Imunochemie

Úvod do problematiky imunologie a imunochemie, význam imunitního systému pro život, odvětví imunologie, předmět výzkumu imunochemie. Antigeny, které látky mohou být imunogeny, antigenní determinanty, rozdělení antigenů. Imunoglobuliny (protilátky), imunoglobulinové třídy, jejich vlastnosti, struktura, vazebné místo protilátek, funkce, izotypy, alotypy, idiotypy. Interakce protilátka - antigen, rovnovážná konstanta, afinita a její biologický význam, specifita, síly uplatňující se při vazbě antigenu s protilátkou, sekundární jevy: imunoprecipitace, imunoaglutinace. Tvorba protilátek, imunizace, adjuvantní látky, teorie o tvorbě protilátek, produkce polyklonálních sér. Příprava čistých imunoglobulinů, purifikace a charakterizace, frakční precipitace, elektroforetické metody, ionexová a gelová chromatografie, hydrofobní chromatografie, afinitní chromatografie. Monoklonální protilátky, umělá příprava monoklonálních protilátek, jejich vlastnosti a využití. Sérologické metody, precipitační imunochemické metody, i munonefelometrie, imunoturbidimetrie, aglutinační metody, imunodifúzní metody (jednoduchá, dvojitá). Imunoelektroforetické metody, raketová, střetná, dvojrozměrná, imunofixace, immunoblotting. Imunoradioizotopové metody, imunoenzymové metody, detaily postupů, vyhodnocování. Fluorescenční imunoanalýza, chemiluminiscenční analýza, protilátkové biosenzory. Syntéza konjugátů (hapten - protein, hapten - enzym, protilátka - enzym) navázání protilátek na rezonanční krystal. Použití protilátek v cytologii a histochemii, mapování enzymů v rostlinné buňce pomocí protilátek. Použití protilátek a imunochemických a imunologických technik v medicíně. Etické otázky týkající se přípravy a použití protilátek ve vědeckém výzkumu.