Věda a výzkum

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací za rok 2023. Přihlášení publikace bude možné od 15. září 2023. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde. Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické načtení údajů z OBD. Vytištěnou a podepsanou přihlášku je třeba vnitřní poštou doručit na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP k rukám Bc. Barbory Krudencové nejpozději do 25. října 2023.

Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.
 • Publikace vyšla tiskem v roce 2023. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2022, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Čestné uznání rektora UP

I letos se mohou autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-20/18-ÚZ01. Tak jako v předchozích ročnících přijímají návrhy na ocenění oddělení Vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 30. září 2023.

MŠMT – LUABA24

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve VVI: LUABA24 bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko, v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Záměrem LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti:

1. Počítačové a informační vědy
2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
3. Společenské vědy
4. Humanitní vědy a umění.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2,5 roku.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. září 2023 a končí dne 30. listopadu 2023. Fakultní deadline pro podávání návrhů je 28. listopadu 2023 - zelenou košilku a návrh projektu (případně stručné info k projektu) dodejte nejpozději do 24. listopadu 2023 k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz). Bližší informace vč. relevantních odkazů naleznete na webu Projekty PřF.

MŠMT – LUAIZ24

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve VVI: LUAIZ24 bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael, v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Do veřejné soutěže LUAIZ24 budou přijímány návrhy společných česko-izraelských projektů v kategorii průmyslového výzkumu (úroveň technologické připravenosti (TRL) 2-4)3, které povedou k technologické aplikovatelnosti a vývoji nových produktů, a to se zaměřením na jednu z následujících oblastí/podoblastí:

1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv
2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda
3. Datová věda – aplikace umělé inteligence

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) končí dne 15. listopadu 2023. Fakultní deadline pro podávání návrhů je 13. listopadu 2023 - zelenou košilku a návrh projektu (případně stručné info k projektu) dodejte nejpozději do 9. listopadu 2023 k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz). Bližší informace vč. relevantních odkazů naleznete na webu Projekty PřF.

Horizon Europe – Life Sciences – Národní informační den

Cílem akce pořádané Technologickým centrem Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou  je upozornit na nové příležitosti programu Horizont Evropa. Přednášející se zaměří na aktuální výzvy v oblasti věd o živé přírodě (zejména klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí), relevantní evropská partnerství či možnosti, které program nabízí na podporu rozšiřování účasti. O zkušenosti se podělí také úspěšný koordinátor projektu. Jazykem akce bude angličtina a uskuteční se 24. října 2023 fyzicky na ČZU. Registrace: TECON | Formulář | Technologické centrum Praha (tc.cz).

Horizon Europe - Přehled partnerských burz k výzvám 2024

V září a v říjnu 2023 probíhají partnerské burzy k navazování kontaktů pro projekty připravované do nových výzev Horizontu Evropa v roce 2024. Většina výzev v Klastrech 1 až 6 má uzávěrku již v únoru až dubnu 2024. Online burzy jsou zpravidla jednodenní a účastní se jich stovky mezinárodních organizací se zájmem o spolupráci na projektech z nejrůznějších oblastí. I po jejich skončení se můžete dále registrovat a sjednávat schůzky se všemi zaregistrovanými účastníky. Některé partnerské burzy probíhají i fyzicky, případně hybridně. Na akce se bezplatně zaregistrujete, vytvoříte si profil, a poté si naplánujete online schůzky s dalšími zaregistrovanými účastníky. Svoji šanci být osloveni ostatními účastníky zvýšíte podrobným vyplněním Vašeho profilu.
Burzy obvykle nabízejí i možnost prezentovat svůj záměr či nápad do vybrané výzvy. Jedná se o tzv. Pitch sessions. Během 3-5 minut se tak můžete živě představit potenciálním partnerům a koordinátorům.

Kde se registrovat a na jaké platformě burzy probíhají?

26. září 2023 - Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí; fyzicky v Bruselu
Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6 - Calls 2024 - Info (b2match.io)
18. října 2023 - Klastr 5 - Klima, energetika, mobilita; virtuálně 
GREENET Brokerage Event for HE Cluster 5 - 2024 calls - Info (b2match.io)
19. října 2023 - Klastr 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost; virtuálně
Horizon Europe Cluster 2 Networking Platform - Info (b2match.io)
říjen 2023 - Klastr 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír; termín a forma budou upřesněny

Interreg Danube Region

Program Interreg Danube Region oznámil termín vyhlášení 2. výzvy, jehož otevření je plánováno na 2. října 2023 s následným uzavřením 29. února 2024.

Podané projektové záměry musí vycházet ze společné potřeby a výzvy týkající se širšího území Podunají a nesmí být omezeny pouze na několik zemí (např. 3-4 země) nebo představovat soubor místních akcí. 

Žadatelé musí prokázat, že zjištěnou společnou potřebu / výzvu lze nejlépe řešit na nadnárodní úrovni namísto místního / regionálního / přeshraničního přístupu a že výsledků projektu lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím nadnárodní spolupráce. Programová oblast zahrnuje 14 států včetně 9 členů EU. 

Partnerství musí být složeno z minimálně 3 finančních partnerů z 3 různých zemí programového území, přičemž alespoň jeden partner musí být z členského státu EU. Nicméně obvykle je konsorcium složeno z 10-15 partnerů ze 7-12 států programového území.

Financování je poskytováno pouze projektovým partnerům z programového území ve výši 80 % celkového rozpočtu. Počátek řešení projektů se očekává od ledna 2025 s maximální dobou realizace 36 měsíců. Relevantní dokumenty včetně výzvy budou k dispozici od října na webových stránkách programu.

GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá. Soutěžní lhůta začala 15. září 2023. 

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. prosince 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu, který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN na 15. prosince 2023.

Ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu je potřeba dodat do 18. prosince 2023:  

Projektové návrhy k odeslání datovou schránkou posílejte na adresu: lubica.korcanova@upol.cz, nejpozději do 20. prosince 2023.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti byla za Univerzitu Palackého v Olomouci zaslána.

V případě zájmu o podání grantu a s tím související administrativní podpory se obraťte na lubica.korcanova@upol.cz nebo tel. 4051.

Podrobnosti o této výzvě naleznete zde.

GA ČR – Výzva pro podávání švýcarsko-českých projektů – blíží se deadline!

Podepsanou Žádost o souhlas s podáním návrhu projektu (zelená košilka) a Stručnou informaci k projektu je potřeba dodat na OPP do 4. října 2023. Víc informací k podávání návrhů projektů zde. Všechny potřebné podklady posílejte na email: lubica.korcanova@upol.cz. Další informace k této výzvě naleznete na stránkách GA ČR.

TA ČR - Program THÉTA 2: 1. veřejná soutěž (fakultní uzávěrka 20. října 2023)

TA ČR - Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Mezinárodní výzva (fakultní uzávěrka 3. listopadu 2023)

TA ČR - Water4All Call 2023: Druhá mezinárodní výzva v rámci Evropského partnerství Water4All (fakultní uzávěrka 6. listopadu 2023)

TA ČR - Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023: Mezinárodní výzva je otevřená (fakultní uzávěrka 14. listopadu 2023)

TA ČR - Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 11. veřejné soutěže, podprogram 2 - "Nováčci" (od 4. října 2023)

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Zahraniční a mimouniverzitní stipendia

Za studiem do Bavorska

Česko-bavorská vysokoškolská agentura Vás zve na online akci „Za studiem do Bavorska“, která se koná a v úterý 10. října 2023 v 16:00 na platformě Zoom.

Během akce (max. 60 min.) se dozvíte o možnostech studia na vysokých školách v Bavorsku a o stipendijních nabídkách BTHA. Prostor dostanou i bývalí stipendisté, kteří budou sdílet své zkušenosti ze studia či letní školy v Bavorsku. Akce je určena zájemcům ze všech veřejných VŠ v ČR. Účast je možná bez předchozího přihlášení zde.

Stipendia - Německo

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. 

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek v celkové výši 11.208 € za rok (934 € měsíčně). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 € měsíčně.

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25: 1. prosince 2023
Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia: 28. února 2024

Detailní informace a pokyny k výběrovému řízení:

PRVOŽADATELÉ: 

PRODLOUŽENÍ STIPENDIA:

Všechny dokumenty v angličtině naleznete na webu BAYHOSTu.

Dofinancování zahraničních stáží

Stejně jako loni je zde možnost dofinancování studentských zahraničních stáží. Pro více informací se obraťte na Mgr. Walerii Slowikovou, e-mail: waleria.slowikova@upol.cz.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 27. září 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Studijní plány na ak. rok 2023/2024

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2023/2024 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Imatrikulace

Imatrikulace prvních ročníků bakalářských programů prezenční formy studia se uskuteční 3. a 4. října 2023. Podrobný harmonogram ještě bude zveřejněn.

Zápis předmětů do STAGu

Zápis předmětů do STAGu pro akademický rok 2023/2024 je nutné udělat do 25. září 2023

Žádosti o uznání předmětů

Řádně vyplněné žádosti o uznání předmětů je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2023.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Žádáme absolventy, kteří se budou chtít zúčastnit listopadových promocí (v termínu 3. listopadu 2023), aby se nahlásili do konce září e-mailem své studijní referentce. Na této webové stránce najdete během října i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia

Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2023 odevzdali studijní plány a vytištěné Zadání dizertační práce ze STAGu. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a odevzdali je spolu se studijním plánem na studijním oddělení.

Souvislá pedagogická praxe studentů

Kabinet pedagogické přípravy PŘF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 9. října 2023 až 3. listopadu 2023.

Informační schůzka k praxi proběhne 2. října 2023, učebna LP 2005, 15:45 – 16:30. Schůzka je povinná, týká se pouze řádně přihlášených studentů.

Před nástupem na souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Formulář smlouvy najdete na těchto webových stránkách. Současně jsou na stránkách Kabinetu pedagogické přípravy uvedeny termíny její kontroly a následného potvrzení. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na e-mail: jana.slezakova@upol.cz.

Semináře

Kabinet pedagogické přípravy připravil seriál seminářů určených zejména pro začínající akademické pracovníky a doktorandy, kteří zajišťují výuku, ale také pro garanty studijních oborů (programů) a další zájemce z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ. Všechny semináře jsou zaměřeny maximálně prakticky. Harmonogram jednotlivých akcí postupně doplňujeme a bude k dispozici na webových stránkách. Účast na seminářích by měla být do budoucna pro začínající akademické pracovníky povinná. Letos máme opět možnost aktivní účastníky seminářů finančně odměnit. Nabídka seminářů obsahuje například:

5. října 2023 - Reflexe filosofie biologie ve vyučování od 14:00 do 15:30, učebna SE.51.1059, seminář vede doc. Vladan Ondřej, odkaz pro přihlášení - Reflexe filosofie biologie ve vyučování

6. října 2023 - Didaktika fyziky I od 10:00 do 12:00, učebna bude upřesněna, seminář vede Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., odkaz pro přihlášení - Didaktika fyziky I

20. října 2023 – Lektorské dovednosti I od 9:00 do 12:15, učebna 2. 006, seminář vede PhDr. Petra Vávrová, MBA (psycholog / terapeut /kouč ICF / lektor), odkaz pro přihlášení - Lektorské dovednosti I

20. října 2023 - Didaktika fyziky II od 10:00 do 12:00, učebna bude upřesněna, seminář vede Mgr. Tereza Hrouzková, odkaz pro přihlášení - Didaktika fyziky II

23. listopadu 2023 - Obecná didaktika I od 8:00 do 9:30, učebna 2. 004, seminář vede RNDr. Jana Slezáková, Ph.D., odkaz pro přihlášení - Obecná didaktika I

7. prosince 2023 - Obecná didaktika II od 8:00 do 9:30, učebna 2. 004, seminář vede RNDr. Jana Slezáková, Ph.D, odkaz pro přihlášení - Obecná didaktika II

Studentské soutěže

Hackathon 2023

Máte zajímavé nápady a chuť pracovat na nových projektech? Zapojte se do třídenního Hackathonu, který od 20. do 22. října pořádá katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty, Olomoucký kraj, město Olomouc a Inovační centrum Olomouckého kraje. Registrace probíhá prostřednictvím webových stránek do 6. října. Vítěze soutěže čekají finanční odměny, vzdělávací a mentorské vouchery i věcné ceny.

Ceny Wernera von Siemense

Šestadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědeckých oborů a mladé vědce byl vyhlášen. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek až do 30. listopadu 2023.

Další ročník soutěže v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací/školitelé. Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 25 letech rozdělila mezi 450 vítězných studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 15,3 milionů korun.

SHE STEM AWARD

Jen do 30. září 2023 je možné podávat přihlášky do dalšího ročníku soutěže SHE STEM AWARD pro studentky technických oborů. Studentky se mohou přihlásit zasláním svých bakalářských prací dokončených v období od října 2022 do září 2023. Vítězka získá odborné rady, naváže cenné kontakty a také bude mít možnost prezentovat svou práci na konferenci WE Local Conference 2024. Více zde.

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci

25. studentská vědecká konference (ŠVK) nazvaná "Chémia a technológie pre život" se koná ve středu 22. listopadu 2023 na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Registrace příspěvků je možná do pátku 27. října 2023 na těchto webových stránkách. Na ŠVK proběhne soutěž o nejlepší studentskou práci 1. a 2. stupně vysokoškolského studia v plánovaných 25 sekcích v oblasti chemie, biotechnologie, chemické a potravinářské technologie. Nejlepší práce budou odměněny.

Provoz fakulty

Parkovací systém objektu 17.listopadu 12 – Envelopa

Prosíme všechny zaměstnance s přístupem do podzemních garáží, aby vždy uvedli RZ všech vozidel, které využívají k parkování.

 1. V případě, že zaměstnanec použije přístupovou kartu a nemá SPZ uvedenou v systému, tak není odečten na vjezdové tabuli a počítání není funkční. Prosím o dodržování těchto pravidel.
  • pro vjezd/výjezd je nutno přijíždět k vratům pomalu(ideálně 10 km/h) a středem
  • dále je nutné řídit se Provozním řádem podzemních garáží PřF UP v Olomouci - PřF-B-18/10
 2. Odstavná plocha u státního zastupitelství
  • pro vjezd/výjezd použijte zaměstnaneckou kartu
  • Přístupy budou mít nastaveny pouze zaměnstnaci objektů SLO, VLD a ENVELOPA (zaměstnanci s přístupem do podzemních garáží)
 3. Nastavení přístupů – máme na PřF UP zavedenou možnost nastavení přístupů na jednotlivé profily(čtečky) v rámci PřF UP. Požadavek pro nastavení přístupu daného pracoviště musí být vždy pověřenou osobou – vedoucí katedry/pracoviště nebo sekretářka katedry/pracoviště
  • V rámci objektů 17.listopadu 12 – Envelopa, 17.listopadu 50A – SLO a 17.listopadu 50 – VLD se prosím obracejte na Jaromíra Keprta, e-mail: jaromir.keprt@upol.cz
  • V rámci areálu Holice se prosím obracejte na Bc. Milana Labounka, e-mail: milan.labounek@upol.cz

Areál Holice

 • Vjezd do areálu je umožněn pouze zaměstnancům UP s nastaveným přístupem na zaměstnaneckou kartu, platnou parkovací kartou a evidovanou RZ vozidla.
 • Parkování je umožněno pouze zaměstnancům UP s platnou parkovací kartou na vyhrazených parkovacích místech v areálu, přednostně na zpevněné odstavné ploše areálu (viz. příloha), ostatní zaměstnanci bez vjezdové karty mohou parkovat pouze na parkovištích před areálem
 • Studentům není vjezd do areálu umožněn, v individuálních případech je možné požádat o výjimku (zdravotní důvody, ZTP apod.)

