Věda a výzkum

MŠMT - Vyhlášení 10. společné výzvy v rámci evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma: SOLUTIONS FOR CARBON-NEUTRAL CITIES"

10. společná výzva se zaměřuje na hledání řešení pro uhlíkově neutrální města a je rozdělena do tří klíčových pod-témat:

1) Sustainable Smart Urban Mobility
2) Improving Water, Soil and Air Quality in Carbon-Neutral Cities
3) Efficient Waste Management

Pro zapojení do 10. společné výzvy je třeba zabývat se výzkumným tématem, které se vztahuje alespoň k jednomu ze tří uvedených pod-témat. Vítány jsou návrhy, které budou inovativním způsobem kombinovat více témat. 10. společná výzva byla vyhlášena v úterý 23. května 2023 na webových stránkách s uzávěrkou v pondělí 1. srpna 2023 v 10:00 a s vyhlášením výsledků v prosinci 2023. Fakultní deadline je 25. července 2023 (zelená košilka + stručné info k projektu, pokud nebude hotov final proposal). Bližší informace naleznete na webu OPP PřF nebo na MŠMT.  Případné podání projektu, prosím, nahlaste dopředu na e-mail: tea.pokorna@upol.cz.

INTERREG SLOVENSKO-ČESKO – VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VÝZEV

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících prioritních oblastech:

1) Životní prostředí 

- podpora adaptace na změnu klimatu a prevence rizika katastrof a odolnosti, a to s přihlédnutím na ekosystémové přístupy přeshraničního území, indikativní rozpočet výzvy: 10 366 418 EUR

2) Kultura a cestovní ruch 

- posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního začlenění a sociální inovace v přeshraničním území, indikativní rozpočet výzvy: 25 840 000 EUR

3) Institucionální spolupráce

- zvyšování efektivity veřejné správy podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v pohraničních regionech, indikativní rozpočet výzvy: 4 784 501 EUR

Programová oblast zahrnuje 3 slovenské (Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj) a 3 české (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj) NUTS3 regiony. Jednotlivé aktivity je možné realizovat i mimo programovou oblast, ale pouze za předpokladu, že mají pozitivní dopad na programovou oblast.

Maximální míra financování ze zdrojů EU je 80 %. Čeští žadatelé si mohu následně požádat o dotaci ze státního rozpočtu, která v případě veřejných vysokých škol činí dalších 10 %. Žádosti se podávají výhradně online přes monitorovací systém ITMS2014+.

Deadline pro podávání výzev je 15. září 2023, fakultní deadline (zelená košilka + stručné info k projektu) je 12. září 2023. Bližší informace naleznete na webu OPP nebo na webu Interreg SK-CZ. Případné podání projektu, prosím, nahlaste dopředu na email tea.pokorna@upol.cz.

AZV – Návrh nových členů hodnotících panelů AZV

V souvislosti s činností odborných hodnotících panelů se Agentura pro zdravotnický výzkum obrátila na jednotlivé instituce s žádostí o zaslání návrhů členů hodnotících panelů.

K návrhu nominace je potřeba dodat:

 • vyplněnou tabulku s návrhy kandidátů
 • životopis nominovaných kandidátů
 • Výzvu k zasílání nominací do panelů AZV ČR 2023 UP OL – košilku – podepsanou nominovaným kandidátem a předkladatelem nominace

Originál podepsané košilky doručte (osobně nebo interní poštou) na OPP – Mgr. Ľubica Korcanová, která zajistí podpis vedení fakulty.

Vyplněnou tabulku s návrhy včetně přiložených životopisů, pošlete v elektronické podobě na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz. Všechny potřebné dokumenty (vyplněnou tabulku, životopis i košilku) dodejte na OPP nejlépe do 13. června 2023. Víc informací k žádosti najdete zde, případně kontaktujte OPP – Mgr. Ľubica Korcanová, 4051.

AZV – Ministerstvo zpravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2024 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv)
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. prosince 2027
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců

Žádost, včetně relevantních příloh dle ZD, musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Veškeré podklady k odeslání na AZV dle nastavených podmínek a ZD, prosím, doručte na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz nejpozději do 27. června 2023.

Před podáním návrhu projektu je potřebné dodat – originál vyplněné Žádosti o souhlas s podáním návrhu projektu (zelená košilka) podepsané navrhovatelem a vedoucím pracoviště a Stručnou informaci k projektu na OPP (Mgr. Ľubica Korcanová).

Veškerá čestná prohlášení o způsobilosti budou za Univerzitu Palackého zaslána. Dokumenty k prokázání způsobilosti jsou také k dispozici na OPP. Bližší informace a podmínky soutěže naleznete na stránkách poskytovatele AZV ČR.

TA ČR - Program Prostředí pro život: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Vyhlášení veřejné soutěže se plánuje na 28. června 2023.

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MZE - Vyhlášení 1. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023, Program ZEMĚ II

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první veřejnou soutěž Programu ZEMĚ II. Výzkumníci se mohou přihlásit s projekty na vlastní téma, případně se zaměřit na jednu z 22 výzkumných potřeb. Hlavní oblasti výzkumu se budou zabývat bioekonomikou, smart zemědělstvím nebo globálními změnami v biosféře.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 19. července 2023.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Doktorské stipendium „Sandwich“

Doktorští studenti z celého světa mají možnost přihlásit se do stipendijního programu „Sandwich“, který nabízí až šestiměsíční výzkumnou stáž na univerzitě Bar-Ilan v Izraeli. Podrobnosti o kvalifikačních předpokladech a potřebných dokumentech naleznete zde. Formulář přihlášky je k dispozici na těchto webových stránkách. Žádost musí být doručena do 31. července 2023.

Studijní nebo výzkumné pobyty Mexiko

Jedná se o pět volných míst, délka pobytu maximálně 10 měsíců. Požadované dokumenty: návrh na vyslání / žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT, životopis ve ŠJ, motivační dopis v ČJ, doklad o vykonaných zkouškách. Termín odevzdání přihlášek je 23. června 2023. Termín pro podání online přihlášky je do 21. července 2023. Podrobné informace o stipendijní nabídce včetně seznamu požadovaných dokumentů a odkazu pro podání přihlášky online naleznete na stránkách Mexické agentury mezinárodní rozvojové spolupráce (AMEXCID).

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 28. června 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studentské záležitosti

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 26. - 28. června 2023 (bakaláři) a 30. června 2023 (magistři). Přesný den a hodina u jednotlivých absolventů budou známy v polovině června.

Otevírací doba studijního oddělení během prázdnin

Studijní oddělení bude zavřeno v termínech: od 3. do 7. července 2023 a od 31. července do 4. srpna 2023.

V ostatních dnech v době prázdnin bude otevřeno:

Po  9:00-11:00, 13:30-14:30

Út  9:00-11:00, 13:30-14:30

St zavřeno

Čt  9:00-11:00, 13:30-14:30

Pá zavřeno

Ve dnech 28. srpna - 1. září 2023 bude otevřeno pouze pro studenty jdoucí k zápisu do 1. ročníku.

Cena děkana akademických pracovníkům

Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala vyhlásil další ročník Ceny děkana akademickým pracovníkům PřF UP za rok 2022/2023.

Toto ocenění uděluje děkan zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně pěti pracovníkům – jednomu z každého z pěti oborů na PřF UP (Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie a Vědy o Zemi).

 • Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny kontaktní výuky týdně.
 • Pro svého oblíbeného pedagoga mohou hlasovat studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti navazujících magisterských oborů. Každý student má možnost volby až tří pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5.
 • Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů uděleny ceny dvě.

Studenti mohou hlasovat elektronicky na těchto stránkách do 30. září 2023. Přihlášení je jako do Portálu, ale dále je hlasování anonymní.

Evaluace předmětů

S končícím semestrem bychom vás chtěli požádat, abyste se anonymně podělili o svůj pohled na průběh výuky. Zapojte se prosím do tradičních studentských evaluací! Vyplnění online dotazníku vám zabere pár minut a můžete díky němu ovlivnit podobu studijních programů a předmětů do budoucna. Evaluace je realizována elektronickou formou, hodnotit můžete do 7. září 2023.

Mimořádná stipendia doktorandům za publikační aktivity

 V roce 2023 bude Přírodovědecká fakulta UP udělovat jednorázová mimořádná stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících v řádné době studia (1. až 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2023 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports©. Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2023 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci.

Žádosti o stipendia prosím předávejte na studijní oddělení (Mgr. Martina Karásková, Marcela Vykydalová) do 15. listopadu 2023. Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. Jeho výše bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC.

 Žádost o stipendium bude obsahovat:  

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa studenta
 • studijní program/obor a ročník studia
 • jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele
 • plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti
 • potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku
 • plný text (Pre-proof) publikace

Vyhlášení 4. ročníku soutěže o udělení Juniorského grantu UP v Olomouci

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 4. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP v Olomouci. 

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE).   

Uzávěrka přihlášek je 20. června 2023 do 12:00. Vyhlášení a dokumentace je ke stažení zde.

Studijní stipendium Olomouckého kraje

Bylo vyhlášeno 2. kolo příjmu žádostí do dotačního programu „Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023“. Ten umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje a se studijním průměrem za poslední ukončený ročník studia do 1,80 získat dotaci na studijní pobyt v zahraničí.

O dotaci lze požádat v rámci 2. kola příjmu žádostí v termínu od 5. do 23. června 2023 do 12:00. Více informací naleznete zde.

Letní škola statistických metod

Společnost SC&C Partner pořáda online 14. - 18. srpna 2023 a prezenčně 21. - 25. srpna 2023 Letní školu statistických metod. Přijďte se poučit a pobavit zároveň. Získáte znalosti o plánování experimentů. Nechte se inspirovat od ostatních. Odnesete si náměty i praktické zkušenosti do Vaší vlastní disertační práce nebo vašeho vlastního výzkumu. Přihlásit se můžete na těchto webových stránkách.

Provoz fakulty

Zahraniční cesty

Z  důvodu čerpání dovolených na RUP a také na ekonomickém oddělení PřF UP prosíme o zadání případných zahraničních služebních cest, které se mají uskutečnit v měsících červenec a srpen, co nejdříve do systému.

Poslední předprázdninový výběr na rektorátu bude možné učinit 28. června 2023 (středa) s tím, že nahlášený výběr (schválený CP) musí být nejpozději 21. června 2023 (středa).

V případě dotazů volejte Irenu Sičovou - kl. 4034 nebo Kateřinu Drozdovou - kl. 4064 a domluvte se na případných postupech ohledně vyplacení záloh. U záloh v české měně se nic nemění.

Letní otevírací doba knihoven na přírodovědecké fakultě

Pobočka Envelopa zavřeno:
30. června - 7. července 2023
14. srpna - 18. srpna 2023

Pobočka Šlechtitelů 27 (Holice) zavřeno:
30. června - 14. července 2023
14. srpna - 18. srpna 2023 

Detailní rozpis zde.

Různé

Oslavte s námi narozeniny Františka Palackého. Otevřeme zdarma

V roce 2023 slaví Univerzita Palackého 450 let od svého založení. Univerzita Palackého a Pevnost poznání na středu 14. června od 9:00 připravily speciální narozeninový program pro malé i velké návštěvníky. Mimo dopoledního programu pro školy a zlatou promoci absolventů Dětské univerzity z let 2008-2023 se v science centru odehraje také natáčení známého podcastu Přepište dějiny!

Inaugurace děkana LF UP a udělení Ceny Františka Palackého

Inaugurace děkana LF UP prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. a slavnostní zasedání vědeckých rad a akademických senátů Univerzity Palackého u příležitosti udělení Ceny Františka Palackého prof. RNDr. Janu Peřinovi, DrSc., odborníkovi v oblasti kvantové, statistické a nelineární optiky se uskuteční 19. června 2023 od 10:00 do 11:30 v Arcibiskupském paláci.

PosPos

Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na „Posemestrální Posezení". S letním semestrem se rozloučíme ve čtvrtek 22. června od 12:00 za hlavní budovou fakulty. Ochutnat můžete grilované steaky, cigáro, ovocný salát či koláčky. K tanci a poslechu bude hrát živá hudba

Workshop center transferu technologií 

Special Purpose Vehicle (SPV) a jeho role v transferu znalostí a technologií. To je téma letošního 9. workshopu center transferu technologií ve čtvrtek 22. června 2023, který tradičně pořádá Vědeckotechnický park UP spolu se spolkem Transfera.cz za podpory vládní agentury CzechInvest. Účastníci se můžou těšit na Martina FuskaIOCB TECH s.r.o., Otomara SlámuCharles University Innovations Prague a.s. a další tři hosty, kteří se podělí o zkušenosti se zakládáním a provozem SPV na jejich univerzitách nebo ústavech AV ČR. Rozebrány budou procesy a účely založení, vize a mise, závislost/nezávislost na mateřských institucích a způsoby financování. Společně budeme diskutovat osvědčené postupy a strategie, které podporují inovace a rozvoj transferu ve vědeckovýzkumných organizacích. Workshop je skvělou příležitostí ke sdílení zkušeností a nalezení inspirace pro vlastní instituce a pracoviště. Následovat bude networking. Registrace nutná, počet míst je omezený. Zaměstnanci UP mohou využít 50% slevy na vložné. Občerstvení je zajištěno během celého dne.

Letní škola Badatele

Další ročník Letní školy Badatele se uskuteční od 1. do 7. července 2023. Stejně jako v předchozích letech nabídne studentům všech typů středních škol příležitost rozšířit si znalosti z biologie, chemie, matematiky, fyziky a věd o Zemi. Přednášky, workshopy, praktické ukázky a experimenty povedou odborníci z řad vědců a pedagogů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ubytování bude zajištěno na vysokoškolských kolejích, účastníci si tak budou moci vyzkoušet studentský život. Více na webových stránkách.

Nové vnitřní normy

Dnem 14. června 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/07-N01 – Harmonogram akademického roku 2023/2024 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2023/2024 - novela č. 1 

 

Poslední Zpravodaj před prázdninami vyjde v pondělí 26. června 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)