Věda a výzkum

TA ČR - Program Prostředí pro život: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Vyhlášení veřejné soutěže bylo změněno na 12. července 2023. Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MZE - Vyhlášení 1. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023, Program ZEMĚ II

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první veřejnou soutěž Programu ZEMĚ II. Výzkumníci se mohou přihlásit s projekty na vlastní téma, případně se zaměřit na jednu z 22 výzkumných potřeb. Hlavní oblasti výzkumu se budou zabývat bioekonomikou, smart zemědělstvím nebo globálními změnami v biosféře. Fakultní uzávěrka 19. července 2023.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MŠMT - Vyhlášení 10. společné výzvy v rámci evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma: SOLUTIONS FOR CARBON-NEUTRAL CITIES"

10. společná výzva se zaměřuje na hledání řešení pro uhlíkově neutrální města a je rozdělena do tří klíčových pod-témat:

1) Sustainable Smart Urban Mobility
2) Improving Water, Soil and Air Quality in Carbon-Neutral Cities
3) Efficient Waste Management

Pro zapojení do 10. společné výzvy je třeba zabývat se výzkumným tématem, které se vztahuje alespoň k jednomu ze tří uvedených pod-témat. Vítány jsou návrhy, které budou inovativním způsobem kombinovat více témat. 10. společná výzva byla vyhlášena v úterý 23. května 2023 na webových stránkách s uzávěrkou v pondělí 1. srpna 2023 v 10:00 a s vyhlášením výsledků v prosinci 2023. Fakultní deadline je 25. července 2023 (zelená košilka + stručné info k projektu, pokud nebude hotov final proposal). Bližší informace naleznete na webu OPP PřF nebo na MŠMT.  Případné podání projektu, prosím, nahlaste dopředu na e-mail: tea.pokorna@upol.cz.

INTERREG SLOVENSKO-ČESKO – VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VÝZEV

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících prioritních oblastech:

1) Životní prostředí 

- podpora adaptace na změnu klimatu a prevence rizika katastrof a odolnosti, a to s přihlédnutím na ekosystémové přístupy přeshraničního území, indikativní rozpočet výzvy: 10 366 418 EUR

2) Kultura a cestovní ruch 

- posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního začlenění a sociální inovace v přeshraničním území, indikativní rozpočet výzvy: 25 840 000 EUR

3) Institucionální spolupráce

- zvyšování efektivity veřejné správy podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v pohraničních regionech, indikativní rozpočet výzvy: 4 784 501 EUR

Programová oblast zahrnuje 3 slovenské (Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj) a 3 české (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj) NUTS3 regiony. Jednotlivé aktivity je možné realizovat i mimo programovou oblast, ale pouze za předpokladu, že mají pozitivní dopad na programovou oblast.

Maximální míra financování ze zdrojů EU je 80 %. Čeští žadatelé si mohu následně požádat o dotaci ze státního rozpočtu, která v případě veřejných vysokých škol činí dalších 10 %. Žádosti se podávají výhradně online přes monitorovací systém ITMS2014+.

Deadline pro podávání výzev je 15. září 2023, fakultní deadline (zelená košilka + stručné info k projektu) je 12. září 2023. Bližší informace naleznete na webu OPP nebo na webu Interreg SK-CZ. Případné podání projektu, prosím, nahlaste dopředu na email tea.pokorna@upol.cz.

Česká hlava

Česká hlava PROJEKT spolu s Nadačním fondem Česká hlava a Úřadem vlády České republiky již tradičně vyhlašuje 22. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase. Podrobnosti najdete na webových stránkách. Uzávěrka nominací je 14. července 2023.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Doktorské stipendium „Sandwich“

Doktorští studenti z celého světa mají možnost přihlásit se do stipendijního programu „Sandwich“, který nabízí až šestiměsíční výzkumnou stáž na univerzitě Bar-Ilan v Izraeli. Podrobnosti o kvalifikačních předpokladech a potřebných dokumentech naleznete zde. Formulář přihlášky je k dispozici na těchto webových stránkách. Žádost musí být doručena do 31. července 2023.

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 28. června 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Otevírací doba studijního oddělení během prázdnin

Studijní oddělení bude zavřeno v termínech: od 3. do 7. července 2023 a od 31. července do 4. srpna 2023.

V ostatních dnech v době prázdnin bude otevřeno:

Po  9:00-11:00, 13:30-14:30
Út  9:00-11:00, 13:30-14:30

St zavřeno

Čt  9:00-11:00, 13:30-14:30

Pá zavřeno

Ve dnech 28. srpna - 1. září 2023 bude otevřeno pouze pro studenty jdoucí k zápisu do 1. ročníku.

Prodloužení studia

Studenti 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 6. září 2023 uzavřený ročník před SZZ/obhajobou, musí nejpozději do 6. září 2023 podat písemnou žádost o prodloužení studia na studijní oddělení.

