Celoživotní vzdělávání na PřF UP

Přírodovědecká fakulta nabízí v rámci Programu celoživotního vzdělávání:

  • doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách - určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (přihláška do 11. září)
  • souběžné doplňující studium (pedagogické studium) pro výuku přírodovědných oborů na středních školách - určeno stávajícím studentům Přírodovědecké fakulty UP (přihláška do 11. září)
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditované kurzy) organizované na základě podnětů a potřeb školských zařízení - určeno pedagogickým pracovníkům středních škol a ve většině případů i škol základních (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz)
  • do tematického vzdělávání jsou zahrnuty nabídky určené středoškolákům jako je Letní škola Badatele či Badatelský víkendový seminář (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz)
  • akreditovaný studijní program Newton je určený středoškolákům (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz)

Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021 probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz.

Doplňkové pedagogické studium

Forma: kombinované studium
Standardní délka studia: 2 roky
Poplatek: 22 000 Kč (5 500 Kč za semestr)
Garant studia: Centrum pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci

Studium je realizováno v rámci kurzů CŽV a je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (matematika, informatika, fyzika, geografie, biologie) a oborů příbuzných, kteří mají zájem doplnit si vystudovaný obor o způsobilost k vyučování na středních školách ve všeobecně vzdělávacích předmětech Biologie, Fyzika, Matematika, Technické kreslení, Výpočetní technika, Základy přírodních věd, Zeměpis a ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech jim příbuzných.

Absolvováním kurzu programu CŽV získává jeho absolvent dovednosti v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 bodu C zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při malých počtech zájemců (méně než 5 účastníků) probíhá výuka dle individuálních studijních plánů, při větším počtu je organizována kontaktní výuka v termínech dohodnutých s účastníky (obvykle v pátek). Zkoušky z jednotlivých předmětů jsou hodnoceny podle Studijního a zkušebního řádu UP a Opatření děkana PřF k SZŘ UP. Detailně jsou o organizaci studia účastníci informováni při zápisu ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky, doložení absolutoria magisterského nebo inženýrského studia daného oboru a strukturovaného životopisu. Dekret o přijetí ke studiu obdrží uchazeč u zápisu po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.

Bližší informace podá referentka studijního oddělení PřF UP Mgr. Martina Karásková, e-mail martina.karaskova@upol.cz, tel. 585 634 012.

Obsah studia:

Povinné předměty
Společný základ
KPP/ZP1 Základy psychologie (popis)
KPP/PP1 Pedagogická psychologie 1 (popis)
KEF/SD Školní didaktika (popis)
KPP/OP1 Obecná pedagogika 1 (popis)
KEF/PPPR Průběžná pedagogická praxe pro DS (popis)

Oborové disciplíny
KAG/SPPR Souvislá pedagogická praxe pro DS (popis)
KXY/DID Oborová didaktika 1 a 2

Povinně volitelné předměty
(Účastník CŽV si zapisuje nejméně dva z uvedených předmětů dle vlastního uvážení a požadavků oboru.)

KPP/ZP2 Základy psychologie 2 (popis)
KPP/OP2 Obecná pedagogika 2 (popis)
KPP/PP2 Pedagogická psychologie 2 (popis)
KPP/SPP Speciálně pedagogická propedeutika (popis)
KPP/TMV Teorie a metodika výchovy (popis)
KFC/PPPU Právní předpisy pro učitele (popis)
Další oborové předměty dle uvážení garanta oboru.

Závěrečná zkouška
KEF/SZZDP Pedagogika a psychologie (součástí je obhajoba portfolia prací) (popis)
KXY/SZZDO Didaktika oboru

Souběžné doplňující studium

Souběžné doplňující studium pro stávající studenty navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty je nabízeno v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství environmentální výchovy.

Vstupní poplatek na výdaje spojené s realizací tohoto typu studia činí 5 000 Kč.

Studijní obory CŽV

Studijní plány pro jednotlivé obory celoživotního vzdělávání si můžete prohlédnout v IS/STAG.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům středních škol, ve většině případů i škol základních. Toto akreditované vzdělávání bylo vytvořeno právě na základě podnětů a potřeb školských zařízení, a to v souladu s nejaktuálnějšími poznatky z daných oborů. Témata přednesou odborníci z řad akademických pracovníků naší fakulty. Formu jsme se snažili přizpůsobit aktuálním omezením doby, avšak ne u všech je případná online výuka vzhledem k obsahu možná. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je součástí tzv. Celoživotního vzdělávání.

Další informace na dvpp.prf.upol.cz