Úvodní slovo

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci, milí studenti,

už za týden 20. září 2021 zahájíme nový akademický rok. Rád bych na počátku zimního semestru přivítal nejen studenty prvního ročníku bakalářského studia, ale všechny studenty i zaměstnance přírodovědecké fakulty. Aktuální informace, které se týkají onemocnění covid-19 a opatřeních platných na Univerzitě Palackého, najdete na těchto webových stránkách.

V nadcházejícím semestru nového školního roku pro vás fakulta připravila zajímavé akce. Jednou z nich jsou I. akademické dožínky Univerzity Palackého, které pořádá katedra chemické biologie v areálu přírodovědecké fakulty v olomoucké části Holice. Oslavy konce sklizně i práce vědců se uskuteční už ve čtvrtek 16. září 2021 od 14:30. Podrobnější informace najdete na webových stránkách přírodovědecké fakulty. Rád bych vás také pozval na Noc vědců, která nabízí celou řadu mimořádných aktivit pro děti i dospělé. Už v pátek 24. září od 18:00.

Ať je pro vás rok 2021/2022 inspirativní, užitečný i zábavný!

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2021
Rektor UP ocení autory vybraných odborných knih v oborech přírodních, lékařských i humanitních, dále v umění a společenských vědách. Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec univerzity včetně autora. Odborná kniha musí formálně splňovat kritéria výsledku „B“ dle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (metodika 17+). K zařazení do soutěže dodejte knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě Bc. Barboře Krudencové, barbora.krudencova@upol.cz na oddělení vědy a výzkumu do čtvrtka 30. září. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice. Podrobné informace k podávání návrhů jsou k dispozici zde.

GA ČR - výzva LA granty s USA
Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF). Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu. Případní zájemci nechť s dostatečným časovým předstihem (alespoň 7 dní před plánovaným odesláním návrhu projektu na GA ČR) kontaktují pracovnici oddělení projektové podpory Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz). Text výzvy a zadávací dokumentaci najdete na stránkách poskytovatele.

Požadavek, který je navíc k pravidlům k podávání návrhů projektů LA, je v části C1 jednostránkový cover sheet obsahující název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

MŽP - Unijní program LIFE
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu na přípravu a spolufinancování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí, předkládaných do řádných výzev Programu LIFE v roce 2021.

Obecným cílem Programu LIFE je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů, a tím přispět k udržitelnému rozvoji. Další informace v českém jazyce a na stránkách EU.

Jak napsat úspěšný projekt
Výzva EU je letos otevřená od července do listopadu (v průběhu roku se může termín změnit). V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Dotační výzvy - novinky
Nové výzvy národních a nadnárodních poskytovatelů v aktualizované podobě najdete na https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/projekty/. Oddělení projektové podpory pravidelně uveřejňuje novinky k dotačním výzvám a poskytuje podporu v podávání návrhů projektů a je k dispozici na případné konzultace.

Vybrané výzvy:

 • Visegradské granty (uzávěrka 1. října 2021)
 • Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 (2014-2020) - zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (uzávěrka 15. října 2021)
 • Interreg V-A ČR-PL - 4. příjem žádostí do PO2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (uzávěrka 1. října 2021)

Registrace do online databáze oponentů a členů mezinárodních hodnoticích porot v rámci aliance AURORA
V rámci aliance AURORA byla vytvořena možnost zapojit se do hodnocení a realizace doktorských studijních programů na spolupracujících univerzitách. Jedná se o online databázi akademiků z univerzit Aurory, kteří by byli ochotni vést nebo oponovat disertační práce a stát se členy mezinárodní externí hodnoticí poroty. Společná komise pro potenciální hodnotitele disertačních prací je důležitým krokem k navázání spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi našimi institucemi. 

Samotná registrace neznamená závazek, jelikož doktorskému řízení musí vždy předcházet individuální domluva. Na druhou stranu, počet registrací zvýší pravděpodobnost, že se nám touto cestou postupně podaří propojit stejné klíčové oblasti VaV a rozvinout spolupráci napříč univerzitami v Auroře. Zapojení kolegů z UP přispěje k nejen k internacionalizaci doktorského studia, ale také ke zkvalitnění činnosti našich školitelů a oborových rad. Online registrace je umožněna na níže uvedeném webovém odkazu.

Výzva k předkládání návrhů do plánu spolupráce se spojeným ústavem jaderných výzkumů na rok 2022
Na základě žádosti ředitelství Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) vyhlašuje MŠMT výzvu k zasílání návrhů do Plánu spolupráce na rok 2022. Plán se týká:

1) Krátkodobých výjezdů českých pracovníků do SÚJV, u kterých jsou cestovní náklady hrazeny českou stranou (zpravidla vysílajícím pracovištěm či v rámci projektu programu MŠMT INTER-EXCELLENCE) a pobytové náklady hradí SÚJV. V případě zájmu o krátkodobý pobyt zasílejte vyplněný formulář 2 spolu s průvodním dopisem vysvětlujícím účel krátkodobého pobytu.

2) Krátkodobých příjezdů expertů z SÚJV do českých výzkumných organizací, u kterých jsou cestovní a pobytové náklady hrazeny SÚJV (pobytové náklady lze též v některých případech hradit v rámci projektu programu MŠMT INTER-EXCELLENCE). V případě zájmu o přijetí experta SÚJV na vaše výzkumné pracoviště je třeba vyplnit formulář 3.

3) Dlouhodobých pobytů v SÚJV (v délce od 3 měsíců), kdy je vyslaný expert zaměstnán na pracovní smlouvu v SÚJV. V případě zájmu o dlouhodobý pobyt zasílejte vyplněný formulář OK spolu s personálním dotazníkem v angličtině či v ruštině a postupujte dle Zásad pro vysílání pracovníků z ČR.

Žádosti o zahrnutí do Plánu spolupráce zasílejte v elektronické formě RNDr. Marku Vyšinkovi, Ph.D., vedoucímu odboru výzkumu a vývoje MŠMT, e-mail: marek.vysinka@msmt.cz a zároveň na sekretariát Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV, e-mail: dubna@ujf.cas.cz, a to nejpozději do 30. září 2021.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Podpora rozvoje zahraniční spolupráce
V rámci Institucionálního plánu získala PřF také příspěvek na rozvoj mezinárodní spolupráce. Tyto prostředky lze využít na zahraniční cesty zaměstnanců zaměřené na rozvoj spolupráce, krátkodobé pobyty zahraničních odborníků na PřF UP a na případné dofinancování zahraničních mobilit studentů. Z těchto prostředků však nelze hradit žádné mzdové či osobní náklady. Pokud máte v plánu cestu nebo návštěvu, která odpovídá výše uvedené definici, můžete předběžně požádat o (částečnou) finanční podporu u Mgr. Walerie Słowikové (waleria.slowikova@upol.cz). V žádosti uveďte jména účastníků, zahraniční instituci, požadovanou výši podpory (případně hlavní zdroj financování a celkovou očekávanou výši nákladů) a důvod návštěvy. Výběr bude prováděn s ohledem na stupeň rozpracovanosti připravované spolupráce a snahou o rovnoměrné pokrytí oborů. Preferované budou aktivity spolufinancované katedrami.

Hostování amerických akademiků
Fulbright Czech Republic obnovuje program Fulbright Specialist na krátkodobé 2-6 týdenní pobyty amerických odborníků. Přihlášky na rok 2022 je možné podávat do 30. září 2021. Veškeré informace včetně popisu programu, on-line přihlášky a instrukcí jsou k dispozici na https://bit.ly/Specialist2022.

Fulbright-NARA
Rádi bychom vás také informovali o novém stipendiu Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dědictví, interdisciplinární heritage science, která představuje komplex vědních disciplín od humanitních až po vysoce specializované technické obory. Grant se uděluje pro pobyt na Heritage Science Research and Testing Lab in College Park, Maryland. Program na rok 2022/2023 má uzávěrku 15. října 2021. Podrobnosti o obsahu programu, disciplínách a přihlášce jsou k dispozici na https://bit.ly/Fulbright-NARA.

Aurora - výměna studentů i zaměstnanců
Členství UP v alianci Aurora otevírá nové možnosti spolupráce. Jednou z oblastí je i výměna studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+. V současné době má UP erasmovské smlouvy jen se dvěma z osmi členů aliance (University of East Anglia a Universita degli studi di Napoli Federico II). Prosím, podívejte se na webové stránky partnerských institucí (https://aurora.upol.cz/alliance-members/#1) a pokud by vás zaujala možnost spolupráce s některou z nich, obraťte se na paní Yvonu Vyhnánkovou ze zahraničního oddělení RUP (yvona.vyhnankova@upol.cz).

Webinář pro zájemce o stipendia do USA
V pátek 17. září 2021 v 10:30 pořádá Fulbrightova komise webinář pro zájemce o stipendia do USA. Uzávěrka 1. listopadu 2021 je určena pobytům v akademickém roce 2022/2023. Programy jsou pro žadatele, kteří již doktorský program studují, nebo pro ty, kteří již mají Ph.D. úspěšně ukončeno.

Pro zájemce z řad studentů s ukončeným bakalářským vzděláním se webinář uskuteční 13. října v 10:30. Zde najdete informace o webinářích a formulář přihlášky.

Informace o programech:
https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/
https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/
https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

Online kurz COIL Academy
Chcete podpořit vaši mezinárodní spolupráci se zahraničními kolegy? Chcete zviditelnit vaše pracoviště a studijní programy pro zahraniční studenty? Zajímají vás inovativní výukové metody v mezinárodním vzdělávání? Zúčastněte se mimořádného podzimního online kurzu COIL Academy pro zaměstnance. Kurz se konají v termínech 12. října, 26. října, 9. listopadu, 23. listopadu, 7. prosince, 14. prosince a jsou zajišťovány je významní zahraničními experti na COIL z The Hague University of Applied Science: Dr. Jose Beelen a Dr. Reinout Klammer. Více informací ke kurzu najdete v příloze a na webových stránkách Institutu pro excelenci v internacionalizaci: https://iei.upol.cz/trainings/.

Stipendia - Německo, Rakousko, Švýcarsko
DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky. Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách DAAD.

Německo – stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA)
BTHA nabízí stipendia na roční studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorandských programů. Stipendia jsou určena k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Podrobné informace naleznete na stránkách BTHA. Termín pro podání žádostí je 1. listopad 2021.

Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace
Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice stipendia pro výjimečné studenty a absolventy:

 • dvě stipendijní místa pro studenty doktorandských programů a pro postdoktorandy/vědce
 • stipendia pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů. V této kategorii nemá Česká republika stanovený počet stipendijních míst

Stručný přehled podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace ke stipendijním nabídkám pro jednotlivé země naleznete na stránkách švýcarského Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci. Podklady pro podání žádosti (v anglickém jazyce) poskytuje AIA, je však nutné, aby si zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, tyto podklady od AIA vyžádali emailem na aia@dzs.cz. Termín pro podání žádostí je 16. listopad 2021.

Rakousko – stipendia programu AKTION Česká republika – Rakousko

 • studenti MSP, DSP, VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 měsíců) – termín podání žádostí je 31. říjen 2021
 • VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o stipendium na měsíční výzkumný pobyt – termín podání žádostí je 30. listopad 2021

Žádosti se podávají přes online portál scholarships.at. Obecné informace o stipendijních pobytech v rámci AKTION naleznete na stránkách programu AKTION, přehled podmínek k jednotlivým stipendiím naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku - AKTION
Pokud plánujete v letním semestru 2022 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 29. září od 15:00 do 16:00. Webinář je určen pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů veřejných vysokých škol, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení. Termín pro podání žádosti o stipendium je 31. října, Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 27. září.  

Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci
Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 30. září od 15:00 do 16:00. Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol. Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 28. září, termín pro podávání návrhů projektů je 31. října (pro období 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022). 

Nabídka kofinancování projektů od Evropské kosmické agentury
Evropská kosmická agentura (ESA) v rámci získávání nových výzkumných myšlenek nabízí spolufinancování výzkumných projektů prostřednictvím své platformy Open Space Innovation Platform a zejména otevřeného kanálu Discovery. Více informací naleznete v příloze; na tomto webu je seznam dostupných aktivit, které byly vybrány v uplynulém roce.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 15. září 2021 od 13:00 hodin. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejňovány na stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Studijní záležitosti

Cena děkana pro nejlepšího pedagoga
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil Cenu děkana pro nejlepšího pedagoga. Zapojit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia a hlasováním vybrat nejlepší pedagogy. Každý student může nominovat až tři pedagogy, kterým budou podle pořadí přiděleny hlasy s váhou 1,0, 0,7 a 0,5. Hlasování vyžaduje přihlášení do Portálu, ale dále je hlasování anonymní. Hlasovat je možné elektronicky na stránkách do 30. září 2021. Oceněný bude nejlepší pedagog za každý z pěti oborů (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi).

Aktuální opatření ke covid 19
V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 30. července 2021 včetně změn provedených mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 27. srpna 2021 je od 31. července 2021 do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, tj. respirátoru nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě. Další informace zde.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online
Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Zápis předmětů do STAGu
Zápis předmětů do STAGu pro akademický rok 2021/2022 je nutné udělat do 27. září 2021.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2021.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Žádáme absolventy, kteří se budou chtít zúčastnit listopadových promocí (v termínu 5. - 6. listopadu 2021), aby se nahlásili do konce září e-mailem své studijní referentce. Na stránce během října najdete i přesný harmonogram promocí. Upozorňujeme, že (ne)konání promocí se může odvíjet na základě epidemiologické situace.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2021 odevzdali studijní plány a vytištěné zadání dizertační práce ze STAGu. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a odevzdali je spolu se studijním plánem na studijním oddělení.

Jazykové kurzy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2021/2022. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Cena Crytur 2021
Dovolujeme si vám připomenout, že se blíží konec pro možnost přihlášení se do 8. ročníku soutěže Cena Crytur 2021. Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech). Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2020 do 30. září 2021. Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Bližší informace naleznete na stránkách https://www.careermarket.cz/souteze nebo na samotných webových stránkách Ceny Crytur.

Provoz fakulty

Parkovací místa
Upozorňujeme všechny zaměstnance, že mohou využít parkoviště mezi hlavní budovou přírodovědecké fakulty a objektem SLO. Tato zpevněná plocha má kapacitu 27 parkovacích míst. Na všech parkovištích v okolí objektů PřF je nutné vozidlo označit parkovací kartou, která je vydávána Správou budov PřF – technický úsek Envelopa (mail). V případě, že vozidlo nebude označeno parkovací kartou, může dojít k uložení pokuty Městskou policií Olomouc. Dále připomínáme, že v podzemních garážích platí zákaz parkování mimo vyhrazená parkovací stání. V případě porušení zákazu může být odebrán přístup do podzemních garáží.

Různé

Akademické dožínky
V areálu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci-Holici se ve čtvrtek 16. září 2021 od 14:30 uskuteční první Akademické dožínky, které pořádá katedra chemické biologie. Na oslavách konce letošní sklizně nebude chybět slavnostní předání dožínkového věnce, představení výsledků práce vědců z katedry chemické biologie v oblasti šlechtění a ochrany zemědělských plodin ani ukázky unikátní zemědělské techniky. Představen bude nový dron s laserovým skenerem, který vědcům od letošního roku pomáhá hodnotit růst polních porostů. Pro zájemce je zajištěn odvoz na místo konání akce (ve 14:15 odjezd od budovy rektorátu, Křížkovského 8). Podrobnější informace najdete zde.

Stříbrná, zlatá a diamantová promoce
Zlatá a diamantová promoce se v letošním roce koná 17. září 2021. Zúčastní se jí absolventi, kteří promovali v letech 1960, 1961, 1970 a 1971. Setkání stříbrných absolventů po 25 letech proběhne v sobotu 18. září 2021. Slavnostní setkání všech absolventů bude pojato jako open air akce v prostorách za přírodovědeckou fakultou. Případné dotazy zodpoví Šárka Chovancová (sarka.chovancova@upol.cz) nebo Mgr. Magdaléna Ondrušáková (magdalena.ondrusakova@upol.cz).

Den zdraví na UP
Univerzita Palackého pořádá ve čtvrtek 16. září v prostorách Vydavatelství UP, Biskupské nám. 1, Den zdraví na UP. Při vstupu do prostor VUP máte povinnost nasadit si respirátor a dezinfikovat si ruce. 

Vyšetření a aktivity s nutností registrace

Vyšetření a aktivity bez nutnosti registrace

 • Dechová rehabilitace po COVID-19 (FNOL)
 • Správná technika chůze Nordic Walking (FNOL)
 • Zdravá jízda na koloběžce – správná technika jízdy (FNOL)
 • Prevence bolesti pohybového aparátu při sedavém zaměstnání (FZV UP, RUP)
 • Praktické ukázky první pomoci (kardiopulmonální resuscitace) (Spolek mediků LF UP)
 • Měření krevního tlaku (ZP 211)
 • Udržitelná univerzita – prezentace (RUP)

Férová univerzita
Chtěli bychom vás požádat, abyste se zapojili do vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jak osobně vnímáte a hodnotíte rovné příležitosti a pracovní podmínky pro zaměstnankyně a zaměstnance na UP. Výstupy z dotazníkového šetření budou součástí podkladů, na jejichž základě UP představí Plán rovných příležitostí (Gender Equality Plan) a především optimalizuje personální procesy směrem k posilování férové univerzity. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by vám nemělo trvat déle než 15 minut. Učinit tak můžete do 30. září 2021.

Pevnost poznání - zájmové kroužky
Máte doma zvídavé děti, které rády luští, bádají, objevují, ale také dělají nejrůznější pokusy, toulají se v myšlenkách vesmírem nebo čtou v mapách? Pokud ano, přihlaste je do našich zájmových kroužků. Máme také dva nové kroužky zaměřené na geografii a pohybové aktivity. Podrobnější informace najdete zde.

Noc vědců
Poslední zářijový pátek (24. září 2021) se v desítkách českých měst uskuteční Noc vědců se zaměřením na téma "čas". Pestrý program pro děti i dospělé připravila od 18:00 hodin i přírodovědecká fakulta. Najdete ho na těchto webových stránkách.

Badatelský víkendový seminář
Tradiční Badatelský víkednový seminář pro středoškoláky je pořádán 22.–24. října 2021. Účastníci si rozšíří své znalosti v oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi v prostředí malebného Javoříčka. Odjezd z Olomouce je zajištěn hromadně. Podrobnosti jsou průběžně aktualizovány na stránce semináře. Účast na akci je zdarma.

Program Newton
I tento program je určen středoškolákům. Za souhlasu ředitele školy se jednotlivci z řad zájemců o přírodní vědy mohou přihlásit k navštěvování vybraného předmětu po celý semestr, společně s našimi vysokoškoláky pak mohou (ale nemusí) skládat zápočty a zkoušky s perspektivou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP mohou požádat o uznání kreditů za již tento úspěšně absolvovaný předmět. Přihlášení je možné na stránce, kde jsou zveřejněny i podrobnosti k této nabídce.

Nové vnitřní normy

Dne 6. srpna 2021 byl MŠMT ČR zaregistrován níže uvedený vnitřní předpis:
R-A-21/01 – Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP     

Dnem 31. srpna 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/13 – Sociální stipendia na UP na období září – prosinec 2021          

Dnem 1. září 2021 nabývá účinnosti níže uvedená novela vnitřní normy PřF UP a její úplné znění:
PřF-B-21/04-N01 – Novela č.1 k mimořádné inventarizaci na PřF UP v Olomouci          
PřF-B-21/04-ÚZ01 – Mimořádná inventarizace na PřF UP v Olomouci (I. úplné znění)

Dnem 14. září 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-18/25-N02 – Statut Institutu krále Sedžonga (King Sejong Institute) UP            

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)