GENETIKA POPULACÍ

Garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.

Typ: B-Z-2/0/1

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 4

 

Sylabus přednášek:

  1. Historie a významné osobnosti populační genetiky, genetická variace společenstev, studium polymorfních lokusů, míry genetické variace - heterozygotnost a polymorfizmus, odhad celkové genetické variace v přírodních populacích, způsoby studia molekulární variace, využití genetického polymorfizmu.
  2. Modely v genetice populací, náhodné oplození, Hardy-Weinbergův zákon a jeho aplikační možnosti, Hardy-Weinbergův zákon a jeho důsledky pro vzácné recesivní alely, Snyderovy podíly.
  3. Hardy-Weinbergův zákon pro lokus se 3 a více alelami, Bruceno poměry, geny vázané na chromozom X. Hardy-Weinbergův zákon pro 2 geny, vazbová rovnováha, vazbová nerovnováha, rekombinační rovnováha.
  4. Asortativní oplození, inbriding, pravděpodobnostní vyjádření koeficientu inbridingu, vlivy inbridingu, inbriding u člověka, výpočet koeficientu inbridingu z rodokmenů, koeficient inbridingu ve složitějších rodokmenech, pravidelné systémy oplození.
  5. Náhodný genetický posun (drift), důsledky náhodného genetického posunu, struktura populací, fixační index, efektivní velikost populace, genetická divergence mezi subpopulacemi, efekt zakladatele, efekt hrdla lahve, účinnost genového posunu.
  6. Mutace, dělení mutací, teorie neutrality, Weismannovská bariéra.
  7. Migrace (genový tok), jednosměrná a obousměrná migrace, přerušení izolace a Wahlundův princip, migrace a genetická divergence, odhady velikosti migrace.
  8. Přírodní výběr (selekce), fitness (adaptivní hodnota), selekce u haploidních a diploidních organismů, výběr a rovnováha, selekce dvou alel jednoho genu, adaptivní topografie, rovnováha mezi mutací a výběrem, složitější typy výběru, interdemový výběr a teorie posunové rovnováhy, příbuzenský výběr.
  9. Genetika pohlaví, pohlavní rozmnožování, Mullerova rohatka, způsoby determinace pohlaví a jejich zvláštnosti, poměr pohlaví, neobvyklé poměry pohlaví, ovlivnění poměru pohlaví organismů (nejen) bakteriemi.
  10. Eugenika a její historie, rozdělení eugeniky, eugenické a dysgenické faktory u člověka, dysgenické události v historii ČR, r a K strategie, genetická deteriorace člověka v současnosti, eugenické programy, etické aspekty eugeniky, budoucnost eugeniky.

 

Sylabus semináře:

Výpočty a odhady frekvencí alel a genotypů, Hardy-Weinbergův zákon, Snyderovy podíly, Hardy-Weinbergův zákon pro lokus se 3 a více alelami, rovnovážné četnosti genotypů, Bruceho poměry, geny na chromozomu X, Hardy-Weinbergův zákon pro 2 geny, formy nenáhodného oplození, koeficient inbridingu, výpočet koeficientu inbridingu z rodokmenů, efektivní velikost populace, genetický drift, mutace, migrace, Wahlundův princip, přírodní výběr (selekce), molekulární populační genetika.

 

Doporučená literatura:

HALLIBURTON. R. (2004): Introduction to Population Genetics. Pearson Prentice Hall.
HARTL, D. L. and CLARK, A. G. (2007): Principles of Population Genetics. 4th ed. Sinauer.
RELICHOVÁ, J. (2001): Genetika populací. Masarykova univerzita Brno.

 

Studijní materiály: