Věda a výzkum

HORIZON EUROPE - semináře na UP OL k přípravě projektového návrhu

Ve dnech 27. a 28. března 2023 uspořádá projektový servis UP semináře k projektům Horizon Europe. Projektový servis pozval přednášející, kteří mají v této oblasti velké zkušenosti. Lenka Chvojková z Technologického centra Praha je národním kontaktem pro oblast finanční a právní, Jiří Bouchal ze společnosti IS-practice je zkušený projektový manažer v oblasti rámcových programů, který předá své praktické zkušenosti z vedením projektů.  Více informací k programu a registraci na obě akce naleznete v odkazech níže.

Příprava projektů Horizon Europe

27. března 2023

Realizace projektů Horizon Europe                            

28. března 2023

V případě dotazů kontaktuje Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

CZ-SK Informační den k MSCA Staff Exchanges

Technologické centrum Praha a Centrum vedecko-technických informácií SR Vás srdečně zvou na Česko-slovenský informační den k MSCA Staff Exchanges. Akce proběhne 29. března 2023 v prezenční formě na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Cílem informačního dne je podrobně seznámit potenciální uchazeče s požadavky na projekty MSCA Staff Exchanges. Hlavní parametry výzvy 2023 na akci představí zástupce Evropské komise. Své zkušenosti s přípravou i implementací projektů tohoto typu budou na infodni sdílet současní řešitelé, a to jak z akademického, tak neakademického sektoru. Schéma MSCA Staff Exchanges podporuje mezinárodní výměnu zaměstnanců mezi institucemi zapojenými do konsorcia. Jeho účelem je usnadnění transferu znalostí a spolupráce mezi akademickým a neakademickým sektorem (včetně malých a středních podniků) a posílení inovativního uvažování vyslaných zaměstnanců. Registrace je otevřená do 24. března 2023.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2023 - výzva k předkládání návrhu na udělení Ceny MŠMT ČR

Oddělení pro vědu a výzkum dává na vědomí informace k předkládání návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2023. Návrhy, prosím, zasílejte na vyplněném formuláři, který naleznete v odkazu, včetně dvou odborných posudků ve formátu PDF s platným elektronickým podpisem nejpozději do 18. srpna 2023 na e-mail barbora.krudencova@upol.cz.

HORIZON EUROPE – MSCA Postdoctoral Fellowships (European/Global)

V rámci akcí "Marie Curie-Skłodowska" programu HE financuje Evropská komise výzkumné a inovační projekty na podporu kariéry špičkových výzkumných pracovníků prostřednictvím mobility a inovativního postdoktorského vzdělávání. Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility.

Dne 12. dubna 2023 bude otevřena výzva MSCA PF 2023, deadline je 13. září 2023.

  • 2 typy MSCA: European Fellowship (země EU + přidružené státy, 12-24 měsíců) a Global Fellowship (12-24 měsíců + 12 měsíců návratová část v EU + přidružené státy )
  • Podmínky PF: min. Ph.D., žádat lze max. 8 let po obhajobě Ph.D. (o MD/RD se prodlužuje)
  • Financování: z HE (hodnocení projektu nad 93%), z ERA Fellowships (nad 91% hodnocení projektu), z OP JAK – MSCA (70-90% hodnocení projektu; 5% dofinancování)

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

HORIZON EUROPE - ERC registrace na workshopy pro žadatele

Technologické centrum Praha společně s Expertní skupinou ERC vyhlásilo konání prvního ze tří přípravných workshopů pro žadatele o granty ERC do výzev 2024, který se bude konat online ve dnech 16. - 18. května 2023. Workshopů by se měli zúčastnit pouze žadatelé se znalostí problematiky ERC grantů, kteří jsou již v pokročilé fázi přípravy projektu. Workshopy nejsou určeny pro žadatele bez znalosti ERC grantů.

Registrace je spuštěna s uzávěrkou dne 2. dubna 2023. Počet účastníků workshopu je omezen. K přihlášce je nutné přiložit název projektu, jeho akronym a abstrakt, a dále CV a „track record“ žadatele, vše ve formátu a podle pravidel ERC (potřebné dokumenty Vám na vyžádání dodá Ing. Tea Pokorná, tea.pokorna@upol.cz). Informace o přijetí/nepřijetí na worskhop bude oznámena začátkem května 2023. Před samotnou registrací je však nutné zajištění souhlasu vedení fakulty s podáním přihlášky.

MŠMT –  Vyhlášení 2 výzev QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies II. 

  • „Quantum Phenomena and Resources“ (QPR, zahrnující projekty základního výzkumu)
  • „Applied Quantum Science“ (AQS, zahrnující projekty aplikovaného výzkumu)

Program QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies II. je program podporující výzkum v oblasti kvantových technologií. Kompletní znění těchto výzev, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí, očekávaných dopadů projektů, či formulářů pro projektové návrhy naleznete na internetových stránkách, veškeré informace o výzvách jsou k dispozici v dokumentu Call Announcement.

Obě výzvy jsou jednokolové s termínem pro předložení návrhů projektů nejpozději do dne 11. května 2023 v 17.00 CET, fakultní deadline je 9. května 2023. Bližší informace naleznete na webu OPP nebo kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

INTERREG EUROPE - 2nd call

Program Interreg Europe vyhlásil 2. výzvu k podávání projektů. Termín pro odevzdání projektů byl stanoven na 9. června 2023 12:00 (fakultní deadline 5. června 2023). Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce s předpokládanou dobou realizace 4 let a mírou financování až 80 % z ERDF. Program Interreg Europe podporuje primárně výměnu a přenos zkušeností, inovativních přístupů a budování kapacit mezi veřejnými orgány a dalšími organizacemi, které se zabývají politikou, v celé Evropě s cílem zlepšit jejich nástroje politiky (policy instruments), regionálního rozvoje, včetně programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. Bližší informace naleznete na webu OPP nebo na Interreg Europe.

TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 29. března 2023.

TA ČR - QuantERA II Call 2023: Výzva v oblasti výzkumu kvantových technologií

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je zaměřena na výzkum kvantových technologií.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery z vybraných zemí poskytovatelem.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 4. května 2023.

TA ČR - Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři" (od 5. dubna 2023)

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (PP1).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

TA ČR - M-ERA.NET 3 Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2023 je zaměřená na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Sustainable advanced materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. Advanced materials and technologies for health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Next generation materials for advanced electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 9. května 2023.

TA ČR - Program DOPRAVA 2030: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže (od 26. 4. 2023)

Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MV - PROGRAM SECTECH: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 26. dubna 2023.

GA ČR – Výzva pro podávání švýcarsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. GA ČR v této výzvě vystupuje v roli partnerské organizace – projekty hodnotí SNSF a GA ČR hodnocení přejímá. Výzva je vyhlášena v rámci iniciativy Weave.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců. Doba řešení musí být u všech řešitelů na projektu stejně dlouhá.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz)

Víc informací k podávání návrhů projektů naleznete na stránkách GA ČR.

GA ČR – Výzvy k podávání návrhů projektů – důležité termíny na PřF

K podávání návrhů projektů do soutěží GA ČR standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty je potřeba dodržet následující termíny:

28. březen 2023 – nejzazší termín administrace projektů – dodání:

30. březen 2023 – nejzazší termín doručení Projektových návrhů na OPP PřF pro odeslání datovou schránkou na GA ČR prostřednictvím PS UP. Všechny potřebné podklady posílejte průběžně na lubica.korcanova@upol.cz. Více informací k podávání návrhů projektů naleznete na stránkách GA ČR.

Archivace projektových smluv a dodatků – změna pravidel!

Dovolujeme si informovat, že dle pokynů z PO RUP již nebudou projektové smlouvy a dodatky zasílány k archivaci na PO RUP Mgr. Pučálkové, ale budou se od 17. března 2023 archivovat následujícím způsobem:

1. Elektronicky podepisované projektové smlouvy/dodatky budou archivovány jako doposud v CESU, na sdíleném disku 3905 a zasílány mailem řešitelům PřF UP k archivaci dle jejich uvážení. V budoucnu by měly být smlouvy/dodatky podepisovány zejména elektronicky.

2. Fyzicky podepisované projektové smlouvy/dodatky budou archivovány dle počtu výtisků na 3905 a na pracovištích řešitelů, dále skenem v CESU a na sdíleném disku 3905.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obracely nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet. Kontakt: Dana Gronychová, e-mail: dana.gronychova@upol.cz.

Akademický senát

Akademický senát - návrhy kandidátů

Už jen do středy 22. března 2023 do 12:00 je možné podávat návrhy na kandidáty do AS PřF UP, ať už z řad studentů či akademických pracovníků. Formulář pro návrhy je možné nalézt na těchto webových stránkách. Samotný návrh (podepsaný navrhovatelem i navrhovanou osobou) je pak možné podat na podatelně PřF v Holici či na hlavní budově PřF.

Samotné volby se pak uskuteční 26. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 v budově PřF UP, tř. 17. listopadu 12 a 27. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 hodin v knihovně PřF UP v Olomouci-Holici, Šlechtitelů 27.

Zasedání AS PřF UP

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 19. dubna 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 26. - 30. června 2023. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Doktorské promoce

Doktorské promoce se uskuteční 21. března 2023 od 10:00 na Pedagogické fakultě UP.

FB PřF UP jobs

Studentům i absolventům fakulta nabízí facebookovou stránku PřF UP jobs. Na této sociální platformě zprostředkovává jak pracovní příležitosti z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, zdravotnických oborů, biologie, ekologie a životního prostředí, chemie a věd o Zemi, tak i brigády, stáže, trainee programy nebo možnosti zapojení do dobrovolnictví vhodné pro vysokoškolské studenty.

Průzkum kariérních plánů a zájmů studentů UP 2023

Pracovat na sebe, vrhnout se do podnikání nebo jít do zaměstnání? Zajímá nás, jak budoucí směřování studentů Univerzity Palackého, tak jejich aktuální stav v pracovním světě. Vědeckotechnický park i Kariérní centrum UP jsou tady pro to, aby studentům pomáhali v jejich nasměrování k budoucí kariéře a s prvními pracovními či podnikatelskými krůčky během studia i po jeho skončení. Tento průzkum také pomáhá mapovat, jak studenti UP znají tyto organizace a s čím by od nich potřebovali pomoci. Z minulých let vyplývá, že 5 % studentů UP již podniká nebo o firmě uvažuje. Dotazník můžete vyplnit zde.

Různé

Ples Přírodovědecké fakulty UP

Do plesu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který se uskuteční historicky poprvé na půdě univerzity, zbývá jen pár dní!

Slavnostní zahájení plesu je naplánováno na 20:00. Hudební program začíná už v 19:00, v době, kdy bude zpřístupněná přírodovědecká fakulta. Večerem provede moderátor Radoslav Pittner. K tanci a poslechu zahrají skupiny Novios, 2+1 a DJ Zbyněk Stružka. Hosté plesu uvidí také ukázky standardních a latinsko-amerických tanců, flamenca a pole dance. Chybět nebude překvapení, věcné a zážitkové ceny v tombole nebo kosmetická pohotovost. K občerstvení budou připravena teplá a studená jídla, nealko, dva druhy piv, víno i míchané nápoje.

Vstupenky jsou stále v prodeji v Pevnosti poznání nebo po předchozí domluvě na oddělení vnějších a vnitřních vztahů. V ceně lístků je přípitek a menší občerstvení. Vstupenky jsou slosovatelné. Webové stránky plesu jsou průběžně aktualizovány.

Odpudiví nebo kouzelní

Oblíbená akce Odpudiví nebo kouzelní se blíží! Přijďte se 1. a 2. dubna 2023 podívat na strašilky, brouky, plže, štíry a hady. Pevnost poznání připravila program pro všechny, kteří se chtějí seznámit s úžasným světem plazů, obojživelníků a bezobratlých. Novinkou v programu budou aktivity týkající se ochrany netopýrů. Těšit se můžete také na setkání se zoology Pavlem Javůrkem a Miroslavem Javůrkem, kteří si připravili povídání o všech úskalích, která mohou nastat, když se s přáteli vydáte na jarní cestu za obojživelníky a plazy na Balkán. Pokud vás zajímá, jak vypadá každodenní život na záchranné stanici pro tuleně na Baltském pobřeží nebo jestli se dá potulit s tuleněm, nenechte si ujít přednášku bioložky Heleny Petrové. Pevnost poznání má otevřeno od 9:00 do 18:00.

Botanická zahrada + Semínkovna

V úterý 28. března zahájí provoz botanická zahrada přírodovědecké fakulty. S otevřením je spojena i burza semínek a osiva, které si mezi sebou budou moci lidé volně směňovat. Akce se koná zdarma od 16:00 do 17:30. V dalších jarních dnech bude Semínkovna kvůli stavebním pracím v přední části zahrady přístupná pouze po předchozí domluvě se zaměstnanci botanické zahrady.

Vyhrňte si rukávy! Třetí ročník krvavého souboje fakult je tady

Zúčastněte se třetího ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice do 21. dubna 2023 a podpořte dobrou věc i mezifakultního soutěžního ducha. V souboji se totiž všechno točí kolem celkového objemu krve darované studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálního zastoupení dárců mezi studenty. Jak se zapojit? Podívejte se na daruj.upol.cz.

Nové vnitřní normy

Dne 10. března 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/21-N01 – Stanovení výše úhrad za činnosti a úkony realizované Univerzitou Palackého v Olomouci – novela č. 1.  

Dne 17. března 2023 nabývá účinnosti níže uvedená novela č. 2 vnitřní normy PřF UP a příslušné úplné znění:

PřF-B-19/07-N02 – Novela č. 2 ke Statutu Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor

PřF-B-19/07-ÚZ02 – Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor (II. úplné znění)

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 3. dubna 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)