Věda a výzkum

Od 1. ledna 2023 je nově na oddělení grantové podpory PřF zařazen Ing. Libor Hájek. Katedrám, které o to budou mít zájem, bude poskytovat administrativní a smluvní  podporu a podporu při jednáních při spolupráci s komerční sférou, zejména při přípravě a realizaci zakázek smluvního výzkumu, licenčních jednání, pří získávání možné dotační podpory těchto spoluprací (inovační vouchery a další vhodné programy např. OP TAK) nebo při získání dotační podpory komerčně nadějných výsledků VaV (např. proof-of-concept projekty). Obrátit se na něj můžete i ve věcech týkajících se administrace duševního resp. průmyslového vlastnictví nových VaV výsledků v souladu se směrnicemi UP.

Nové transformační smlouvy umožní publikovat bez poplatků za open access

Od počátku tohoto roku se pro korespondující autory z UP otevřely nové možnosti publikování odborných článků v open access v časopisech prestižních zahraničních vydavatelství. Díky tzv. smlouvám Read & Publish, vyjednaným v rámci národního konsorcia CzechElib, lze například neomezeně a bezplatně publikovat v časopisech Royal Society of Chemistry, Oxford University Press, Cambridge University Press a IOP Publishing. U dalších vydavatelů jsou vyjednány výrazné slevy či omezený počet tzv. APC voucherů. Více informací a návody jak publikovat naleznete na stránkách Knihovny UP věnovaných otevřené vědě.

Vkládání výsledků do OBD

Rozhodující údaje pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště fakulty pro rok 2023 do databáze OBD je možné vkládat pouze do 15. února do 24:00. Později vložené výsledky nebude možné zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok 2023. Výsledky je nutné vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamů v RIV je vizitkou celé univerzity.

Inovační vouchery - nová výzva OP TAK

Inovační vouchery OP TAK jsou ideální pro podporu spolupráce s firmami. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (žadatel), které mohou získat až 75 % dotace na nákup služeb na UP (tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.). Velkou výhodou je administrativní nenáročnost a vysoká míra úspěšnosti.

Příjem žádostí: 1. února 2023 - 1. února 2024 (průběžně). Bližší informace a potřebnou součinnost poskytne Ing. Libor Hájek, tel. 585 634 076, e-mail: libor.hajek@upol.cz. Podrobnější informace zde.

GA ČR – Výzva pro podání slovinsko-českých projektů

GA ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá. Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24 nebo 36 měsíců.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz).

GA ČR – Výzva pro podávání lucembursko-českých projektů

GA ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá. Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24 nebo 36 měsíců.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz).

GA ČR – Čeští vědci budou pracovat s USA v oblasti kyberbezpečnosti

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) se podařilo rozšířit spolupráci s nejvýznamnější americkou grantovou agenturou National Science Foundation (NSF). Nově tak budou moci vědci z obou zemí společně pracovat na vědeckých projektech v oblasti kyberbezpečnosti. Očekává se, že na podporu tohoto tématu půjde několik milionů korun ročně. O náklady na jednotlivé projekty se budou agentury dělit – českou část projektu bude financovat GA ČR a americkou NSF.

GA ČR – Plán soutěží na rok 2023

Jako každý rok GA ČR letos vypíše soutěž Standardní projekty určenou pro všechny badatele. Dále pak budou vyhlášeny mezinárodní výzvy, do kterých budou moci podávat společné projekty řešitelé přinejmenším ze dvou států a soutěže pro začínající vědce JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Roční pauzu bude mít soutěž EXPRO, která bude znovu vypsána v roce 2024.

Soutěže budou vypsány přibližně v polovině února – vzhledem k tomu, že v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkumné projekty začít promýšlet již nyní.

Bližší informace k jednotlivým typům soutěží naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz).

MŠMT - Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II., PODPROGRAMU INTER-COST-LUC23

MŠMT vyhlásilo v programu I-E II, podprogramu INTER-COST veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUC23. Záměrem LUC23 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. prosince 2026. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začala 15. prosince 2022 a končí 6. února 2023 (fakultní deadline je 1. února 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, příp. kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Program Interreg CZ-PL 2021-2027 - vyhlášení prvních výzev

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících Prioritách (z hlediska partnerství jsou vysoké školy způsobilým partnerem pouze v případě výzvy 2.1 a 4.2):

 • 2.1 Cestovní ruch
 • 4.2 Projekty spolupráce People to People

Výzva 2.1 a 4.2 jsou průběžné a mají 3 termíny předkládání žádostí.

Do Programu lze předkládat pouze partnerské projekty se zapojením alespoň jednoho českého a jednoho polského partnera. Maximální počet projektových partnerů není omezen. Všechny dopady a aktivity by měly být realizované v podporovaném území. Sídlo projektového partnera může být mimo toto území, nezbytné je však, aby dopad aktivit vždy směřoval do podporovaného území. To je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský; a 6 polských podregionů: Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství).

Podrobné informace naleznete v Příručce pro žadatele nebo na webu OPP. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Přihlaste se do soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2023

Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia spouští další ročník soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše spojené s nadačním příspěvkem ve výši 100 000 Kč. Do soutěže se může do 31. března 2023 přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť, a to se souborem vynikajících prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let. Více info najdete na těchto webových stránkách.

Vědecké semináře

Katedra fyzikální chemie zve na sérii přednášek v rámci cyklu Vědecké semináře na téma Nová chemie s řešiteli Junior star GA ČR. V aule přírodovědecké fakulty vystoupí:

 • 8. března 2023 - Mgr. Martin Hulla, Ph.D. z PřF UK Praha - Redukční reakce CO2 a frustrované Lewisovy páry
 • 29. března 2023 - Mgr. Tomáš Pluskal, Ph.D. z ÚOCHB AV ČR Praha - Síla přírodních látek a moderní přístupy k popsání
  jejich molekulárního světa
 • 5. dubna 2023 - Ing. Petr Kovaříček, Ph.D. z FChT VŠCHT Praha - Dvojité dynamické molekulární systémy a fotoorganokatalýza: samo-procesy v akci
 • 12. dubna 2023  - RNDr. David Sehnal, Ph.D. et Ph.D. z CEITEC NCBR MUNI Brno - Moderní webová vizualizace chemických a biologických strukturních dat

Začátek všech vědeckých seminářů je v 13:15. Sledovat je můžete i online. Studenti si můžou tyto přednášky zapsat jako předmět C se zkratkou KFC/VS22.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obracely nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet.

Kontakty: Dana Gronychová (dana.gronychova@upol.cz), Waleria Slowiková (waleria.slowikova@upol.cz).

Studijní stipendium Olomouckého kraje

Z dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023 je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí.

Požadavky na žadatele:

 • student vysoké školy na celém území ČR
 • trvalý pobyt na území Olomouckého kraje
 • studijní průměr za poslední ukončený ročník studia do 1,80

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních výdajů, výdajů na ubytování v místě studijního pobytu, za nákup studijních materiálů,  za stravování či k úhradě školného.

O dotaci lze požádat v rámci 1. kola příjmu žádostí v termínu do 27. ledna 2023 do 12:00.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  1. února 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Zápis předmětů na LS 2022/2023

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2022/2023 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 17. ledna do 20. února 2023. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2023 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Jazykové kurzy

Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v letním semestru 2022/2023. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Kabinet pedagogické přípravy PŘF UP – informace k uzávěrce přihlášek na 1. souvislou pedagogickou praxi

Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 13. března 2023 – 31. března 2023.

Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 10. února 2023. Po tomto termínu již nebude možné se na praxi přihlásit. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu.

Před nástupem na 1. souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Smlouva se týká studentů, kteří jsou maior na Přírodovědecké fakultě. Informace a termíny uzavírání smluv budou k dispozici na webu, a to nejpozději týden před nástupem studenta na řádný termín praxe. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Seminář držitelů Fischerova stipendia
Proděkan pro mezinárodní záležitosti Miloslav Dušek srdečně zve na přednášky držitelů Fischerova stipendia, které naše fakulta uděluje zahraničním studentům. Akce se bude konat v úterý 7. února v 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich školitelů je žádoucí, vítáni jsou však i ostatní zaměstnanci a studenti naší fakulty.

Cena Czechitas

Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT je otevřena všem studentkám/ absolventkám, které v posledním roce (tj. během 12 měsíců před termínem přihlášek) úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z firem, a zároveň ukázat veřejnosti, jak zajímavým tématům se věnují. Registrace končí 28. února 2023.

Interdisciplinární setkání mladých výzkumných pracovníků a studentů

V roce 2023 pořádá Česká společnost chemická a Česká společnost biochemie a molekulární biologie ve spolupráci s generálním partnerem Merck Life Science spol. s r.o a dalšími sponzory již tradičně Interdisciplinární setkání mladých výzkumných pracovníků a studentů v oblasti chemie, biochemie a molekulární biologie a biomateriálů. Akce je určena pro vědce do 35 let napříč níže uvedenými obory:

 • Datum konání akce: 15. - 18. 5. 2023
 • Místo: Hotel Devět skal, Milovy
 • Sekce konference:
   • Bioscience & Molecular Biology (proteomics, genomics, synthetic biology etc.)
   • Materials Science for Life (biomaterials, polymer chemistry, biosensors etc.)
   • Advanced Analytics in Life Science (separation techniques, mass spectrometry etc.)
   • Organic Chemistry & Catalysis (synthesis, medicinal chemistry etc.)

 Deadline přihlášek je 31. ledna 2023. Bližší informace naleznete zde.

Průzkum

Obracíme se na vás, abychom zjistili vaše zkušenosti týkající se problematiky životních zkušeností z dětství, vztahové vazby a jejich stylů, schopnosti pojmenovávat své vnitřní pocity a jak toto vše může souviset se sexuálním chováním. Pomůžete tím přispět k tvorbě účinných preventivních programů pro vaše následovníky - vysokoškoláky či pro studenty středních škol.Tento výzkumný projekt je schválen Etickou komisí Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého. Vyplnění dotazníku vám zabere cca 20 minut.

Podcastový seriál

Podcast Jak na Přírodu – Adam Matěj

Fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří májí zájem o studium na přírodovědecké fakultě.

Dnes Vám představíme studenta oboru Nanomateriálová chemie Adama Matěje, který se snaží osvětlovat slepá místa experimentu a pomáhá pochopit kolegům v laboratořích, jakým mechanismem vznikl jejich produkt a co se v průběhu reakce dělo. Dá se s nadsázkou říct, že dokáže zpomalit čas. „Baví mě vhled až na tu atomární úroveň a to, že moje práce výpočetního technika není nikdy stejná. Nejsem takový ten klasický chemik v laboratoři s bílým pláštěm. Já sedím u počítače, piju kafe, poslouchám hudbu, přemýšlím a modeluji si své molekuly,” usmívá se doktorand, který ještě před maturitním ročníkem chemii moc rád neměl. Má za sebou několik stáží v zahraničí i náročnou výzvu, jak zvládnout studium v jazyce, který tehdy neovládal. UP a Olomouc mu přirostly k srdci, rád by zůstal u vědy a výzkumu a také vedl studenty v jejich cestě za poznáním. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify.

Provoz fakulty

Školení řidičů

V souladu s ustanovením odst. 2 §103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Školení se bude konat 31. ledna 2023 od 9:00 do 10:30 na PřF UP, 17. listopadu 12, učebna 3.003. Na akci je nutné se rezervovat zde. Z důvodu kapacitního naplnění školení řidičů referentů jsme přidali ve stejný den ještě další termín a to od 11:00 - aula 2.001 na PřF UP. Rezervace zde.

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez čitelně vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Akce se týká především nových zaměstnanců a také těch, jejichž školení v tomto kalendářním roce pozbyde platnosti. Školení má platnost dva roky, aktuální stav si zaměstnanec může ověřit na www.portal.upol.cz (můj profil → detail zaměstnance).

Další předpokládané školení řidičů referentských vozidel proběhne v květnu/červnu 2023. Budete o něm informováni prostřednictvím e-mailu.

Různé

Akademický týden UP

Akademický týden Univerzity Palackého (13. - 17. února) každoročně připomíná znovuobnovení Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1946, kdy se 21. února rozezněly na počest této události zvony všech olomouckých kostelů. Univerzita pravidelně v tomto termínu pořádá řadu kulturních, vědeckých a společenských aktivit, na něž je zvána i veřejnost. Letos si navíc připomínáme 450 let od založení univerzity v Olomouci.

Daruj krev s rektorem

Patříte mezi pravidelné dárce nebo přemýšlíte o tom, že byste ji darovali? V rámci Akademického týdne UP se můžete zapojit do 12. ročníku výzvy Daruj krev s rektorem. Ta bude probíhat  na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. A jak na to? Stačí napsat do 7. února na e-mail daruj@upol.cz. Všichni dárci v tomto týdnu se mohou těšit na malý dárek. Výzvu Daruj krev s rektorem a také dlouhodobou soutěž Vyhrň rukáv zahájí v pondělí ráno přímo na transfuzce rektor univerzity Martin Procházka a prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. 

Škola archeometrie

Propojit přírodovědné a humanitní obory si klade za cíl druhý ročník Školy archeometrie, který se 2. a 3. února uskuteční v Pevnosti poznání. Mezioborové setkání vědeckých pracovníků pořádají katedry analytické chemie a geologie, Archeologické centrum Olomouc, Národní památkový ústav a Pevnost poznání. Program najdete zde.

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Do podivuhodného světa fyziky mohou nahlédnout studenti středních škol na jubilejním 20. ročníku Olomouckého fyzikálního kaleidoskopu, který se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 9:00 do 13:00 v prostorách přírodovědecké fakulty. V rámci této akce vystoupí také dva skvělí popularizátoři vědy Jan Lukačevič z Pražského inovačního institutu a Petr Brož z Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Blízká setkání třetího věku

Aktivní senioři se mohou od 23. ledna hlásit do prvního ročníku vzdělávacího cyklu Blízká setkání třetího věku v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kurz je určený pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco nového z oblasti fyziologie lidského těla, trénování paměti, zdravého životního stylu a správného pohybu. V inspirativním prostředí science centra mohou navázat nová přátelství a smysluplně trávit volný čas ve společnosti svých vrstevníků. Kromě cyklu Blízká setkání třetího věku se mohou senioři přihlásit také do odpoledního kroužku Letokruhy, který startuje 30. ledna 2023 a bude se také konat v Pevnosti poznání.

Nové vnitřní normy

Dnem 5. ledna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/01 – Sociální stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci  na období leden-červen 2023

Dnem 11. ledna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-18/15-N04 – Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci – novela č. 4.

Dnem 16. ledna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

K-B-23/02 – Účtování zásob na Univerzitě Palackého v Olomouci  

Dnem 27. ledna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/03 – Ochrana autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a databází na UP   

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 6. února 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)