MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 2

Garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Typ: B-L-2/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 3

 

Sylabus přednášek:

Techniky izolace a purifikace nukleových kyselin, stanovení jejich koncentrace a čistoty. Gelová elektroforéza nukleových kyselin, pulzní gelová elektroforéza, denaturační gradientová gelová elektroforéza, gelová zpomalovací retardační elektroforéza. Enzymy používané v molekulární biologii. Hybridizace nukleových kyselin, stringence, blotovací techniky, hybridizační sondy a způsoby jejich značení a detekce. Polymerázová řetězová reakce a její varianty, kvantitativní PCR, její chemismy a hodnocení, reverzní transkripce. Rekombinantní DNA, klonování DNA, klonovací a expresní vektory, transkripce in vitro, translace in vivo. Mapování genomu, genomové knihovny, cDNA knihovny. Sangerovo a NGS sekvencování. Cílená mutageneze. Stanovení interakcí nukleových kyselin a proteinů. Molekulární metody studia genetické variability organismů a jejich populací, RFLP, AFLP, RAPD, detekce SNP, SSCP, mikrosatelitová DNA.

 

Sylabus zkoušky:
Zkušební otázky MBIO2 2017.pdf

 

Doporučená literatura:

ALBERTS, B., BRAY, D., JOHNSON, A., LEWIS, J., RAFF, M., ROBERTS, K., WALTER, P. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem, 2000.
BAKER, A.J. Molecular Methods in Ecology. Blackwell Science, Oxford, 2000.
GOLDSTEIN, D.B., ET SCHLÖTTERER, C. Microsatellites - Evolution and Applications. Oxford University Press, Oxford, 1999.
GRIFFITHS, A. ET AL. Introduction to genetic analysis. W.H. Freeman and Company, New York, 2005.
LEWIN, B. Genes VII. Oxford University Press, Oxford, 2000.
ROSYPAL S. Úvod do molekulární biologie, I., II., III. a IV. díl. Brno, 1997.

 

Studijní materiály:
Cappelletti_NGS09.pdf
Helicos Review.pdf
Nanopore.pdf
PacBio.pdf

MBIO2_1 Enzymy a rekombinantní DNA 2018.pdf
MBIO2_2 Polymerázová řetězová reakce 2018.pdf
MBIO2_3 Konstrukce rekombinantních molekul, klonovací a expresní vektory 2018.pdf
MBIO2_4 Mutageneze a interakce 2018.pdf
MBIO2_5 Pokročilé metody 2018.pdf