BEZPEČNOST PRÁCE V CHEMII

Garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Typ: A-Z-1/0/0

Kombinace: MBB, BE, OCH, Učitelství Bi

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 1

 

Sylabus:

Mezinárodní dohody v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, zákon č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích, zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, další předpisy a normy, konvenční výpočtová metoda pro klasifikaci nebezpečných chemických látek, zákon 353/1999 o prevenci závažných havárií, zákon 185/2001 o odpadech, kategorizace a nakládání s nebezpečnými odpady, plány odpadového hospodářství, bezpečnostní pokyny pro práci s látkami vysoce toxickými, toxickými, žíravými, karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci.

 

Studijní materiály: