Věda a výzkum

CES – centrální evidence smluv

Dovolujeme si informovat všechny řešitele běžících i nových projektů, že od 1. června 2022 se bude v souvislosti s novými normami aktualizovat systém CES. Prostředí CES se rozšíří o nové funkce a pozmění dosavadní postupy vyplňování průvodních dokladů, tzv. košilek ke smlouvám. Všechny košilky se budou vyplňovat přímo na Portále (tj. dlaždice Smlouvy). Postup byl uveden v e-mailu od Mgr. Ivety Turovské z 2. května 2022 adresovaný vedoucím pracovišť. Cvičná verze CES je dostupná na této adrese.

Informační seminář o ERC projektech

Srdečně zveme všechny zájemce, vedoucí pracovišť, zaměstnance a studenty na informační seminář o projektech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskuteční 23. května 2022 od 15:00 v aule přírodovědecké fakulty. Přednášet budou Petra Fedorová z Technologického centra AV ČR, Jana Kalbáčová-Vejpravová z Matematicko-fyzikální fakulty UK a řešitelka projektu ERC-StG TSuNAMI a Jaromír Fiurášek, vedoucí katedry optiky a člen hodnotícího panelu ERC-StG PE2.

MŠMT – Mobility Česko-Rakousko/Německo/Francie 2023-2024

MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů společných česko-rakouských/německých/francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024. Texty výzev vč. formulářů pro uchazeče naleznete na webu Projektů PřF nebo na webu MŠMT (ČR-AT/ČR-DE/ČR-FR). Fakultní deadline je 23. června 2022. Své žádosti předávejte na oddělení projektové podpory Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2022

MŠMT přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2022 nejpozději do 31. srpna 2022 do 16:00. Deadline pro doručení na oddělení projektové podpory Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz) je 24. srpna 2022. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté MŠMT zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT. Bližší informace naleznete na Projekty PřF nebo MŠMT.

MŠMT – 9. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan): „Design of Materials with Atomic Precision“

MŠMT informuje o vyhlášení 9. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“. Tato společná výzva vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností, které přinesou krok vpřed v oblasti multifunkčního designu a vývoje pokročilých materiálů pro mnohostranné společenské a průmyslové aplikace. Společná výzva byla vyhlášena v pondělí 9. května 2022 na webových stránkách s uzávěrkou v pondělí 18. července 2022 v 10:00 a s vyhlášením výsledků v prosinci 2022. Deadline pro doručení na oddělení projektové podpory Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz) je 11. července 2022. Bližší informace naleznete na webových stránkách Projekty PřF nebo na MŠMT.

MŠMT – Výzva k podávání přihlášek na stáže v ESO pro období 2022-2023

MŠMT otevírá výzvu pro zájemce o stáž u mezinárodní astronomické organizace ESO (Evropská jižní observatoř). Jedná se o pobyt v délce 12 měsíců na pracovišti ESO v Garchingu u Mnichova nebo v Chile. Stáž je určena studentům, vědcům a inženýrům příslušné odbornosti do 32 let věku. Účastník stáže získává stipendium na úhradu pobytových nákladů. Přihlášky je třeba zasílat elektronicky na e-mail jan.burianek@msmt.cz (do CC: tea.pokorna@upol.cz) do 25. května 2022. Podrobnosti ke stážím i k výběrovému řízení jsou uvedeny na webu Projektů PřF nebo na webu MŠMT.

Mezinárodní visegradský fond

Fakultní deadline pro podávání žádostí do MVF je 20. května 2022. Žádosti se podávají elektronicky přes MyVisegrad do 1. června 2022 do 12:00. Systém se otevírá 20 dní před deadlinem. Druhy grantů vč. podmínek naleznete na webu Projektů PřF nebo na Visegrad Fund. Své žádosti předávejte na oddělení projektové podpory Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

INTERREG EUROPE – 1. VÝZVA

Interreg EUROPE hledá inovativní a udržitelná řešení problémů regionálního rozvoje s cílem přispívat ke všem evropským prioritám. Evropská unie a 29 partnerských států programu poskytují až 80 % finančních prostředků potřebných pro spolupráci. Partneři projektu spolupracují na projektech po dobu čtyř let (tři roky jsou věnovány výměně zkušeností, jeden rok slouží ke sledování dosažených výsledků). 1. výzva Interreg EUROPE je otevřena do 31. května 2022. Fakultní deadline je 20. května 2022. Na webu Interreg EUROPE naleznete schválené projekty z předchozího programového období nebo návrhy nových projektů. Své žádosti předávejte na oddělení projektové podpory Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

TA ČR – Program TREND, PP1: Vyhlášení 6. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila šestou veřejou soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři”. Jde o výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 9. června 2022.

TA ČR – Program TREND, PP1: Vyhlášení 7. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji TREND – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 6. června 2022.

MV – vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – OPSEC

Ministerstvo vnitra ČR informuje o vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – OPSEC. Hlavním cílem je systematicky podněcovat a rozvíjet zájem výzkumné a inovační sféry o zapojení do řešení bezpečnostních výzev pro moderní společnost a tvořit tak základnu pro rozvoj konkurenceschopných bezpečnostních inovací. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 1. června 2022.

TA ČR – Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 24. května 2022.

MZe – Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022 (v přípravě, od 26. května 2022)

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb pro připravovanou 6. veřejnou soutěž Programu aplikovaného výzkumu na období 2017-2025, ZEMĚ. Výzkumné organizace se mohou hlásit do veřejné soutěže od 26. května 2022.

Klíčové oblasti:

  • udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,
  • udržitelné zemědělství a lesnictví,
  • udržitelná produkce potravin.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MPO – OP TAK Aplikace 2022 (v přípravě, od července 2022)

Vyhlášení výzvy MPO – OP TAK Aplikace 2022 lze očekávat v červenci 2022 s alokací 4 000 mil. Kč. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

MF – vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014-2021 vyhlásilo čtvrtou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF. Fakultní uzávěrka je 15. prosince 2023.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Cena Green Talents

Německé federální ministerstvo vzdělávání a výzkumu (The German Federal Ministry of Education and Research) vyhlašuje každým rokem cenu „Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development“, která podporuje mezinárodní výměnu idejí v oblasti green solutions. Přihlásit se mohou studenti magisterských a doktorských programů, postdoci a mladí profesionálové. Veškeré podrobnosti včetně přihlášky naleznete na stránkách https://www.greentalents.de/. Termín podání přihlášek je do 24. května 2022.

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 18. května 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Evaluace předmětů

S končícím semestrem bychom vás chtěli požádat, abyste se anonymně podělili o svůj pohled na průběh výuky. Zapojte se prosím do tradičních studentských evaluací! Vyplnění online dotazníku vám zabere pár minut a můžete díky němu ovlivnit podobu studijních programů a předmětů do budoucna. Evaluace je realizována elektronickou formou, hodnotit můžete do 6. září 2022.

Uzavření ročníku přes státnicemi

Uzavírání ročníků před státní závěrečnou zkouškou (alespoň tři týdny před jejím konáním) je možné provést e-mailem. Student po splnění studijních povinností kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 27. 30. června 2022.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce

Při odevzdávání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Semináře pro začínající akademické pracovníky a doktorandy

V rámci projektu PROPOST pro vás stejně jako minulý rok připravujeme seriál seminářů určených zejména začínajícím akademickým pracovníkům a doktorandům, kteří zajišťují výuku, ale také garantům studijních oborů (programů) a dalším zájemcům z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ. Všechny semináře jsou zaměřeny maximálně prakticky. Harmonogram jednotlivých akcí postupně doplňujeme a bude k dispozici na webových stránkách a také bude rozeslán hromadným mailem. Účast na seminářích by měla být do budoucna pro začínající akademické pracovníky povinná. Letos máme opět možnost aktivní účastníky seminářů odměnit. Přihlášení na jednotlivé akce bude možné přímo přes odkaz uvedený v harmonogramu prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání. První seminář s názvem „Jak zajistit synchronní online výuku“ proběhne 6. června 2022 od 9:45 do 12:00 v učebně 4.001a. Případné dotazy prosím zasílejte na adresu vladimir.vanek@upol.cz nebo vladimir.severa@upol.cz.

Provoz fakulty

Školení řidičů

V souladu s ustanovením odst. 2 §103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční školení řidičů referentských vozidel. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

K účasti můžete zvolit jeden z termínů:

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná.

Akce se týká především nových zaměstnanců a také těch, jejichž školení v tomto kalendářním roce pozbyde platnosti. Školení má platnost dva roky. Aktuální platnost si zaměstnanec může ověřit na www.portal.upol.cz (můj profil → detail zaměstnance).

Další předpokládané školení řidičů referentských vozidel proběhne v říjnu 2022. Budete o něm informováni prostřednictvím e-mailu.

Různé

Olomoucká muzejní noc

Komentované prohlídky hlavní budovy, kateder, mineralogických, petrologických a paleontologických sbírek katedry geologie, geoparku, zoologických sbírek, skleníků  i vycházku po olomouckých barokních kašnách v angličtině, nebo také program v Pevnosti poznání připravila přírodovědecká fakulta u příležitosti Olomoucké muzejní noci.  Ta se uskuteční už v pátek 20. května 2022 v čase 18:00-21:00. Návštěvníci si mohou vyzkoušet také zajímavé i neobvyklé deskové hry a hlavolamy. Kompletní program připravený pro návštěvníky přírodovědecké fakulty je k dispozici na webových stránkách.

Den fascinace rostlinami

Další příležitost nahlédnout do rozmanitého světa rostlinné říše nabídne veřejnosti botanická zahrada přírodovědecké fakulty, která se 18. května 2022 opět připojí k mezinárodní akci Den fascinace rostlinami. Návštěvníci si mohou prohlédnout jednotlivé zástupce masožravých rostlin s různými lapacími pastmi a strategiemi lovu kořisti. Seznámí se také s houbami, které způsobují rostlinám různé choroby a také s houbami, které pomáhají lidem při výrobě potravin nebo nápojů. Součástí bohatého programu bude zahájení výstavy nazvané Pohlednice z krymské květnice, která formou reprodukovaných akvarelů představí vybrané zástupce flóry Krymského poloostrova. Botanická zahrada bude otevřena od 10:00 do 16:00, vstup je zdarma.

Dětský den s Přírodou

Srdečně zveme všechny „fakultní" děti i jejich rodiče či prarodiče na odpoledne plné zážitků, které se uskuteční 1. června 2022 od 15:30 do 17:30 za budovou fakulty na Envelopě. U příležitosti Mezinárodního dne dětí je pro ně připraven bohatý program. Těšit se mohou na různé soutěže a hry, skákací hrad, modelování balonků či malování na obličej. Z důvodu zajištění odměn pro děti prosíme o potvrzení účasti do 23. května na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Přírodovědný jarmark

Po covidové přestávce se letos opět uskuteční Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) – jedna z největších popularizačních akcí na naší fakultě pro školy a širokou veřejnost. Akce se uskuteční 17. června 2022 od 9:00 do 15:00. Pro zapojení se do programu jarmarku vyplňte prosím krátký formulář nebo napište na magdalena.ondrusakova@upol.cz.

PosPos

Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na „Posemestrální Posezení". S letním semestrem se budeme loučit v pondělí 20. června od 13:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty.

Pevnost poznání  letní tábory

Proměňte během letošních prázdnin své děti v chemiky, botaniky, zoology, astronauty, badatele či cestovatele časem. Během LETNÍCH TÁBORŮ v Pevnosti poznání je čeká pět dní nabitých zábavou. Budou experimentovat, objevovat, soutěžit, lámat si hlavu nad kvízy, ale i relaxovat v planetáriu. Termíny a registraci najdete zde.

Putovní výstava Nejbohatší ekosystémy planety Země

Putovní výstavu autorských fotografií nazvanou Nejbohatší ekosystémy planety Země nabízí od 13. května Knihovna UP ve Zbrojnici. Výchovně-vzdělávací výstava, kterou ve spolupráci s knihovnou připravila přírodovědecká fakulta a nezisková organizace Prales dětem (Justice for Nature), představuje na bezmála padesáti velkoformátových fotografiích ohrožené ekosystémy v různých částech světa. Zároveň jsou návštěvníkům prezentovány možnosti pro jejich záchranu.

Majáles UP

Další návrat po dvouletém odkladu se blíží – za pár dní město rozvíří Olomoucký majáles UP! V duchu dobré tradice vše zahájí Majálesový průvod městem a korunovace krále – tentokrát tedy přímo královského páru! Žezlo symbolizující dohled nad naším májovým rejem totiž převezme dvojice slavných profesionálních tanečníků: Kristýna Coufalová (olomoucká rodačka a vítězka první řady StarDance) a Jan Tománek (choreograf, porotce téže soutěže a náš absovent). Olomoucký majáles nabídne nejen skvělá hudební, divadelní nebo filmová představení, ale dobročinný a udržitelný obchod s oblečením, který připravila Udržitelná univerzita, spolek Udržitelný Palacký a charitní obchod Dobrodruhá. Aby však bylo co prodávat a swapovat, potřebujeme předem vaši spolupráci. Pusťte jarní vítr do skříně a přineste to, co je pořád pěkné, ale už to nosit nebudete, buď do Dobrodruhé (po-pá, 10-17), nebo 23. a 24. května do Studentského klubu na Zbrojnici. Výdělek půjde na transparentní účet Charity Olomouc pro Ukrajinu.

Příměstský (nejen) IT tábor s Czechitas

Baví vaše dítě počítače? Chcete, aby se naučilo naprogramovat vlastní hru a zároveň trávilo čas i venku? Přihlaste ho/ji na příměstský (nejen) IT tábor pro kluky a holky od 8 do 12 let v týdnu od 1. do 5. srpna 2022 na Katedře informatiky PřF UP. Na všechny malé „ajťáky a ajťačky“ se těší tým Czechitas.

Benefiční koncert

Nadace Malý Noe ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí pořádá 20. května 2022 slavnostní koncert k 15. výročí založení nadace. Na koncertě, který začíná v 19:00 v Klášterním Hradisku v Olomouci, vystoupí patron nadace mistr Václav Hudeček, jeho žena Eva Hudečková a Camerata Classica Olomouc. Vstupenky jsou rozděleny do tří pásem za 700/400/300 Kč a je možné si rezervovat na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz.


Další Zpravodaj PřF vyjde 30. května 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)