Celoživotní vzdělávání

Přírodovědecká fakulta nabízí v rámci Programu celoživotního vzdělávání:

  • doplňkové pedagogické studium pro výuku přírodovědných oborů na středních školách - určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (přihláška do 11. září)
  • souběžné doplňující studium (pedagogické studium) pro výuku přírodovědných oborů na středních školách - určeno stávajícím studentům Přírodovědecké fakulty UP (přihláška do 11. září)
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditované kurzy) organizované na základě podnětů a potřeb školských zařízení - určeno pedagogickým pracovníkům středních škol (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz)
  • do tematického vzdělávání jsou zahrnuty nabídky určené středoškolákům jako je Letní škola Badatele, Badatelský víkendový seminář a program Newton (přihláška do termínu, který je uveden u příslušného tématu přímo na portále czv.upol.cz)

Přihlašování do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021 probíhá prostřednictvím portálu czv.upol.cz.

Doplňkové pedagogické studium

Forma: kombinované studium
Standardní délka studia: 2 roky
Poplatek: 22 000 Kč (5 500 Kč za semestr)
Garant studia: Centrum pedagogické přípravy PřF UP v Olomouci

Studium je realizováno v rámci kurzů CŽV a je určeno absolventům neučitelského magisterského nebo inženýrského studia přírodovědných oborů (matematika, informatika, fyzika, geografie, biologie) a oborů příbuzných, kteří mají zájem doplnit si vystudovaný obor o způsobilost k vyučování na středních školách ve všeobecně vzdělávacích předmětech Biologie, Fyzika, Matematika, Technické kreslení, Výpočetní technika, Základy přírodních věd, Zeměpis a ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech jim příbuzných.

Absolvováním kurzu programu CŽV získává jeho absolvent dovednosti v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 bodu C zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při malých počtech zájemců (méně než 5 účastníků) probíhá výuka dle individuálních studijních plánů, při větším počtu je organizována kontaktní výuka v termínech dohodnutých s účastníky (obvykle v pátek). Zkoušky z jednotlivých předmětů jsou hodnoceny podle Studijního a zkušebního řádu UP a Opatření děkana PřF k SZŘ UP. Detailně jsou o organizaci studia účastníci informováni při zápisu ke studiu. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky, doložení absolutoria magisterského nebo inženýrského studia daného oboru a strukturovaného životopisu. Dekret o přijetí ke studiu obdrží uchazeč u zápisu po předložení potvrzení o zaplacení poplatku.

Bližší informace podá referentka studijního oddělení PřF UP Mgr. Martina Karásková, e-mail martina.karaskova@upol.cz, tel. 585 634 012.

Obsah studia:

Povinné předměty
Společný základ
KPP/ZP1 Základy psychologie (popis)
KPP/PP1 Pedagogická psychologie 1 (popis)
KEF/SD Školní didaktika (popis)
KPP/OP1 Obecná pedagogika 1 (popis)
KEF/PPPR Průběžná pedagogická praxe pro DS (popis)

Oborové disciplíny
KAG/SPPR Souvislá pedagogická praxe pro DS (popis)
KXY/DID Oborová didaktika 1 a 2

Povinně volitelné předměty
(Účastník CŽV si zapisuje nejméně dva z uvedených předmětů dle vlastního uvážení a požadavků oboru.)

KPP/ZP2 Základy psychologie 2 (popis)
KPP/OP2 Obecná pedagogika 2 (popis)
KPP/PP2 Pedagogická psychologie 2 (popis)
KPP/SPP Speciálně pedagogická propedeutika (popis)
KPP/TMV Teorie a metodika výchovy (popis)
KFC/PPPU Právní předpisy pro učitele (popis)
Další oborové předměty dle uvážení garanta oboru.

Závěrečná zkouška
KEF/SZZDP Pedagogika a psychologie (součástí je obhajoba portfolia prací) (popis)
KXY/SZZDO Didaktika oboru

Souběžné doplňující studium

Souběžné doplňující studium pro stávající studenty navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty je nabízeno v oborech: učitelství biologie, učitelství chemie, učitelství fyziky, učitelství geografie, učitelství matematiky a učitelství environmentální výchovy.

Vstupní poplatek na výdaje spojené s realizací tohoto typu studia činí 5 000 Kč.

Studijní obory CŽV

Studijní plány pro jednotlivé obory celoživotního vzdělávání si můžete prohlédnout v IS/STAG.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci realizuje pro pedagogické pracovníky středních škol akreditované kurzy dalšího vzdělávání zařazené pod Celoživotním vzděláváním. Akce jsou nabízeny v návaznosti na potřeby škol a jejich obsah je tvořen v souladu s nejaktuálnějšími poznatky z daných oborů.

MŠMT udělila akreditace těmto jednodenním 8hodinovým kurzům (8 x 45 minut):

Poř. č. Název kurzu a termín konání Katedra Garant
1. Fyzika hlavou i rukama
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 6.11.2020 (bude se konat pouze za možnosti prezenční účasti, kurz nelze realizovat online)
Experimentální fyzika RNDr. Renata Holubová, CSc.
2. Geologická stavba Olomouce a jeho okolí
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 9.10.2020
Geologie RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
3. Praktické poznávání minerálů
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 27.11.2020
Geologie RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
4. Meteority, impakty a impaktní produkty
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 25.9.2020
Geologie RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
5. Výuka geologie v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 12.9.2020
Geologie RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
6. Sopky v geologické historii Moravy a Slezska
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 4.12.2020
Geologie RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
7. Statistika v praxi
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 8.1.2021
Matematická analýza
a aplikace matematiky
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
8. Numerické metody
vhodné pouze pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 27.11.2020
Matematická analýza
a aplikace matematiky
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
9. Výuka zeměpisu s vlastními mapami
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 2.12.2020
Geoinformatika prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
10. Mapy pro výuku zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 14.10.2020
Geoinformatika prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
11. Kurz elektronové mikroskopie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 23.10.2020
Experimentální fyzika doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
12. Moderní trendy ve výuce chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 3.2.2021
Anorganická chemie Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
13. Voda, základ života
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz najdete po kliknutí na konkrétní termín
8.10.2020, 10.10.2020, 19.11.2020, 21.11.2020, 28.1.2021, 31.1.2021
Pevnost poznání Mgr. Alena Vláčilová
14. Aktuální otázky geografie Evropy
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 22.1.2021
Geografie RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
15. Energetika a energetické zdroje v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 18.3.2021
Geografie doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
16. Islám, islámský fundamentalismus a islamismus
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 13.11.2020
Geografie RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
17. Přírodní rizikové procesy v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 12.3.2021
Geografie doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
18. Polymerní materiály ve výuce chemie
vhodné pouze pro SŠ
anotace a přihlášení na kurz najdete po kliknutí na konkrétní termín
termíny konání: 16.10.2020, 13.11.2020
Fyzikální chemie Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
19. Aktuální témata fyzické geografie ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 19.3.2021
Geografie doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
20. Vyučování zeměpisu v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz najdete po kliknutí na konkrétní termín
termín konání: 18.9.2020, 21.5.2021
Geografie Mgr. Jan Hercik, Ph.D.

MŠMT udělila akreditace tomuto jednodennímu 5hodinovému kurzu (5 x 45 minut):

21. Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření výuky nejen zeměpisu/geografie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 15.9.2020
Geografie Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

MŠMT udělila akreditace těmto jednodenním 4hodinovým kurzům (4 x 45 minut):

22. Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 18.6.2021
Geografie doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
23. Aktuální problémy islámského fundamentalismu a islamismu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 27.11.2020
Geografie RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

V přípravě akredidatace jsou tyto jednodenní 8hodinové kurzy (8 x 45 minut):

1. (kurz v přípravě) Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření výuky nejen zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
Geografie Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
2. (kurz v přípravě) Základy nanotechnologií ve výuce chemie
vhodné pouze pro SŠ
Fyzikální chemie doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
3. (kurz v přípravě) Základy algoritmizace
vhodné pouze pro SŠ
Informatika prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
4. (kurz v přípravě) Vyhledávání, stromy a grafy
vhodné pouze pro SŠ
Informatika prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
5. (kurz v přípravě) Funkcionální programování v jazyce Scheme
vhodné pouze pro SŠ
Informatika doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
6. (kurz v přípravě) Vizuální programovací jazyky
vhodné pro SŠ a ZŠ
Informatika Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
7. (kurz v přípravě) Moderní HTML a CSS
vhodné pouze pro SŠ
Informatika RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
8. (kurz v přípravě) Úvod do počítačových sítí
vhodné pouze pro SŠ
Informatika RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
9. (kurz v přípravě) Základy programování v Pythonu
vhodné pouze pro SŠ
Informatika RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
10. (kurz v přípravě) Robotika ve výuce a progrmování
vhodné pouze pro SŠ
Informatika Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
11. (kurz v přípravě) 3D tisk ve výuce
vhodné pouze pro SŠ
Informatika Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
12. (kurz v přípravě) Biotechnologie pro 21. století
vhodné pro SŠ a ZŠ
Pevnost poznání prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
13. (kurz v přípravě) Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin
vhodné pro SŠ a ZŠ
Pevnost poznání doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
14. (kurz v přípravě) Využití softwaru ve výuce chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
Fyzikální chemie Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.

Kontakt pro kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Mgr. Pavla Minxová
tel.: 585 634 507
e-mail: pavla.minxova@upol.cz