Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

o téměř dvě desítky nových akreditovaných kurzů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) rozšířila naše fakulta od jara svoji nabídku zaměřenou na středoškolské učitele a pedagogické pracovníky s cílem seznámit je s nejnovějšími poznatky v přírodních vědách. Akreditované kurzy dalšího vzdělávání jsou součástí programu celoživotního vzdělávání, ve kterém mají středoškolští učitelé aktuálně k dispozici dvacet osmihodinových, jeden pětihodinový a dva čtyřhodinové kurzy. Nové kurzy jsou zaměřeny například na geologickou stavbu Olomouce a jejího okolí, tuzemskou energetiku, poznávání minerálů, praktické využití statistiky, moderní trendy ve výuce chemie či elektronovou mikroskopii.

Mimo to je nyní v akreditačním řízení dalších čtrnáct kurzů, z toho devět informatických, a další dva matematické kurzy budou v nejbližší době k akreditaci odeslány. Jako první byly s nabídkou kurzů osloveny naše fakultní školy, do programu se ale mohou zapojit i ostatní střední školy, které vyučují předměty zaměřené na přírodní vědy.

Rád bych touto formou poděkoval všem, kteří se přes všechny komplikace, jež nás od jara provázejí, do přípravy nových kurzů zapojili. Vnímám nabídku kurzů jako svým způsobem službu fakulty důležitým partnerům, kterými pro nás střední školy bezesporu jsou. Cílem je nejen to, že tak učitelé budou moci zprostředkovat svým žákům nejnovější trendy v oborech přírodních věd, ale v návaznosti doufám též ve vyšší zájem studentů o studium na naší fakultě, o což nám určitě všem společně jde. Prostřednictvím kurzů také můžeme se středoškolskými učiteli rozvíjet dlouhodobější vztah v osobní rovině. Byť lze v dalších letech očekávat pokles finančních prostředků, které budou školy na tyto účely mít, strategická poloha naší fakulty spolu s reputací výzkumného pracoviště nám, věřím, umožní tuto aktivitu dále rozvíjet k všestranné spokojenosti.

Nakonec zvu vás všechny, kteří by o zapojení do přípravy kurzů DVPP měli zájem, k návštěvě webové stránky, kde se dozvíte potřebné informace.

Karel Hron
proděkan pro vnější vztahy

Věda a výzkum

Projektové smlouvy a dodatky – evidence v CES
Dovolujeme si informovat všechny zaměstnance PřF UP, kteří jsou předkladateli smlouvy u realizovaných projektů v rámci UP, že veškeré smlouvy a dodatky s tuzemskými či zahraničními organizacemi je třeba poskytnout k administraci na oddělení Vědy a výzkumu PřF UP. Vedení evidence smluv na UP je závazné a upravuje jej směrnice rektora B3-17/5-SR. Každý předkladatel smlouvy je dle směrnice povinen předat informace o smlouvě tzv. klíčovému uživateli, který smlouvu či dodatek zadá do platformy CES. Proč je to důležité? Zákon č. 340/2015 Sb. upravuje zvláštní podmínky účinnosti smluv a jejich uveřejňování. Prostřednictvím Registru smluv (RS) Ministerstva vnitra České republiky se povinně uveřejňuje např. smlouva o poskytnutí dotace. Lhůta k odeslání smlouvy do RS činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy, tj. od pozdějšího data uvedeného u podpisu ve smlouvě. Dále platí, že v případě, že smlouva či dodatek nejsou uveřejněny v RS nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá smlouva či dodatek platnost.

Klíčovým uživatelem odpovědným za zaevidování projektových smluv a dodatků na PřF je Mgr. Silvie Šavrňáková. V případě dotazů a pochybností, zda smlouvu či dodatek uveřejnit, kontaktujte kolegyni prostřednictvím e-mailu silvie.savrnakova@upol.cz nebo telefonicky 585 634 011. Více na https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/veda/ v části Administrace projektů oddělení Vědy a výzkumu (VaV) PřF UP.

Vyhlášení 4. veřejné soutěže TA ČR -  programu Prostředí pro život
Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům, organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Podrobné informace zde.

Potvrzení o podání návrhu projektu vygenerované systémem ISTA zašlete nejpozději 23. října 2020 na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Ing. Ivanu Saitzovou, která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti. Odeslání čestného prohlášení poskytovateli dotace za UPOL bude zajištěno.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací
Publikaci (soubor publikací) předkládá vedoucí katedry nebo ředitel výzkumného centra PřF UP na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP (prostřednictvím e-mailu silvie.savrnakova@upol.cz nebo interní pošty) nejpozději do 15. listopadu 2020. Pokud se u dané publikace kvalifikuje na Cenu děkana více než jeden autor, musí být rovněž specifikováno, který je na Cenu děkana navržen. Předložené publikace musí splňovat následující podmínky (všechny):

  • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
  • Navržený pracovník je zaměstnanec PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, a na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
  • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovník PřF UP.

Publikace vyšla tiskem v roce 2020. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2019, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Upozornění GA ČR: Žádosti o změnu rozpočtu probíhajících projektů je možné podat do 31. října 2020
Připomínáme příjemcům a řešitelům projektů, že dle zadávací dokumentace je možné žádat o změny rozpočtu nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, tedy do 31. října. Je možné žádat o změnu struktury nebo výše uznaných nákladů nebo změnu výše účelové podpory. Tento termín se týká i žádostí v souvislosti s opatřeními přijatými GA ČR s ohledem na COVID-19.

Přehled opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19, mezi kterými je například možnost čerpat nespotřebované prostředky v dalších letech, možnosti přesunů v rozpočtu nebo rozšíření způsobilých výdajů, naleznete ZDE.

Výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GA ČR
Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací. Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných nominacích na členy hodnoticích panelů.

Podrobné informace na: https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-3/. Návrhy prosím posílejte elektronicky na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 23. listopadu 2020.

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency
Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency. Podrobné informace na https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-ncn/  a ZDE. Českou část návrhu projektu včetně příloh prosím zasílejte na mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 18. prosince 2020.

Program INTER-EXCELLENCE
MŠMT zveřejnilo na svých stránkách pokyny k žádostem o prodloužení doby řešení projektů a případný převod nevyčerpaných prostředků a také informace k vypracování průběžných a závěrečných zpráv: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excellence?lang=1&ref=m&source=email. Žádosti o prodloužení a převod prostředků musí být doručeny na MŠMT nejpozději 15. října 2020, průběžné a závěrečné zprávy do 30. ledna 2021.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyty v Bavorsku
Česko-bavorská vysokoškolská agentura zveřejnila aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s prodloužením na tři roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/2022 je 1. prosinec 2020. Více informací najdete na https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 7. října 2020 ve 13 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Webové stránky AS PřF najdete zde.

Studijní záležitosti

Výuka
Univerzita Palackého stále pokračuje v dosavadních parametrech kontaktní výuky tak, jak to uvádí aktuálně platné nařízení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, které naleznete jak na stránce https://www.upol.cz/covid-19/, tak na stránkách Ministerstva zdravotnictví u tzv. semaforu.

Aktualizovaný pokyn od olomoucké KHS, který by uzavření UP nařídil, prozatím stále nepřišel, vedení UP je nicméně s krajskými hygieniky v opakovaném každodenním kontaktu. Několikrát během dne probíhají diskuze, telefonáty, vyhodnocování rizik a situace. Je možné, že v nejbližších dnech dojde k aktualizaci či zpřísnění opatření vydaných KHS. Jakmile se tak stane, budeme vás o tom obratem informovat.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Změny v rozvrhu
Změny v rozvrhu pro akademický rok 2020/2021 je možné udělat přímo na studijním oddělení do 27. října 2020.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2020.

Imatrikulace
Imatrikulace jsou vzhledem k současné situaci kolem covid-19 bez náhrady zrušeny. Imatrikulační sliby si mohou studenti vyzvednout kdykoliv v úředních hodinách na studijním oddělení.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nejisté, zdali se promoce budou odehrávat. O tom bude rozhodnuto začátkem října a oznámeno na stránce https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c1553.

Promoce doktorského studia
Promoce absolventů doktorského studia se budou konat na PdF dne 21. října 2020. Čas bude upřesněn.

Přihlášky do studentských programů CERN
O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to např. v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty tzv. „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika, tlumočnictví apod. Aktuální termín pro podávání přihlášek do studentských programů CERN je stanoven na 19. října 2020. Více informací naleznete na webových stránkách CERN, popř. kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na adrese ondrej.novak@msmt.cz.

Stipendia a výhody doktorandů
Studenti v prezenční formě studia jsou celkem podpořeni částkou 18 000 měsíčně, z toho 14 600 Kč činí základní stipendium ze zdroje fakulty (od 1. listopadu 2020 to bude 11 250 Kč) a doplatek obdrží od katedry. Další zvýšení stipendia je možné na základě studijních a vědeckých výsledků.

Studenti mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Studentům v kombinované formě studia výše uvedené výhody nepřísluší.

Online seminář pro žadatele o stipendium DAAD
Akademická informační agentura informuje o Online Information Session pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba). Termín podání žádosti: 16. listopadu 2020 pro studijní a výzkumná stipendia a 1. prosince 2020 pro stipendia k účasti na letním kurzu.

Spolu s DAAD Information Point Praha pořádá tři webináře pro případné zájemce, na kterých bude představen proces podání žádosti a novinky v souvislosti s pandemií Covid-19. V rámci webinářů se o svoje zkušenosti se stipendiem DAAD podělí bývalá stipendistka/bývalý stipendista. Pro uchazeče o stipendium ke studiu magisterského programu a k účasti na letním kurzu v roce 2021 jsou připraveny dva termíny, a to 8. října 2020 od 16:00 hodin a 2. listopadu od 13:30 hodin.

Pro uchazeče o výzkumná stipendia (doktorandy, postdoktorandy a akademické pracovníky) je určen termín 15. října 2020 od 16:00 hodin. Pozvánku naleznete též na stránkách AIA v sekci Události.

Provoz fakulty

Rozšíření oddělení vědy a výzkumu
Vzhledem k dlouho plánovanému rozšíření agendy VaV o podporu mezinárodních projektů přivítalo Oddělení vědy a výzkumu PřF UP na konci září ve svých řadách novou pracovnici Bc. Barboru Krudencovou (barbora.krudencova@upol.cz). Nově příchozí referentka bude postupně přebírat agendu organizace fakultní věděcké rady, habilitační a profesorská řízení, ediční činnost, cenu děkana, cenu rektora a archiv.

Různé

IGRÁČEK
V rámci projektu doktorské studentské grantové soutěže IGRÁČEK nachystal Rektorát Univerzity Palackého (RUP) modul vzdělávacích aktivit pro Ph.D. studenty, akademické a výzkumné pracovníky UP. V zimním i letním semestru je možno přihlásit se do tří seminářů, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti RUP, Křížkovského 8:

  • Etika vědecké práce (termín konání 22. října 2020 ve 13:00)
  • Příprava a řízení vědecko-výzkumných projektů (termín konání 20. listopadu 2020 ve 13:00)
  • Práce s databázemi, open access (termín konání 4. prosince 2020 ve 13:00)

V letním semestru jsou připraveny semináře (termín konání a místo konání budou upřesněny):

  • Pedagogické kompetence
  • Prezentační kompetence
  • Transfer výsledků a patentová ochrana

Přihlásit se můžete v tomto registračním formuláři do 20. října 2020. Více informací zde.

Program Mladých dobrovolníků OSN
Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s United Nations Volunteers otevírají nový ročník Mladých dobrovolníků OSN. Na pozice vypsané v rozličných agenciích OSN v celkem 8 zemích se můžou hlásit občané ČR s minimálně bakalářským titulem a věkem do 29 let po dobu působení na vybrané pozici. Cílem programu je poskytnout mladým lidem možnost získat dobrovolnickou zkušenost přímo v rozvojových zemích, uplatnit nabyté teoretické znalosti z univerzity a použít je v praxi. Přihlašování je otevřeno do 30. října 2020. Podrobnosti zde.

Klub deskových her
Klub deskových her DoUPě působící na přírodovědecké fakultě otevřel se začátkem nového semestru opět své skříně! Pokud máte rádi deskové hry, přijdťe si za námi zahrát v úterky a čtvrtky vždy od 16:30 do učebny 1.037. Více informací na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/DoUPeOlomouc/ nebo na e-mailu: kdholomouc@seznam.cz.

Vnitřní normy

Dnem 1. října 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/19 – Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP v roce 2020    

Dnem 1. října 2020 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-20/18 – Statut Čestného uznání rektora UP autorům odborných knih     

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 19. října 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)