Věda a výzkum

MŠMT - MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO/NĚMECKO/FRANCIE 2023-2024

MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů společných česko-rakouských/německých/francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024. Texty výzev vč. formulářů pro uchazeče naleznete na webu Projektů PřF nebo na webu MŠMT (ČR-AT/ČR-DE/ČR-FR). Fakultní deadline je 23.06.2022. Své žádosti předávejte na OPP Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

MZe – ZEMĚ veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 8. července 2022.

TA ČR – Program TREND, PP1: Vyhlášení 6. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila šestou veřejnou soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři”.  Jde o výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 9. června 2022.

TA ČR – Program TREND, PP1: Vyhlášení 7. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji TREND – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 6. června 2022.

MV – vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – OPSEC

Ministerstvo vnitra ČR informuje o vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – OPSEC. Hlavním cílem je systematicky podněcovat a rozvíjet zájem výzkumné a inovační sféry o zapojení do řešení bezpečnostních výzev pro moderní společnost a tvořit tak základnu pro rozvoj konkurenceschopných bezpečnostních inovací. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 1. června 2022.

MŠMT – Výzva k předkládání návrhů na Cenu Františka Běhounka v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře, vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice nebo se může vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cena má podobu diplomu s podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000 Kč. Bližší informace naleznete na webu Projektů PřF.

MŠMT – Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2022

MŠMT přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2022 nejpozději do 31. srpna 2022 do 16:00. Deadline pro doručení na oddělení projektové podpory Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz) je 24. srpna 2022. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté MŠMT zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT. Bližší informace naleznete na Projekty PřF nebo MŠMT.

MŠMT – 9. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan): „Design of Materials with Atomic Precision“

MŠMT informuje o vyhlášení 9. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“. Tato společná výzva vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností, které přinesou krok vpřed v oblasti multifunkčního designu a vývoje pokročilých materiálů pro mnohostranné společenské a průmyslové aplikace. Výzva byla vyhlášena v pondělí 9. května 2022 na webových stránkách s uzávěrkou v pondělí 18. července 2022 v 10:00 a s vyhlášením výsledků v prosinci 2022. Deadline pro doručení na oddělení projektové podpory Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz) je 11. července 2022. Bližší informace naleznete na Projekty PřF nebo na MŠMT.

MEZINÁRODNÍ VISEGRADSKÝ FOND

Další možnost podávání žádostí do MVF je do 1. října 2022 do 12:00. Žádosti se podávají elektronicky přes MyVisegrad. Druhy grantů včetně podmínek naleznete na webu Projektů PřF nebo na Visegrad Fund. V průběhu června 2022 proběhne na PřF UP online seminář, kde budou shrnuty podmínky a pravidla pro žadatele grantů MVF.

INTERREG DANUBE („Podunají“) – 1. výzva

Interreg DANUBE chystá vyhlášení 1. výzvy na září 2022. V první výzvě bude alokováno 50% celkového budgetu (37,5 mil. EUR). Bližší informace pro vás budou připraveny v průběhu června 2022 na webu Projektů PřF v sekci Projekty EU.

MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 (MSCA-PF) – výzva otevřena

Do 14. září 2022 bude otevřena výzva k podávání evropských i globálních postdoktorských projektů zaměřených na mobilitu výzkumných pracovníků. Určena je pro mladé výzkumníky, kteří buď v době uzavření výzvy alespoň obhájili disertační práci, nebo dosáhli maximálně 8 let od získání titulu Ph.D. (možno odečíst dobu strávenou např. na mateřské dovolené či v dlouhodobé pracovní neschopnosti a pro výzkumníky, kteří si vybrali hostitelskou instituci v Evropě nebo výzkumníci z Evropy, kteří si vybrali hostitelskou instituci ve třetí zemi – tzn. ne členské či asociované zemi).

Jaká může být doba trvání projektu?

  • 12-24 měsíců

Jakou mám šanci uspět?

  • vysokou – proč?
  • projekty, které v hodnotícím procesu dosáhnou skóre alespoň 70%, ale nemohou být z kapacitních důvodů financovány z MSCA-PF programu, mohou v projektech zvolit možnost zapojení do hodnocení ERA Fellowships a dosáhnout tak na financování (platí pro evropské výjezdy a příjezdy z a do ČR)
  • projekty, které v hodnotícím procesu dosáhnou skóre alespoň 70%, ale nemohou být financovány ani MSCA-PF ani ERA Fellowships mají možnost získat financování v rámci národního programu OP JAK

Máte-li zájem po získání titulu Ph.D. nabrat hodnotné zkušenosti kdekoliv ve světě či chystáte-li se na pracoviště přijmout zahraničního mladého výzkumníka a přemýšlíte-li nad způsobem jeho financování, je pro vás určen program MSCA-PF. Více informací k programu naleznete zde. Kontaktní osoba: dr. Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz, kl. 4022).

