OBECNÁ GENETIKA

Garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Typ: A-Z-3/0/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 4

 

Sylabus přednášek:

  1. Úvod, historie genetiky. Základní genetické pojmy a zákonitosti - genotyp, fenotyp, gen , alela (značení alel), genetická symbolika. Dominance, recesivita, kodominance, nepřítomnost dominance. Mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus (odvození štěpných poměrů), křížení, zpětné křížení. Kombinační čtverec, kombinační šlechtění. Polyhybridní křížení, obecné vzorce volné kombinovatelnosti. J. G. Mendel (život, jeho experimenty).
  2. Vlohové interakce. Major- a minor- geny, Penetrance a expresivita genů.Reciproká interakce, Epistaze, Komplementarita, Kompenzace. Dědičnost kvantitativních vlastností – kumulativní a nekumulativní interakce. Biometrické hodnocení. Mimojaderná dědičnost, matroklinita, somatické štěpení. Epigenetika – gametický imprinting.
  3. Cytologické základy dědičnosti - struktura, stavba a funkce chromozómů (centromera, telomera, rozdělení chromozómů podle polohy centromery, chromatida, homologní chromozómy, porovnání prokaryontních "chromozómů a eukaryontních chromozómů, organizace chromatinu – heterochromatin, euchromatin, histony, nukleozóm, solenoid. Počet chromozómů, ploidie, obsah DNA v buňce (C) Metody studia chromozómů.
  4. Rozmnožování organismů - mitóza a mióza a jejich genetické aspekty, buněčný cyklus a jeho regulace. Crossing over. Mikrosporogeneze, megasporogeneze u rostlin a živočichů. Diktyoten.
  5. Genetická determinace pohlavnosti. Pohlavní chromozómy (gonozómy x autozómy). Pohlavní typy – drosophila, Abraxas, Habrobracon (chromozómové a genotypové určení pohlaví, pohlavní index - femininní a maskulinní faktory). Další mechanismy ovlivnění pohlaví. Gonochoristé a hermafrodité, gynandromorfismus a intersexy. Vlastnosti na pohlaví vázané (dědičnost přímá, dědičnost křížem), pohlavím ovládané a pohlavím ovlivněné.
  6. Vazba vloh. Morganova škola. Vazba genů (cis, trans), vazbová skupina. Batsonovo a Morganovo číslo. Mapování chromozómů, Tříbodový test. Chromozómová a genetická mapa.. Metody molekulární genetiky používané k mapování chromozómů.
  7. Materiální podstata genu. Definice genu. Struktura DNA, RNA. Genetický kód a genetická informace. Replikace, transkripce a translace. Funkční organizace genu. Regulace genové exprese.
  8. Změny genetické informace. Spontánní a indukované mutace. Mutageny. Typy mutací – genové, chromozomové a geonomové; podstata jejich vzniku a jejich důsledky. Reparační procesy. Molekulární podstata mutací. Mutace a evoluce (význam aneuploidizace a polyploidizace).
  9. Genetika populací. Hardy - Weinbergův zákon, hodnocení frekvencí genových a genotypových. Inbreeding, outbreeding (heteroze), změny ve frekvencích genu. Genetická rovnováha a faktory, které ji narušují (selekce, migrace, mutace, genetický drift). Evoluční aspekty (speciace, význam mutací, selekce, rekombinace).
  10. Lidská genetika. Antropogenetika, lékařská genetika. Metody genetiky člověka – genealogie (symbolika), gemelilogie, populační genetika, cytogenetika, molekulární genetika. Dědičné defekty a choroby (syndromy). Lidský karyotyp a důsledky jeho změn. Program mapování lidského genomu. Genová terapie.

 

Doporučená literatura:

Šafářová D. Kapitoly z obecné genetiky. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2011.
Snustad P.D., Simmons M.J. (2009): Genetika. Masarykova Univerzita, Brno, 1. vydání.

 

Studijní materiály: