ANATOMIE GENOMU

Garant: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Typ: A-L-2/0/0

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 3

 

Sylabus přednášek:

Předmět studia, chromozomální teorie dědičnosti, DNA jako nositelka dědičné informace, struktura DNA, genetický kód, genom eukaryot a prokaryot, velikost genomu, typy sekvencí DNA v genomu. Strukturní geny a geny kódující funkční RNA, transkripce, introny a exony, původ intronů, alternativní sestřih, repetitivní sekvence DNA, biologický význam repetitivních sekvencí a jejich patogenicita. Genom prokaryot, eubakterie a archebakterie, příklady sekvenovaných prokaryot. Genom eukaryot, genomy mitochondrií a plastidů, buněčné jádro, chromatin, chromozomální domény, uspořádání chromozómů v jádře, jaderná tělíska, místa replikace DNA. Histonový kód, změny kondenzace chromatinu a regulace genové exprese, umlčování retroelementů, role RNA interference, genomické izolátory. Funkční domény chromozómů, centroméra, neocentroméra, sekundární konstrikce, nukleolární dominance, teloméra, vznik nové teloméry. Pohlavní chromozómy, evoluce pohlavních chromozómů, regulace dávky genů, B chromozómy, imprinting. Izochory, uspořádání genů v genomu, genové ostrovy a pouště, konzervované nekódující sekvence DNA, distribuce repetitivní DNA v genomu, stabilita a variabilita genomů. Evoluce genomů, kolinearita a syntenie, evoluce genovou duplikací, paralogní a ortologní geny, polyploidizace, mezidruhová hybridizace, evoluce repetitivních sekvencí DNA. Poznatky získané sekvenování celých genomů živočichů a rostlin.

 

Studijní materiály: