CYTOMETRICKÉ TECHNIKY

Garant: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Typ: C-Z-1/0/0

Typ ukončení: Zápočet, kolokvium

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

Klasifikace cytometrických technik, cytomika. Průtoková cytometrie, historie, parametry měřitelné pomocí průtokové cytometrie, základní části průtokového cytometru. Fluidika, laminární proudění, průtoková komůrka, hydrodynamická fokusace. Třídění pomocí cytometru a používaná konstrukční řešení, aplikace třídění pomocí cytometrie. Zdroje světla, rtuťové výbojky a lasery, optické filtry. Detekce světelných pulzů, fotodiody a fotonásobiče, parametry světelného pulzu. Zesilovače signálu, digitální zpracování signálů, kompenzace fluorescence, typy zobrazení výsledků analýzy. Aplikace průtokové cytometrie u rostlin, analýza a třídění mitotických chromozómů, analýza protoplastů, analýza chloroplastů, analýza genové exprese, studium fytoplanktonu, fytopatologie, technologie Luminex. Analýza obsahu jaderné DNA, stanovení ploidie, určení velikost jaderného genomu, identifikace mezidruhových hybridů, detekce aneuploidie, určení způsobu reprodukce, analýza kinetiky buněčného cyklu, apoptóza, endoreduplikace, třídění buněčných jader. Využití cytometrie biomedicínském výzkumu, imunofenotypizace, CD nomenklatura, mitochondrie a apoptóza, membránový potenciál mitochondrií, fluorescenční přenos energie (FRET).

 

Studijní materiály: