanem Goëlem a hlavním představitelem – nositelem Nobelovy ceny za chemii Jacquesem Dubochetem. A ve virtuální sit-down show socioložek Lucie Jarkovské a Kateřiny Liškové se mimo jiné dozvíte, jak se historicky proměňuje pojetí ženského těla a jak to souvisí s genderovou rovností. Další informace naleznete na https://afo.cz/.

Podcasty Kam po Přírodě
Cílem většiny absolventů je najít si dobrou práci, ideálně ve stejném nebo příbuzném oboru, který studovali. Je to reálné? Inspirativní povídání o životě s absolventy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého najdete nově v podcastu s názvem Kam po Přírodě. Ten navazuje na již fungující podcast Jak na Přírodu, který je určený zájemcům o studium.

Nové vnitřní normy

Dnem 8. dubna 2021 nabývá účinnosti vnitřní norma PřF:
PřF-B-21/01 - Novela č. 4 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Dnem 9. dubna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
K-B-17/03-N02  – Novela č. 2 – Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na UP          

Dne 13. dubna 2021 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis:
A-14/2013-N02 - Novela č. 2 – Jednací řád Vědecké rady UP     


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 3. května 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)