Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové, milí studenti,

ve středu 31. března 2020 rozhodne Akademický senát Univerzity Palackého o tom, kdo bude stát v čele olomoucké univerzity během následujících čtyř let. Dvacet čtyři senátorů bude nového rektora vybírat ze čtyř kandidátů – Martina Kudláčka z fakulty tělesné kultury, Jiřího Lacha z filozofické fakulty, Tomáše Opatrného z přírodovědecké fakulty a Martina Procházky z fakulty zdravotnických věd. S ohledem na přísná opatření v souvislosti s pandemií covidu-19 se budou moci tohoto zasedání fyzicky účastnit pouze senátoři a kandidáti na rektora.

Uchazeči o post rektora se akademické obci představí 24. března během online veřejné prezentace. Tu půjde sledovat online na avp.upol.cz/stream, pokud se budete chtít zapojit aktivně a položit kandidátům dotazy, můžete se registrovat k účasti na ZOOMu. Více informací naleznete na webu upol.cz/volby.

Věda a výzkum

GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží - opravy termínů
GA ČR vyhlásil výzvy k podávání návrhů projektů v kategoriích Standardní projekty, Junior Star, Mezinárodní bilaterální projekty a LA granty – GAČR hodnotící agentura, GAČR partnerská agentura, a nově POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING.

Termín pro odevzdání anotace projektu, rozpisu řešitelského týmu, rozpočtu a případného dofinancování spolu s podepsanou zelenou košilkou pro navrhovatele i spolunavrhovatele je 12. dubna 2021 do 12:00 k rukám Mgr. Miriam Delongové. Termín pro odevzdání finalizovaného návrhu projektu je 15. dubna do 12:00 na e-mail miriam.delongova@upol.cz.

TA ČR - Trend
TA ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu TREND. Čestné prohlášení bude odesláno. Fakultní uzávěrka je stanovena na 23. dubna 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

TA ČR - QuantERA II Call 2021
TA ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu QuantERA. Čestné prohlášení bude zajištěno. Fakultní uzávěrka je 7. května 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

TA ČR - M-ERA.NET 3 Call 2021
Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací
TA ČR vyhlásil výzvu k předkládání projektů do programu M-ERA.NET 3 Call 2021. Čestné prohlášení bude zajištěno. Fakultní uzávěrka je stanovena na 10. června 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Programy IMPAKT a SECTECH
Ministerstvo vnitra vyhlašuje dvě veřejné soutěže bezpečnostního výzkumu:

  • Program IMPAKT - soutěž je tematicky zaměřena na umělou inteligenci jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.
  • Program SECTECH  je tematicky omezen především na technologické obory jako je robotika, kyberbezpečnost, umělá inteligence, nanotechnologie nebo fotonika. Podniky nebo výzkumné organizace se mohou hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt nesmí přesáhnout 40 milionů korun a délka realizace musí být maximálně 24 měsíců. S ohledem na mimořádnou situaci je možné do veřejné soutěže podávat i projekty reagující na aktuální pandemickou situaci, pokud budou splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Výsledky budou zveřejněny 31. října 2021. Více na https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/veda/ včetně fakultních uzávěrek.

Česko-francouzské výzkumné projekty
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Podrobné informace najdete na stránkách poskytovatele. Čestné prohlášení bude pro zájemce připraveno. Kontaktní osobou je Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz). Fakultní uzávěrka byla stanovena na 25. června 2021.

Projekty doktorské studentské grantové soutěže - Igráček
Předběžně informujeme, že rektor Univerzity Palackého v Olomouci v letošním roce vyhlásí výzvu v rámci interní celouniverzitní Doktorské studentské grantové soutěže (DSGS), jejímž cílem je podpora jednoletých výzkumných grantů realizovaných studenty doktorských studijních programů UP (řešitelé) v prezenční i kombinované formě studia. DSGS je financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713.

Soutěž bude vyhlášena v září 2021. Jednotlivé termíny budou upřesněny. Návrhy jednoletých projektů s dobou realizace od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 bude možné předkládat ve vědních oborech "Přírodní vědy", "Lékařské a zdravotnické vědy", a "Společenské, humanitní vědy a umění".

Rozsah prostředků přidělených na jeden studentský grant bude od 479 160 Kč do 2 395 800 Kč; cca 58 % z přidělených prostředků musí být vynaloženo na osobní náklady řešitele. Povinná výše pracovní kapacity hlavního řešitele je 0,5 úvazku. Výše pracovní kapacity dalších členů řešitelského týmu je stanovena v rozmezí 0,1-0,5 úvazku na osobu. Téma studentského grantu nesmí být shodné s tématem disertační práce hlavního řešitele nebo dalších členů řešitelského týmu. Splnění této podmínky je deklarováno v návrhu studentského grantu. Další informace budou uvedeny ve vnitřní normě UP a veřejně prezentovány.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Nabídka studia - Ruská federace
Dovolujeme si vás informovat o nabídce studia v bakalářských a magisterských studijních programech na univerzitách a VŠ institucích Ruské federace:

  • Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO): občanům ČR jsou nabízena 2 místa k bezplatnému studiu v bakalářském/magisterském studijním programu s nástupem v akademickém roce 2021/2022. Nabídka bezplatného studia se vztahuje pouze na programy v ruském jazyce. Žádosti se podávají na adresu MŠMT ČR (k rukám Mgr. Ivany Ryškové) v termínu do 16. dubna 2021.
  • Bezplatné studium na vybraných univerzitách RF: Ruské středisko vědy a kultury v Praze informuje o možnosti bezplatného studia v bakalářských a magisterských studijních programech.

Žádosti se podávají prostřednictvím registračního systému v termínu do 15. dubna 2021. Bližší informace poskytuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Základní informace o požadavcích na uchazeče a pokyny pro podání žádosti naleznete také na webových stránkách DZS/AIA

Stipendium DAAD v Německu
Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání žádostí o stipendium DAAD do Německa a na online seminář pro uchazeče o tato stipendia. K 30. dubnu 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021

Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost). Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti). Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana. Uchazeči o tato stipendia jsou zváni na online seminář ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10:00 hodin. Seminář bude uspořádán spolu s DAAD Information Point Praha. Registrovat se můžete do 30. března pomoci registračního formuláře.

Stipendia v Katalánsku
Katalánský institut pro chemický výzkum nabízí stipendia pro doktorandy MSCA-COFUND I2:ICIQ Impulsion. Případní zájemci najdou veškeré potřebné informace v přiložených dokumentech zde a zde. Termín pro podání žádostí končí 30. dubna 2021.

Akademický senát

Příští zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 7. dubna 2021. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejňovány na stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin. Přednostně však používejte elektronickou formu komunikace se studijním oddělením, v kanceláři bude přítomna pouze část zaměstnanců.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Daně Gronychové. V opačném případě pak výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

Harmonogram akademického roku
Harmonogram následujícího akademického roku 2021/2022 naleznete na této webové adrese.

Témata výzkumu pro studenty fyzikálního, informačního či matematického zaměření
Skupina částicové a astročásticové fyziky Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR představí témata výzkumu a možných bakalářských či diplomových prací v pátek 26. března 2021 ve 13:30 prostřednictvím Zoom semináře https://cesnet.zoom.us/j/92359203605. Skupina se zabývá analýzou dat z experimentu ATLAS v laboratoři CERN, konstrukcí a simulacemi detektorů v částicové a astročásticové fyzice např. v rámci studia fluorescenčních a čerenkovských signálů z atmosférických spršek kosmického záření, ale také elektronikou či statistickým zpracováním dat, odlišením signálu od pozadí, opravou spekter a měřením vlastností částic. Témata svého výzkumu představí samotní studenti skupiny. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na dr. Jiřího Kvitu (jiri.kvita@upol.cz). Témata prací zde.

Letní škola proteinového inženýrství
Loschmidt laboratories plánuje ve dnech 28.-30. června 2021 Letní školu proteinového inženýrství. Letní škola je určena studentům středních a vysokých škol (1. a 2. ročníku) se zájmem o biologii, biochemii, bioinformatiku a biotechnologii. Studenti si osvojí základní teoretické principy proteinového inženýrství a na praktických úlohách si vyzkouší počítačový design, konstrukci a charakterizaci proteinů. Účast na letní škole je plně hrazena organizátory. Zájemci vyplní elektronickou přihlášku na adrese https://loschmidt.chemi.muni.cz/school/ a odešlou ji organizátorům nejpozději do 31. března 2021. Více informací naleznete zde.

Provoz fakulty

Testování zaměstnanců
Na základě mimořádného vládního opatření ze dne 5. 3. 2021 je Univerzita Palackého v Olomouci povinna testovat zaměstnance na COVID-19. Minimální frekvence testování je jednou týdně. Testování je prováděno antigenními testy a je hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Testování na přírodovědecké fakultě se uskuteční

  • ve středu 24. března v čase 8:00-11:00,
  • ve čtvrtek 25. března v čase 9:00-12:00.

V obou dnech proběhne testování v hlavní budově přírodovědecké fakulty na 17. listopadu 12, ve studovně v 6. podlaží. Místnost je označena číslem 6.022 a najdete ji za bufetem B6. Prostor je dostatečně velký, aby mohla být dodržena všechna opatření. K rezervaci je nutné využít výhradně tento odkaz: https://rezervace.upol.cz/Akce/povinne-testovani-zamestnancu-prf-up-antigennimi-testy/144?u=true. Po vyčerpání kapacity budou v systému přidána další místa.

Netestují se zaměstnanci:

  • kteří po dohodě s vedoucím pracoviště využívají home office v plném rozsahu nebo akademičtí pracovníci vykonávající práci mimo prostory zaměstnavatele.
  • kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
  • kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod.
  • kteří mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první očkovací dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID 19.

Výsledky budou k dispozici do 15 minut. Předpokládané další testování bude směřováno na stejné dny a časy v příštím týdnu. Zaměstnanci o něm budou informováni prostřednictvím hromadného mailu.

Testování probíhá i na pracovištích přírodovědecké fakulty v Olomouci – Holici. Další termín je naplánován na pondělí 29. března od 8:00 do 12:00.

Změna podmínek pro uživatele zvýhodněných tarifů T-Mobile
Všem zaměstnancům připomínáme, kteří využívají zaměstnaneckého programu T-mobile Benefit, že od 1. ledna 2021 došlo u T-mobile ke změně podmínek čerpání. Pro zachování výhod zaměstnaneckého programu T-Mobile Benefit je proto potřeba provést změnu tarifu na některý z aktualizované nabídky. Změnu je nutné provést do 31. března 2021. Podrobnosti najdete na zaměstnaneckém webu.

Různé

Reakce odborníků na nový Rámcový vzdělávací program
Situace kolem nového Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v rámci něhož má být například vypuštěna výuka Newtonových zákonů, vedla v minulých týdnech k formulaci výhrad ze strany odborné veřejnosti. Více informací naleznete zde.

Konference Venkovská krajina
Problematikou životního prostředí na venkově se bude zabývat multidisciplinární konference Venkovská krajina, kterou ve dnech 29.–30. dubna 2021 pořádá Katedra rozvojových a environmentálních studií PřF UP společně s Českou společností pro ekologii krajiny. Konference se kvůli koronavirové pandemii uskuteční pravděpodobně v online prostředí. Více informací najdete na webových stránkách http://www.iale.cz/.

Pevnost poznání spustila registraci na letní tábory
Letní prázdniny jsou ideální čas pro nejrůznější dobrodružství. Co takhle vyzkoušet příměstské tábory v Pevnosti poznání PřF UP? Tábory se budou v jednotlivých turnusech konat od 12. července do 20. srpna. Registrace je již spuštěna na webu interaktivního centra. Nabídku letních příměstských táborů pro děti najdete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 16. března 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/06 – Rektorské volno dne 24. března 2021 na UP         

Dnem 18. března 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-19/18-N01 – Novela č. 1 – Pověření – rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře UP při zastupování rektora UP a jejich jednání za UP         

Další Zpravodaj vyjde v úterý 6. dubna 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)