Ombudsman PřF UP – ochránce práv studentů

Působnost ombudsmana studentů PřF UP

Ombudsman PřF UP je ochránce práv vysokoškolských studentek a studentů v bakalářské, magisterské a doktorské formě studia této fakulty. Do působnosti ombudsmana náleží chránit studenty zapsané ke studiu na PřF UP před takovým jednáním orgánů PřF UP, akademických pracovníků působících na PřF UP, dalších zaměstnanců zařazených na PřF UP, jakož i studentů, které odporuje zákonu o vysokých školách či jiným obecně závazným právním předpisům, vnitřním předpisům nebo jiným normám UP nebo PřF UP, etickým principům zakotveným v příslušném kodexu UP, poslání vysoké školy či principům zakotveným v preambuli Statutu UP, jakož i před nečinností orgánů PřF UP.

Podrobnosti jsou uvedeny ve vnitřní normě PřF-B-21/02 Ochránce práv studentů PřF UP.

Projednávání podnětu

Ombudsman je ve své činnosti nezávislý, jedná nestranně a s maximální snahou o objektivní posouzení dané věci, k níž dostal od studujících podnět:

  • osobním podáním podnětu na pracovišti ombudsmana v konzultačních hodinách, či po domluvě,
  • zasláním podnětu na mailovou adresu jednoho z dvojice ombudsmana, kterému se rozhodne podnět adresovat, a který se jím bude zabývat a bude v kontaktu s předkladatelem,

Předkladatelé podnětu by měli prokázat, že se snažili řešit svou situaci standardní cestou (garant předmětu, garant studijního programu, vedoucí katedry, studijní proděkan). Pokud situace tuto cestu vylučuje, může být ombudsman osloven přímo.

Jednání o podnětu je neveřejné. Ombudsman je vázán mlčenlivostí o skutečnostech zjištěných při výkonu své působnosti, zejména pokud by mohly přímo či nepřímo přispět ke ztotožnění jednotlivců, jichž se podnět týká, či těch osob, které poskytly k jeho projednání svědectví.

Doporučení a poznámky

Studujícím je doporučeno, aby se snažili předjímat možné konflikty a upozornili na ně dříve, než přerostou v mezní konfliktní situaci.

Ombudsman nemá rozhodovací pravomoc. Rozhodnutí náleží kompetentním orgánům PřF UP, případně státní moci.

Ombudsman při řešení konfliktních situací mezi studujícími a zaměstnanci PřF UP působí jako mediátor a měl by zprostředkovat dohodu mezi oběma stranami.

Ombudsman je oprávněn upozorňovat příslušné orgány PřF UP na příčiny ztížení přístupu studentek a studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, a vydávat stanoviska a návrhy vedoucí k předcházení těchto situací.

Kontakty na ombudsmana

doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.

Katedra fyzikální chemie

+420 585 63 4424

tatjana.nevecna@upol.cz

Konzultační hodiny: úterý 12:30 — 14:30, kancelář 3.039 (budova 17. listopadu 12, 3. podlaží)


doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Katedra experimentální fyziky

+420 585 63 4286

roman.kubinek@upol.cz

Konzultační hodiny: úterý 12:30 — 14:30, kancelář 4.019 (budova 17. listopadu 12, 4. podlaží)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)