Úvodní slovo

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

prezident Miloš Zeman ve středu 28. dubna jmenoval na Pražském hradě na návrh Akademického senátu Univerzity Palackého prof. MUDr. Martina Procházku, Ph.D., rektorem Univerzity Palackého v Olomouci. Mandát nového rektora začal 1. května.

V prorektorském týmu bude mít své zástupce i přírodovědecká fakulta. Oblast vědy a výzkumu bude mít na starosti prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., informační technologie, ekologické otázky a oblast udržitelného rozvoje prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., který rezignoval na pozici předsedy AS PřF UP (místo prorektora je neslučitelné s fukncí senátora). Prorektorem pro strategii a vnější vztahy bude JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, komunikaci a záležitostem studentů se bude věnovat prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. Doktorská studia a projektovou činnost povede prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., studijní záležitosti prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., legislativu a organizaci JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., a internacionalizaci Jiří Stavovčík B.A., MBA.

Novým předsedou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého byl pak na středečním zasedání tohoto fakultního orgánu zvolen doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D., ze Společné laboratoře optiky.

Věda a výzkum

Call-3B Trondheim
Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje první kolo výzvy č. Call-3B Trondheim – předkládání projektových záměrů orientovaných na pilotní projekty, jejichž cílem je snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami. Dotační výzva z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu se zaměřuje na ochranu jakosti vod České republiky a snižování znečištění povrchových vod mikropolutanty. Více informací najdete zde. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním.  

Uživatelské přístupy do AIS SFŽP pro podání online žádosti zajistí Mgr. Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz, tel.: 737 109 826), která zašle také formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti. Priorita informační zpravodaj SFŽP ČR.

GA ČR  nová opatření - COVID-19.
Opatření se týkají rozpočtu (např. možnost čerpání nespotřebovaných prostředků v dalších letech, přesuny mezi položkami), způsobilých nákladů v roce 2021 (např. storno poplatky, odložené konference), úvazky (např. navýšení limitu pro změny) a termínů (odložení hodnocení ZZ). Všechna aktuálně platná opatření naleznete na webových stránkách GA ČR. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

Výzva Call-1 Rago
Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje první kolo výzvy č. Call-1 Rago – předkládání projektových záměrů v oblasti zlepšovaní stavu ekosystémů a biodiverzity. Výzva je zaměřena na předkládání projektových záměrů týkajících se vědecko-výzkumných projektů, inovativních projektů a přenosu příkladů dobré praxe do podmínek ochrany životního prostředí v České republice. Více informací najdete zde. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním.  

Uživatelské přístupy do AIS SFŽP pro podání online žádosti zajistí Mgr. Silvie Šavrňáková (silvie.savrnakova@upol.cz, tel.: 737 109 826), která zašle také formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti. Priorita informační zpravodaj SFŽP ČR.

TA ČR - program Prostředí pro život: Vyhlášení 5. veřejné soutěže
Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 28. dubna 2021 pátou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Bližší informace naleznete zde. Čestné prohlášení za UPOL bylo na TA ČR odesláno. Fakultní uzávěrka je 24. června 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Výzva k podávání přihlášek na mezinárodní stáž v ESO
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek na stáž u mezinárodní organizace ESO (Evropská jižní observatoř). Místem výkonu stáže je Německo nebo Chile, stipendium činí 2 500 – 3 000 eur měsíčně (podle vzdělání a zařazení stážisty), délka stáže je 6-12 měsíců (s možností prodloužení). Hlásit se mohou čeští studenti, vědci a inženýři do 32 let věku, kteří působí v některém z těchto oborů: astronomie, astrofyzika, softwarové inženýrství, elektrotechnika, mechanika, controlling, optika, provozní inženýrství, projektový management.

Přihlášku je třeba zaslat v angličtině do 31. května 2021 na uvedený kontakt MŠMT, výběr stážistů bude proveden v červnu-červenci 2021, nástupní termín stáží je září 2021. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách.

Stipendijní program na Université Paris-Saclay
Université Paris-Saclay nabízí stipendijní program pro kvalifikované vědce z celého světa. Univerzita nabízí stipendia pro junior i senior researcher v délce trvání od 6 do 12 měsíců. Uzávěrka přihlášek je 28. května 2021. Podrobnosti naleznete na webových stránkách.

EU hledá odborníky na financování a výběrová řízení
Evropská komise hledá odborníky pro asistenci útvarům EU s implementací financování EU a výběrových řízení. Podrobný popis výzvy naleznete v tomto dokumentu. Tato výzva k vyjádření zájmu je trvale otevřena po dobu platnosti období EU Multi-annual Financial Framework 2021-2027.

Akademický senát

Příští zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 26. května 2021 ve 13:00. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejňovány na stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Za odstupujícího prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr., byl do AS PřF UP povolán první náhradník doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D., z katedry informatiky.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin.

Uzavření ročníku přes státnicemi
Uzavírání ročníku před státní závěrečnou zkouškou (alespoň tři týdny před jejím konáním) je možné provést e-mailem. Student po splnění studijních povinností kontaktuje svou
studijní referentku.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Daně Gronychové. V opačném případě pak výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce
Při odevzdávání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Promoce
Promoce se pravděpodobně uskuteční (v závislosti na epidemiologické situaci) v termínu 12. - 16. července 2021. Pro studenty, kteří budou státnicovat koncem června a v červenci, proběhnou promoce v listopadovém termínu (v závislosti na epidemiologické situaci). Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce.

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům
Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář na souvislou pedagogickou praxi studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství. Termín podzimní praxe bude zveřejněn do konce letního semestru akademického roku 2020/2021, praxe bude čtyřtýdenní. Studenti mohou přihlášky posílat již nyní, nejpozději do 1. září 2021. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří chtějí realizovat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně požádají ředitelství školy o povolení konání souvislé pedagogické praxe na formuláři přihlášky, jakmile bude k dispozici termín podzimní praxe.

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
O mimořádné stipendium, ale i o věcné ceny mohou soutěžit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana, která se uskuteční ve čtvrtek 1. července 2021. Program bude rozdělen do sekcí Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů; posterová část bude společná. Studenti své práce mohou odevzdávat do 24. června 2021. Veškeré informace k této události jsou průběžně aktualizovány na stránkách soutěže http://svoc.prf.upol.cz/.

Provoz fakulty

Prodloužení platnosti školení řidičů referentských vozidel
Vzhledem k tomu, že v současné situaci není možné uskutečnit školení řidičů referentských motorových vozidel, byla v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, prodloužena platnost školení, která propadají od října 2020, a to do 31. října 2021.

Úprava platnosti uvedeného školení v databázi cestovních příkazů byla již provedena. Platnost školení řidičů referentských motorových vozidel si může zaměstnanec UP zkontrolovat na https://portal.upol.cz/ v nabídce Můj profil. K případným dalším dotazům je k dispozici e-mail jana.hanychova@upol.cz.

Testování zaměstnanců
Další povinné testování zaměstnanců PřF UP, kteří vykonávají práci na pracovišti, se uskuteční:

  • ve středu 5.5. v čase od 9:00 do 11:30 hodin,
  • ve čtvrtek 6.5. v čase od 9:00 do 11:30 hodin.

V obou dnech se testování koná v hlavní budově přírodovědecké fakulty na 17. listopadu 12, ve studovně v 6. podlaží. Místnost je označena číslem 6.022 a najdete ji za bufetem B6. Testovat bude možné pouze zaměstnance zaregistrované v rezervačním systému https://rezervace.upol.cz/Akce/povinne-testovani-zamestnancu-prf-up-antigennimi-testy/144?u=true (po vyčerpání kapacity budou v systému přidána další místa). Registrace vám bude potvrzena automaticky generovaným mailem, ve kterém najdete i přidělené pořadové číslo pro vaše testování v daný den. Událost (i s pořadovým číslem) vám bude ještě připomenuta den před akcí formou sms. Pořadové číslo je nutné si pro ten den přinést s sebou. Osobám očkovaným, po nemoci covid či oficiálně testovaným v kratší době než 3 dny testování zdravotní pojišťovna neproplácí.

Informace pro povinné testování studentů jsou průběžně aktualizovány na této stránce. Studenti PřF UP mohou využít bezplatného testování v pondělí od 7:30 do 9:00 či v úterý až čtvrtek od 8:00 do 9:00 v hlavní budově přírodovědecké fakulty na 17. listopadu 12, ve studovně v 6. podlaží (místnost je označena číslem 6.022 a najdete ji za bufetem B6). Studenti, kteří jsou současně zaměstnanci, se nově testují ve skupině studentů. Pro studenty je určena samostatná registrace.

Různé

Do práce na kole
Přírodovědecká fakulta podporuje tradiční výzvu Do práce na kole, která kromě bicyklu mj. uznává i „dopravu“ po vlastních nohou v různém tempu. Se svými kolegy můžete vytvořit tým 2–5 lidí a okořenit si cesty do práce. Na účastníky čekají designová trička i ceny. Registrovat se můžete do 7. května 2021. Více zde.

Světový kongres environmentální výchovy
V příštím roce od 14. do 18. března 2022 se uskuteční 11. Světový kongres environmentální výchovy (WEEC), hlavním tématem kongresu bude budování mostů v době klimatické nouze. Na kongresu vystoupí významné osobnosti akademického světa i světa praktické environmentální výchovy. O aktuálních výzkumech a perspektivách v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj můžete diskutovat v rámci mnoha tematických paralelních sekcí či v tzv. cross-cutting dialogs. Důležitou součástí kongresu je také zapojení českých environmentálních center, která nabídnou praktické workshopy ve svých field sessions. Proběhne také celá řada akcí v rámci doprovodného programu včetně exkurzí a kongresu pro mladé aktivní lidi ve věku od 14 do 26 let. Zveme tedy k účasti na kongresu všechny odborníky a odbornice, kteří se zabývají vzděláváním pro udržitelný rozvoj, environmentální výchovou či se ve svém výzkumu zaměřují na environmentální souvislosti. Termín pro zasílání abstraktů do jednotlivých tematických sekcí je 31. srpna 2021. Tento termín platí také pro tzv. early bird registration.

České hlavičky
Společnost Česká hlava vyhlašuje již 15. ročník soutěže České hlavičky pro nadané studenty středních škol. Cílem projektu České hlavičky, je ocenit a podpořit mimořádně nadané studenty, jejichž práce, um, píle a odhodlání významně převyšují středoškolský průměr a jejichž práce je zaměřená na oblasti přírodních či technických věd. Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2021. Rozhodující je datum, kdy je práce doručena organizátorovi soutěže. Více na www.ceskahlava.cz.

Distanční výuka na UP v Olomouci během epidemie covid-19
Obracíme se na vás s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí výzkumu v rámci aktuálně řešeného projektu GEOSKOP. Vyplněním dotazníku máte unikátní příležitost přispět k poznání v oblasti distanční výuky, konkrétně k celostátní studii dosavadní distanční výuky na vysokých školách, které mohou následně na základě vašich odpovědí provést jistou reflexi a snažit se v budoucnu eliminovat problémy, které během online výuky nastaly. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. Dotazník najdete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 23. dubna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-19/01-N01 – Novela č.1 – Organizační řád Rektorátu UP        

Dnem 2. května 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
B3-15/2-MPK-N01 – Novela č.1 – Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na UP         


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 17. května 2021.  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)