Hodnocení studenta v doktorském studiu

Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2023 odevzdali hodnocení za akademický rok 2022/2023. Hodnocení musí být podepsané studentem, školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda-li doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 5. září 2023 plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Studenti 4. a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Promoce

Harmonogram promocí lze najít zde. Studenti, kteří nejdou na promoce, si mohou od 10. července v úředních hodinách vyzvednout diplom na studijním oddělení.

Cena děkana akademických pracovníkům

Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala vyhlásil další ročník Ceny děkana akademickým pracovníkům PřF UP za rok 2022/2023.

Toto ocenění uděluje děkan zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně pěti pracovníkům – jednomu z každého z pěti oborů na PřF UP (Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie a Vědy o Zemi).

 • Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny kontaktní výuky týdně.
 • Pro svého oblíbeného pedagoga mohou hlasovat studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti navazujících magisterských oborů. Každý student má možnost volby až tří pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5.
 • Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů uděleny ceny dvě.

Studenti mohou hlasovat elektronicky na těchto stránkách do 30. září 2023. Přihlášení je jako do Portálu, ale dále je hlasování anonymní.

Evaluace předmětů

S končícím semestrem bychom vás chtěli požádat, abyste se anonymně podělili o svůj pohled na průběh výuky. Zapojte se prosím do tradičních studentských evaluací! Vyplnění online dotazníku vám zabere pár minut a můžete díky němu ovlivnit podobu studijních programů a předmětů do budoucna. Evaluace je realizována elektronickou formou, hodnotit můžete do 7. září 2023.

Mimořádná stipendia doktorandům za publikační aktivity

 V roce 2023 bude Přírodovědecká fakulta UP udělovat jednorázová mimořádná stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících v řádné době studia (1. až 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2023 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports©. Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2023 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci.

Žádosti o stipendia prosím předávejte na studijní oddělení (Mgr. Martina Karásková, Marcela Vykydalová) do 15. listopadu 2023. Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. Jeho výše bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC.

 Žádost o stipendium bude obsahovat:  

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa studenta
 • studijní program/obor a ročník studia
 • jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele
 • plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti
 • potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku
 • plný text (Pre-proof) publikace

Letní škola statistických metod

Společnost SC&C Partner pořáda online 14. - 18. srpna 2023 a prezenčně 21. - 25. srpna 2023 Letní školu statistických metod. Přijďte se poučit a pobavit zároveň. Získáte znalosti o plánování experimentů. Nechte se inspirovat od ostatních. Odnesete si náměty i praktické zkušenosti do Vaší vlastní disertační práce nebo vašeho vlastního výzkumu. Přihlásit se můžete na těchto webových stránkách.

Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 14. – 15. září 2023 13. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, která je určena pro bakalářské a magisterské studenty fyziky. Jejich příspěvky budou posouzeny odbornou porotou a nejlepší práce odměněny.

Konference bude probíhat v následujících odborných sekcích:

 • Biofyzika a fyzika molekulárních systémů
 • Částicová a jaderná fyzika
 • Fyzika kondenzovaných látek
 • Fyzika Země a Vesmíru
 • Všeobecná fyzika a didaktika fyziky
 • Teoretická fyzika.

V případě zájmu, včasném přihlášení a výběru práce odbornou porotou pořadatel zajistí účastníkům bezplatné ubytování na vysokoškolských kolejích v blízkosti kampusu Troja na noc z 14. na 15. září 2023 a stravování. Podrobnosti naleznete na webové stránce.

Ceny SHE STEM AWARD

Ceny SHE STEM AWARD vyzdvihují úspěchy studentek oborů STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika), v nichž jsou ženy stále velmi nedostatečně zastoupeny. Vítězka získá odborné rady, naváže cenné kontakty a bude mít možnost prezentovat svou práci na prestižní evropské konferenci. přihlášky do dalšího ročníku soutěže SHE STEM AWARD jsou čerstvě otevřené. Studentky technických oborů mohou své bakalářské práce přihlásit do 30. září 2023.

Studentská vědecká konference - Chémia a technológie pre život

25. studentská vědecká konference se uskuteční ve středu 22. listopadu 2023 na Fakultě chemické a potravinářské techologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Proběhne na ní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci studentů 1. a 2. stupně vysokoškolského studia v plánovaných 25 sekcích v oblasti chemie, biotechnologie, chemické a potravinářské technologie.

Provoz fakulty

Dopravní omezení v areálu Holice

Z důvodu dalšího postupu výstavby horkovodu dojde od 6. července 2023 k výraznému omezení dopravy a pakování v areálu Holice. Od tohoto dne bude platit zákaz vjezdu do části areálu v prostoru přiléhajícím k budovám 47, 53 a budovám VTP UP. Taktéž nebude umožněno parkování v této oblasti a na hlavní areálové komunikaci mezi vrátnicí a výdejnou Menzy z důvodu zachování průjezdnosti pro integrovaný záchranný systém a zásobování. Prostory stavby budou ohraničeny zábranami a bude zajištěn pěší průchod mezi budovami ve vytvořených koridorech.

Źádáme všechny zaměstnance, studenty a návštěvníky areálu, aby důsledně dbali dopravního značení v areálu, dodržovali zákaz vstupu na staveniště a dbali zvýšené opatrnosti. Dále upozorňujeme, že zhotovitel stavby bude využívat vjezd do areálu z ulice Technologická od VTP UP, proto z důvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy využívejte vjezdy do areálu z ulice Šlechtitelů.

Ve spolupráci s investorem a zhotovitelem stavby horkovodu bude v posledním červnovém týdnu připraveno rozšířené odstavné parkoviště za vrátnicí s dostatečnou kapacitou pro všechna vozidla zaměstnanců areálu. Prosíme o přednostní využívání tohoto parkoviště. Předpoklad ukončení výstavby je přelom měsíce srpna a září. Situační snímek zde.

Dopravní omezení na ulici Šlechtitelů

Stávající dopravní omezení na ulici Šlechtitelů bude v měsíci srpnu rozšířeno z důvodu rekonstrukce asfaltového povrchu vozovky v úseku mezi křižovatkou s ulicí Holická po autobusovou točnu před holickým areálem. Jedná se o úsek v délce 760 metrů a práce budou probíhat za úplné uzavírky v termínu od 5. do 18. srpna 2023 s rozdělením na tři úseky. Podrobnější informace budou rozeslány hromadným e-mailem po ukončení jednání v této věci na Magistrátu města Olomouce. Předpokládáme, že v době realizace úseku před naším areálem bude využíván pouze vjezd od VÚRV směrem k budově F2.

Změna provozní doby ve dnech 1. července – 31. srpna 2023:

Děkanát

Pracovní dny od 7:30 do 15:00.

Podatelna

Prázdninové úřední hodiny podatelen od 3.července – 3. září 2023

Holice         12:00 – 12:45 
Envelopa      9:00 – 11:00   13:00 – 13:30

Prázdninový provoz na budově SLO

Od 3. července 2023 do 3. září 2023 budova otevřena 7:00 až 15:30

Prázdninový provoz na budově VLD

Od 3. července 2023 do 3. září 2023 budova otevřena 7:00 až 15:00
V pátek dne 7. července 2023 bude budova VLD uzavřena, vstup pouze na karty.

Letní otevírací doba knihoven na přírodovědecké fakultě

Pobočka Envelopa zavřeno:
30. června - 7. července 2023
14. srpna - 18. srpna 2023

Pobočka Šlechtitelů 27 (Holice) zavřeno:
30. června - 14. července 2023
14. srpna - 18. srpna 2023 

Detailní rozpis zde.

Různé

Pivo jako hybatel dějin

Češi jsou milovníci piva a díky nedávnému archeologickému objevu také držitelé nejstaršího dokladu vaření piva ve střední Evropě. V pátek 30. června od 18:00 se uskuteční 3. díl talkshow Vědátoři na pivu v Olomoucké citadele (Panská 8, Olomouc), kde se jako hosté představí:

 • Lukáš Kučera z katedry analytické chemie zabývající se analýzou archeologických nálezů a zakladatel experimentálního pivovaru Univerzity Palackého Eureka.
 • Libor Zajíc, historik a vedoucího výzkumného projektu "Kulturní dějiny piva" na Historickém ústavu Masarykovy univerzity, který se vlivem piva na dějiny lidstva zabývá dlouhodobě.

Vedle zajímavé diskuze bude také možné ochutnat pivo uvařené podle 3000 let starého receptu, který vznikl v rámci spolupráce Eureky a Pivovaru Bohdaneč.

Sbírka pro Janu

Jana (23 let) - bývalá studentka přírodovědecké fakulty, dnes kolegyně z katedry biochemie, se po velmi těžkém úraze dokázala vrátit nejen k rodinnému životu, ale i zpět na katedru k výuce studentů a vědě. V současnosti musí bohužel kromě závažných osobních problémů řešit i další zdravotní, jejichž řešení by napomohlo zakoupení přídavného pohonu pro její vozík. Podrobnosti ke sbírce najdete zde.

Detektivní akademie

Tým Pevnosti poznání připravil od 1. července novou zážitkovou hru pro děti nazvanou Detektivní akademie, která navazuje na oblíbený komiks o boji proti hlouposti a zlu. Hrát se bude během prázdnin o odznak detektiva a řadu hodnotných cen (tablet, sluchátka, powerbanka). 

Nové vnitřní normy

Dne 20. června 2023 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis UP:

R-A-23/01 – Jednací řád AS UP  

Dnem 20. června 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-20/20-N02 – Statut Komise pro informační technologie UP - novela č. 2   

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 11. září 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)