Věda a výzkum

MŠMT – Mobility 8J24AT Česko-Rakousko

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Rakousko ve výzvě 8J24AT končí dne 16. května 2023, fakultní deadline je 11. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – mobility 8J24FR Česko-Francie

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Francie ve výzvě 8J24FR končí dne 31. května.2023, fakultní deadline je 24. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - Výzva k předkládání návrhů projektů ve formátu V4 + Korejská republika

Výzva je zaměřena na spolupráci v oblasti Clean Energy a Bio and Material fields. Konsorcium může být složeno min. ze 3 partnerů: Korea + 2 V4 (z různých zemí), Korea + 3 V4, Korea + 4 V4. Model konsorcia 1+1 není možný. Znění výzvy a další informace k ní naleznete na webu MŠMT nebo na webu Projektů PřF. Dealine pro podávání projektových žádostí na MŠMT je 12. května 2023, fakultní deadline je 8. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu). V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

TA ČR - QuantERA II Call 2023: Výzva v oblasti výzkumu kvantových technologií

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je zaměřena na výzkum kvantových technologií.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery z vybraných zemí poskytovatelem.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 4. května 2023.

TA ČR - M-ERA.NET 3 Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2023 je zaměřená na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Sustainable advanced materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. Advanced materials and technologies for health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Next generation materials for advanced electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 9. května 2023.

TA ČR - Program DOPRAVA 2030: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže (od 26. 4. 2023)

Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030.

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MV - PROGRAM SECTECH: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 26. dubna 2023.

Archivace projektových smluv a dodatků – změna pravidel!

Dovolujeme si informovat, že dle pokynů z PO RUP již nebudou projektové smlouvy a dodatky zasílány k archivaci na PO RUP Mgr. Pučálkové, ale od 17. března 2023 se archivují následujícím způsobem

  • Elektronicky podepisované projektové smlouvy/dodatky budou archivovány jako doposud v CESU, na sdíleném disku 3905 a zasílány mailem řešitelům PřF UP k archivaci dle jejich uvážení. V budoucnu by měly být smlouvy/dodatky podepisovány zejména elektronicky.
  • Fyzicky podepisované projektové smlouvy/dodatky budou archivovány dle počtu výtisků na 3905 a na pracovištích řešitelů, dále skenem v CESU a na sdíleném disku 3905.

Podepisování projektových smluv a dodatků

V souvislosti se zadáváním smluv a dodatků do CESu s uveřejňováním v RS MVČR si Vás (v součinnosti s PO RUP) dovolujeme upozornit, že např. při elektronickém podepisování smlouvy by přílohy smlouvy měly být součástí podepisovaného souboru, stejně tak jako při fyzickém podepisování smlouvy musí být přílohy k podpisu předávány spolu se smlouvou. Dovolujeme si tedy řešitele/spoluřešitele zdvořile požádat o případnou kontrolu kompletnosti smluv (dodatků) před jejich podpisem. Pokud např. druhá strana zašle smlouvu nekompletní, je třeba ji na to upozornit a sjednat nápravu.

Formulář žádosti o podpis smlouvy/ dodatku rektorem

Oddělení projektové podpory zdvořile žádá, aby řešitelé projektů po vytištění košilky (Formulář žádosti o podpis smlouvy/ dodatku rektorem) již do elektronické košilky znovu nevstupovat a nedělali opravy. Opravy, prosím, dělejte vždy ručně propiskou do košilky. V případě změn v elektronické verzi košilka spadne do koše v CESu, není možné košilku najít a převzít ke zpracování. V případě dotazů kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz, mob. 737 109 826).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Fulbrigtova stipendia a webináře

Fulbrightova komise zve všechny zájemce o stipendium na online webináře zaměřené na nabídku programů na rok 2024/2025. Kromě praktických informací dostanou účastníci také možnost položit své dotazy absolventům a současným stipendistům.

Seznam webinářů:

  • 19. dubna 2023, 15:00, Stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele PhD, pro profesionály
  • 20. dubna 2023, 15:00, Stipendium pro studium a výzkum v USA: pro studenty magisterského a vyššího stupně studia
  • 25. dubna 2023, 15:00, Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia
  • 12. května 2023, 10:30, Hostování amerických stipendistů v České republice

Přehled stipendijních programů pro rok 2024/2025 naleznete zde.

Na webináře se můžete registrovat na webových stránkách Fulbrightovy komise.

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obraceli nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet.

Kontakt: Dana Gronychová (dana.gronychova@upol.cz).

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Bavorsku (SRN) 

Svobodný stát Bavorsko vypisuje výběrové řízení na místa asistentů výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Nabídka je určena pro studenty do 29 let s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce února 2024 nebo od března do konce července 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky. Přihlášky se zasílají emailem do 30. dubna 2023 na adresu: maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Akademický senát

Zasedání AS PřF UP

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 19. dubna 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Volby do AS PřF UP

Volby do senátu se uskuteční 26. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 v budově PřF UP, 17. listopadu 12 a 27. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 hodin v knihovně PřF UP v Olomouci-Holici, Šlechtitelů 27.

Studijní záležitosti

Okno do praxe

Veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe se uskuteční v úterý 4. dubna od 10:00 do 15:00 v prostorách hlavní budovy přírodovědecké fakulty.

Šestnáctý ročník veletrhu pořádá přírodovědecká fakulta společně s Kariérním centrem UP a Moravskou vysokou školou Olomouc. Připraveny budou výstavní stánky zaměstnavatelů s aktuální nabídkou volných pracovních míst, brigád i stáží. Program obohatí také individuální kariérní poradenství, pohovory nanečisto, soutěže či přednášky.

Podrobnější informace najdete na těchto webových stránkách.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

O mimořádné stipendium mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie, ekologie a životní prostředí, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Přihlásit se můžete také do posterové sekce. Soutěž se koná 4. května 2023, registrovat se můžete do 1. května na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace.

Zahraniční PhD studenti

Agendu zahraničních doktorských studentů má nyní kompletně na starosti paní Waleria Słowiková (waleria.slowikova@upol.cz) ze zahraniční sekce Studijního oddělení. Ostatní anglické studijní programy (Bc. a Mgr.), jak rovněž zahraniční stáže a mobility (mj. v rámci Erasmus+) jsou v gesci paní Dany Gronychové (dana.gronychova@upol.cz).

Zahraniční zájemci o studium

Na anglických webových stránkách fakulty došlo k úpravě informací pro zájemce o studium. Pokud máte zájemce o doktorské studium v angličtině, který je již domluvený na tématu s katedrou, můžete jej odkázat na tuto webovou stránku, kde jsou uvedeny informace o dalším postupu podávání přihlášky.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 26. - 30. června 2023. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Kulatý stůl

Kabinet pedagogické přípravy pořádá Kulatý stůl na téma „Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů a matematiky“ pro studenty – budoucí učitele a pedagogické pracovníky přírodovědných oborů vysokých, středních škol a 2. stupně základních škol. Akce se uskuteční 20. dubna 2023 od 16:00 do 18:00 v posluchárně LP (5.006). Hostem besedy bude Kamil Kopecký – vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Téma přednášky: Aktuální trendy v kybernetické kriminalitě se zaměřením na děti. Na semináři se účastníci seznámí s aktuálními problémy z oblasti: kyberšikana a její toxické formy; online predátoři a sexuální útoky na děti v online prostředí; sexting a jeho rizika, revenge porn, sextortion; nebezpečné výzvy v online prostředí (tzv. challenge).

Provoz fakulty

Rezervace - štěrkové parkoviště

V úterý 4. dubna 2023 bude v ranních hodinách štěrkové parkoviště přírodovědecké fakulty, které se nachází vedle hlavní budovy, rezervováno pro hosty veletrhu Okno do praxe. Akci pořádá naše fakulta. Volná kapacita parkovacích míst bude našim zaměstnancům opět k dispozici od 10:15.

Různé

Poděkování

Děkujeme všem studentům i zaměstnancům Správy budov, kteří se podíleli na přípravách a organizaci plesu přírodovědecké fakulty.

Evaluace

V závěrečné fázi studentské evaluace v zimním semestru mohou garanti hodnocených předmětů prostřednictvím aplikace eval.upol.cz do 18. dubna zveřejnit studentům jednotlivé nebo celé komentáře a reakce ze strany vyučujících. Garanti předmětů by měli shrnující zprávu o realizaci předmětu vložit do systému.

Letní příměstské tábory

Prázdninový program má univerzita připravený i pro vaše děti. I když se léto může zdát ještě daleko, přihlášování na příměstské tábory Léto dětí už je spuštěno! Pro děti a mládež od 3 do 15 let je pořádá Akademik sport centrum UP. Podrobnější informace a možnost přihlášení najdete na webu letodeti.cz.

Koncert - Stupkovo kvarteto

Dramatické události 19. a 20. století v reflexi tvorby evropských skladatelů. Stupkovo kvarteto jako komorní soubor Univerzity Palackého zároveň připomene 450. výročí vzniku někdejší olomoucké univerzity a též 100. výročí narození předního českého skladatele 20. století Viktora Kalabise. Koncert se uskuteční 5. dubna od 19:00 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Nové vnitřní normy

Dnem 24. března 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/10-N02 – Zásady soutěže o udělení Juniorského grantu Univerzity Palackého v Olomouci – novela č. 2.   

Dnem 1. dubna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/08 – Pověření – rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře  UP při zastupování rektora UP a jejich jednání za UP  

R-B-23/09 – Organizační řád Rektorátu UP

Dnem 7. dubna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/10 – Statut Vědeckotechnického parku UP  

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 17. dubna 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)