Věda a výzkum

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací za rok 2023. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde. Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické načtení údajů z OBD. Vytištěnou a podepsanou přihlášku je třeba vnitřní poštou doručit na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP k rukám Bc. Barbory Krudencové nejpozději do 25. října 2023.

Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.
 • Publikace vyšla tiskem v roce 2023. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2022, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Mezinárodní projekty – Výzva pro podávání polsko-českých projektů  

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. prosince 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu, který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN na 15. prosince 2023.

Ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu je potřeba dodat do 18. prosince 2023:  

Projektové návrhy k odeslání datovou schránkou posílejte na adresu: lubica.korcanova@upol.cz, nejpozději do 20. prosince 2023.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti byla za Univerzitu Palackého v Olomouci zaslána.

V případě zájmu o podání grantu a s tím související administrativní podpory se obraťte na lubica.korcanova@upol.cz nebo tel. 585 634 051. Podrobnosti o této výzvě naleznete zde.

MŠMT – LUABA24

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve VVI: LUABA24 bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko, v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Záměrem LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti:

1. Počítačové a informační vědy
2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
3. Společenské vědy
4. Humanitní vědy a umění.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2,5 roku.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 16. září 2023 a končí dne 30. listopadu 2023. Fakultní deadline pro podávání návrhů je 28. listopadu 2023 - zelenou košilku a návrh projektu (případně stručné info k projektu) dodejte nejpozději do 24. listopadu 2023 k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz). Bližší informace vč. relevantních odkazů naleznete na webu Projekty PřF.

MŠMT – LUAIZ24

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve VVI: LUAIZ24 bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael, v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Do veřejné soutěže LUAIZ24 budou přijímány návrhy společných česko-izraelských projektů v kategorii průmyslového výzkumu (úroveň technologické připravenosti (TRL) 2-4)3, které povedou k technologické aplikovatelnosti a vývoji nových produktů, a to se zaměřením na jednu z následujících oblastí/podoblastí:

1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv
2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda
3. Datová věda – aplikace umělé inteligence

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory) končí dne 15. listopadu 2023. Fakultní deadline pro podávání návrhů je 13. listopadu 2023 - zelenou košilku a návrh projektu (případně stručné info k projektu) dodejte nejpozději do 9. listopadu 2023 k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz). Bližší informace vč. relevantních odkazů naleznete na webu Projekty PřF.

Horizon Europe – Life Sciences – Národní informační den

Cílem akce pořádané Technologickým centrem Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou  je upozornit na nové příležitosti programu Horizont Evropa. Přednášející se zaměří na aktuální výzvy v oblasti věd o živé přírodě (zejména klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí), relevantní evropská partnerství či možnosti, které program nabízí na podporu rozšiřování účasti. O zkušenosti se podělí také úspěšný koordinátor projektu. Jazykem akce bude angličtina a uskuteční se 24. října 2023 fyzicky na ČZU. Registrace: TECON | Formulář | Technologické centrum Praha (tc.cz).

Horizon Europe – UK

7. září 2023 Spojené Království a EU dosáhly dohody o přidružení k programu HE. Od tohoto data mohou vědci z UK plně přidružený člen po zbývající dobu trvání programu do roku 2027.

Horizon Europe – Výzkumné infrastruktury

Infoden TC Praha k výzvám Horizon Europe v oblasti výzkumných infrastruktur, 23. října 2023 10:30 - 13:00, fyzicky i online.

DZS – DigiEduHack 2023

Na začátku listopadu proběhne další ročník DigiEduHack. Registrace je i nadále otevřená pro všechny organizace (vysokoškolské instituce, školy na všech úrovních, inovační centra, výzkumné laboratoře apod.), které mají zájem uspořádat místní 24hodinový hackathon se zaměřením na specifickou výzvu v oblasti digitalizace ve vzdělávání. Celou iniciativu doprovází řada webinářů, které představují aktuální témata v oblasti digitalizace i iniciativu jako takovou. Více informací a nahrávky webinářů najdete na webu akce

Interreg Slovensko – Česko

Předkládání projektových návrhů s termínem podání do 31. ledna 2024.

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících prioritních oblastech:

 • Vzdělávání - Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury včetně posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
  • zaměření na výměnu vědomostí, zkušeností, odborných poznatků a dobré praxe mezi vzdělávacími institucemi na všech stupních vzdělávání od premimárního až po vysoké školství
  • indikativní rozpočet výzvy: 4 300 000 EUR
 • Životní prostředí - Biodiverzita
  • zaměření na posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech a snížení všech forem znečištění
  • indikativní rozpočet výzvy: 9 569 002 EUR
 • Programová oblast zahrnuje 3 slovenské (Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj) a 3 české (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj) NUTS3 regiony. Jednotlivé aktivity je možné realizovat i mimo programovou oblast, ale pouze za předpokladu, že mají pozitivní dopad na programovou oblast.

Maximální míra financování ze zdrojů EU je 80 %. Čeští žadatelé si mohu následně požádat o dotaci ze státního rozpočtu, která v případě veřejných vysokých škol činí dalších 10 %. Žádosti se podávají výhradně online přes monitorovací systém ITMS2014+. Bližší informace jsou dostupné v rámci jednotlivých výzev, Manuálu implementace projektů (v příloze) či na webu programu.

Interreg Rakousko – Česko

Společný sekretariát programu Interreg Rakousko - Česko připravil semináře určené žadatelům, kteří mají zájem předložit projektovou žádost v programu Interreg Rakousko - Česko 2021-2027. Aktuální výzva je otevřená do 30. listopadu 2023. Semináře budou zaměřeny na seznámení se s obecnými pravidly programu, prioritními osami, alokací či náležitostmi projektové žádosti včetně povinných příloh nebo způsobilosti výdajů. Jednotlivé semináře proběhnou prezenčně v Jihlavě (17.10.), Brně (18.10.) a Českých Budějovicích (2.11.) vždy od 10.00 do 13.00. Odkaz na registraci naleznete zde.

TA ČR - Program THÉTA 2: 1. veřejná soutěž (fakultní uzávěrka 20. října 2023)

TA ČR - Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Mezinárodní výzva (fakultní uzávěrka 3. listopadu 2023)

TA ČR - Water4All Call 2023: Druhá mezinárodní výzva v rámci Evropského partnerství Water4All (fakultní uzávěrka 6. listopadu 2023)

TA ČR - Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023: Mezinárodní výzva je otevřená (fakultní uzávěrka 14. listopadu 2023)

TA ČR - Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 11. veřejné soutěže, podprogram 2 - "Nováčci" (od 4. října 2023)

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

AIA - přehled akcí

Akademická informační agentura (AIA) připravila pravidelný přehled měsíčních akcí, letních jazykových kurzů, stipendií a dalších vzdělávacích aktivit.

Za studiem do Bavorska

Česko-bavorská vysokoškolská agentura Vás zve na online akci „Za studiem do Bavorska“, která se koná a v úterý 10. října 2023 v 16:00 na platformě Zoom.

Během akce (max. 60 min.) se dozvíte o možnostech studia na vysokých školách v Bavorsku a o stipendijních nabídkách BTHA. Prostor dostanou i bývalí stipendisté, kteří budou sdílet své zkušenosti ze studia či letní školy v Bavorsku. Akce je určena zájemcům ze všech veřejných VŠ v ČR. Účast je možná bez předchozího přihlášení zde.

Stipendia - Německo

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. 

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek v celkové výši 11.208 € za rok (934 € měsíčně). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 € měsíčně.

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25: 1. prosince 2023
Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia: 28. února 2024

Detailní informace a pokyny k výběrovému řízení:

PRVOŽADATELÉ: 

PRODLOUŽENÍ STIPENDIA:

Všechny dokumenty v angličtině naleznete na webu BAYHOSTu.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 25. října 2023 od 8:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Studijní plány na ak. rok 2023/2024

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2023/2024 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Žádosti o uznání předmětů

Řádně vyplněné žádosti o uznání předmětů je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2023.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Promoce proběhnou dne 3. listopadu 2023. Na webových stránkách během října najdete přesný harmonogram promocí.

Mimořádná stipendia doktorandům za publikační aktivity

 V roce 2023 bude Přírodovědecká fakulta UP udělovat jednorázová mimořádná stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících v řádné době studia (1. až 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2023 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports©. Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2023 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci.

Žádosti o stipendia prosím předávejte na studijní oddělení (Mgr. Martina Karásková, Marcela Vykydalová) do 15. listopadu 2023. Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. Jeho výše bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC.

 Žádost o stipendium bude obsahovat:  

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa studenta
 • studijní program/obor a ročník studia
 • jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele
 • plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti
 • potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku
 • plný text (Pre-proof) publikace

Umíte vyhledávat v elektronických zdrojích? 

Na říjen a listopad připravila Knihovna UP několik termínů školení pro všechny, kdo se chtějí naučit vyhledávat elektronické informační zdroje pro své studium či práci. Na školení se dozvíte, jaké zdroje UP předplácí, jak správně definovat klíčová slova a jak z nich sestavit rešeršní dotaz. Naučíte se pracovat s portálem e-zdrojů a budete na něm umět efektivně vyhledávat elektronické knihy, články i časopisy. Termíny i rezervaci najdete na webu Knihovny UP.

