MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA MIKROORGANISMŮ

Garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Typ: A-Z-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 3

 

Sylabus přednášek:

Genom bakterií, archeí a kvasinek, jeho struktura a klasifikace. Chromozomy a plazmidy. Rozdíly a zvláštnosti v replikaci a expresi genetické informace mikroorganismů na molekulární úrovni. Zdroje genetické variability bakterií a molekulární mechanismy mutace, transformace, konjugace, transdukce. Genetické mobilní elementy jejich charakteristika a význam. Evoluční význam parasexuality u baktérií. Molekulárně genetické základy rezistence bakterií vůči antibiotikům. Saccharomyces cerevisiae modelový organismus buněčné biologie a genetiky: buněčný cyklus, metabolismus, sexualita, tetrádová analýza. Molekulární genetika S. cerevisiae: regulace cyklu, signální dráhy, regulace transkripce, homologní rekombinace. S. cerevisiae jako nástroj v molekulární genetice, genomice a proteomice: genom, vektory, hybridní systémy,in vivo exprese, DNA-microarrays. Nekonvenční kvasinky a patogenní kvasinky: heterologní exprese v Hansenula polymorpha, patogenní kvasinky rodu Candida a Cryptococcus, dimorfismus u kvasinek. Viry genetické elementy. Struktura a komplexnost virového genomu. Molekulárně-biologické pochody reprodukčního cyklu virů, virové receptory, protein-protein a protein-nukleová kyselina interakce v průběhu skládání virové částic. Zrání virových částic, uvolnění virových částic z buňky. Viroví mutanti. Genetické a negenetické interakce mezi viry. Strategie replikace a exprese virového genomu. Evoluce virů a nové viry.

 

Studijní materiály:
Okruhy_otázky MBBMI 2015.doc