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 15. června 2022 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Evaluace předmětů

S končícím semestrem bychom vás chtěli požádat, abyste se anonymně podělili o svůj pohled na průběh výuky. Zapojte se prosím do tradičních studentských evaluací! Vyplnění online dotazníku vám zabere pár minut a můžete díky němu ovlivnit podobu studijních programů a předmětů do budoucna. Evaluace je realizována elektronickou formou, hodnotit můžete do 6. září 2022.

Uzavření ročníku přes státnicemi

Uzavírání ročníku před státní závěrečnou zkouškou (alespoň tři týdny před jejím konáním) je možné provést e-mailem. Student po splnění studijních povinností kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 27. června 30. června 2022. Přesný den a hodina u jednotlivých absolventů budou známy v polovině června.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce

Při odevzdávání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Cena CRYTUR

Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlásila již devátý ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách Cena CRYTUR. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022. Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ. Přihlášená diplomová práce se musí zabývat materiálovými vědami (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech), musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2021 do 30. září 2022. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 90.000 Kč.

Věda pro zemi soutěž

Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Soutěž je vyhlášena se zaměřením na zemědělská témata, přičemž v roce 2022 jsou preferovaná dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny. Termín pro zaslání přihlášky je 30. června 2022. Více informací o soutěži najdete na stránce www.vedaprozemi.cz.

Provoz fakulty

Správa budov Envelopa

Od 1. června 2022 je vedením Správy budov Envelopa pověřen p. Filip Zlámal (filip.zlamal@upol.cz), tel.: 585 634 035. Ing. Kolářovi děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně osobních a pracovních úspěchů.

Různé

Den dětí Pevnost poznání

V Pevnosti poznání si mohou děti 1. června 2022 vybrat jednu aktivitu zdarma – planetárium nebo gyroskop. Přístroj, který se používá i na Mezinárodní vesmírné stanici.

Fakultní podcast Věda očima ženy Jana Sekaninová

Podcastový seriál Věda očima ženy představuje ženy – vědkyně z přírodovědecké fakulty, jež se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia.

Aktuálně si můžete poslechnout doktorku Janu Sekaninovou z katedry biochemie, která se ve své vědecké práci zabývá zejména obrannými mechanismy rostlin na různé stresové podněty. Se svými kolegy se snaží odhalit taje složitých obranných mechanismů, které rostliny vyvinuly pro přežití v měnících se podmínkách životního prostředí. Rozhovor najdete v audio formě na Spotify nebo jako videorozhovor na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Soboty s roboty

Během Soboty s roboty si návštěvníci projdou Pevnost s mluvícím robotem Fortem, který jim bude zadávat různé záludné otázky. Dále se mohou těšit na hrátky s micro:bitem, což je mikropočítač, který se doslova vleze do kapsy. Děti se pomocí jednoduchých úkolů seznámí s pojmem programování a samy si to také vyzkouší. Naučí se například rozsvítit LED matici ve tvaru srdce. Elektrické obvody, bez kterých žádný správný robot nemůže být, si budou moci zapojit i bez složitého pájení, dokonce si sami sestaví semafor. V programu budou oblíbení ozoboti, což jsou malí roboti, kteří se dají naprogramovat pomocí nakreslených čar a barevných kódů. Akce se bude konat 4. června 2022 od 10:00 do 17:00.

Přírodovědný jarmark

Po covidové přestávce se letos opět uskuteční Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) – jedna z největších popularizačních akcí na naší fakultě pro školy a širokou veřejnost. Akce se uskuteční 17. června 2022 od 9:00 do 15:00.

Veletrh zdraví

Pevnost poznání připravila na pátek 17. června a sobotu 18. června Veletrh zdraví. V expozicích a Laudonově sále budou připraveny interaktivní stánky – vyšetření pigmentovaných znamének, měření tuku a cukru v těle, určování krevních skupin, dentální hygiena, jak stárne naše tělo či resuscitace dospělých a dětí. Akce je zdarma v rámci běžného vstupného do expozic.

PosPos

Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na „Posemestrální Posezení". S letním semestrem se budeme loučit v pondělí 20. června od 13:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty. Ochutnat můžete grilované steaky, cigáro i koláčky.

Přednáškové odpoledne EXBIO v praxi

Absolventi studijního programu Experimentální biologie Laboratoře růstových regulátorů pořádají 24. června 2022 od 13.30 do 19.00 minikonferenci „EXBIO v praxi“. Přednáškové odpoledne bude obsahovat 12 příspěvků rozdělených do tří bloků dle profesní orientace. Program nabídne nejen přednášky absolventů působících v akademické sféře na pozicích postdoktorandů či současných PhD studentů, zaměstnanců státních a soukromých laboratoří, ale i bývalých studentů působících na ostatních pozicích pracovního trhu. Přednáškové odpoledne bude zakončeno po 19:00 afterparty!

Nové vnitřní normy

Dnem 1. června 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-22/08-N01 – Centrální evidence smluv na UP a pravidla uveřejňování smluv v registru smluv – novela č. 1


Další Zpravodaj PřF vyjde 13. června 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)