FORENZNÍ ANALYTICKÁ TOXIKOLOGIE

Garant: Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D.

Typ: B-L-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 2

 

Sylabus přednášek:

V úvodních přednáškách je posluchač nejprve seznámen s historií toxikologie a podobory toxikologie s hlavním zaměřením na klinickou a forenzní toxikologii. Je vysvětlen jak účinek xenobiotik a jejich mechanismy na molekulární úrovni (farmakodynamika), tak osud xenobiotik v organismu zaměřený na časový průběh koncentrací xenobiotik a jejich metabolitů (farmakokinetika, resp. toxikokinetika). V následující systematické části jsou probírány jednotlivé skupiny omamných a psychotropních látek, významné noxy v akutních intoxikacích v současnosti z hlediska klinické a forenzní toxikologie, předávkování léčivy a návykovými látkami, abuzus. Posluchač je seznámen s laboratorní toxikologickou diagnostikou (systematická toxikologická analýza při identifikaci neznáme noxy, interpretace nálezu). V závěru kurzu jsou probírány základní legislativní normy.

 

Doporučená literatura:

Dostálek, M. (2006): Farmakokinetika, Grada Publishing, Praha.
Lüllmann, H., Mohr, K., Wehling, M. (2002): Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing, Praha.
Balíková, M. (2004): Forenzní a klinická toxikologie, Galén, Praha.
Katzung, B.G. (2006): Základní a klinická farmakologie, H&H.

 

Studijní materiály: