Věda a výzkum

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací za rok 2023. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde. Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické načtení údajů z OBD. Vytištěnou a podepsanou přihlášku je třeba vnitřní poštou doručit na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP k rukám Bc. Barbory Krudencové nejpozději do 25. října 2023.

Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.
 • Publikace vyšla tiskem v roce 2023. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2022, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

HORIZON EUROPE

KLASTR 1 – Zdraví

 • Datum otevření výzev: 26. října 2023, uzávěrka podávání projektů: 11. dubna 2024
 • Přehled výzev

KLASTR 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

 • Datum otevření výzev: 4. října 2023, uzávěrka podávání projektů: 7. února 2024
 • Přehled výzev

Klastr 5 - Klima, energetika, doprava (výzva HORIZON-CL5-2024-D3-01)

Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

 • Záznam z Informačního dne ke klastru 6

Užitečné odkazy pro Horizon Europe

DZS – DigiEduHack 2023

Na začátku listopadu proběhne další ročník DigiEduHack. Registrace je i nadále otevřená pro všechny organizace (vysokoškolské instituce, školy na všech úrovních, inovační centra, výzkumné laboratoře apod.), které mají zájem uspořádat místní 24hodinový hackathon se zaměřením na specifickou výzvu v oblasti digitalizace ve vzdělávání. Celou iniciativu doprovází řada webinářů, které představují aktuální témata v oblasti digitalizace i iniciativu jako takovou. Více informací a nahrávky webinářů najdete na webu akce

MŠMT - INTER-EUREKA - výzva LUE232

Záměrem Výzvy LUE232 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUE232 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE232 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů, končí 6. prosinec 2023 (fakultní deadline 4. prosince 2023, dodání zelené košilky do 30. listopad 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - INTER-EUREKA (výzvy GLOBALSTARS JAPAN) - výzva LUEJP23

Záměrem Výzvy LUEJP23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí vyjma jaderné energie a vývoje léků. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUEJP23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEJP23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s japonským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy).

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů, končí dne 31. ledna 2024 (fakultní deadline 29. ledna 2024, dodání zelené košilky do 25. ledna 2024). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - INTER-EUREKA (výzvy GLOBALSTARS BRAZIL) - výzva LUEBR23

Záměrem Výzvy LUEBR23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUEBR23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEBR23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s brazilským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy).

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů, končí dne 2. dubna 2024 (fakultní deadline 26. března 2024, dodání zelené košilky do 21. března 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

Interreg Slovensko – Česko

Předkládání projektových návrhů s termínem podání do 31. ledna 2024.

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících prioritních oblastech:

 • Vzdělávání - Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury včetně posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
  • zaměření na výměnu vědomostí, zkušeností, odborných poznatků a dobré praxe mezi vzdělávacími institucemi na všech stupních vzdělávání od premimárního až po vysoké školství
  • indikativní rozpočet výzvy: 4 300 000 EUR
 • Životní prostředí - Biodiverzita
  • zaměření na posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech a snížení všech forem znečištění
  • indikativní rozpočet výzvy: 9 569 002 EUR
 • Programová oblast zahrnuje 3 slovenské (Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj) a 3 české (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj) NUTS3 regiony. Jednotlivé aktivity je možné realizovat i mimo programovou oblast, ale pouze za předpokladu, že mají pozitivní dopad na programovou oblast.

Maximální míra financování ze zdrojů EU je 80 %. Čeští žadatelé si mohu následně požádat o dotaci ze státního rozpočtu, která v případě veřejných vysokých škol činí dalších 10 %. Žádosti se podávají výhradně online přes monitorovací systém ITMS2014+. Bližší informace jsou dostupné v rámci jednotlivých výzev, Manuálu implementace projektů (v příloze) či na webu programu.

TA ČR

TA ČR - Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Mezinárodní výzva (fakultní uzávěrka 3. listopadu 2023)

TA ČR - Water4All Call 2023: Druhá mezinárodní výzva v rámci Evropského partnerství Water4All (fakultní uzávěrka 6. listopadu 2023)

TA ČR - Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023: Mezinárodní výzva je otevřená (fakultní uzávěrka 14. listopadu 2023)

TA ČR - Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 11. veřejné soutěže, podprogram 2 - "Nováčci" (od 4. října 2023)

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Společnost L'Oréal v České republice oznamuje otevření registrací do 18. ročníku programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Program, který se od svého založení zaměřuje na posilování postavení žen v mnoha vědních oborech, nyní opět nabízí platformu pro ocenění a podporu nadějných vědkyň. Mezi tři oceněné bude rozdělena finanční odměna ve výši 600 000 Kč, která může být využita pro jakékoli účely. Výzkumné projekty se přihlašují do 31. prosince 2023 prostřednictvím platformy www.forwomeninscience.com.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 25. října 2023 v 08:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Zimní intenzivní kurz anglického jazyka

Kabinet cizích jazyků PřF UP pořádá pro studenty doktorských studijních programů zimní intenzivní kurz angličtiny v termínu 8. - 11. ledna 2024. Bližší informace naleznete na webových stránkách

Studijní plány na ak. rok 2023/2024

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2023/2024 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Žádosti o uznání předmětů

Řádně vyplněné žádosti o uznání předmětů je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2023.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Promoce proběhnou dne 3. listopadu 2023. Na webových stránkách během října najdete přesný harmonogram promocí.

Mimořádná stipendia doktorandům za publikační aktivity

 V roce 2023 bude Přírodovědecká fakulta UP udělovat jednorázová mimořádná stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících v řádné době studia (1. až 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2023 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports©. Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2023 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci.

Žádosti o stipendia prosím předávejte na studijní oddělení (Mgr. Martina Karásková, Marcela Vykydalová) do 15. listopadu 2023. Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. Jeho výše bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC.

 Žádost o stipendium bude obsahovat:  

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa studenta
 • studijní program/obor a ročník studia
 • jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele
 • plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti
 • potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku
 • plný text (Pre-proof) publikace

HELLATHON

Dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na druhém ročníku soutěže HELLATHON, která se uskuteční 24. - 25. listopadu 2023 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce je určena nadšencům nových technologií a software.

 • Vysokoškolský tým bude mít na splnění zadání 24 hodin. Maximální počet účastníků v týmu je 5.
 • Jedno téma mohou zároveň plnit maximálně 3 týmy.
 • Pořadatel bude při hodnocení výsledků činností týmů hodnotit zejména průběžné řešení zadaného tématu, kvalitu zpracování, kreativní a inovativní přístup, týmovou spolupráci a průběžnou i závěrečnou prezentaci řešení tématu.
 • Registrace je otevřena do 30. října 2023. Přihlášení provádí jeden ze členů týmu (organizátor za celý tým).
 • Rozdány budou ceny v hodnotě více než 80.000 Kč!

Podmínky soutěže, témata k vypracování i registrační formulář najdete na HELLATHON.

Provoz fakulty

Odstávka vody a výpadky Moodle

V úterý 24. října bude od 8:00 do 16:00 přerušena dodávka vody v kampusu Envelopa. Přerušení dodávky vody se týká kolejí Generála Svobody, J. L. Fischera, Bedřicha Václavka a 17. listopadu. Na koleji Šmeralova a v menze 17. listopadu poteče pouze studená voda.

K přerušení dodávky vody dojde i v objektech PřF UP na ulici 17. listopadu 12, 50, 50A a Pevnost poznání. Po dobu této provozní odstávky budou dotčené budovy uzavřené. V případě technických dotazů se prosím obracejte na e-mail: filip.zlamal@upol.cz

K významným výpadkům dostupnosti Moodle může kvůli upgradu docházet od úterý 31. října od 16:00 do 10:00 ve středu 1. listopadu.

Různé

Přednáška Fyzika a lidské tělo

Katedra experimentální fyziky pořáda ve středu 25. října v 18:00 v Pevnosti poznání přednášku Romana Kubínka Fyzika a lidské tělo.

Strašidelný program v Pevnosti poznání

Přijďte v pátek a sobotu 27. a 28. října do Pevnosti poznání! Těšit se můžete na stezku odvahy, detektivní pátrání, chemické pokusy, malování na obličej, airbrush dočasné tetování a další interaktivní hry.

Ve speciálně vyzdobených expozicích potkáte vesmírné vetřelce, duchy nebo strašidla. Návštěvníci v kostýmech obdrží malou odměnu. Oba dva dny bude v Pevnosti poznání otevřeno do 22:00.

Halloweenské setkání

Studentský spolek Udržitelný Palacký pořádá 31. října 2023 od 16:00 Halloweenské setkání. Místo konání -  komunitní zahrádka Václavka.

Výstava Z vršků a kopců Olomouckého kraje

Vrcholky hor nabízejí ohromující výhledy, které stojí za každý náročný krok nahoru. Kvůli nádherným horským scenériím ale nemusíte stoupat strmými stezkami. Na čtyřicet fotografií, které zobrazují kopce a hory Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku, můžete do konce listopadu vidět v rámci podzimní výstavy Z vršků a kopců Olomouckého kraje instalované na plotě botanické zahrady přírodovědecké fakulty.

Přebor UP v přespolním běhu

Příznivci vytrvalostního běhu jsou zváni na Přebor UP v přespolním běhu, jehož 45. ročník pořádá ve středu 25. října katedra sportu FTK UP ve spolupráci s Atletickým klubem Olomouc. Trasa povede Bezručovými sady se startem a cílem na atletickém stadionu, přičemž ženy poběží 3 kilometry a na muže čeká 5,5 kilometru dlouhý závod. Vítězové se mohou těšit nejen na medaile a titul Přeborník/Přebornice UP v přespolním běhu pro rok 2023, ale také na finanční odměnu v podobě mimořádného stipendia i věcné ceny. Začíná se ve 14:30, kdy se na atletickém stadionu otevře registrace žen. Podrobnosti k přeboru jsou k dispozici na webu FTK.

Kurz Jak být oporou

Jak být oporou? je název kurzu lektorek Dominiky Červenkové a Kláry Lampové z organizace Nevypusť duši. Uskuteční se 26. října od 10:00 do 12:00 na pedagogické fakultě.

Nové vnitřní normy

Dnem 1. listopadu 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/21 – Oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem na UP    

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 6. listopadu 2023.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)