Provoz fakulty

Výkopové práce

V areálu přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu 12 se od 16. října do 10. listopadu budou provádět zemní a výkopové práce pro připojení nabíjecí stanice pro elektromobily. Za způsobené omezení se omlouváme. Více v příloze.

Školení řidičů

V souladu s ustanovením odst. 2 §103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Na výběr jsou dva termíny školení:

 • 20. října 2023 v čase 8:30–10:00 na PřF UP, 17. listopadu 12, aula 2.001
 • 26. října 2023 v čase 13:00–14:30 na LF, Hněvotínská 3, dostavba teoretických ústavů, TD 2.521

Z organizačních důvodů prosím o rezervaci termínu v rezervačním formuláři https://rezervace.upol.cz/Akce/skoleni-ridicu/7443.

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez čitelně vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude účast neplatná.

Akce se týká především nových zaměstnanců a také těch, jejichž školení v tomto kalendářním roce pozbyde platnosti. Platnost má dva roky, aktuální stav si zaměstnanec může ověřit na www.portal.upol.cz (můj profil → detail zaměstnance).

Různé

Deskové hry

Deskoherní klub na Přírodě zahájil další semestr! Přijďte si zahrát moderní společenské hry každé úterý (18:15) a čtvrtek (16:30) do učebny 1.037. K dispozici je zhruba 200 her. V případě, že nějakou nenajdete, můžete se poptat i na domácí zásoby pravidelných účastníků herních schůzek nebo sami přinést svou oblíbenou hru a naučit ji ostatní. Více informací na webu, na FB Klubu deskových her nebo na e-mailu: khdolomouc@seznam.cz.

Nový zaměstnanecký benefit: UniCredit Bank 

Univerzitní benefity rozšířila nabídka nového partnera – UniCredit Bank. Nechejte si svou mzdu zasílat na účet UniCredit Bank a v případě aktivního užívání účtu získejte bonus až 500 Kč měsíčně po dobu jednoho roku. Dále se pracujícím na UP nabízí výhodnější úvěry, investice nebo pojištění. Detaily najdete na webu benefitů UP.

Výstavy k výročí olomoucké univerzity

Dvě výstavy současně připravilo k letošnímu výročí olomoucké univerzity Vlastivědné muzeum v Olomouci. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní exponáty, k nimž patří originál zakládací listiny podepsaný císařem, barokní portréty zakladatelů a donátorů univerzity nebo původní i současná žezla včetně jednoho zapůjčeného z univerzity v rakouském Innsbrucku. Obě výstavy budou v muzeu k vidění do 11. února 2024 a na jejich přípravě se podílela Univerzita Palackého v Olomouci. Pouze na jeden měsíc, tj. do 5. listopadu 2023, bude vystaven originál zakládací listiny, od které univerzita měří svůj čas.

Přednáška - Michal Cifra

Přírodovědecká a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou společností chemickou a její pobočkou v Olomouci Vás srdečně zvou na přednášku Ing. Michala Cifry, Ph.D., z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR nazvanou "Jak elektromagnetické pole ovlivňuje proteiny: zázraky nebo nebezpečí?" Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2023 od 15 hodin v učebně LP 5.007 v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP na adrese 17. listopadu 12.

Seminář Klimatická změna a cesty k jejímu řešení

Zakladatel a ředitel portálu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla představí 11. října 2023 v semináři Klimatická změna a cesty k jejímu řešení 10 nejdůležitějších vhledů do tématu klimatické změny skrze data a datové vizualizace. Přednáška se uskuteční od 16 hodin na CMTF v učebně U04.

Stand-up

Akademický stand-up o tom, zda lze poznat rozdíl mezi zdvořilým chováním a sexuálním obtěžováním. Ukázky kreativity univerzitních pedagogů, které ještě nezasáhla politická korektnost. Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková začaly vystupovat jako Duo docentky v roce 2019, kdy spolu poprvé popularizovaly feminismus a výzkum zaměřený na gender a sexualitu skrze stand-up. Vystoupení můžete vidět 16. října 2023, od 17:00 do 19:00 na Filozofické fakultě UP, Křížkovského 10.

Badatelský víkendový seminář

Přírodovědecká fakulta nabízí středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy Badatelský víkendový seminář, který se uskuteční od 20 do 22 října 2023 v areálu Rekreačního střediska Javoříčko. Účastníky čekají zajímavé přednášky a bohatý doprovodný program. Odkaz na program a přihlašovací formulář najdete zde.

Vnitřní normy

Dnem 1. ledna 2024 nabude účinnosti novela č. 2 vnitřní normy PřF UP: Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP a její příslušné úplné znění č.2.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 23. října 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)