Úvodní slovo

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly pořádá vánoční sbírku Příroda dětem z Klokánku. Výtěžek bude určen pro děti z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Stejně jako v loňském roce můžete v období od 22. listopadu do 13. prosince 2021 přispět na transparentní účet 2501674563/2010.

„Vánoční sbírku pro děti z Klokánku pořádá přírodovědecká fakulta už potřinácté. Mám radost ze sebemenší pomoci dětem, které nemohou vyrůstat v úplné rodině. Děkuji všem zaměstnancům a studentům, kteří se do sbírky zapojí," uvedl děkan Martin Kubala.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Věda a výzkum

Interreg CENTRAL EUROPE

Od 15. listopadu 2021 je otevřena 1. výzva Interreg CENTRAL EUROPE. Bližší informace a podmínky pro podávání žádostí k této výzvě naleznete na webu Projetů PřF/Aktuality.

Visegradské fondy

Do 1. února 2022 (do 12:00) je možné podávat žádosti do Visegradského fondu. Bližší informace k jednotlivým typům grantů naleznete na webu PřF/Projekty/Projekty EU/Mezinárodní visegradský fond. Systém pro podávání žádostí se otevírá 20 dní před termínem deadlinu. Fakultní deadline je 25. ledna 2022.

Národní plán obnovy pro VŠ

V Národním plánu obnovy (NPO) je plánováno financování komponenty „Adaptace kapacity a zaměření školních programů - Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově“. Cílem reformy je zvýšit kapacity vysokých škol a přizpůsobit strukturu studijních programů novým trendům a měnícím se potřebám trhu práce, zejména v souvislosti s vývojem v oblasti digitálních technologií. V rámci Národního plánu obnovy budou transformovány formy i obsah vysokoškolského vzdělávání. Tyto procesy urychlí přechod vysokých škol k novým, zejména digitálním formám výuky. Díky investicím v oblasti informačních systémů a technologií bude možné na vysokých školách zvýšit podíl kombinovaného (blended learning) anebo distančního vzdělávání. Velký důraz bude kladen rovněž na zvyšování kvalifikace akademických pracovníků v oblasti využívání informačních technologií. Bližší informace k NPO naleznete na webu PřF/Projekty/Národní operační programy/Národní plán obnovy. Vyhlášení výzvy je plánováno na 30. listopadu 2021.

Přehled fondů EU

Evropské fondy v Česku pro období 2021-2027 - na dvaceti stranách představuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvy, investiční příležitosti a možnosti, které nás čekají v příští unijní sedmiletce.

Cena Wernera von Siemense

Český Siemens i letos ocení nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Přihlášky do 24. ročníku prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense lze podávat do 30. listopadu 2021 na www.cenasiemens.cz. Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol. Oceňujeme práce se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy. Pro letošní vítěze je připraveno v osmi kategoriích celkem 900 000 Kč, finančně oceněni budou nejen studenti, ale také jejich vedoucí. Více informací naleznete zde.

IGA - studentská grantová soutěž

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 13. ročník studentské grantové soutěže. Cílem je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem projektu může být student doktorského studijního programu nebo akademický pracovník, a UP je školicím pracovištěm. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Více na stránce OPP PřF UP.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia BTHA - Bavorsko

Rádi bychom vás upozornili na blížící se uzávěrku podávání žádostí o stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) na roční studijní pobyt v Bavorsku. Stipendium BTHA je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole a může být prodlouženo na max. 3 roky. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Stručné informace ohledně stipendií a podání žádosti naleznete na těchto stránkách, podrobné informace a formuláře k podání žádosti jsou k dispozici na stránkách BTHA. Vzhledem k tomu, že v zimním semestru 2021/2022 je prezenční výuka na bavorských vysokých školách opět možná, se očekává, že nejpozději v příštím akademickém roce 2022/2023 bude prezenční výuka již pravidlem. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/2023 je 1. prosinec 2021.

Zájemci se mohou s případnými dotazy (v češtině, němčině či angličtině) obrátit na referentku stipendijních programů BTHA, paní Martinu Guttenberger, e-mail: guttenberger@btha.cz.

Akademický senát

Volba děkana

Členové akademické obce mohli do 16. listopadu 2021 navrhnout kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Podle zveřejněné kadnidátní listiny se jediným navrženým kandidátem stal současný děkan doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. Kandidátní listinu zveřejnil Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Veřejné představení doc. Martina Kubaly se uskuteční v úterý 7. prosince 2021, samotná volba děkana proběhne ve středu 15. prosince 2021. Více informací naleznete na webových stránkách AS PřF UP.

Zasedání Akademického senátu

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 15. prosince 2021 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejňovány na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Ombudsman

Na přírodovědecké fakultě v těchto dnech probíhá volba ombudsmana. Do 22. listopadu do 23:59 máte možnost hlasovat pro dvojici, která by měla v budoucnu ochraňovat práva studentů. Odkaz na anketu byl studentům rozeslán e-mailem.

Do voleb byly studenty nominovány tyto dvojice:

Na základě výsledků ankety bude vítězná dvojice navržena ke schválení Akademickému senátu PřF UP. Více informací k volbám ombudsmana naleznete na webu.

Stipendia koncem roku

Žádosti na stipendia, která je nutno proplatit v roce 2021, odevzdávejte do 30. listopadu. Žádosti odevzdané v prosinci budou zúčtovány 10. ledna, a tudíž až v roce 2022.

Studijní plány na akademický rok 2021/2022

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2021/2022 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Imatrikulace

Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Vyzvednutí diplomů

Absolventi, kteří se neúčastní promocí, si mohou diplom kdykoliv vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení, příp. v jiný čas po domluvě.

Doktorské promoce

Promoce absolventů doktorského studia se budou konat 16. prosince 2021 v aule pedagogické fakulty. Čas promoce bude ještě upřesněn.

Webinář Contract cheating

Práce psané na zakázku jsou jedním z mnoha typů akademických prohřešků, kterých se studenti dopouštějí. I přes to, že tento problém je známý a hojně diskutovaný mezi akademiky, bližší informace se ke studentům dostávají jen zřídka. Přitom právě studenti jsou nejohroženější skupinou, jež mohou těžce doplatit na to, pokud se contract cheatingu dopustí. V tomto workshopu se studenti seznámí s celou problematikou, možnými dopady, důsledky a riziky při objednávání prací na zakázku. Webinář se uskuteční online 23. listopadu 2021 v čase 18:00-19:30.

International Higher Education Teacher Award

Víte o inspirativním pedagogovi/pedagožce ze svého okolí? Zkuste je nominovat na cenu o nejlepšího pedagoga, kterou vyhlásilo MŠMT v rámci projektu Profformance. International Higher Education Teacher Award 2021/2022 chce ocenit vzdělávací počiny na vysokých školách zapojených v partnerských zemích (Rakousko, Chorvatsko, Česko, Gruzie, Maďarsko a Srbsko) a z těchto počinů postupně vytvářet databázi té nejlepší sdílené praxe. Nominace se přijímají do 15. prosince 2021.

Provoz fakulty

Podatelna - provoz

Dne 22. prosince 2021 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Obyčejná i doporučená pošta bude ze schránek naposledy převzata na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 3. ledna 2022.

Provoz fakulty před koncem roku

Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022 uzavřeny. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste zaměstnancům služby, ti je pak předají pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD (17. listopadu 50) a budova SLO (17. listopadu 50a) budou uzavřeny od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Personální a mzdové oddělení

Fakultní pracoviště pro personální a mzdovou agendu upozorňuje, že nejpozději do pátku 10. prosince 2021 do 12:00 je třeba odevzdat následující doklady.

Na personální úsek (paní Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:

  • návrhy na uzavření pracovního poměru (pracovní smlouvy) účinné od 1. ledna 2022
  • návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2022 (výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v pozdějších dnech)
  • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v prosinci tohoto roku
  • DPP a DPČ účinné od 1. ledna 2022

Na mzdový úsek (paní Libuše Pěčková, paní Ivona Kristková) odevzdávejte:

  • dovolenky (pracovištěm zadané do SAP), doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
  • žádosti zaměstnanců o převody nevyčerpané dovolené do následujícího roku s vyjádřením vedoucího pracoviště (pro tyto žádosti obdržíte ještě samostatné instrukce, vyjednáváme o nastavení formuláře v elektronické verzi dostupného každému zaměstnanci)
  • návrhy na vyplacení mimořádných odměn
  • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2021

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola. V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 10. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 31. prosince 2021. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. v pondělí 3. ledna 2022.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 17. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 20. prosince 2021.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2021, po Novém roce od 3. ledna 2022. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování tohoto pokynu a umožnění tak soustředění na zpracování agendy.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna 2022 ve zvolených termínech rezervačního systému. Podrobné pokyny obdrží zaměstnanci nejpozději začátkem prosince v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení

Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 17. prosince.

Pokladní doklady, cestovní příkazy, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 17. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2021. Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy realizované v roce 2021.

Do středy 15. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Nevyčerpané prostředky na konci roku u pokračujících projektů účelové podpory V+V (GA ČR, TA ČR ost. SR)
U všech projektů je potřeba postupovat podle smluv a zadávacích dokumentací ke smlouvám. Pokud to smlouvy umožňují, lze využít převod do FÚ UP.

Různé

Chemický spolek - přednáška

Chemický spolek UP pořádá 24. listopadu 2021 od 17:00 přednášku s názvem: Vepřo-knedlo-bylinky s pivem & Analýza uměleckých děl bez nutnosti úpravy vzorků v učebně 1.034 na přírodovědecké fakultě. O spojení archeologie a analytické chemie pohovoří Lukáš Kučera a Adam Studený z katedry analytické chemie. 

Pevnost poznání - O konopí, bez předsudků

Univerzita Palackého zve studenty i širokou veřejnost na diskusi O konopí, bez předsudků, která se koná 23. listopadu v 19:00 v Laudonově sále. Odborníci z řad výzkumníků a expertů na konopnou problematiku budou debatovat o možnostech využití této výjimečné rostliny v zemědělství, průmyslu i zdravotnictví. V rámci diskuze se organizátoři chtějí dotknout i legislativních změn, ke kterým došlo v roce 2021 v České republice, nebo nových výzev v oblasti hodnocení kvality konopných produktů.

Udržitelná budoucnost hravě

Zajímá vás, jak může přispět k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti univerzita? A víte, čeho všeho se udržitelný rozvoj vlastně týká? Přijďte si to na vlastní kůži vyzkoušet v úterý 23. listopadu od 14:00 do 17:00, kdy si během odpoledne budete moci zahrát strategickou karetní hru nebo sestavit hlavolam. Na herní odpoledne večer naváže speciální Hospodský kvíz, opět na téma udržitelného rozvoje. Začíná se v 19:00 v nedaleké restauraci Kozlovna. Podrobnosti zde.

Kateřina Cajthamlová - Pověry, rituály a mýty v péči o pacienty s obezitou

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace si vás dovoluje pozvat na cyklus přednášek "Medicína trochu jinak". 1. prosince od 17:00 bude hostem Kateřina Cajthamlová. Přednáška Pověry, rituály a mýty v péči o pacienty s obezitou, aneb etické zásady práce s pacientem trpícím obezitou se uskuteční ve Velké posluchárně Teoretického Ústavu LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

Nové vnitřní normy

Dnem 12. listopadu 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma PřF UP:

PřF-B-19/05-ÚZ02 – Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (II. úplné znění)           

A příslušná novela č. 2 této Metodiky:
PřF-B-19/05- N02


Další Zpravodaj PřF vyjde v pondělí 6. prosince 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)