Ombudsman PřF UP – ochránce práv studentů

Činnost ombudsmana

Do působnosti ombudsmana náleží chránit studenty zapsané ke studiu na PřF UP před takovým jednáním orgánů PřF UP, akademických pracovníků působících na PřF UP, dalších zaměstnanců zařazených na PřF UP, jakož i studentů, které odporuje zákonu o vysokých školách či jiným obecně závazným právním předpisům, vnitřním předpisům nebo jiným normám UP nebo PřF UP, etickým principům zakotveným v příslušném kodexu UP, poslání vysoké školy či principům zakotveným v preambuli Statutu UP, jakož i před nečinností orgánů PřF UP.

Podrobnosti jsou uvedeny ve vnitřní normě PřF-B-21/02 Ochránce práv studentů PřF UP.

Kdo a koho může nominovat

Do pozice lze nominovat vždy dvojici kandidátů z různých oborů (Matematika a informatika, Chemie, Fyzika, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi) a různého pohlaví. Kandidáti musí být akademičtí pracovníci nebo emeritní profesoři a nesmí zastávat žádnou z následujících funkcí: prorektor, děkan, proděkan, vedoucí katedry, akademický senátor, člen disciplinární nebo etické komise.

Nominace může podat jakýkoli student vedený na PřF UP.

Jak někoho nominovat

Oslovte akademické pracovníky nebo emeritní profesory, kteří mají blízko ke studentům, věříte jim, že budou dobře hájit práva studentů, a získejte od nich souhlas v podobě podpisu na nominačním archu. Vyplněný formulář pro nominaci lze vložit do jedné ze dvou uren nebo oskenovat a poslat studentské místopředsedkyni na viktorie.nesrstova01@upol.cz. První urna bude umístěna v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu. Druhá urna bude lokalizována v areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci-Holici v budově č. 47 v přízemí poblíž bufetu FreshUp. Nominace je možné podávat od 13. října do 31. října.

Upozornění: Kandidáti na ombudsmana jsou vždy dva (žena a muž) a musí tvořit sehranou dvojici. Při získávání podpisu musí první kandidát i navrhující student souhlasit i s druhým navrhovaným kandidátem.

Průběh voleb

Po ukončení podávání nominací bude následovat 14denní období, v němž bude zveřejněn seznam kandidátů a jejich medailonky. Následně bude vyhlášena elektronická anketa, v níž se studenti vyjádří ke své nejlepší dvojici kandidátů. Studentští senátoři následně navrhnou Akademickému senátu PřF UP ke schválení dvojici, která v anketě obdržela největší počet hlasů.

Proces voleb v termínech:

  • Nominace kandidátů (do 31. října 2021)
  • Prezentace kandidátů (15. listopadu 2021)
  • Elektronická anketa (od 16. listopadu 2021 od 12:00 hodin do 22. listopadu 2021 do 23:59 hodin)
  • Vyhlášení výsledků elektronické ankety (termín bude upřesněn)
  • Návrh kandidáta Akademickému senátu PřF UP (termín bude upřesněn)
  • Hlasování o kandidátovi na ombudsmana na Akademickém senátu PřF UP (termín bude upřesněn)

Kontakt

Záležitosti ohledně nominací a volby ombudsmana řeší studentká kurie Akademického senátu PřF UP. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte studentské senátory. Kontakty na této stránce.