Vážení zaměstnanci, milí studenti,

vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé České republice, prosíme o důsledné dodržování nastavených protiepidemických opatření na Univerzitě Palackého.

Od dnešního dne platí (až do odvolání) zákaz pohybu a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě. Všechny aktuální informace týkající se výuky a zkoušek na Univerzitě Palackého se dozvíte na stránce upol.cz/covid-19.

Pro ubytované na kolejích aktuálně platí podmínky dle opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. srpna 2021 a dále pokyny týkající se ochrany dýchacích cest. V případě potřeby lze využít veřejná testovací místa

Věda a výzkum

Vědecká rada

Dne 3. listopadu 2021 od 10:00 proběhne v zasedací místnosti děkanátu zasedání Vědecké rady PřF UP.

MSCA – finanční a právní aspekty
Technologické centrum AV ČR pořádá online seminář věnovaný finančním a právním aspektům akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA). V rámci semináře, který se bude konat online 30. listopadu 2021 od 9:00 do 13:00, se dozvíte:

 • informace o dílčích schématech MSCA podporovaných v programu Horizont Evropa 
 • jaká jsou specifika jednotkových nákladů, které se v těchto akcích využívají
 • jak správně nastavit smlouvu s výzkumníkem
 • na co si dát pozor v konsorciální či partnerské smlouvě
 • jakým způsobem si poradit s etickými otázkami

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují excelentní výzkum a inovace a vybavují výzkumné pracovníky ve všech fázích jejich kariéry novými znalostmi a dovednostmi prostřednictvím přeshraniční mobility a možnostmi působení v různých odvětvích a oborech.

Účast v těchto projektech je výzvou jak pro výzkumníky, pro které znamená důležitý krok v jejich profesní kariéře, tak pro hostitelskou instituci, která musí správně uchopit administrativní, finanční a právní stránku projektů. Více informací o semináři a odkaz na registraci naleznete na stránkách TC AV ČR. Předběžný program je k dispozici zde.
Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

GA ČR - výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů
Grantová agentura ČR vyhlašuje doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy se předkládají do hodnoticích panelů, které najdete na těchto webových stránkách. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formuláři GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací. 

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2022 je třeba zaslat spolu s podepsanou košilkou pracovnici oddělení projektové podpory Mgr. Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz) nejpozději do 22. listopadu 2021.

Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026 (Program), konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR. Podrobnosti o výzvě naleznete na stránkách poskytovatele.

Návrh projektu a veškeré přílohy se zasílají pouze datovou schránkou. Dokumenty prokazující způsobilost uchazeče budou za UP zaslány. Zájemci o podání grantu nechť prosím kontaktují pracovnici oddělení projektové podpory Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz). Nejpozději 15. listopadu 2021 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet. Nejpozději 17. listopadu 2021 je třeba zaslat plný návrh projektu.

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. dubna 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. prosince 2023,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 21 měsíců.

V rámci této veřejné soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na analýzu dopadů pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR ve vybraných oborech, včetně analýzy dopadů přijatých diagnostických a terapeutických opatření na prognózu pacientů s covid-19. Podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“. Pro tuto veřejnou soutěž nebude využita aplikace ISVP, která je využívána u standardních veřejných soutěží AZV. Návrhy projektů se podávají na formulářích, které najdete na webových stránkách poskytovatele. Fakultní uzávěrka je 15. listopadu 2021. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

TA ČR - GAMA2: Proof-of-Concept (PoC)
Program GAMA 2 TA ČR je zaměřen na uplatnění aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací a Vědeckotechnologický park je koordinátorem těchto projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D., kteří chtějí uplatnit výsledky svého výzkumu v praxi a využít tak potenciál svého nápadu.

Seminář k PoC se uskuteční dne 20. října 2021 ve 13:00, další informace na webu VTP UP. Příjem přihlášek bude ukončen 1. listopadu 2021. Poté budou přihlášky vyhodnoceny a předloženy Radě pro komercializaci. Vybrané projekty je možné zahájit od 1. prosince 2021. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky naleznete na stránkách VTP UP.

DZS - EHP Norské fondy: Projekty institucionální spolupráce (Outcome) 1
Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil 4. výzvu pro předkládání žádostí o grant na podporu projektů institucionální spolupráce v rámci programu Vzdělávání. Projekty mají posílit spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Více na stránce poskytovatele. Fakultní uzávěrka je 7. února 2021.

Aurora Alliance
Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aurora Alliance, která sdružuje vybrané univerzity napříč celou Evropou. Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje. Celkovou vizí je využít naši akademickou excelenci ve vzdělávání a výzkumu k ovlivnění společenských změn. Dne 18. října 2021 se konal Open Day Aurora Alliance na PdF UPOL. Úvodem toto společenství univerzit představil rektor prof. Martin Procházka společně s dalšími prorektory. Následovaly prezentace Zahraničního oddělení UP. Bližší informace k Aurora Alliance naleznete na Aurora Evropská univerzitní aliance, jednotlivé prezentace z Open Day Aurora Alliance budou uveřejněny na webu projektů PřF UP (sekce Projekty EU).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Rozpis kvót
Akademická informační agentura (AIA) informuje o nabídkách MŠMT týkajících se stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol i o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. 

Rozpis kvót ukazuje stipendijní místa přidělená vybraným veřejným vysokým školám. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z dané VŠ. Termíny jsou následující:

1. prosince 2021 – Rusko: Studijní pobyty pro studenty BSP a MSP – 2 místa
1. prosince 2021 – Rusko: Letní kurz ruského jazyka v roce 2022 – 2 místa
15. prosince 2021 – Čína: Studijní pobyty pro studenty oboru sinologie – 6 míst + 1 náhradník
13. ledna 2022 – Malta: Letní kurzy anglického jazyka v roce 2022 – 1 místo
15. března 2022 – Čína: Letní kurzy čínštiny pro učitele čínštiny v roce 2022 – 2 místa + 1 náhradník

Informace jsou dostupné také na webu.

Dobrovolníci OSN
Ministerstvo zahraničních věcí společně s Programem Dobrovolníci OSN (United Nations Volunteers, UNV) vyhlásilo výběrová řízení na devět pozic Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2022. Odkaz na webové stránky s více informacemi zde. Přihlašování na dobrovolnické pozice je možné do 7. listopadu 2021.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 27. října 2021 od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejněny na stránce AS PřF UP.

Studijní záležitosti

Studijní plány na akademický rok 2021/2022
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online
Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Promoce studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů se konají 5. listopadu v aule PřF. Žádáme studenty, kteří se na promoce přihlásili, aby své studijní referentce poslali e-mailem naskenovaný doklad o zaplacení poplatku za promoce. Harmonogram promocí najdete na webových stránkách PřF.

Imatrikulace
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Ombudsman
Na základě iniciativy studentských senátorů v Akademickém senátu PřF UP byly vyhlášeny volby na studentského ochránce práv, který bude fungovat jako poradce, mediátor či zprostředkovatel mezi studenty a pedagogy (např. při obtěžování či neshodách mezi studenty a pedagogy).

Studenti nominují vždy dvojici z řad akademických pracovníků či emeritních profesorů (ženu a muže), kteří musí být z jiného oboru (Matematika a informatika, Chemie, Fyzika, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi). Nominovaný kandidát nesmí zastávat funkci děkana, proděkana či vedoucího katedry. Nemůže být také senátorem či členem etické a disciplinární komise.

Nominace na ombudsmana může učinit každý student do půlnoci 31. října 2021 zasláním oskenovaného nominačního archu e-mailem předsedkyni studentské komory AS PřF UP Mgr. Viktorii Nesrstové (viktorie.nesrstova@upol.cz) nebo odevzdáním nominačního archu do schránky Akademického senátu PřF UP v přízemí přírodovědecké fakulty (u studijního oddělení) či do speciálně zřízených uren. Ty jsou umístěny v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu 12 a v areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci – Holici (budova č. 47).

Během prvního listopadového týdne budou po nominacích vyvěšeny medailonky kandidátů. V druhém listopadovém týdnu proběhne elektronická anketa, v níž studenti budou moci hlasovat pro dvojici na pozici ombudsmana a jeho zástupce. Na základě výsledků navrhnou studentští senátoři Akademickému senátu PřF UP vybranou dvojici kandidátů ke schválení. Informace k volbám ombudsmana na PřF UP jsou zveřejněny na samostatné stránce, která je průběžně aktualizována.

Nadace Experientia
Nadace Experientia spouští už 10. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. Podmínkou je věk do 35 let a co nejzajímavější projekt z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Kontaktujte už nyní své vysněné zahraniční pracoviště, pošlete do soutěže svůj projekt a zařaďte se mezi velice úspěšné stipendisty a stipendistky, kteří bádají po celém světě a publikují v nejlepších odborných časopisech včetně Nature. Deadline podání přihlášek je 15. března 2022. Více informací najdete na webových stránkách.

Nadace Experientia vyhlašuje také další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Výzkumné skupiny podpořené Nadací Experientia už vznikly na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na VŠCHT. Jste-li mladým vědcem či vědkyní (máte max. 5 let od ukončení Ph.D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete nám do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. Kontaktujte už nyní hostitelskou instituci, na níž byste chtěli založit svoji výzkumnou skupinu. Hostitelská instituce věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc. Deadline podání přihlášek je 15. března 2022. Více informací naleznete zde.

Třídění odpadu
Spolek Udržitelný Palacký by rád podpořil více možností k třídění odpadu na kolejích univerzity. Svůj názor můžete vyjádřit vyplněním dotazníku.

Provoz fakulty

Informace k čerpání dovolené
S blížícím se koncem roku připomínáme všem zaměstnancům v pracovním poměru na UP (PřF UP), že dovolená má být čerpána v roce, ve kterém na ni vznikl nárok. Dovolenou z roku 2021 by měl tedy každý zaměstnanec dočerpat do konce tohoto kalendářního roku. Zůstatek dovolené, který je třeba dočerpat, je uveden na výplatním lístku. Čerpání dovolené řídí zaměstnavatel, proto žádost o dovolenou musí vždy schválit vedoucí pracoviště, který může čerpání i nařídit.

Školení řidičů
V souladu s ustanovením odst. 2 §103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční školení řidičů referentských vozidel. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Školení se uskuteční v termínu: 27. října  2021 od 8:00 do 9:45 v učebně 5.007 na přírodovědecké fakultě (17. listopadu 12, 5. podlaží). Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat. Školení má platnost dva roky.

Akce se týká především nových zaměstnanců a také těch, jejichž školení v tomto kalendářním roce pozbyde platnosti. Aktuální platnost školení řidičů referentských vozidel si zaměstnanec může ověřit na www.portal.upol.cz (můj profil → detail zaměstnance).

Další předpokládané školení řidičů referentských vozidel proběhne v lednu 2022.

Personální a mzdové oddělení
Fakultní pracoviště pro personální a mzdovou agendu s předstihem upozorňuje, že nejpozději do pátku 10. prosince 2021 do 12:00 je třeba odevzdat následující doklady.

Na personální úsek (paní Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:

 • návrhy na uzavření pracovního poměru (pracovní smlouvy) účinné od 1. ledna 2022
 • návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2022 (výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v pozdějších dnech)
 • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v prosinci tohoto roku
 • DPP a DPČ účinné od 1. ledna 2022

Na mzdový úsek (paní Libuše Pěčková, paní Ivona Kristková) odevzdávejte:

 • dovolenky (pracovištěm zadané do SAP), doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
 • žádosti zaměstnanců o převody nevyčerpané dovolené do následujícího roku s vyjádřením vedoucího pracoviště (pro tyto žádosti obdržíte ještě samostatné instrukce, vyjednáváme o nastavení formuláře v elektronické verzi dostupného každému zaměstnanci)
 • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
 • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2021

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola. V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 10. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 31. prosince 2021. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. v pondělí 3. ledna 2022.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 17. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 20. prosince 2021.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2021, po Novém roce od 3. ledna 2022. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování tohoto pokynu a umožnění tak soustředění na zpracování agendy.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna 2022 ve zvolených termínech rezervačního systému. Podrobné pokyny obdrží zaměstnanci nejpozději začátkem prosince v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Různé

Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve
Až do 21. února 2022 se můžete zúčastnit druhého ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice podpořte dobrou věc. V souboji se soutěží zejména v celkovém objemu krve darovaném studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty. Zapojit se zájemci mohou jednoduše. Vyplní formulář, který si nechají po darování krve na vybraném odběrovém místě potvrdit a následně jej vhodí do sběrného boxu. Souboj fakult potrvá celý zimní semestr, vyvrcholí během tradiční akce Daruj krev s rektorem, která je nedílnou součástí únorového Akademického týdne UP. Více zde a brzy na daruj.upol.cz. Akci pořádá Studentský spolek FZV ve spolupráci s Oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením FN OL.

Vzdělávání v manažerských kompetencích
Níže naleznete rozpis aktuálních vzdělávacích akcí modulu Manažerské kompetence (v rámci HR Award na UP) a termínů jejich realizace. Jednotlivá školení budou nabízena opakovaně po celou dobu realizace vzdělávacího modulu, tj. do konce roku 2022, a jsou určena nejen vedoucím pracovníkům.

Níže naleznete odkazy pro přihlášení se na jednotlivá školení, přičemž některá z nich jsou nabízena ve dvou možných termínech. K registraci využijte Portál CŽV, k přihlášení zvolte přihlašovací údaje jako do Portálu UP. Forma školení byla plánována prezenční (prostory RUP, Křížkovského 8), ve vybraných případech v online verzi s využitím platformy Zoom. Při zhoršující se epidemické situaci přejdou semináře do plné online formy, příp. do hybridní verze. Návod pro registraci.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Mgr. Danu Sztwiertnia Hellovou (dana.hellova@upol.cz) nebo Mgr. Markétu Šupplerovou (marketa.supplerova@upol.cz).

Pevnost duchů
Interaktivní hry, tematické workshopy, chemické pokusy, tvůrčí dílny i přednášky připravila Pevnost poznání, centrum popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP), na prodloužený víkend od 28. do 31. října. V barevně vyzdobených expozicích budou návštěvníky provázet animátoři z řad studentů převlečení za duchy a strašidla. Objeví se také živí domácí mazlíčci čarodějnic – sovy a netopýři. Děti i dospělí, kteří přijdou v kostýmu, dostanou slevu na vstupném. Doporučený věk je od 6 let. Další informace naleznete na webových stránkách Pevnosti poznání.

Krása létání
Krása létání pohledem vědy bude hlavním tématem akce pro celou rodinu, která startuje v Pevnosti poznání 9. listopadu v 10:00. Návštěvníci uvidí výstavu reálných leteckých motorů i menší modely letadel, vyzkouší si virtuální realitu nebo se zúčastní zajímavých přírodovědných workshopů a chemických pokusů. Tým popularizačního centra na interaktivním programu spolupracuje s firmou Honeywell z Hluboček u Olomouce, která si letos připomíná 70 let od počátků letecké výroby na střední Moravě. Výstava potrvá do 12. prosince.

Týden vysokoškolákem na Přírodě - poděkování
Pětadvacet středoškolských studentů z fakultních škol dostalo začátkem října příležitost udělat si obrázek o životě a studiu na vysoké škole v rámci akce Týden vysokoškolákem na Přírodě. Děkujeme všem, kteří se na zajištění této úspěšné akce podíleli.

Nové vnitřní normy

Dnem 18. října 2021 nabývá účinnosti níže uvedená novela vnitřní normy PřF UP:
PřF-B-21/05 - Děkanské volno

Dnem 23. října 2021 nabývá účinnosti níže uvedená novela vnitřního předpisu PřF UP:
PřF- A-04/05-N15 –  Novela č.15 Statutu PřF UP
PřF-A-04/05-ÚZ15 – Statut PřF UP (XV. úplné znění)


Příští Zpravodaj vyjde v pondělí 8. listopadu 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)