FreshUP

Zkrácenou provozní dobu do 16:00 budou mít ve středu 27. září 2023 FreshUPy na pedagogické, právnické, filozofické a přírodovědecké fakultě. Hlavní menza (17. listopadu) bude vydávat pouze do 14:30.

V pátek 29. září, tedy den mezi čtvrtečním státním svátkem (28. 9.) a víkendem, budou menzy a bistra Univerzity Palackého uzavřeny. Po čtyřdenní pauze se pak můžete na jejich nabídku těšit zase v pondělí 2. října.

Různé

Nové propagační materiály

Fakulta má nové tištěné propagační materiály v anglickém jazyce: fakultní brožuru a záložku. Pokud cestujete do zahraničí, můžete si materiály vyzvednout na Zahraničním oddělení (kancelář 1.005) po předchozí e-mailové domluvě: waleria.slowikova@upol.cz.

Noc vědců

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si mohou hrát, poznávat, zkoušet a objevovat tento fascinující svět. Tématem letošního ročníku je Tajemství. Podívejte se do programu a přijďte 6. října 2023 na přírodovědeckou fakultu mezi 18 hodinou a půlnoci. Čekají na vás nejrůznější pokusy, hádanky, hlavolamy i setkání. Otevřeno bude i na dalších místech univerzity i v Pevnosti poznání.

V rámci Noci vědců se uskuteční také Hospodský kvíz. Už 2. října 2023 v BEST Sportcentru Olomouc od 19:00.

Badatelský víkendový seminář

Přírodovědecké fakulta otevřela registraci na tradiční Badatelský víkendový seminář, který se letos koná ve dnech od 20. října do 22. října 2023. Tato víkendová akce je určena středoškolákům starším 15 let, kteří by se chtěli dozvědět něco nového a poznat lidi se stejnými přírodovědnými zájmy. Více informací je k dispozici na webové stránce. Registrace je možná do 9. října 2023.

Nábor nových členů do studentského spolku Udržitelný Palacký

V pondělí 25. září v 18:00 se ve 2. patře přírodovědecké fakulty bude konat každoroční nábor nových členů do spolku Udržitelný Palacký. Spolek již od roku 2016 stihl založit komunitní zahradu Václavka a studentský Freeshop, spustit kampaň “Think Out of the Bin”, zajistit fungování food-sharingové platformy FreeFood UPOL nebo založení již samostatného projektu na bezplatné dolévání kohoutkové vody v (nyní už po celé ČR) Dolej si. Kromě dlouhodobých projektů pořádáme různé akce, jako třeba každoroční Punčování na komunitní zahradě Václavka. Na náboru rádi uvidíme všechny, kdo mají zájem doplnit naše řady.

Zlatá a diamantová promoce

Zlatá promoce se letos koná 13. října 2023 v prostorách přírodovědecké fakulty.

Nové vnitřní normy

Dnem 21. září 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/19 – Rektorské volno dne 20. října 2023    

R-B-19/05-N02 – Řád o nakládání s majetkem UP – novela č. 2

Dne 19. září 2023 byl MŠMT ČR registrován níže uvedený vnitřní předpis UP:

A-14/2013-N03 – Jednací řád Vědecké rady UP – novela č. 3

Dnem 2. října 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/20-N01 – Statut Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci studentům doktorských studijních programů za odborný článek – novela č. 1     

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 9. října 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)