ZÁKLADY GENETIKY

Garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Typ: A-Z-2/1/0

Typ ukončení: Zkouška

Kredity: 4

 

Sylabus přednášek:

 1. Úvod do genetiky. Buněčné dělení. Chromozóm.
 2. Mendelovské principy dědičnosti, G.Mendel.
 3. Změněné štěpné poměry mendelovské dědičnosti, vlohové interakce, epistaze.
 4. Determinace pohlaví, drosophila, protenor, člověk, abraxas, habrobracon, odchylky.
 5. Vazba genů, T.H. Morgan, mapování genů.
 6. Nukleové kyseliny, DNA, RNA. Replikace DNA.
 7. Centrální dogma exprese genetické informace, transkripce, translace.
 8. Změny genetické informace, mutace.
 9. Populační genetika, Hardy-Weinbergova rovnováha.
 10. Konzervační genetika, ochrana druhové diverzity, CITES.
 11. Genetika člověka.


Sylabus semináře:
Mitotické dělení v kořenové špičce cibule.
Meiotické dělení v prašníku pažitky.
Mendelovská dědičnost.
Exprese genetické informace.
Genetika člověka, dědičnost mendelovsky podmíněných znaků.

 

Studijní materiály: