Úvodní slovo

Vážení zaměstnanci a studenti,

máme za sebou další akademický rok. Děkuji vám všem za náročnou a poctivou práci, za všechno, co jste pro přírodovědeckou fakultu vykonali. Velmi si toho vážím a věřím, že nastávající akademický rok opět společně zvládneme.

Všem hezké léto,

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

MŠMT – Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION (LUAUS23) – bilaterální projekty ČR-USA

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS23 – bilaterální projekty ČR-USA v rámci I-E II (2021-2029). Záměrem LUAUS23 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let. Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 9. června 2022 a končí dne 25. července 2022. Fakultní deadline pro doručení vyplněné zelené košilky a stručných informací k projektu na Oddělení projektové podpory k rukám Ing. Tei Pokorné je 18. července 2022. Hodnotící lhůta potrvá od 26. července 2022 do 30. listopadu 2022. Podklady k zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu Projektů PřF/MŠMT (v případě dotazů se obracejte na Ing. Teu Pokornou, tea.pokorna@upol.cz).

Zřízení centra excelence v ČR

Do 25. července 2022 se mohou vynikající výzkumní pracovníci ze všech vědních oborů ucházet o zřízení centra excelence v České republice. Podporovat českou výzkumnou skupinu budou partneři z německých univerzit nebo neuniverzitních výzkumných institucí. Dioscuri program je program iniciovaný Společností Maxe Plancka, společně řízený Společností Maxe Plancka a českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně financovaný MŠMT a německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum. Další informace i celou výzvu najdete na stránkách MŠMT zde.

TA ČR – Program THÉTA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 20. července 2022.

TA ČR – Program DELTA 2: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Předmětem soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních organizací. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 7. července 2022.

MZe – ZEMĚ veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 8. července 2022.

MF – vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014-2021 vyhlásilo čtvrtou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF. Fakultní uzávěrka je 15. prosince 2023.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Podpora rozvoje zahraniční spolupráce

V rámci PROPOST získala PřF příspěvek na rozvoj mezinárodní spolupráce. Tyto prostředky lze využít na dofinancování zahraničních mobilit studentů, pokud primární zdroj nepokryje všechny nutné náklady, a také na dofinancování zahraničních cest zaměstnanců, zaměřených na rozvoj spolupráce. Dofinancovat lze také krátkodobé pobyty zahraničních odborníků na PřF UP. Z těchto prostředků však nelze hradit žádné mzdové či osobní náklady.

Pokud máte v plánu cestu nebo návštěvu, která odpovídá výše uvedené definici, můžete předběžně požádat o finanční podporu u Mgr. Walerie Słowikové (waleria.slowikova@upol.cz). V žádosti uveďte jména účastníků, zahraniční instituci, požadovanou výši podpory (případně hlavní zdroj financování a celkovou očekávanou výši nákladů) a důvod návštěvy. Výběr bude prováděn s ohledem na stupeň rozpracovanosti připravované spolupráce a snahou o rovnoměrné pokrytí oborů. Preferované budou aktivity spolufinancované katedrami.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 21. září 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Další informace a podklady jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studentské záležitosti

Otevírací doba studijního oddělení během prázdnin

Studijní oddělení přírodovědecké fakulty bude zavřeno v termínech: 4. 8. července a od 1.  5. srpna 2022.

V ostatních dnech v době prázdnin bude otevřeno:

Po 9:00-11:00 a 13:30-14:30
Út 9:00-11:00 a 13:30-14:30
St zavřeno
Čt 9:00-11:00 a 13:30-14:30
Pá zavřeno

Ve dnech 29. srpna – 2. září 2022 bude otevřeno pouze pro studenty jdoucí k zápisu do 1. ročníku.

Prodloužení studia

Studenti 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 5. září 2022 uzavřený ročník před SZZ/obhajobou, musí nejpozději do 5. září 2022 podat písemnou žádost o prodloužení studia na studijní oddělení.

Hodnocení studenta v doktorském studiu

Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2022 odevzdali hodnocení za akademický rok 2021/2022. Hodnocení musí být podepsané studentem, školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda-li doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 5. září 2022 plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Studenti 4. a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Kabinet pedagogické přípravy oznamuje studentům termín 2. souvislé pedagogické praxe

Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 26. září 2022 – 21. října 2022. Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 2. září 2022.

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy včetně pokynů k jejímu vyplnění najdete na těchto stránkách. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Experientia Day 2022

Zajímá vás, kdo dostane stipendium od Nadace Experientia pro rok 2022? Přijďte na Experientia Day, který se bude konat ve čtvrtek 30. června 2022 v hlavní přednáškové místnosti na ÚOCHB AV ČR. Od 9:00 se můžete těšit na přednášku zvaného hosta prof. Herberta Waldmanna z Max Planck Institutu v Dortmundu na téma Pseudo-Natural Products – Chemical Evolution of Natural Product Structure. Prof. Waldmann a zakladatelé Nadace Experientia manželé Dvořákovi následně odtajní stipendisty pro rok 2022. Od 10:30 povede člen týmu Nadace Experientia Tomáš Slanina z ÚOCHB AV ČR panelovou diskusi na téma Getting ERC Grants: panel discussion with successful applicants.

Studentská komunitní zahrádka Václavka

Studentská komunitní zahrádka se nachází v átriu kolejí Bedřicha Václavka a studenti ji mohou využít k posezení i k natrhání bylinek či zeleniny. Spolek Udržitelný Palacký, který Václavku spravuje, získal grant Milion pro Olomouc na její zvelebení. O akcích spolek pravidelně informuje na těchto stránkách.

Program ULYSSES

Ve spolupráci se španělským technologickým centrem LEARTIKER, hledáme končící studenty/absolventy do zapojení do programu ULYSSES. Jedná se o specializovaný školící program sestavený pro společnost CIE AUTOMOTIVE. V rámci programu ULYSSES, absolvuje vybraný uchazeč školení v technologickém centru LEARTIKER, zaměřené zejména na oblast technologií polymerů, technologie kovů, štíhlou výrobu a podnikání a inovace. Následně bude po dobu 5 měsíců působit ve skupině CIE ve Španělsku, kde získá odborné zkušenosti a seznámí se s obchodní kulturou společnosti. Po zaškolení nastoupí uchazeč do českého závodu skupiny CIE v České republice. V případě dotazů kontaktujte Martina Koláře (mkolar@basquetrade.eus).

Jazykové kurzy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2022/2023. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Provoz fakulty

Vystavení nové parkovací karty

Nová žádost o vystavení parkovací karty – vychází v platnost nový formulář parkovací karty, umístěný na webu fakulty.

Parkovací systém objektu 17. listopadu 12  Envelopa

 • Prosíme všechny zaměstnance s přístupem do podzemních garáží, aby vždy uvedli RZ všech vozidel, které využívají k parkování. V případě, že zaměstnanec použije přístupovou kartu a nemá RZ uvedenou v systému, tak není odečten na vjezdové tabuli a počítání kapacity není funkční.

Prosíme o dodržování těchto pravidel:

 • Pro vzjezd/výjezd je nutno přijíždět k vratům pomalu (ideálně 10 km/h a středem).
 • Dále je nutné řídit se Provozním řádem podzemních garáží PřF v Olomouci PřF-B-18/10.

Odstavná plocha u státního zastupitelství

 • Parkoviště bude uvedeno do provozu od 1. srpna 2022.
 • Pro vjezd/výjezd použijte zaměstnaneckou kartu.
 • Přístupy budou mít nastaveny pouze zaměstnanci objektů SLO, VLD a Envelopa (zaměstnanci s přístupem do podzemních garáží).

Nastavení přístupů

 • Nově máme na PřF UP zavedenou možnost nastavení přístupů na jednotlivé profily (čtečky) v rámci PřF UP. Požadavek pro nastavení přístupu daného pracoviště musí být vždy pověřenou osobou – vedoucí katedry/pracoviště nebo sekretářka katedry/pracoviště.
 • V rámci objektů 17. listopadu 12 – Envelopa, 17. listopadu 50A – SLO a 17. listopadu 50 – VLD se prosím obracejte na p. Filipa Zlámala na filip.zlamal@upol.cz.
 • V rámci areálu Holice se prosím obracejte na Bc. Milana Labounka na milan.labounek@upol.cz.

Omezení parkování – Envelopa

Ve dnech 26.–30. června se v Olomouci uskuteční Olympiáda dětí a mládeže. Olympijská vesnice vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v areálu jejich kolejí v centru města a v Pevnosti poznání organizátoři připraví Olympijský dům – místo pro setkávání sportovců, medailových ceremoniálů i programu pro fanoušky. V souvislosti s touto akcí bude pro zajištění kyvadlové autobusové dopravy účastníků této události rezervován prostor podélného parkování proti hlavní budově přírodovědecké fakulty (na straně rozária). Celkově se v tyto dny bude pohybovat v našem městě navíc cca 10 tisíc lidí.

Změna provozní doby ve dnech 1. července – 31. srpna 2022:

 • Děkanát

Pracovní dny od 7:30 do 15:00.

 • Pokladna

Pondělí, čtvrtek  9:00–11:00 a 13:00–14:30
Úterý, středa, pátek – tuzemské a zahraniční cestovní příkazy, placení na účty

Ve dnech 4. 8. července a 22. 26. srpna 2022 bude pokladna zavřená.

 • Podatelna

Envelopa 9:00–11:00 a 13:00–13:30
Holice 12:00–13:00

Provoz budov fakulty

Prázdninový provoz na budově SLO – od 4. července 2022 do 26. srpna 2022 budova otevřena 7:00 až 15:30.
Prázdninový provoz na budově VLD – od 4. července 2022 do 31. srpna 2022 budova otevřena 7:00 až 15:00.
Provoz na hlavní budově na Envelopě i v areálu v Holici zůstává beze změn.

Provozní doba knihoven

Ústřední knihovna ve Zbrojnici a také další fakultní pobočky Knihovny UP budou mít během léta upravenou otevírací dobu. V době, kdy bude Knihovna UP ve Zbrojnici nebo fakultní pobočky Knihovny UP uzavřeny, je možné knihy vracet do biblioboxů. Dlouhodobé výpůjčky (absenční na 30 dní) se automaticky půjčují do 19. září, tedy do začátku semestru.

 • Knihovna PřF Envelopa:

ZAVŘENO 4. – 10. července 2022
ZAVŘENO 1. – 14. srpna 2022
ZAVŘENO 29. – 31. srpna 2022

 • Knihovna PřF Holice:

ZAVŘENO 27. června – 10. července 2022
ZAVŘENO 25. července – 26. srpna 2022

Kompletní letní otevírací doba Knihoven PřF UP na Envelopě a v Holici zde

Letní otevírací doba menz a bister a možnost prázdninového ubytování

Od 20. června do 11. září je upravena provozní doba v menzách a bistrech FreshUP. Do každoročního omezeného prázdninového provozu zasáhne navíc oprava hlavní menzy a také zajištění stravování pro účastníky Olympiády dětí a mládeže v posledním červnovém týdnu. Všechny menzy a bistra budou uzavřeny po celý týden okolo červencových svátků. Podrobnou otevírací dobu všech provozoven naleznete zde.

Kromě stravování nabízejí koleje v průběhu letních prázdnin také finančně příznivé a pohodlné ubytování. Pozvěte tedy své známé na pár dní do Olomouce! V ideálně umístěném kampusu na Envelopě je možné přespat od 450 korun, a to včetně snídaně formou švédských stolů. Kromě toho je k dispozici kuchyňka, posilovna nebo sportovní vybavení. Kompletní informace včetně ceníku jsou dostupné na webu.

Různé

Fakultní podcast Věda očima ženy – Michaela Sedlářová

Podcastový seriál Věda očima ženy představuje ženy – vědkyně z přírodovědecké fakulty, jež se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia.

Aktuálně si můžete poslechnout docentku Michaelu Sedlářovou z katedry botaniky, která se věnuje problematice fytopatogenních houbových organismů. Z rozhovoru se mimo jiné dozvíte, zda existuje recept na to, jak rostliny a choroby udržovat v rovnováze. Rozhovor najdete v audio formě na Spotify nebo jako videorozhovor na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

České hlavičky
Společnost Česká hlava vyhlašuje již 16. ročník soutěže České hlavičky pro nadané studenty středních škol. Cílem projektu České hlavičky, je ocenit a podpořit mimořádně nadané studenty, jejichž práce, um, píle a odhodlání významně převyšují středoškolský průměr a jejichž práce je zaměřená na oblasti přírodních či technických věd. Pro letošní ročník soutěže jsou dvě změny ve vyhlašovaných kategoriích. Nově jsme mezi vyhlašované ceny zařadili cenu za UDRŽITELNÝ ROZVOJ a došlo ke sloučení kategorií FUTURA a INGENIUM do jedné. Nová cena FUTURA tak pozměnila svůj statut. Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2022. Více na www.ceskahlava.cz.

Koncert Jaroslava Svěceného

Zaměstnanci UP a rodinný příslušníci mají 10% slevu na nákup vstupenek na koncert Jaroslava Svěceného, který se uskuteční na Státním hradě Šternberk 4. srpna od 19:00. Stačí zaslat objednávku z pracovního e-mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@upol.cz na adresu info@arks-plus.com.

 

Další Zpravodaj PřF vyjde v pondělí 12. září 2022. Kompletní termíny do konce kalendářního roku jsou zveřejněny na této stránce.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)