Úvodní slovo

Milé studentky, milí studenti,

zvolte si svého ombudsmana! Na základě iniciativy studentských senátorů v Akademickém senátu PřF UP byly vyhlášeny volby na studentského ochránce práv, který bude fungovat jako poradce, mediátor či zprostředkovatel mezi studenty a pedagogy (např. při obtěžování či neshodách mezi studenty a pedagogy).

Studenti nominují vždy dvojici akademických pracovníků (ženu a muže). Kandidáti na ombudsmana musí pocházet z řad akademických pracovníků nebo emeritních profesorů, kteří musí být z jiného oboru (matematika a informatika, chemie, fyzika, biologie a ekologie, vědy o Zemi). Nominovaný kandidát nesmí zastávat funkci děkana, proděkana či vedoucího katedry. Nemůže být také senátorem či členem etické a disciplinární komise.

Nominace na ombudsmana může učinit každý student do půlnoci 31. října 2021 zasláním oskenovaného nominačního archu e-mailem předsedkyni studentské komory Mgr. Viktorii Nesrstové (viktorie.nesrstova@upol.cz) nebo odevzdáním nominačního archu do schránky Akademického senátu PřF UP v přízemí přírodovědecké fakulty (u studijního oddělení) či do speciálně zřízených uren. Ty budou umístěny v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu 12 a v areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci – Holici (budova č. 47).

Během prvního listopadového týdne budou po nominacích vyvěšeny medailonky kandidátů. V druhém listopadovém týdnu proběhne elektronická anketa, v níž studenti budou moci hlasovat pro dvojici na pozici ombudsmana a jeho zástupce. Na základě výsledků navrhnou studentští senátoři Akademickému senátu PřF UP vybranou dvojici kandidátů ke schválení.

Věda a výzkum

HR Award
Univerzita Palackého získala od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu. Certifikát stvrzuje, že UP garantuje pro vědce a výzkumníky evropské standardy péče o zaměstnance, podporu jejich profesního rozvoje a transparentnost výběrového řízení při jejich přijímání. Více zde.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací
Děkan přírodovědecké fakulty ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací. Přihlášení publikace bude možné od 1. října 2021. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor nově prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde https://elf2.upol.cz/Formular/Typ/Ostatni-formulare  Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické načtení údajů z OBD. Vytištěnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit vnitřní poštou na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP k rukám Bc. Barbory Krudencové nejpozději do 15. listopadu 2021.

Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.
 • Publikace vyšla tiskem v roce 2021. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2020, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

GA ČR výzva pro podávání polsko-českých projektů (s počátkem řešení v r. 2023)
Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 15. září 2021. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. prosince 2021, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. prosince 2021 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN. 

Případní zájemci o podání tohoto mezinárodního grantu nechť kontaktují pracovnici oddělení projektové podpory Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz). Nejpozději 17. prosince 2021 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet.

Text výzvy, zadávací dokumentace a další informace (např. k souběhu návrhů projektů) naleznete na stránkách poskytovatele. Fakultní uzávěrka: 17. prosince 2021. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

Vědecko-výzkumné projekty 2021/2022
Nové vybrané výzvy na podporu vědecko-výzkumných projektů s výhledem na období 2021/2022 najdete na https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/projekty/. Termíny otevření výzev jsou aktualizovány k září 2021 a v průběhu roku může dojít k jejich změně.

Vybrané výzvy:

 • TA ČR - Partnerství pro biodiverzitu a ochrany ekosystémů Call 2021 (říjen 2021)
 • TA ČR - CHIST-ERA Call 2021 (říjen 2021)
 • TA ČR - ÉTA: 6. veřejná soutěž (listopad 2021)
 • TA ČR - Program Národní centra kompetence: 2. veřejná soutěž (listopad 2021)
 • TA ČR - TREND: 5. veřejná soutěž, Technologičtí lídři (prosinec 2021)
 • Ministerstvo vnitra - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií SECTECH (od roku 2022)
 • Ministerstvo zemědělství - NAZV Program Země (březen 2022)
 • Fondy EHP a Norska (od roku 2022)
 • Ministerstvo kultury - Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity 2023-2030 (březen 2022)

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

OP JAK
S nadcházejícím programovým obdobím 2021-2027 budou průběžně zveřejňovány výzvy k jednotlivým operačním programům. Pro OP JAK – Jan Amos Komenský (nástupce OP VVV) je na stránkách projektů PřF v sekci Národní operační programy zveřejněn předběžný plán výzev.

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa - pro OP JAK
Vzhledem k souladu aktivit „Teaming for excellence“ s cíli Operačního programu Jan Amos Komenský předpokládá MŠMT, jako Řídicí orgán OP JAK, že po schválení OP JAK Evropskou komisí budou s největší pravděpodobností prostředky na komplementární financování investičních výdajů úspěšných projektů zajištěny v tomto programu. Financování by mělo proběhnout formou samostatné výzvy OP JAK v prioritě 1 zaměřené na rozvoj výzkumu a vývoje. Financování by mělo být určeno pro podporu projektů českých žadatelů, které budou úspěšné v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage Evropské komise (s uzávěrkou prvního kola dne 5. září 2021) a získají v ní financování. Indikativní předpokládaná alokace výzvy OP JAK je 1 mld. Kč. V případě dotazů k OP JAK se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MIT – Czech Republic Seed Fund
MIT - Czech Republic Seed Fund byl zahájen v roce 2021 a je novým společným projektem Massachusetts Institut of Technology, Akademie věd ČR (AV ČR) a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB Praha), přičemž financování poskytuje dceřiná společnost ÚOCHB Praha MOVB Tech. Prostřednictvím každoroční výzvy k předkládání návrhů fond podporuje výměnu mezi MIT, členských výzkumných institucí Akademie věd ČR a všech vysokých škol v České republice. Fond je otevřen všem disciplínám s dotací až 25 tisíc USD. Žádosti se podávají do 13. prosince 2021.

Přednost budou mít projekty, které navrhnou vyváženou výměnu mezi MIT a českými účastníky; zapojí studenty a mladé vědce; jsou nové nebo vstupují do nové fáze; budou pravděpodobně udržitelné i po dotační lhůtě. Bližší informace naleznete na webových stránkách projektů PřF v sekci Ministerstva a Fondy/MIT – Czech Republic Seed Fund. V případě dotazů k MIT – Czech Republic Seed Fund se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Zahraniční a univerzitní záležitosti

Hostování amerických akademiků
Fulbright Czech Republic obnovuje program Fulbright Specialist na krátkodobé 2-6týdenní pobyty amerických odborníků. Přihlášky na rok 2022 je možné podávat do 30. září 2021. Veškeré informace včetně popisu programu, on-line přihlášky a instrukcí jsou k dispozici na https://bit.ly/Specialist2022.

Fulbright-NARA
Rádi bychom vás také informovali o novém stipendiu Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dědictví, interdisciplinární heritage science, která představuje komplex vědních disciplín od humanitních až po vysoce specializované technické obory. Grant se uděluje pro pobyt na Heritage Science Research and Testing Lab in College Park, Maryland. Program na rok 2022/2023 má uzávěrku 15. října 2021. Podrobnosti o obsahu programu, disciplínách a přihlášce jsou k dispozici na https://bit.ly/Fulbright-NARA.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 27. října 2021 od 13:00 hodin. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejňovány na stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Studijní záležitosti

Cena děkana pro nejlepšího pedagoga
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil Cenu děkana pro nejlepšího pedagoga. Zapojit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia a hlasováním vybrat nejlepší pedagogy. Každý student může nominovat až tři pedagogy, kterým budou podle pořadí přiděleny hlasy s váhou 1,0, 0,7 a 0,5. Hlasování vyžaduje přihlášení do Portálu, ale dále je hlasování anonymní. Hlasovat je možné elektronicky na stránkách do 30. září 2021. Oceněný bude nejlepší pedagog za každý z pěti oborů (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi).

Imatrikulace
Imatrikulace prvních ročníků bakalářského studia se odehrají 6.-7. října 2021 v Pevnosti poznání. Harmonogram imatrikulací naleznete na https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online
Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu. Více zde.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2021.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Žádáme absolventy, kteří se budou chtít zúčastnit listopadových promocí (v termínu 5.-6. listopadu 2021), aby se nahlásili do konce září e-mailem své studijní referentce. Na stránce během října najdete i přesný harmonogram promocí. Upozorňujeme, že (ne)konání promocí se může odvíjet na základě epidemiologické situace.

Promoce doktorského studia
Promoce absolventů doktorského studia se budou konat v prostorách pedagogické fakulty dne 7. října 2021 od 12:00 hodin.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2021 odevzdali studijní plány a vytištěné Zadání dizertační práce ze STAGu. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a odevzdali je spolu se studijním plánem na studijním oddělení.

Jazykové kurzy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2021/2022. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

UP Crowd
Studentský spolek UP Crowd sdružující všechny se zájmem o popularizaci vědy, zdraví všechny studenty a vyhlašuje nábor nových členů. Pokud máte svoji představu či rovnou projekt, který chcete podpořit nebo jen chuť se do něčeho pustit (máme širokou paletu našich již probíhajících populazačních aktivit), budete vřele vítáni! Kontaktujte nás na e-mailové adrese upcrowd@upol.cz.

Různé

Týden vysokoškolákem na Přírodě
Máte doma středoškoláka se zájmem o přírodní vědy? Přihlaste ho na akci přírodovědecké fakulty Týden vysokoškolákem na Přírodě, která se uskuteční 4.-8. října 2021. Studenti si během pěti dnů mohou vyzkoušet, jaké to je studovat na vysoké škole, seznámí se s různými pracovišti přírodovědecké fakulty a jeho vybavením, zúčastní se vybrané výuky a setkají se s řadou zajímavých vyučujících. Podmínkou účasti je souhlas ředitele střední školy s uvolněním ze školy a u nezletilých také souhlas zákonného zástupce. Více informací naleznete na těchto webových stránkách.

Setkání ředitelů fakultních škol
Tradiční Setkání ředitelů fakultních škol se zástupci přírodovědecké fakulty se koná v pátek 1. října 2021 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP (místnost 6.014, 6. podlaží, ul. 17. listopadu 12, Olomouc).

Park roku 2021
Pokud se vám líbí park centra vědy a výzkumu PřF UPOL v Olomouci-Holici a cítíte se v něm dobře, dejte mu hlas v soutěži Park roku 2021. Hlasovat můžete na těchto webových stránkách

Férová univerzita
Chtěli bychom vás požádat, abyste se zapojili do vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jak osobně vnímáte a hodnotíte rovné příležitosti a pracovní podmínky pro zaměstnankyně a zaměstnance na UP. Výstupy z dotazníkového šetření budou součástí podkladů, na jejichž základě UP představí Plán rovných příležitostí (Gender Equality Plan) a především optimalizuje personální procesy směrem k posilování férové univerzity. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by vám nemělo trvat déle než 15 minut. Učinit tak můžete do 30. září 2021.

Deskové hry
Klub deskových her DoUPě Olomouc opět otevírá! Přijďte si zahrát moderní společenské hry každé úterý a čtvrtek (vždy od 16:30) do učebny 1.037 v hlavní budově fakulty. Na místě je dispozici zhruba 200 her, a pokud tam nějakou nenajdete, můžete se poptat i na domácí zásoby pravidelných účastníků herních schůzek nebo sami přinést svou oblíbenou hru a naučit ji ostatní. Více informací na https://www.facebook.com/groups/DoUPeOlomouc/ nebo na e-mailu kdholomouc@seznam.cz.

Kurzy pro zaměstnance
Konfuciův institut UP Vám nabízí možnost zdarma se zúčastnit sportovních aktivit jako taichi a stolní tenis. Dále pak kurzů čínštiny, čínské malby a kaligrafie. Lekce stolního tenisu budou probíhat v OMEGA centru sportu a zdraví, zbylé kurzy se budou konat v prostorách Konfuciova institutu na tř. Svobody 8. Začátek je naplánován od 4. října. Pro více informací a registraci využijte našich webových stránek.

Nesuď. Pomož!
Nadační fond Gratia podporuje studující rodiče a samoživitele. Hledá proto dobrovolníky z oblasti IT, on-line marketingu, studenty pedagogických, ekonomických, sociálních a právních oborů, chůvy a lektory dětských aktivit. Více informací na www.nadacnifondgratia.cz.

Nové vnitřní normy

Dnem 22. září 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/14 – Ubytovací stipendia na UP na období říjen-prosinec 2021            

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)