Laboratorní technika

Roztoky: výpočet koncentrace, ředění roztoků kyselin a zásad, vážení. Pufry (ústojné roztoky) a jejich příprava: výběr vhodného složení pufru, měření pH. Pipetování. Homogenizace rostlinných a živočišných tkání. Extrakční a precipitační techniky. Filtrace a centrifugace. Zásady práce s centrifugami. Konduktometrie. Membránové separace: dialýza a ultrafiltrace. Lyofilizace. Spektrofotometrická měření: typy UV-Vis spektrofotometrů, fotometrie, absorpční spektra. Chromatografie: odsolování preparátů na koloně Sephadexu G-25. Celulosové iontoměniče a jejich regenerace: plnění chromatografické kolony, chromatografie proteinů na sloupci DEAE-celulosy, gradient pH a iontové síly. Destilace a práce na rotační vakuové odparce. Krystalizace a stanovení bodu tání organických látek. Práce se světelným mikroskopem, příprava mikroskopických preparátů.